Jouw zoekopdracht heeft 384 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-06

Filters

Publicatiedatum
1915384

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME ANNEE. - - n* sn. T1RÂSS JUSTÎFiÊ 38,ïJ0C EXEMPLAIRES C1HQ OplTIMBS mmtmM B MAKDI 28 JUIN 18ïi. LE BRUXELLOIS ABONNK3WŒIIVXS ? 1 es, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. —■ 3 mois, 4 fraae 1 mois» 2 francs Journal Quotidien' ltL(iépe]iâ.ai]Lf REDACTION, ÂDM!mSTRÂÎiONs PUBLICITE •«.S, IRt'me Hexiri •4L&> ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„Inter arma caritas" Het Rood Kruis Nr. 5 — 1915 Das Rote Kreuz La Croix Rouge Offizielie Zeitschrift des Belgischen Roten Kreuzes Officieel Tijdschrift van het Rood Kruis van Beigië Bulletin officiel de la Croix Rouge de Belgique Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire social, B-. ...

De stem uit België

...

De Belgische standaard

Jaar. — M0 79 Vîjf centiemen foet nummer Vrijdag 18 Juni 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Voïk DAGBLAD Voor God en Haard en Land * Ut EtLliiùtnt VBrSCnijRl U(igsilj*5 Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : 2,50 fr. Voor do niet-aoldaten — in 't land 3.50 fr. ; butte» 't lana 4.50 fr. indietl meer ...

Het Vlaamsche nieuws

IZaterdag 26 Juni 1915. Eerste Jaarg. Nr. 163 , Frijs : 5 Çentiemen door gt heel E^eîgië Vlaamsche Nieuws v • , - - *Vt--»~. r • • . ■ ,, . t lafc ba&t ingelicfa? er> ^ • ■*&% * ^wpireicl JftietiwMtotaci "fan Beâgàé - V«rach$|iit 7 maal peu ;wWè.efe, md&PwramtaiSHk > ; .v>r. ^ .X -<* .•«agm ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

r çefSte Jaaréang N°. 124 Vrïïtfag 4 Juni Î9I5" â Cenis KAC I^^AA C^ — '-: —- - BEDACTIEBUREEL,: ccnnu m aaoo u„ J Hootdopsteller : Yoor AB0KNE11ENTEN vende men xich tôt do Administrât!» V8n flot Mti Be vSZ ve'rscl^jnt t^ Âmsterdam elken d,g de, morgens Mr. ALBERIK DESWARTE KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. - Te.. M. 8922. j« vier ...

L'écho de Belgique

L'ECHO DE BELGIQUE-DE STEM UIT BELGIE (337) 3 houding tusschen Engelschen en Belgen. De geestdrift, de benieuwdheid der eerste dagen zijn henen, het onderhouden der vluchtelingen weegt zwaar op diegenen die er zich mee gelastten, verwachtend dat weinige maanden zouden verloopen, vooraleer de zegevierende bondgenooten ons vaderland zouden schoon ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

fW*e Ja^angivvia Kunuas la uium » r>io e» (cent ■^BÉBACTIEBUREEL ■ KAUERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — TELEFOON Ho. 9922 Noord. Pi Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens ip lier bladzijden. Abonnementsprus bu vooruitbetaling : Voor Hollana en BelgiS per jaar / 6.50 — per kwartaal / 1.75 — per maand / 0.75. Vocr ...

Vooruit: socialistisch dagblad

■■■"•mpmanMtml*WnaHWala■■•■ Drukster-U itgeef «ter Ram; Maatschappij H ET LICHT bestuurder » A DE VISCH. Ledeberg'Oent . REDACT3E . . tDMINISTRATIE ..JOGFOORT, 29, GENT VOORUIT Orgaan des* Belgîsohe Werkliedenpartij. — Verschjjnende a!!e dagen. AEONN EMENTSPRIja BELGîE Dfie cnaanden. . . , . fr. 3.23 Zes maanden • . . , ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

abonnements : REDAC1ION & ADiVllNlS I RATION : ANNONCES* BELGIQUE : 8 fr. par an ; ^ fr. pour six mois ; 2 fr. pour trois mois 3^ I£XJ±Li JD J±1 JE^J-j-A. ÏST DRE 3 Gr_A.ïST L Pf)Hr rPtrnncrpr Ip nnrt Pn ei/e _. Vnir Ip tarif an hoc Hp la Hprniàm nona An Innonal Avis officiels allemands I INSPECTION D'ÉTAPE 4. Gand, 1" juin 191 I |. ...

De Belgische standaard

Jaar. — N° 72 IHjf c©B.H,emeri het niimnie! Dinsdag 8 en Woensdag 9 Juni 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor fâod en Haard en Land " « DE BELBÎSCHE STftHOftARB» versehiuit 4 maai te week. Aboonementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetalmg. Ycor de laiet^aoldatèn — in 't land 3.50 fr.; buiten't lana 4*0 fr. iHdUH ...

De stem uit België

Onze Visscherij. M en mag zeggen dat gansch de bevolking die in België, als visschers-bevolking doorging, de Belgische kust verlaten heeft, met uitzondering noch-tans van eenige zeelieden uit de Panne. Wat een gélule, dat aile deze vaartui-gen aan de Duitschers ontsnapt zijn, want hoe klein ook konden ze altijd van dienste zijn aan den vijand. ...

Pagina's