Jouw zoekopdracht heeft 410 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-04

Filters

Publicatiedatum
1916410

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG aa APRÎL 1916 2jt jÂargang r? 3 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingesonder stukken al of niet le plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnîei West, 66, Antwerpen ONEERLIJKE DOPPERS în het blad, dat ons verplichte in ons ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE PRIX DU NUMERO I ! «00 : CINQ CENT1MI 1 SlAUMBE ONI: ONE PENNY ; EaNDE: VIJF CENT COKTINENT : DIX CENTIMES D" ANVERS. PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mo:s, 12 sh. I 23ME ANNEE MARDI 11 AVRIL 1916 No 101 I LA GRANDE ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXe SIECLE SÉD ACTION & ADMINISTRATION fftei ru 1b !« Bourse — LE IAYBE Téléphone. Le Havre n*14.05 Sirectsur : FEEMB 8S0M7 Tontes tes communications concernai la rédaction doivent être adressée* aS*",rue de la Bourse,Le Havre, LONDQM OFFICE.-£1, Panton Street ABONNEMENTS Franc© 2 fr. 50 par mois. n 7 fr. 50 par trimestre ...

Vooruit: socialistisch dagblad

132° !aat* ■" 80 Pnjs per nnmmer : tooi België SI oentiemen, tooi den V reemde iS centiemeu TsIsSoon t Redaotie 247 - Administratie 2845 Ôonrierdap 6 APUSL lèli r Drtifcrter-img**fcrtM m; Maatsctiappij H ET LICHT bestuurder » , DE VISCH. Ledcb«rg-Oen» . REDACTIE . . admsnistratie iOOOPOORT. 29, GENT VOORUIT Qrgaan des* Belgische ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

" Tweede jaargang Nr 20 Prijs 6 centiemen Gent 2 April 191 (> hoofdredactie : ALGEMeert secret aria at oude houtlei, 34. met de medewerking van het werk der volks bibliotheeken "de straal,, theresianenstraat, 13 ALLERLEI beheer : yrouwensecret ariaat peperstraat, 17. ahonnementen; per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen ONEERLIJKE DOPPERS Een Antwerpsch blad had het over een paar dagen wetr eens over de « Oneerlijke doppers ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„Inter arma caritas" Het Rood Kruis Nr. 17. ♦ 2. Jahrg. ♦ 1916 Das Rote Kreuz La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift des Belgischen Roten Kreuzes Officieel Tijdschrift van het Rood Kruis van België Bulletin officiel de la Croix Rouge de Belgique Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire social Bd. ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

2le JAAR 6 APRIL 1916 Nr 14 'tSandbouwleven Orgaaa der Laîidbonwafdeeiiag van 't Provinciaal Voedingskomiteit van Oost-VIaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van Ket blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van 't blad en den ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32" Saar — M» 116 KWWgWBWBBBWWBB»»——M—mWBMPi——aan—KM—mmmmaam IUP—i—in——■ Pnjs oer nammei ; vooi Belgiô 2$ eenîiemen, tooi den Vreemds 5 cenuemen Taletoon : Redaotie 2Al * Administratt» Vvooi sdan 26 APfilL gai 8 ]B8»® "" n i — r-p—n Oraksîer-U itgeeïsta» in: Maaf schappij H ET UCHT besîuurderr ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 20 Avril 1916 Le numéro 10 centime Cinquante-neuvième Anné< - No 17.595 • direction & redaction : 14, rue vleminckx, 14 anvers Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires « Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

ffffe tfagggfee (A) Ikeis W pfennig Belgifcher Rurier ^ruffetets Ztt Setgtf<f)« ffiuttee tîfrfjciaf in Stûlfct taglicf) (aaij Souuiags) itoctœat (bit 3usga6ca A uttb B an'^tt Stontag bormittug). hic CSrftc Stasgobc (A), ta beutifier Sijrift, ctîdiciut icbctt 9îad)mitteg. ©taiisbcilajcn biefet SusgaSc: 2Eitttoo^s „$ie ...

De Belgische standaard

| UlxiMLJMUlIjJJJMWWMW tgœ&sseSSXBB53UC5&UVeSBaKmm,*JaM*^to?iM&m.-waiat*wm-Mim> «t mata^dixI-^S Ab3Bneœeijtsfr!;ï : V-^or soldais» : Yoc-r s sawi '» i.35 — Voor » »aaad«n fr. 3,50 — Voor 3 mandes Ir. 3,75 Niet soîdaten in *t latsd : Voor 1 «nuand fr. 1.75 — V»®r 2 maandea fr. *,50 — voor 3 naasdea fr. 5,35 ...

Pagina's