Jouw zoekopdracht heeft 384 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-06

Filters

Publicatiedatum
1915384

De Belgische standaard

Aan Zijne Excellente Heer Poullet Belgische Minister Le Havre lst® Jaar. — 79 VJjf centiemen het nummer Vrîjdag 18 Juni 1915. Do or Ta&l en Voïk Foor O-od 8B Haard en Land - -a-1-' / - ■«* -.as i-ziaii . i^i*^-aàsss*vt r -1 -»rw<«-i n - t nw nrirr runf-—m ^ « DE E1L0IS0HE SîAMÙAARO > verschijnt dsgelijïs. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

HF fiF.NTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATHIOT sraasr III nu min mu ffY» .—HHIK—n "-y™- LMBBOUWEBSBOND VAN OOST-VLAANBEREM. Vergaderîng van iS Juni igiS- De heer Maenhout neemt het woord om Il 1/4 ure (M. E. T.) . Misbruiken. — Wij hebben gesproicen over de misbruiken die vastgnsteld zijn bij het afleveren vaa den gerst. Twee van de ...

L'indépendance belge

L INDÉPENDANCE BELGE. ROYAUME-UNI: ONE PENNY, CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARIS : ,3 MOIS, 9 SHIILIN6S. -, TUDOR HOUSfc. TUDOR ST., LONDON. E.C. li. PLACE DE LA BOURSE LONDRES, SAMEDI 12 JUIN 1915. ABONNEMENTS : j6 MOIS. 17 SHJ1LINGS. - CONSERVATION PAR LE PROGRES. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: 238*75 11 AN, 32 ...

Het Vlaamsche nieuws

Dinsdag 29 Joni 1915. Eerste Jaarg. Ni. 166 Prijs : 5 Ceotiemen door geheel Belg-ië Vlaamsche Nieuws est ingelicm en meest verspreid^Nieuwsbiad van België. - Verschijnt 7 maal per % IVÇ. ;v „ 3 - . r >/ a ■iibiim w i»i n iwin m ii m i il n mil \ i ii iw m in ii m i ri i i ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Mercredi 9 Juin 1915 N8 212 Mercredi 9 Juin 191B LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION 31, Montagne-aux:-ïIerl>es-JPotagères, BFtZJ^SSJLLES BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÉE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : JO CENTIMES '• La petite ligne. .ie. 0.4fî î Réolamo avant les annonces * -O^ ANNONCES { Corps du journal 4.00 ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI ' ONE PENNY, BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES» DM1NISTSATION ET SBDACTION : ,, BUMAUX AT TubOK HOUS&. TUDOB ST.. LONDON, E.C. "• PLAui- DE TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: {238I75 LONDRES, LUNDI 14 JUIN 1915. / 3 mois, 5 shit ltn8s. i „ abonnements : j 6 mois. 17 shiilings. i conservation par le progres. 1 an. ...

L'indépendance belge

SGcmc année. Mo. 139 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNYr BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES >. , administration et redaction: bureaux a paris : tttdor house, tudor st., london, e.c. 1,1 ± ^ „ * TELEPHONE; CITY 3960. TELEPH.: ' |11-57 et , 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ■, LONDRES. MARDI 15 JUIN 1915. ABONNEMENTS : J 6 MOIS, 17 SHILLINGS. 1 11 an, 32 ...

De legerbode

1* Jnni 1915 Wnmmer 115 den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschïjnende Dit blad is VOOH DE BELGISCHE SOI DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ont^vangt tien of yijftien Fransche ep. Nederlandsche exemplaren. Op den Yser TE DIXMUIDE Op 15 October te Dixmuide aangekomen, wa-,m de marine- fusiliers, met behuip van eenige ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

LE BRUXELLOIS i an 19 • a f Journal Quotidien Indépendant annonces : ' " CS 1 ni ois"' 2 francs' m°1S' r£mCS REDACTION, ADMINISTRATION, PUBLICITE Faits-Divers, la ligne 2 francs. Nécrologie, la ligne, 1 franc ' -45, Rue Henri Alaua, 45, Bruxelles Petites annonces, la ligne 20 centimes La Justice et le Droit réel La justice est née ...

Het volk: christen werkmansblad

A , Aile briefwîsselingen vracht-*rij te zenden aan Aug. Vaa Iseghem, uitgever voor de naaml. jnaatsch. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. ■ Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Recolletten-ïtraat, 14, Kortrijk. ■ Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. Men schrijft ln : Op ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile, brfefwisselmgen vracht-vrij te zendeti aan Aag. Va* Iseghcm, aitgever voor de naamS. maatsch. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n® 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderent Gaetoa Bossuyt, Recofletten-etraat, 14» Kortrjjk. Bureel van Antwerpen, Bradant en Làmbmg : Viktor Kuyl, ilinderbroedcrstr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrljft in : Op ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Dimanche 20 Juîrt 1915 N* 22c D'smarseh© 20 Juin 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION 3 i, Monta, ffiie-auic-îIez'bes-F'oiag-ères, BRUXEIï-IjES BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES vios. MORESSÉE, Directeur JOURNAL QUOTJDSEN LE NUMÉRO : lO CENTIMES i ANNONCES | I La petite ligne . . fr. ©t40 Réclamo avant îcs annonces . . . . , 1.00 ...

Pagina's