Jouw zoekopdracht heeft 384 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-06

Filters

Publicatiedatum
1915384

L'indicateur - De aanwijzer

40tna année. — 27 Juin 1915. N° 23. 40ste jaargang. — 21 Juni 1915. L'INDICATEUR TiU.hnnu • O.Ri Rni*AflTi s VTEILLE BOURSE. 38. Anvers. Onze "b-ureelen. ziôn open va». 3 tôt 1 "U-iir IfcTos loureanx sont on-verts de © à 1 Ixeiare g: Bslangrijk bsricht tijdens den oorlog Aile burgers die moeilijkheden hebben voor de ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I .^teJaargana N". I4Ô Zonâag 20 aunï I9is 5 Cestt BED'kALV^TRAAT LB4, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens nn yier bladzijden. Abonnementsprù's b^j vooruitbetaling : _ Voor Holland .en BelgUJ per jaar / 6.50 — per kwartaal / 1.75 — per maand / 0.75. Voor Kngeland, ...

L'indicateur - De aanwijzer

:>4oma annéeT — 20 Juin 1915. N° 22, 40ste jaargaiig. — 20 Juni 1915. L'INDICATEUR DE AANWIJZER Téléphone:261 3UF6&11 • VIËILLË BOURSE) 39^ Anvôrs. Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onze bureelen zïjn opan van. 9 tôt 1 -aux 3STos To'O.rea'U.^s: sont ouverts a.e S à 1 lxe"ure ÂLLÊ80ÔRTEN DRUKWERK aan ...

De Belgische standaard

N° 69 Vijf e* / a het nummer Donderdag 3 en Yrijdag 4 Juni 1915 -v- Door Taal en Volk Voor God en Haard en Lanc « DE BELGiâOHE STANDAARD » versGhii&t 4 maal te wesk. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. I Voor de soldaten : 2,30 fr. Voor de niet-aoldaten — in 't land 3.50 fr. ; buiten 't lana 4.50 fr. Indien meer ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 32 27 Juni 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN - " ALLERLEI „ " ANTW. STEENWEG, 69, ST-AMANPSBERG, (GENT) ALLERLEI VORIGE NUMMERS VAN :: " ALLERLEI „ " ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ " DE VERKOOPERS " Lezinq voor net Christene Vlaamscne volk WEEK3SUID, Prljs 5 oeniiemen Het Kruis op der Alpen top Grootsch schouwspel ! ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME ANNEE. ■ N° 260. TIRAGE JUSTIFIÉ 58.000 EXEMPLAIRES CINQ CENTIMES EDITION B .VENDREDI 18 JUIN 1915. LE BRUXELLOIS ABONTNHMBIN-TS ! 1 an, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs 1 mois, 2 francs Journal Q-uLO-tic&îMpML Indépendant REDACTION, ADMINISTRATION, PUBLICITE 45, Rues Henri XWâC4*VLA' 45, ...

Het Vlaamsche nieuws

Iuderd&g 3 Juni 1915, Eerste Jaarg, Nr, 140 ******& aaMWMOtHMftfHB $fM|Hf*l|nfl|jMm fMMMSH m.m*r- Prijs : 5 Centiemers door geheel België Vlaamsche Nieuws • &aëSB Het hmmt ingelicht en mee&t ^arsprald Nieuwshlad van België. * Verschijxit 7 maal per week -K'iat» 1 ...

Het Vlaamsche nieuws

Diîisdag i Juni 1915» Berste Jaarg, Nr 138 Prijs : 5 Gerstiemeo door geheel België f;„y -wi 1 6.1 i3L$ JL Vlaamsche Nieuws Het bmmt ingelichî en meest verspreid '.Nleuwshlad van Beiglë* - Vanchynt 7 maa! per week -,~ _,——, — __ . _ . ABONNEMENTSPRIJZEN : Per week 0.35 , Per 3 maanden 4.— Per maand 1.60 j Per 6 maanden 7.50 Per jaar ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

pBtrsIEMB 'ANNEE. — Jï« m. TIRAGE JUSTIFIÉ 58,000 EXEMPLAIRES CINQ CENTIMES EDITION 13 rESfDREDI 25 JUIN 1915, LE BRUXELLOIS ABOKTNKaiENTS ! 1 an, 12 francs. —- 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs 1 mois, 2 francs Journal Quotid «jbm. Indépendant REDACTION, ADMIN i§RATION, PUBLICITE ■45, Rue Henri J^uts, 45, Bruxelles ANTVOIVGXES ...

De Belgische standaard

l8t® Jaar. —- N° 72 lïljf cent remen het nummer Dinsdag 8 en Woensdag 9 Juni 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God eu Haard en JLanc "T DE BELfiiSCHE STANDAARD » versahiint 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitDetaling. Voor de soldaten : 3,50 fr. Voor do niet-aoidaten — in 't land 3.50 fr. ; ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jere Année iy°."232 6 cents (lO Centimes) Samedi 12 juin 1915 L'ECHO BELGE L'Umon fait la Force. Journal Quotidien du matin paraissant à .Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOORBURGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ( Charles ...

L'indépendance belge

S6ème année. No. 134 L'INDÊPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION: BTJKEATJX A PARIS : TUDOR HOUSS, TUDOR ST., LONDON, E.C. "• 1 LALt; , ^ ? c 7 + TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: 238 75 LONDRES, MERCREDI 9 JUIN 1915. ,3 MOIS, 9.SHTILIKGS. ■> ABONNEMENTS : J 6 MOIS. 17 SHILLINGS. ! ...

Pagina's