Jouw zoekopdracht heeft 548 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-12

Filters

Publicatiedatum
1917548

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N' 49 Dimanche 9 Décembre 19i7 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN AB ONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Met nummer 0.23 fr. 1.75 fr. per jaar raeer voor liet verzenden per post. Mea abonneert zich te Leuven, bij VAN LINTHOUT, Diestsche straat, 32. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre 2.50 ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

^•■■apuwuvr' ^ "mm\ i l,.!*— "Wf?) -"l « — —3 Bureelen « 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Oerde Jaargang • \Tr 11 Pril8 : 20 centiem ice n u ini-ï I 1 I I PCR aAR : FB- 7*5° 16 December 1917 II MM Zonder verzcndingskosten * * VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIQ VLAAMSCH • QEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller ...

Het Vlaamsche nieuws

i • iiTisda^ 25 Dec. 1917 - jÊ8 J&arg. 355 Pfijs S Ceatiem voor België jj~ ABONNEMENTSPRIJZEN : V«#r éAa aiAaad 1.75 V««r S j**aud 5.— Vmt i »aan<i 10.— V*tr éém jaar 18.— i RedaUtic, Beheer oa Aankosdiiîiogen : 44, ROÛDESTRAAT, 44 ANTWERPHN HET VLAAMSCHE NIEUWS w w s? ® sis sa s t agg s gg> ■ bobs *s fes «ss ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier £3$rUffetep* eXà&e&%eituu& jff w £«a » tljMô» fl«*te» n(^cta« <» **vdf|e» tâflflift (atttfi ©otït»fafl»î floeJœfiS tnfte» SRoatag Mraiitott $t« <1 » 81 « 9 f $ # fc • (A) tndjftu» icbeo ftfldjmtitae £>*• H ® f *1 « 9 o 9 ( 111 (Bl ttl&cta* œ*tQtné 9<iUoNngfi fini «a» ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

A* JAARQANG. N. 3? 4L PRUS : . 6 CENTIEM, ZATERUAO 29 DEGEMfcLR 1917 ABONNEMENTSPRIJS : Bianealand (Etapegebled ultgezonderd), fr. 3.75 per kwartaal. (ALLE KOSTEN IN3E0REPEM) Mes wende zlch tôt de poslkanloreû. VERSCHUNT 'S NAM1DDAGS mot al de ochtendteiëgi-ammsii. BEHEER EN PUBLICITE!! : 75, Ânspachlsan, 75 (Bsurs). Kantoor te C.ENT ...

Informations belges

N« B55 24 Décembre 1917 Informations Belges Ol38erT»tiou importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelle» de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND J Admifilltratle s A. TEMPERE Jrukker-Wltgever, 17, ru« d« Vie, OAL.A18 Belgisch dagbiad verschijnende op al de dagen der week Rsdactle i J. BAEOKELANDT 17, rue Mortet, CALAIS 8( ABOi«\EMIïi*TKlV ^ sr maatid Bclgle 1.50 FrttBkrtJkS.O« Bugreland-Holland 3.00 ~ jr trlmeiBt® ic « 4.00 » 5.50 » S.îMî Me» rebrSjye t « ©*** ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Kurier f»rilffele«v V V l)«i 0fl9i(4* •0t«t9 W?<ô*4*fl tw ©tfiîîd tSaHft ianà ©sactafl6) fttotlaifil afi&w 02e»î«ô favaitttef 25ta ® • a ♦ 4 • • g « I» • (A) etftfctot teî>c& ftâi&ratttia $*• 8 ® * *# • ® 9 • 6 0 * 9 ««««(ai €ttft«fettti0«o 6aî> cot a» ei« ...

Het Vlaamsche nieuws

ABONNEMENTSPRIJZEN : Voor één maand 1.75 Voor 3 maand 5.— Voor 6 maand !0.— Voor #én jaax 18.— Redaktie, Beheer en Aankondigingen : 44, ROODESTRAAT, 44 ANTWERPEN Dinsdag ïi Dec. igiy - 3de Jaarg. Nr 342 Prijs 6 Centiem voor ^elgië HET VLAAMSCHE NIEUWS VERSCHîJNT 7 M A AL IN DE WEEK De opstelraad : Raf VERHULST, Dr. Aug. EOR.MS, Alb. ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 11 Decembcr 1917 3d* JAARGANG nr 19 STNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD Orgaan van den Antwerpschen Diamantbewerkers Bond en der Federatie van Vakbonden De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BU GELEGENHEID Redaktie en Administratie • Platitijnlei West, 66, Antwerpen Waar wij heen gaan « Men ie thans ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

De Klok uit Belqië Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND Al.S IK KL HP, IS T STORM ALS IK LUII). IS T ZEGE BBi Ifi BSTt» MlIMMrD ■ K r.Anl ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland ... Fl. 1.25 „ n A - * i De onderlinge liefdeband Is gescheiden ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND IAâftiinSstr&îSa t A. TEMPERE Drukk(r-Ultg«v«rt 17, rua do Vie, OALÂiS Belgisch dagblad verschijnende op al de dagen der week Radactlai J. BÂECKELÂKDT i 7, ru© S&orfst, OALAS& IABOHffln per ssnaaE<a Belgie Fra»&s»Jjk 2.S5 Essg'elaH«l»Koîlaïsd 3.50 p«p tr!mesteir « B.OO *> C.5<) » t O.SîO Men ...

Pagina's