Jouw zoekopdracht * heeft 1724 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • De Panne

Filters

De Belgische standaard

9 SB™ roder rtS »»«£™s"ra 1 ifder '!*§ "—"" . * Voor SoIdaten: , res» sntMcd lr. Xt«S ▼enr gRiainden »-5° eere, jmuoden 3*75 Tsr™ Xflet soldai»® neo, ta '4 1<md •' oat« l«a*Ed fr. i-75 Uean »*Mtldrr! 3'5° jnaaadeu 5 ®S icht» * "T .. g Bniten 'tl*nd : g fr-a'5° 1 * ^auwideo 5.00 1 l'nuanden 7-5° ...

De Belgische standaard

DE BELGISCHE 6TAnDAARD IU8IIEMEBTSFBU3 Voor soldaient i X maand f. i »5 • maanden a-50 3 maanden 3-75 NUi soldatett [itt 't land I maand f. 1-75 a maanden 3-50 3 maanden 5-35 Buiten 'i land 'S maand f. a-50 naaatidec 5 00 maanoen y-jo r-nTpRA CHT BftAKT /SA AcTTît- Stichtep-Bestuui'Uei'. lidefons Peeters Vaste jpstelîers : M. & Belpaire, ...

De Belgische standaard

STANDAARD DE BELGIS _J Veor Soldâtes $ i m» and x,35 fr. '' a ai! and« *,50 1» 3 mt*ndea 3,75 '' mm+mm Î N ci Soldâtes . m 't tend '« 1 in»»Dd fr. 1,73 l 3 fu(»nd«a 3,50 ^ 3 ntandtn 3,35 1 —o— Buten'tland z mi and fr. 3,30 \ s m-- anden 3,00 3 m. aadao 7,50 Opstel en Beheer Villa " Ma CoquilU " Ztt dijk , DE PANNE —0— ...

De Belgische standaard

4 UT . . _ •*. tr a *r% u» Vijf centiemen het nummer Woeusdag 2 i) September 1915 De Belgische Standaard r» 'l'û o 5 Arti T7AÎÎ? Voor iQod an Haard en Land AîwimeJB'jntjprtja voor 60 nommera {2 mtumden) blj voornitbtUlin^ : Voor de aoldaten : 2,60 tr. Voor de niet-aoldaten — In 't l*nd 3.60 tr, ; bn/fcen 't l**d : 6.00 tr. ««.ar vrat-. ...

De Belgische standaard

De Begigche T ' ' //,..■ : ■ ■ \ Vo°r aJk mededeelingen »ch wenden tôt het = ^ ^^ I Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. - Reklamen : 0,40 ft\regel VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, LjEL 1 i Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. We leven voor den konin We lijden met den koning We strijden en sterven vc den koning en 011s land ! ...

De Belgische standaard

Etftmiffloi '-*SW ?t*r i «■Aid (t. IJi MHdll a.SO gmt*. «é«a %H : met foMatea If ta '* 1**4 i mtiad (r. t.?S ' 1 OiMKdï* t- iv i §>S§ ' MUwMMN Ktti *aa t t**é i t maaad tr. a.go t »*»nd«» 3-30 MUldtS !<£• O F S T S t M BBHBRI VILLA a M* CoqaiU* ZlBBIJK DB FAXKB ncai MU «■ Klctnc a*nkou- digiogett i 0.96t. é*r* fl ...

De Belgische standaard

...

De Belgische standaard

Door Taal en Volk ID-A.C3rBI_.A-I> Foor God en Haard en iaiîc' * xrti ^ aLi-WiiLnii .L-Hjimr ii_ii<m« Tnnnmi» »<artiw^»'h».»iwn ■''■««-*>r.i—'n ->^*s««(rr ,^f»3wAr- s»..** • m*-.. «^<-: i - >■ . DE IEL8ISCHE STUDMRB» nrnkijnt iigilijH Bexu^d» : ILDEFONS PEETERS. „ v°0' r f.rra&!TA°°mme" ...

De Belgische standaard

iîiirr HMM mhpiï*» 1* Ja&r — N' 215 ¥yt centiemen net nummer Vrijdag 26 Novf mjotsi it*** De Belgische Standaard D.OOJT Taai a» Féîlk DA0BT.A T> « Voor Ood «a Hmmrâ m ^mnà A^an«i»»Dlniri-f« W 50 f* bit »ooruitl»Ulia« i • Vae? d« »aîd»te> ; 35g 0 iï= ^ . V w* du «m-saUat» - â« 't UPtf *.6» tr, ù<*tU,B t ...

De Belgische standaard

wemmmsmmmm B» Jaar - N» 27 <*>V -, ——————— ▼ iif cajatiamen het auntmar Vriidag 11 Februari lil.6 De Belgische Standaard Door Ta*ll«® Volk DAaHLJLD Voor Ohd m Ha&rcf m Xjund RAtBuwwûrrwlouuummfrt IM Ml vooraitb«tali** s - IZ " £S5L£f-Z'i »•< >■'<• "■ < "«•* •• •" ■ ...

De Belgische standaard

De Belqische Standaard Voor Taal en Volk EENBHACHT BAAHT BSACFT Voor Ood en îiaard en Land VASTE MEDEWERKERS: M. E.Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Perre, Stichter-Bestuurder Dr.'J. Van de Woestyne, Juul Filiaert, Dr. L. De Wolf, O. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thacs. ILDEFON.r PEETERS . ABONNNEMENTEN : Voor ...

De Belgische standaard

, J ,iiïf?3tw«n? j dJ ,eJ Das *.M«| (M |B**e •" i,S° IJ caaâî- i« i-?S ul met H»1"**** j ■ te 'tte nd -wja.èr ; îr. t.7$ | (flS£C: ?.ï>j * §0 '•*■ f.aï —aiawwBM I tsittr 't Uni ! I jBiwud Ir. 9.$o '■ | sisadta '-30 atB H 0 p 8 T S ii emssa iték M M» GoçuiU* SES» iîe 15» PAJWS» Kltine aankoo-digtaRta ! ...

Pagina's