Jouw zoekopdracht * heeft 1724 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • De Panne

Filters

De Belgische standaard

I I Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land IIIII»«UIHW^»i d.q-Temr-u JlM'.av.grr-Br~ -rrer --xrva.'cmrTr 1 •" tw.-i-r.c-^^tyirrrfr.-Wiri.-nirîy. •- - JÇK» « DE BELGISCHE STANDAARD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Door Taai en Volk Voor God en Haard en Land « DE KL8K6HE STJUIDMRD » verschijnt 3 maal te week. sestuurdier : ildefons peetlrs, d. m. g * v-J Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In Beigië : vaste opstellers : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAMBEREN, . , . 7 ' , ^ANNt; voor de soldaten 1.50 fr. — ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en H&ard en Land « DE BELGISCHE [8TAHÛMRD » v&rschijnt 3 maal ts w&sk. Abonnements prij s voor 10 weken bij vooruitbetaling : In Beigië : v«er de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. DES@ s t uu x*cl&z* : ILDEFONS PEETERS, 0. M. C. ...

De Belgische standaard

Door Taai en Volk %jf Voor God en Haard en Land « DE BELOiSCHE STANDAARD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. Bestuurder : ILDEFONS PEETERS, 0. M. C. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, ...

De Belgische standaard

lBte Jaar. — N° 33 Viif centiemen het nummer Donderdaq 1 Aprii 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BEL8ISCHE STJWDMRO» versohi|nt 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : in België voar de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Vnnr 't hnitanland : 2.7c ...

De Belgische standaard

lê Jaar — N* 190 Vijf centiemen het nummar Donderdag28 October 1H16 De Belgische Standaard Door Tasl: en VolM OA&BLAX) Voor God an Haara en Land AbonnétsianiwprijM ?oor ow ' -• Voor de so4d*len : 2>IQ lr* an _ ^ - AA -, Vooï de ntat-iroliHtea - 1» 'I U»< »-60 4 U**: * 00 fr* indien meer exempltren v*a clk nommer worden ...

De Belgische standaard

IHIltlïSÏBlIll fmr i IBMBd f. Z-9S innrJ" 9-5° g m*at»d*s J-.S «M êol&tim tm'tUmà I BUBd L 1-75 S Rtuodr 3-50 g mMadeB I-s5 M**»* 'ila** g Maad i. «'W ■ nui)M 5-o* ausadc? H® OPSTBL •a BEHEER: raki Zecdijfc DB FARM Klein# aatkoadl. gingca g,u f. da regel, R*clau«B : vol» tu» ovswïr». I • fctHft, Vaste t, M, S. ...

De Belgische standaard

Ja»{ -M! 217 -463j itaterdag 23 Sspiembeir iftlê imianwiw. Vnor saldaUH t y maar d f. i-aj a maanden a-50 3 mwdea 3-75 /Vf#/ soldat™ |in 't lattd t mtand f. i-75 a «aa.den 3-50 3 mis ,il:a 5-25 Buiien 't land I maacd I. 3*50 a ma&adsn s-w 3 maaadeta J-30 DE BELGISCHE STAnoAARD REDACTIB es IMiHlïïKifUI : P«/a «A/a ...

De Belgische standaard

■J»** P * I B 8 ^43] Donderdag 23 Auguslus • ?fl jUfffSWIOl 1 lfg0ld*t*n: | tànd ^i-aS [(,ad!B 3-50 jdijiêû 3*75 ~-"- l(tgolda.ten 1 jï/antf: jitid £!"• i 75 Miadso 3-50 ,ind«i 5-*5 m 'tland : aattd h-2.50 undsn S-oo j»Bt!â6 ?.$c —0 - ■ DE BELGISCHE SATnDAARD STAflBAARD \ A ^.,^g^gr^~R°KC H T -,_B_A- ART /v\ : ® SB® ...

De Belgische standaard

2 Jaar - Nr 77 <3asj Vijl centiemen net nummer Dinsdag II April 1916 BELGISCH STAfiDAARD aa R A �HT BAART VasU Opsteller*: M. E. Bblpairi, L. Duyisrs, V. Van Grambeiuuv P, Bertrand Van dbr Schbldbm, D* Vam db Pbkri, D' J. Van db Wokstyhb, Jool Filuakrt cTPr ma S tfchttp-Bestuurd Ildefons e�� Peeteri. � ...

De Belgische standaard

fc*6 * 'Mk* 260 1511) Hinsdag 14 November liii lUIiËlîifHiiH t.-"1 fHf goldaté* / ' I g^iâiiid (• x-®5 Vif# »o' -vj^W / »-3 K IMtt t g s*»»' *0 5*a5 jtetftM '< i g MMUd i« 3-5° 0 Mandas l'CO taaa&dea 5"§® u s A DE BELGISCHE STAnDAARD ç OPSTEL «n BESTUUR: nu* P •MmCoquiit*» S Zeediife 1 OSP/Sfp* SR ^ Kleiîié ...

De Belgische standaard

*J|** JftA Donderdag 21 December 1916 1 f00T �et�* * %W�USi& f. �"3S fBMHt-dt�i 9-3� gSBSaaa I. �-?5 � IDtlTUl "Ir 5"35 B*M**'* te*4* �enaad f.*#� �jMaa�ss II� OPSTBL aa BEHEERt Zt�i}k Dl PAR� WW Xltini aackoaei. �tr*?.�i, Raclants t wl> t~*a* ovbtm** fc 1 ,?m �� Kef *f*�,.�? ds� ...

Pagina's