Jouw zoekopdracht heeft 410 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-04

Filters

Publicatiedatum
1916410

Belgisch dagblad

1© Jaar^ancf. PONDERDAO 13 APRIL 1910J TVo. 170. -W. » ABONNEMENTEN. f"er 8 maaaden. yoor Holland i2.B0 franco per post. Losee ummers: Voor Holland 5 cent Toor Buitenland Th cent. Den Haag. Prinsegracht 89, ïelef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE - CH. HERBIET. Hoofdredacteur : U DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3"® Année - N° 546. - Ed. B CINQ CENTIMES Lundi 3 Avril 1916 M————JM—'MJI —I «i|.»WI I HliWHHilHW ABONNEMENT POSTAL, ÉD. R u! Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique à l'Etranger n'acceptent que des Abonnements TRIMESTRIELS ; ceux-ci prennent cours les Uakv. 1 Avru, 1 ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

22 ANNEE. — Série nouvelle.—N* 519 IMrtMaiOgrOTto»*«iwa»n«^^ ..jœumsMMXut&u* — ni———awa— x,e numéro : 10 Centimes (5 CSMTMES AU 3PMMT) !»■■■■■«■ iBiiiM»wawMHPB«MmM*iM^i^waaaM*M«MiaqaMwaMiw«aaMMK«iiiiiiii«iwiMOTMHfrwKy?wir>iiiiir^if >■!■!■ iwiiiwMiiMMffiaBS Mardi il Avril 1916 ^ rédaction ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

22 Am-il 1916 Nr 17 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IXHCHItIJVIAGMIMtIJH Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad rerschijnt ...

De stem uit België

IRefiitcred at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Muséum 267. tW 12 BÊadx. Goi en v*de .JL. 'V De Stem uit Belgie Bureel: 21, Russell Square, W.C. Abonnement: îs, 6d, voor drie maanden. Subscription : is, 6d, for three months. 2de Jaargang.—Nr. 30. VRIJDAG, APRIL 14, 1916. Abonnement vo»r de Vereenifde Staten, 40 eu.; ■* j ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3— Année • N° 559. ' Ed. B CINQ CENTIMES Dimanche 16 Avril 191C ABONNEMENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les burranx (le peste en Belgique et à l'Etranger «'acceptent que (les abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Jaxv. I Avril 1 Jciu.pt 1 Octo» On peut s'abonner toutefois ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

— 1943 Gesetz- und Verordnunqsblatt Cit*e*eren door de politie atdeeling t>ij den Generaalg< »eraeur in België. Gedrukt in 4rukkeri) van het Wet- en Ver denlngsblad. Brussel.Leuvenst atraat 40. Het Wet- en Yerordeningsb lis in Belgie verkrijgbaar fcovengenpemde drukkerii. Duitschland en in het oczijd ïuitenland bij de Duitsche pc ...

L'indicateur - De aanwijzer

4ima année. — 30 Avril i©16. N° 17. 41sto jaargaiig. — 30 April 1916. L'INDICATEUR Téléphone :261 Bureau î VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. DE AANWIJZER Bureel : OUDE BEUBS, 39, Ântwerpen Telefoon : 261. Dienstregeling Spoor- en Buurtspoorwegen Post- en Telegraafverkeer ZIE -4"° BLADZIJI5E3 Onze Tcna-reelen. zijra. open van S tôt X ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Eerste Jaargang N 30 Beheer en Opstelraad : 13, PAKHU1SLAAN, 13 : Brussel : ABONNEMENTSPRIJS : Pkk Jaar FK. 6.50 PR1JS : 15 CENTIEiVIEN VLAAHSCH LEVEN - Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Dwarsdoorheen het Babuna-gebergte,plaat . . 353 Hoe staat het met den Oorlog? Wat op Mili-tair en Politiek gebied tijdens de verloopen week ...

Het tooneel

HET TOONEEL lite Jaargang. Nr 23 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, i5, Antwerpen Annoncenburee! open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 22 April 1916 MAURITS SABBE Een Vlaamsche Opéra in de S8e Eeuw Dat er sedert cîe oprichting van do Vlaamsche Opéra te Antwerpen, bij ons weten a\-thans, nooit eens gewag ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3* Année. N° 544. Edition B CINQ CENTIMES SAMEDI I" AVRIL 1916 AIONNEMEK f POSTAL, ÉD. S 8 mois : Fr. 4.\& - Mk- 3.60 Les toureattx de posté cl à l'Etranger M'acceptent sjfj, **5 9B<mnements l'RiMES11$ELSjïftëçC1 çrentiMit coura Im IJakv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octûi. On petit s'abonner toutefois pour le» dettx derniers moi* oh ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT ùà £d Kàtt&ZSa E5>< VSdbii "»«» ta 33e jaaa*« — Bureelea te Geœts lieîelvesÊ» îS- — 33IE3 PATRIOT - Vrijdag « April 1016. Nam. 84» PB I iTT.I't il t»M I »l I IP» 11» ijh—ttut- —»* _ - Hoiiancl en de Oorlog, DEN H AAG, 4 April. — De regeeriag neemt feenerlci veantwoordelijkhûd ...

Pagina's