Jouw zoekopdracht heeft 413 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-09

Filters

Publicatiedatum
1916413

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede jaargang Nr 45 Prijs b centieraen Uent 24 September 1916 HOOFDREDACTIE : ALGEMeen SECRET ARIA Al OUDE HOUTLEI, 34. MET DE MEDEWERKING VAN HET WERK DER VOLKS BIBLIOTHEEKEN "DE STRAAL,, THERESIANENSTRAAT, 13 ALLERLEI BEHEER : VROUWENSECRETARIAAT PEPERSTRAAT, 17. — «O» — ABONNEMENTEN : PER JAAR : FR. 3,25 ZES MAANDEN: » 1,60 DRIJ. ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2<&me j\rmée N°. 684 f & cents [«JeucH 7 septembre I9i& n L'ECHO BELGE L'Union fait Sa Forcer Jouraaî «isotidien du metiin paraissant en Hollande. Beige est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être aurcsst-.^ au bureau de réduction: J5. VOOHBUEGWAli 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Che!: ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Biîiirer kn Opstelraad : 104, NOORDLAAN, 104 : Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Per Jaar. Fr. 6.5c ( Vtr»9nH\nç»kosi$rx met mbtgitpm) PRIJS : 1g CENTIEMEN VLMiSCH LEVEN - Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Eene vernielde brug over den Wardar-stroom, in Servië, plaat 581 Hoe staat het met den Oorlog? Ons algemeen Overzicht der ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

îo jfetmÇ 3100!te î!totgen*2iusgafee (Ë.) 10 yfcwnlfl ■'.* .imi.wauntwi—iwewwcw Belgifcher kurier j&riiffeter- 7%$e«}tituns S« Setgifdje ftutitt et|djeinf lu StB(f«r icgtid) (oudj SoutttegS) stoeimal au|jct JRouioa torimUûa. Sie Etftc SfttSgaBc (A) ctftfjeittt jeiicn Kadjœtttag. Sic SU)cite SuSsaïc (B) erfcfjeittt moïgcttê. ...

De Belgische standaard

fc}!* J&ftF 213 464} Dinsdag )9 Sepiember fifô * w AIWëMEHTSPBUSI ' 2j a- Vaor soldat*n l I MAnd f. 1-35 ■ «aanden 3-5° « «wides 3_7S £ AM aolcM*\ C-r |in 't lathi (Mtand f. t-75 fl «aanden 3"5« j ma* "Jen 5 '-5 V Butte» 't land X BUaad f. 3-50 9 BMaaden 5-oo 4 mâandea 7*50 DE BELGISCHE STAnDAARD REDACTIB " en ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 pfennig Sfoetfe Itotgen-îlusga&e (B.) 10 fffétitifg Belgifcher kurier ^rliffcïets Xet Seïgifdje Ht ii t t«ï «rfdjrittf fis Stiiffet iôglidj («mit @onnt«s«) stocimoï uajee ancntoa bstwitfag. Xic 6tf£cHuSaabe(a) erfdjcmt jcbcit îiadjctiftog. Xtc gtoeite S it S s « 6 e (B) eïfdjeint motgeitê. eiirjcnbuttgcn fini» itm an bie ...

L'indépendance belge

S'ème année.. No 230 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PZNNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 6 CENTS) (ADMINISTRATION ET REDACTION : CUDOH HC USE. TUDOR ST., LONDON, E.C. TELEPHONE : CITY 3960. BUREAU A PARIS : 11. PLACE DE LA BOURSE. T=LEPH.:||J1;« «t JEUDI 28 SEPTEMBRE 1916. En vente à Londres à 3 h. le mercredi 27 sept. ? MOIS, ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND ^ RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK -*- * I «-«.«t.., Voor Fr*nkH|k • 17, rit» de Vio. CAUUS. , ^ WOf._ ___ _., .,_, ,, __. I ,, B«'B'e Frankr.|k Engeiand en Holland PSTELEN BEHEER a 73, Rua de Chantilly» CftLAIS. | ^ ^ VOOR GQD EN VOLK EN LAND ! | 4 00f r pl'r TrimeS ter ïSot'r p^rMm«t., US !r.'^r Mm"" Oorlogswegen i ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

r ~ NUMÉRO 105 I SEPT. 1916 t=30C=! PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES C3>0<=3 Abonnement : 9 Francs - < V 1914 ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Franc* J REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES = SAINT-THOMAS, CAPITALE DES ANTILLES DANOISES. = La question de ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws — °* — / v — sr ** -* ...--.-a-^ratetodwsiamMrTvmwi^ toBWWBJgaai»^^ im il i I.IIM" L i im i——TOHH—m '■■m i il ^tt^MgB^^aasmtHBasaassasre-^rasasgggaa^g»^^;^ ABONNEMENTSPRIJZEN : jj AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : AANKONDIGINGEN • Permaa*d 1.75 Par 6 maanden- 10.- f Raf VERHULST, Dr Aug. BORMS, Alb. ...

De Belgische standaard

de belgische STANDAARD Viste» *r»st<»lï/*rs : M. i RACHT baiart mac - ^ ~ ,^Stichten»l3escuuf»aep ; *■« \IIdefons Peeterg 9 Vaste ^pstellers : Jf. & Belpairs, L Duykers, P. Bertrand, Van der Schelden, D* Vaa ds Perre, D' J, Van de Woestyne, Juul FilUaert. iWIhMÏTSl-HUI Voor »ol<iat*t ' t maand î< I_aS g mancden 35° j mus' ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voop Landbouwer» uitflegeven ondsr rnedaworking van het Duitseh Generaaî Gouvernement in Belgïë, Balfllsahe bladen mogert uit % Do Landbouwtr * nieta everntman, xondtr telktns dt bren ft« verm<!dcn. W 29. | Opstàlraad en vcrzendbig ; Keizerl. Duitseh Besiuur,afdeel. VII, .Namenstraat, 10. DruKherij : ...

Pagina's