Jouw zoekopdracht heeft 640 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-04

Filters

Publicatiedatum
1914640

L'immobilier: wekelijksch aankondigingsblad voor de stad en provincie...

I VlNGT-QUATRI I FM E ANNÉ - 4 Avril 1914 - N°14 — 4 April 1914. — Vi ER-EN-TWINTIGSTE I \ARG\N AGKNCE r»R Ventes et Locations L'IMMOBILIER agentschap \ an Verkoopinger^ EX Verhunngaa ORGANE DE PUBLICITE HEBDOMA.DAIR de la ville et de la province d'Anvers OOTlBlt f.r.ATinKMENr CHAQUE SAMEDI DANS DES C.\FRî>. Des numéros peuvent être ...

La chronique: gazette quotidienne

samedi 18 avril X014U — Edition C cinq centimes le numero. po.uh [toute es jbelgiqub 4î'< année, — Ko ÎOÏ» LA CHRONIQUE / BUïUsAUX / i et 7, Galerie du Roi (Passage Saint-Hubert) mronvri i ■« GAZETTE QUOTIDIENNE TÉLÉPHONES Administration 5 N* ® ® I & j Rédaction ; N* 1-45.0^ * ABONNEMENTS ; Bruxki.lhs " 12 francs par ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

?oor Belgiê 5 centiemen, voor Kederlond 5 eent M nuamer < VIJFTIENDE JAAR Dinsdagr 28 April 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand k m. Belgiiy vrachtvr{j tr. 44,00 7,50 4,00 Ntderland, > » 20,0<) 10,50 #,50 Andere landen > 32,00 16,00 8,00 Nen kan inschrijven op aile postkantoren Dt inschrijven voor een ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

EERSTE BLAD. Zondag, 19 April 1914, Nr 16. Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETAIjEN « Voor Hasselt ; . , 2 fr. 00 's jaars. Per post 2 fr. 50 's jaars. Voor het buitenland de verzendingskostenerboven. Men sohrijfl in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CEYSENS, ...

De treinbediende: maandblad der Verbroedring van Vlaamsche Hoofd- en...

Derde Jaargang Maand April 1914 Nummer 4 Prijs per post : 2 franl* Voor de leden l$osteloos DE TREINBEDIENDE Maandblad der Verbroederin§ van Vlaamscîje Hoofd- en Treinwachters Erltende VaUvereeni§in£ door Ministerieel Besluit vai> pebruari 1911 Alg. Secretariaat : Betoogingstraat, 46^ Borgerhout. Opstelraad-Bestuur : Karel Rogieratraat, 4-, ...

De metaalarbeider: orgaan van het Nationaal Verbond der Metaalbewerkers

DE METAALARBEIDER )rgaan yan het Nationaal Verbond der Metaalbewerkers van België -VES,SCIîXJ3SrB3iTr>B T"WEE MAAL PEE 3VCA.-A.3STr>. Olixisteaae ZVretstali3e-we3?lce3rs ELel/p-t en Eemint Elkander. ABONNEMENTSPRIJS : Leden kosteloo*. Btjzonderen .... fr. a, 50 per jur. BESTUUR- EN OPSTELRAAD : HOLSTRAAT, 65, G E N T. AANKONDIGINGEN : ...

De trommel

1 APRIL 1914. — 69 JAAI — Nr : REOACTIE Bessemstraai, 13, Cent. PRiJS PER NUMWEf» 9 2 CENTIEMES ROFFELT VOOR 'T VOLK VAIM DEN BUfTEN EN VÂN DE STAD Het Lied der Werklieden VOORUIT Wij dragen sedert eeaw en eeuvv den reuzeiilast vaa 't werk; Wij hebben stad en dorp gebouwd, de huizen en de kerkj Wij ploegen door den lia-rden grond, we varen ...

De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche...

» ORGAÀN VAN DE VILVOOÙDSCIIE AFDEELING DER BELGISCliE WERKLÏEDEN-PARTIJ Door vakorga-nisatie n a a r meer recht eu menschenwaar-diger bestaan. i De vakor-gani satie inoet den maatstaf der sociale wetgeviiig worden. De arbeiders en de belastingen Wanneer wij als arbeiders, onze rechten eischea zooals aile andere burgers, dan ant-woorden heel ...

Het morgenblad: volksdagblad

7" Jaargang. fT SIS Woensdag 29 Aprn 1814 <u usiuiciusa net numiftCf HET MORCENBLAD .—jlj^ ij.». qui nui «h ■ 1111 •rrirnTrTTTn 1—r-rrr-rrr-i ^nhonë'm^^ s j 4-. bladzijde. — par kleinen regel ir. 0.30 j Financiëele, » » * » 3.00 i Sîadsnieuws, per grooten regel » 2.00 ; Reclamen, » » » » 1.00 s Begrafenisbericht, » ...

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

4^!SeR 10 ™MEN ^na, tri-^adaire —AO ,s Ziït 1914 3 .a», „ wee» ro' JAARGANG N" 44=4 = abonnements abonnementen Belgiq"e par an . . j q qq fr. gelgië per jaar. . . gollande par an . ^ 2.50 plolland per jaar . . y Autres pays . . . 15 Q0 ^ Andere landen . . . , tl| sonscrit dans tons les bureaux de poste Men schrijft in op aile ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

Lundi 6 avril 1914 No 80 Vingt-sixième année ABONNEMENTS: un an un semc. un trime. • francs francs francs ANVERS . . 15.00 8.00 4.50 INTÉRIEUR . 18.00 9.50 5.25 EXTÉRIEUR . 30.00 15.50 8.00 On «'abonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger.— Les abonnements partent le 1" de ...

Le matin

gnchT26 Avril 1914 1»AGE»"~"CIIVQ CaSI¥TIIMIES 21me Année — N° 116 le VIEILLE BOURSE, 39 P Avvna» iéléphone Rédaction : SflT '4Conii0»ielltK 1 (rnr. *■ i *** i^fmois : : ; : » «<> ™ . . , . . . îe.oo ,-fcirri! Six «ois . • « • • Iir®® I Trois mois • • • • •»-04p , ,^MC.ts.poursui'.i«squa refus ...

Pagina's