Jouw zoekopdracht heeft 413 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-09

Filters

Publicatiedatum
1916413

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede jaargan ig- Nr 44- Prijs 6 centiemen 1 alvtl\all 1 cil i hoo fdredactie : algemeensecretariaat oude houtlei, 34. met de medewerking van het werk der volksbibliotheeken "de straal,, thfcresianenstraat, 13 ALLERLE Weekbiad voor ons ïiaamsche Voli r beheer : ' vrou wensecret ariaai pepersïraat, 17. — «O» — abonnementen : k- per ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

2e ANNÉE SAMEDI 30 SEPTEMBRE 1916 N° 84 Hf • « ABONNEMENT Belgique : 13 francs pat an étrange. : 17 " » ' REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 30 centimes le numéro ADMINISTRATION : C. Vie Corîenbergh 12, rue de l'Empereur. Bruselles Le banc de première épreuve des armes. — Nous publions dans ce ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Uitgegeven door de politiek tfdeeliug bij den Generaalgou verneur In Belgié. Gedrukt in d drukkeri] van het Wet- en Veror deningsblad, Brussel, Leuvensch< Itraat 40. Het Wet- en Verordeningsbla< (s in Belgié verkrijg-baar bi bovengenoemde drukkerîj. il Duitschland en in het onziidig buitenland bt] de Duitsche post kantoren tegen een ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

...

L'indépendance belge

L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PZrJNY BELGE. * CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : M A n m ney ccnrcwonp ,z un a o qtttt t ttvj/*1 q \ UDOR HC USE. TUDOR ST LONDON EC U. PLACE DE LA BOURSE. MARDI 26 SEPTEMBRE 1916. (î MO.S. 9 SHILLINGS.) TCI CDunuc . r-iTvr ^ r, „ „ ' Tr cOU , i d 1 ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOIJDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien, of vijftien Fransclie en Nederlandsche exemplaren. Onze Gevangenen in Dutschland Het somberste vooruitzicht voor onze wakkere isoldaten te veldé, is wel de mogelijkheid in ®s ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR = DE LAHDWACHT S§e iaap. UitgsverG.Dô Graeve» Qeïii, Keêelvesî, 16. pib IKXtiaXXTJElPATRIQT Zaterdag SO Septemaer 1818. Num. «35 Oultsche berïcîites $ân bct Groot Hocîdkwarileft 23ERLÏJN, 23 September. Wastaljk kï-îigstoDïtsel. legerfront van v Idmaarschalk kroonprins Rupprecht van Bcieren Na eene geschutvoorbereiding, ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

lOftfenuia - ametîe MmmuMmmbe (B.) 10 Pfennig Belgifcher kurier ^ruffttets fXà$e&$çitun& S« Selgifdjs Sttrïss ctfdjciat itt Sruîfel farjtitfj (cuid) Sonntogê) jtocimaï aufjcr JKoutog toormitiag. Sic e t ft e 3 u « g a 6 c (A) crfdjcint jcbea Siadimittog. Sic 3 to e it e H u S g a b e (B) «j^cint motgeaS. Csiafcabuagcn finb nur on ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

•Jf^. Kfttfiî«^^r^nTTT=TTsTT3 PATRIOT Donderdàg «8 September 1916. Nam. 93J Oniîscha herichless fan het Groot Hootdkwarîias^ Berlijn. 26 September. Westîljk krlfgsîoonee!. hegerfront v-in v Idmanrschalk kroonprins Rupprecht van Beieren De Engel'che en Fransche infanterie is gis e-Ten, den vierden dag van den geweldigen ge-fchutstrijd ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES ONE PENNY FRONT : CINQ CENTIME! HOLLANDE: VIJF CENT CONTINENT: DIX CENTIME! Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh étranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 1S Buvez le THÉ LIPTON Si vous désirez le meilleui thé adressez-vous à U firme ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

Verordnungsblatt fur das ETAPPENGEBIET der IV. ARMEE 1 \/TDADnCMIMPCDI A H i Uiti4egev<*n door de Ktappei» J nspekfcion. Dit blad verschijnt yolgens jelioefte en ligt ter inzage op eder gemeenlebestuur. Ook is jet bij de Etappen-Inspektion, Sivilverwaltung, aan 20 Pfen-îige de numirier te koop. V LKORDEINIISGSBLAD voor het Etappengebied van ...

Pagina's