Jouw zoekopdracht heeft 542 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-05

Filters

Publicatiedatum
1917542

L'idéal sous les armes

!*• Année N° 9 25 Mai 1917 L'Idéal SOUS les Armes Revus des Idées Directives de la Jeunesse Cat&oliqne an Front Bsigé Paraissant le 10 et le 25 du mois DIB J « Arma ràilitiœ riostrœ non s carnalïa sunt ted potentiaDqo ad destructionem munitio-num concilia destruentes. » S. Paul, 2. Cor. X, 4. 'Al , ; " t> ' , i' ' . • ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

DfitLOE JAARGANG - Inmmer 7â& Prlf* t 5 csutlzm** DONDERDAG 10 M El 1917 ONS VADERLAND iinus » s a/hi* ? . îiip v g Ijriikfcw-ÏTttisr^-V*';? S'y, * -Js' VI*', « liai»- oejgisen augmaa yersenijiiende a! de dagen der weeK ■f T, i-(M' ÇÀt-iAIw SBtî TS^RIJZEM i P*p maenâ i BeSgû § 5C Franter-Jt .00 En&e^nâUfteilaiir S.©! P«8* ...

Belgisch dagblad

Sde Jaargang. VRTJDAO 18 MËÏÏ917. IVo. 207. ABONNEMENT EN. Per 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland 5 cent. *oor liuitenland T'/j cent. Dea Haag, Molenstraat 21c. Telefoon Red. en Admin. 7438. BELGISCH DAGBLAD f ^ AD VERTENTIEN. Yan 1—5 regels f 1.50; elka regel meer f 0.30; Réclamés X—5 regels f ...

Sainte-Marie: revue publiée par les professeurs et anciens élèves de l...

■ • • Sainte=Marie ■ ✓ • v. ; '.v ' ' f\ ,V. "v,y;'. /•■■ ■ •- " ' \ • ; . .... p • | $ ■ ; • ■ N° 3 = MAI'JUIN 1917 . . . . é . . - • . - . . - ■ • - " "■ - . ,• ' i ' ' ■ • • \ • ' ^ / .. • •-•V'/ , / . s • ' :v ! - b >! . \ ' ' - v • ' ' ' •• .- ' ' ...

Het Vlaamsche nieuws

Katerdag 12 Mei 1917, Darde jaargang Nr. 132 Prijs : © Centiem voor g'eheel Het Vlaamsche Nieuws I Verschijnt 7 rriaal In de week AlOKNBMEKTIPiHZjB*3 ^ f.» " I»!»"**84 ™ ,,'~ ' lK~ Sik«»; «i Aiak$*i?gf»£«s : tOODESTlAAT. S (.19WISPIK »ï 9PITIjUM4»s *»l VE*HÏJU*, »T, As*. S036Mf, Afk ¥ÂM DE H 1IANBE M ut i« jssfë ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4TOW Année • N. 940 Ed. B CIMffi CEHTMES Vendredi 11 Mai 1917 1 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. £ Brnxer.es - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.30. - mk. «.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements T^IMESTWELSî ceux-ci prennent cours les IJanv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Eerste Jaargang, Nr 37. — 12 Mei 1917. Prijs : i» centiemen. erste Jaargang, Nr 3j. — 12 Mei 1917. DE EENDRACHT Weekbiad voor het Vlaamsche Volk ABONNEMENTSPRIJS : Een jaar fr. 5.20 Zes maanden .... » 2.60 Drie maanden .... « 1.30 leene abonnenten worden aangenomen die niet op voorhand bedrag hunner inschrijving laten geworden. BUREELEN; ...

De Belgische standaard

JfUUf — Ki 1 .1 0(667 Woensdac 23 ASriéi a a i in ga^$$ei- „f Béhi&m ti&i f-M ; ^ 'e a&&A S-" <ît l(4* ©efcàsSgss tu -t îasU« iSt-i- ï- '-itasâii," s \- . «MiMWsS S"5 !U 8,51*» "4 3*»^ !P EÏSfid ÎT. S.| 1- ij tafia bS DE BELGISCHE STAnDAARD ■g. A. \y v ' ^ :'••"d"^7C*2 HT^B A A (Tf ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

23» AKfNEE. — Série nouvelle. — N" 903 IjO Numéro ; 10 centimes (5 centimes au Front), 'ÏÏETJDI 17 MA! i9f?; RÉDACTION El AD1I1S1ST1IATI01I 8, Place des Beux-Eeus, 3 PARIS Téléphone : Gentral 33-04 BUREAUX AU HAVRE : S 8'", Rue de la Bourse, 28tcr LE HAVRE Téléphone : 64 Belge DIRECTEUR Fernand NEURAY LE XXE ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

3681 Gesetz-und Verordnungsblatt fûr die okkupierten Gebieie Belgiens. CitgegeTen door de politielrt tfdeeling bij den Generaalgou-rerneur in Belgi«. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvenscbe Itraat 40. Het Vet- en Verordeningsblad 1» in Beitie Terkrijtfoaar bij botenirenoemde drukfeerij. in Duitscliland en ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Europeesche Oorlog in West-iViaandsren en io Fiankfijk ! Duitsche 'aron. WestelijL gévechteterreie; i . BE'RLIJN, 6 Mei. — Officieeî: Front ivjîdm, kreonv-'niis Eupprecht van B*jteren: ■Àan het Atrechtfront vrerdsu sterke Ett-y'eJiche aanvallen bézuiden Lens, aa-n de .Èsc'aroo èo bl.; Quérant teruggeslagen. Be-Vuidén' Eamerijk dedén ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekbfad voop Landbouwers ultgegeven onder medewerklne van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Batgtaaha bladan mogan ult i Di Landbouwer > mat» overneman, iondar talkana da bron ta varmaldan. Nr 11. Opstelraad en verzending : Keizerl. Duitsch Bestunr, afdeel. VII, Namenstraat, 10. Druhhcrij : Itafttsdrokkerij, ...

Pagina's