De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

1557 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Maart. De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rr1pg1jb8v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NUMMER 6. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. MAART 191S. De Diestenaar M A AXDRLAI) DKM SOLDATEN VAN HET KANTON DIEST Voor al wat « I)e Diestenaak» aangaat wendc men zich tôt tien Aalmoezenier C, Vax Xekom, Z. 87, B. L. W ie kent er « majeuke » niet? Ik zie hem nog van hier, dat klein zwart manrieken, op zijn spillebeenen, waar rond een soort van « moltiéres », een klein borsteltje onder den arm, en een zak met rpet op den gebogen rng. Ik herinner me nog dat men in 't Engelandstraatje zijn derde huwelijk vierde en plechtig, koor ! Nu, waar « majeuke » onze Diestersche sehouwvàger voorbij geweest was, was ailes proper en net en de schouw trok dat het een plezier was om hooren. Goede vrienden, lijk sommige schouwen het bezoek van ons « majeuke » noodig hadden, zoo moeten we soms ook eens den grooten kuisch doen in de schouw van ons binnenste. « De Diestenaar » gaat u toekomen rond Pa-schen en gelijk men, bij ons, tegen dien datum ailes wit, kuischt en verwt, zoo moeten we ook weer in ons binnenste eens ailes in orde brengen. • Ik twijfel er niet aan of al onze jongens gaan dien grooten piicht gewetensvol vervullen. « Biecht ten minste eens jaars uw zonden, en rond Paschen nut ons Heer » hebben we in onze jonge jaren geleerd op de banken van Mr Geerts'kè zaliger of M. Beckxke. Nu is die tijd daar, en zonder uitstellen moet ieder kristen mensch dus ook ieder kristen soldaat, want 'ne piot is toch ook 'ne mensch ? eens naar « majeuke » o ! verschooning, eens naar den aalmoezenier gaan, eens ailes opverwen, ver-nissen en blanketten en al de vuiligheid die er langs zoovele openingen kan binnen gesloopl zijn, met den grooten bezem uilkeeren. Wel is waar heb ik de gave der voorzegging niet, lijk onze Kornel die heeft zijne be-wijzen geleverd doch ik kan u toch ook voorzeggen dat, moest ge 1111 een brief van rnoeder of van de vrouw krijgen er toch zeker drie woorden zouden instaan. En dewelke '? : Houd uwen Paschen ! Dat die stem onzer ouders weerklank vinde in ons hert, en zonder praal doch ook zonder menschelijk opzicht allen onzen kristelijken plicht gedaan ! Dan zal het Paasfeest een aangenaam feest zijn vol zielevreugde en herterust, alléluia! Holle Griet. Hoe onze Jongens redeneeren. Bi j toevaj hporde ik eens iemand beweren : « Gij moet de harten der mannen door goed-heid winnen want redeneeren kunnen zij niet. » 'I Eerste kon niet beter nitgedrukt worden, maar 't volgende scheen mjj wat overdreven. Onze jongens vormen natuurlijk geen advo-katenieger ; 't zijn meest allen boerenzonen en werklieden doormengd met studenlenvolk. Zij twisten niet heel dikwijls over ernstige vraagstukken ; maar toch spijls den « gods-vrede » komt er een kwestie van voor den oorlog" op de dagorde, en dan is 't heel aangenaam die groote oorlogskinderen te hooren redekavelen eenvoudig, kortweg, in hun ei-genaardige gewestspraken, doorzaaid met ee-nige algemeene uitdrukkingen in 'I leger opgedaan. Voor eenigen tijd stond ik op wacht met een Waal in een onzer half-stukgeschoten dorpjes, achter ons eerste loopgrachtennet. Wij hadden 't over vlaamsche beweging toen er een groep-je kinderen met schoolboeken onder den arm, zingend voorbijtrok. « Maar welke ta al gebruikt men om die kinderen te onderwijzen? » vroeg mijn makker in zijn eigenaardig luidènd Rij-selsch fransch ; want bij woonde sedert jaren in 't noorden van Frankrijk en was uiterst tier op zijn titel « gâs du nord. » « Natuurlijk in 't vlaamsch » klonk I ant-woord. «Hoe! en in uw middelbaar en hoo-ger onderwijs is een ander voertaal in voege ! Dat kan ik nu niet overeenbrengen ! ! ! Die jongen kon maar niet begrijpen lioe een volk, met twee voertalen in 't onderwijs, zich degelijk zou kunnen ontwikkelen ; 't gezond verstand sprak bij hem. Ik meen dat het kanongebulder en al 't 001-verdaverend oorlogsgedruisch onze mannen voor goetl heeft wakkergeschud en dat zij nu de toestanden met klaarder begrippen inzien. Ik wandelde op een schoonen zomeravond, 't is reeds wat geleden, door onze prachtige vlaamsche velden, samen met een echte vlaamsche volksjongen, zedelijk gezond en lichaam-lijk kloek gebouwd. 't Gesprek ging over va-derlandsliefde. Mijn vriend zei mij opeens : « Er zijn er die beweren dat vaderlandsliefde bestaat in de liefde die men gevoelt voor zijn

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes