Jouw zoekopdracht * heeft 23 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

Filters

Reeks of titel

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 1. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. OKTOBER 1917. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN HET KANTON DIEST Voor al wat «J)e Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier (1 Vax Nerom, IX 264, 15. L. Ons doel. Beste Vrienden, We ko men. wat laat, niet waar? Doch « be-ter laat dan nooil » zegt het spreekwoord en daarom ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 1. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHE1D. OKTOBER 1917. De Diestenaar MAANDBLAI) DE H SOEDATEN VAIN HE1 KAJNTOiN DIESI Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier G. Van Nerom, 1). 264, B. L. Ons doel. Beste Vrienden, Wekomen wat laat, niet waar? Docli « be-ter laat dan nooil » zegt hel spreekwoord en daarom ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 2. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEII). "NOYEMBER 1917. De Dicstenaar MAANDBLAI) DER SOLDATEN VAN HET KANTON 1)1 EST Voor al wat « De Diestekaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier C. Vax Nerom, 1). 264, 15. L. 7-1 propos van brieven. W ie krijgl er geene brieven ? De liefhebbers moeten maar eene gazet sliehten, adressen ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 2. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OYEKIlEH)* HOYEMBER 1917. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN HET KANTON 1)1 EST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier G. Vax Nerom, D. 264, B. L. propos van brieven. Wie krijgt er geene brieven ? De liefhebbers moeten maar eene gazet stiehten, adréssen vragen en ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 3. TOEGELATEN 1)0()K DE MILITAIRE OVERHE1D. DECEMBER 1317. De Diestenaar MAANDBLAl) DER SOLDATEN VAN HET KÀNTON 1)1 EST Voor al wat « De Diestexaar » aangaat wenrte mcii zich tôt den Aalmoezenier Vax Niîrom, I). 264, H. I Onze Bijval. We hoopten, zonder twijfel, onze jongens aangenaam le zijn met D. D. nit te geven, docîi daehten niet ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 4. TOEGELATEN DOOR DE MII.11AIKE OVERHEII). J7VNUARI 1917. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN H ET KANTON DIEST Voor al wat « De Diestexaar » aangaat wende m en zich tôt den Aalmoezenier C. Van Nerom, D. 264, B. L. Nen gelukkige » van KorneS en Bettie » Goede Vrienden, Terwijl ik, Kornel, met mijn vriend Bettie op ons gemak een ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 4. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. FEBRUARI 191S. De Diestcnaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN HET KANTON DIEST Voor al wat «De Diestenaah» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier C. Van Neroii, D. 264, 15. L. Let wel op. Daar de adreslétter veranderd is, weze iedereen zoo goed ons zijn nieuw adres le laten geworden. Tegen ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 4. TOEGELÀTEN DOOK DE MILITAIRE OVERHEII). FEBRUARI 191 S. De Diestcnaar MAANDBLAI) DER SOLDATEX VAN HEÏ KANTON DIEST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wciide raen zich tôt den Aalmoezefiier (2. Van Nerom, I). 264, B. L. Let wel op. Daar de adresletter veranderd is, weze iedereen zoo goed ons zijn nieuw adres te laten geworden. Te ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 6. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. MAART 191S. De Diestenaar M A AXDRLAI) DKM SOLDATEN VAN HET KANTON DIEST Voor al wat « I)e Diestenaak» aangaat wendc men zich tôt tien Aalmoezenier C, Vax Xekom, Z. 87, B. L. W ie kent er « majeuke » niet? Ik zie hem nog van hier, dat klein zwart manrieken, op zijn spillebeenen, waar rond een ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

...

Pagina's

  • 1
  • 2