Jouw zoekopdracht heeft 410 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-04

Filters

Publicatiedatum
1916410

Belgisch dagblad

le Jaargang. WOËN^DAG 19 APRIL 1916. ÏYo. 184: AEONNEME NT E N. ter 3 maanden voor Hoîiand 12.50 franco per post. Losea iummers: Voor Holland 5 cent ioor Buitenland Vit cent. Den Haag. Prinsegraclit 89, ïelel. Red. Adm. 7439. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWA6NE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CÂSTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Meuwsbiad van België. - Verschijnt 7 maal per week 1—^ TTi'ifW r va 11 n — irn i i>nnn i i-Mirrrii niwiffî rt n rr &ntmB T-rmi*ffi»rnTiiTi>Trtm'ir'r'Tir"T - ■ ~f-—«. » n».. «rs* «*•-»... -.■ ■ ■■■ — ■ ■ ' ■ -— ARftNNFMFNTSPRIJZPN • ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3— Année - N° 550. - Ed. B CINQ CENTIMES Vendredi 7 Avril me ABONNEMENT POSTAL, ÉD. g , -Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et "â l'Etranger n'acceptent que des' abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les IJakv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob On peut s'abonner toutefois ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

jVîardi 18 Avril 1916 vj| g g JOURNAL QUOTIDIEN s Le Numéro : lO Centimes -<3m> Année.— N« 517 LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS 2 mois {mai, juin), fr. 4.63 [ I mois (mai), fr, 2.33 JLcs demandes «l'ai; onnenscn! sont reoaes EXCLUSIVEMENT eux guichets de s bureaux de poste. ADMINISTRATION ET RÉDACTION 31, ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

HOE STAAT HET MET DEN OORLOG ? XXVII ONS WEKELIJKSCH OVERZICHT DER KRIJGSGEBEURTENISSEN Wat de verloopen acht dagen ken-schetst, is de schijnbare stilstand die zich op aile fronten heeft voorgedaan. Wij zeggen terecht « schijnbare stilstand » want, zoo wij geen gewagmakende berichten hebben ontvangen die ons de inname of de hername van ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3me Année - N° 557. Ed. B CINQ CENTIMES Vendredi 14 Avril 1916 ABONNEMENT POSTAL, ËO. g Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mit. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Jasv. 1 Aviùl 1 Juillet 3 Octob On peut s'abonner toutefois peur les ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Riihlad van " VOORUIT .. ZONDAG 23 APRIL 19i6 Nr 58 Prijs : 5 centiemen Per akkoord Oüd moederke was ziek geworden. Het weder had sinds enkele dagen niets anders meegebracht dan alles wat een baaimesweer aan slechte hoedanigheden kenmerkt. De wind buitelde in den schoorsteen en schuifelde door deur en vensterspleten, terwijl de ...

Vooruit: socialistisch dagblad

p^T"— ^ «ig Priis mi ncicmei : voor België S eentiemeii, 7oot dén Vreemde 5 centiemen Tolaraoa t ffiacactee £41 - Mdminlstg'atga Aornaaig ftrMfc i»lo Drtteter-Ultgeehte» ■Ssi; Msatschsppij H ET LICHÎ bestuarder» |p. DC VI8CH. Ledcberg-Gerat ,. REDACTSE . S administratie I fjOOûPOORÎ. 29, GENT VOORUIT Orgaan des9 Belgîsche ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32° §332" "" ^ ?nis oei nommer : voor België 35 oentiemen, voor den Vroomde 5 centiemen Telafoom > EftodgaotÈ® 247 » Adjroiniistfratiie 2$4S Wo®»?s«faq 19 APRIL 1916 IOrttk»tei,-Uitg«eîcte» ^a; Maatschappij H ET UCY*T fcestuurder> p, DE VISCH. Ledeberg-Geaî ,. REDACT5E . . ADMINISTRATÎE BOOGPOORT. 29. ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwera uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Belgische t>la«S«n mogen ui» < De Lan<j&ouw»r > ni«ts overnemen, zorvder telkens de bron ta vermolden. Nr 7. Opstelraad en verstnding Kefaerl. Duitsch Beatuur, afdeel. VII, £«uni«ûsu'wu. Il DruXKerij : J ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA METROPOLE I ROYAUME-UN1 : ONE PENNY HOLLANDE : VIJF CENT EÛNTINENT : DIX CENTIM D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C. ABONNEMENTS:] 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. I OQme ANNEE VENDREDI 7 AVRIL 191' TVTO. Q <y I LA GRANDE GUERRE I CALME DEVANT VERDUN I Avance contre Kut I ENCORE UN ZEPPELIN le ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

" Tweede jaargang Nr 20 Prijs 6 centiemen Gent 2 April 191 (> hoofdredactie : ALGEMeert secret aria at oude houtlei, 34. met de medewerking van het werk der volks bibliotheeken "de straal,, theresianenstraat, 13 ALLERLEI beheer : yrouwensecret ariaat peperstraat, 17. ahonnementen; per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: ...

Pagina's