Jouw zoekopdracht heeft 384 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-06

Filters

Publicatiedatum
1915384

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

DE GUST A AF-ADOLFPL A ATS TE STOCKHOLM. Doortoch voor het koninklijk paleis van eenensj De Schouwburg De Kroonprins Gustaaf-Adolf Geboren den 11 November 1882 *ssr - Het konninklijk paleis z ZWEDEN EN ZIJN VORSTENHUIS DE NATIONALE FEESTEN VAN 1915 Over eenige dagen vierde Zweden den verjaardag van zijnen beminden koning. Gustaaf de Vijfde werd ...

Het Vlaamsche nieuws

Dinsdag 15 Juni 1915. Eerste J&arg. Mr. 152 IIIW mi—M HWHHWII IWIllll Mil M MHiMHWlHHK r Ml !■ WÊ il ■WflBMI KKWMt Prijs : 5 Centîemeo door g-eheel België "Tg^T"gy &**&** . Jmu«dLey IJSEK .$JMR Vlaamsche Nieuws |Het mmâ inplieht en TOe#$t w®rmn*mû MatiwsMacî vam België* - Vemch||nt 7 maaâ par ...

L'indépendance belge

I scème année, No. 127 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE CONTINENT s 15 CENTIMES I ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARIS : ïudok HOUSi/, TCJDOR ST., LONDON. e.C. "• PLACB i>e LA BOURSE. TELEPHONE: CITY à960. TELEPH.: ! 238 75 LONDRES, MARDI 1 JUIN 1915. v ,3 mois, 9 shitlings. , abonnements : i 6 mois 17 shiilings. ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Mardi 29 Juin 1915 N# 232 Mardi 29 Juin 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION Si, Moniagne-axix-IIer'bes-F'otagèreg, J3FIU~X"F1LL} bureaux i de 9 à 17 heures Jos. MORESSÉE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO t lO CENTIMES I La petite ligne 0:40 1 Réclame avant les annonces . ; . . . 1 .Où 'ANNONCES { Corps du journal ......... ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

«^.•ste Jaargang N°. 123 Donaerdag 3 JunI 1915 S Cents DEVLAAMSCHE STEM - A LGEiMEEN -= 1 BELG1SCH DAGBLAû •EENQPvACHT MAAKT MACHTl ^dwQTÎp NiET VERCAfiNlM "^SACTIEBUREEL! KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — TELEFOON Ho. 9922 Noord. De Vlâamsche Stem verschijnt ie Amsterdam elken dag des morgens m vier bladzljden. Abonnementsprys b\j ...

De Belgische standaard

!"• Jaar. — N° 82 Dinsdag 22 Juni 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk OAGBLAD Voor God en Haard en Land « DE BEL8ISCHE STANDAARD » verschijttt dagetiji(s Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : 2,50 fr. Voor de niet-soldaten ~r in 't land 3.50 fr. ; buiten 'i lana 4.50 fr. Indien m eer ...

De legerbode

den Dsnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOB DE BELGISCHE SOI.DATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangl tien of vijflien Fransche en Isederlandsche exemplaren. Eoemrijhe Bladzijden Aan den Yser TE DIXMU1DE (Slot) Wanneer het grauwe morgenlicht van den October daagt. is de kalmte gevolgd op al h et ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Jeudi 3 Juin <915 N» 206 Jeudi 3 Juin 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION i, Montaffne-avL-x.-Herbes-F'otaffères, BjRt7JXJ0JjXi.ES BUREAUX : DE 10 à 17 HEURES Jos. MORESSEE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMERO i \0 CENTIMES f La petite ligne. ! Z T 1 1 • Z . fr. 049 ? Réclame avant les annonces 1.00 ANNONCES < Corps du ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jere Année JXT-23'7 S ccnts tio cemtmctf, iFeucas iv luira 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait Sa Foret *Iowrsial quematers. caaa rraatiffi parais®,à Amsterdam Belge est ns>tre nom sle famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOORBUROWAL 234-240 Téléphone : 2797. Rédacteur en Ctief: Gustave Jaspae». ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

HF fiF.NTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATHIOT sraasr III nu min mu ffY» .—HHIK—n "-y™- LMBBOUWEBSBOND VAN OOST-VLAANBEREM. Vergaderîng van iS Juni igiS- De heer Maenhout neemt het woord om Il 1/4 ure (M. E. T.) . Misbruiken. — Wij hebben gesproicen over de misbruiken die vastgnsteld zijn bij het afleveren vaa den gerst. Twee van de ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

pafgte Jaaygâng N°# 143 Dinsflag 23 Juni 1915 « Cet VÎrmSw" "^TEÉnd^A CI-IT.MAAKT MAC H T I «tJACTIEBUP -EL : KALVEHST ,AÏ 64, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. Du Vlaamscfce item verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens ip vler blaiizijt} n. Abouutn/ -jitspr\Js by vooruitbetaling: . Voor Holland en BelgiS jv;r jay / ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Dimanche 20 Juîrt 1915 N* 22c D'smarseh© 20 Juin 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION 3 i, Monta, ffiie-auic-îIez'bes-F'oiag-ères, BRUXEIï-IjES BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES vios. MORESSÉE, Directeur JOURNAL QUOTJDSEN LE NUMÉRO : lO CENTIMES i ANNONCES | I La petite ligne . . fr. ©t40 Réclamo avant îcs annonces . . . . , 1.00 ...

Pagina's