Jouw zoekopdracht heeft 548 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-12

Filters

Publicatiedatum
1917548

De Belgische standaard

% mammm i1'* «flB f§ #«8* ScMffftaiU jV , au»**# fr.M|j^ tuttasfaw s«S* r: Ml ^ r •N(*ks-W*' gë« [Wlêt atàLiAtn H I; tm 't hUMJ î | irssisiad ir. I.?i | iiafeMKk» £.$o ;' ant&tea &*! v Baiiou 't lamé s i I asc.tnd fcr. &3o tsa«&nd«i Mo «s»,«d«a 0P8T8L m 23HKSE viLLA a as Ooaaflîa gSBSlJ* pspass» wïaewwsiM! ...

L'indicateur - De aanwijzer

42sre jaargang. Van 1 fi tôt, 22 December 1917. N° 50. DE AANWIJZER Telefoon : 26 Bureel : OUDE BEURS, S9, Antwerpen Telefoon : 261 Oienslregetiiig ier Tram-, Bnnrt- en Spoorip, Post- eo Meiraiveifar Z1H1 2" BLA-IDZÎIJIDE Studie van notaris Xavier GHEYSENS, Markgrav estraat, 12, le Antwerpen. Winkelhuis met Werkhuis MONTENSSTRAAT, 64, ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

JMAANIDAG, 10 DEDEMBERJ9TL HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. —— «UUSKOMBHMnilWII « Belgisch dagblad, voorioopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VÂN GOETHEM, Directeur Het nurr.mer ; 5 centiem (Front en- Frankrijk). 10 centiem ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4m® année N* n«4 Ed. B DIX CENTIMES Samedi 15 Décembre 1917 ABONNEMENT Bruxelles - Province - Etranger Le* abonnements sont reçus exclusivement par tous les Sureaux de postes. * Les réclamations concernant les abonnements doivent |itre adressées exclusivement au bureau de poste qui a délivré l'abonnement. PRIX DES ABONNEMENTS : 3 mois: 2 ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Nr 14 Nagezien door de Krijgsoverheid 14-8 en 1-12-17. (N" 523 en 1193.) 15 December 1917 De Poperingsche keikop. ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten. : 1.00 fr. Burgers 2.00 fr. Verschijnt 2 maal te maande BliHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm- D 65 I H. G. Herpelinck, brank. D 195 H. A. Baert, Noordstr., 13, ...

Het Vlaamsche nieuws

ABONNEMENTSPRIJZEN: Voor ééa maaad 1.75 Voor 3 maaad g.— Voor C maaad 10.— Voor ééa jaar 18.— Rcdakti», B*ke«r Àamk*aëi*j«fe« : 44, HOODESTHAAT, 44 ANTWBRPBN "I Zaterdag 21 Dec. 1917 - 3de Jaarg. Nr 351 Prijs 6 Cectiem voor België I HET VLAAMSCHE NIEUWS IVERSCHSJNT 7 M A AL IN DE WEEK De •putelraad: Raf VERHULST, Dr. À«*. ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 49. Prijs per nummer : 5 centiem. Zondag, 9 Deserafeer 1917. t Abonnementsprljs : Per jaar . . . 2,50 fr. Voor 6 maanden . 1,25 fr. Voor 3 maanden . 0,65 fr. ♦ ♦ ♦ Aile briefwisseling te zenden : 148, Naamsche Yest, 148, Leuven Postcheckrekening nr 242 De Gazet van Leuven ïlke med»w«rker blijft v»rant-woordsijjk voor ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 169 DÉC. 1917 oOes PRIX DU NUMERO 25 CENTIMES Ë30C3 Aboaiiasisil 8 Franc*. < ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN fi* 48 □ BRUXELLES Q PRIX DU NUMÉRO 25 CENTIMES AboMsmaBt i 9 Frmet REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES AU FRONT AUSTRO-ITALIEN. Pièce de canon géante dans un village près ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

AO .1 A ARHANin W. --tOA PRIJS : . 6 CENTIEM. ZATERDAG, 1 DECEMBER 1917 ABONNEMENTSPRUS : Binticnland (Etapcgebied uitgezonderd), fr. 3.75 per kwartaal. (ALLE K.OSTEN INBEGREPEN) Men wende zich tôt de postkantoren. VERSCHIJNT 'S HASTODÂGS met al de ochtendtelegra^msn. BEHEER EN PUBLICITEIT : 75, Anspachlaan, 75 (Beurs), Kantoor te C-ENT : Gazet ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 4. Prijs 6 centiemen. Zondag 9 December 1917. HOOFDREDACTIE : VROUWENSEC.RETARIAA1 met medewerking van het Algemeen SECRETARIAAT en het werk der VOLKSB1BLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Beheer : PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: PER JAAR fr. 3,25 ZES MAANDEN . . » ;,6o DR1J MAANDEN . . » 1,00 Weekblad vooi> ons ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Samedi 22 Décembre 1917 S DIRECTION ET RÉDACTION : 14, Rue Vleminckx, 14, ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal | Le numéro : 101 centimes LLOYD ANVERSOIS Soixantième Année - No 18.102 ANNONCES: 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne. Emissions et Annonces financières : ...

Pagina's