Jouw zoekopdracht heeft 551 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-06

Filters

Publicatiedatum
1917551

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 pfennig 7mt\U cB-j 10 Pfennig Belgifcher Kurier 25ct S lîgit tf) 2 âuïies «facial in StfiiîcE tâgïidj faudj Scmatagt) jtociœaî aajjer ïïoalag Uarmittag. $ic Ë ï ît o H o 9 g a b c (A) cifSjciut jcicn 3lac()miitag. $ie 3 to £ i i a S u 5 g a b 0 (B) erfdjciat motgcnâ. G i n j c n b n tt g c n fini) aiit aa bie Scfjrîjtlciiung, n ...

De Belgische standaard

r jpLuïsny&gi <<i"i f-'* ■"**■' B - '■ St. A Ect*» * ji; si v 4 ^ m «2t* *J& '-** ;» 1 ii-ï'i «*Si5 "'= i. «Ëig1 S'-â* S-S P« i\SE<2 2 îr.S-ïo S.se 0P8TIL E B BSHSftS ti i.ik « STe Ctsija!?!* » Srrrsjt î?s i-âsrea Sls;s% la.Rkcft-digisges s SCAMUM KlfCLâ.MfiR wlgsiw oversi» F««fc Htâ*mrk*n : ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 103. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 9* Juni 1917 VAN STAAL EN IJZER AAN MARTEL, Nr. 97. Al ken ik u niet, mijn beste Martel, — ten-ware ge soms nog oyer Uilenspiegel geschreven hadt, — en al kent gij mij niet — tenware..., neen niet uit de biecht spreken — toch zullen we, hoop ik, ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Ët'ffe HtuggaBc (fl) îîtcte 10 Pfennig. Belgifcher Rurier JBrUffcïcts 35« SelBif(5c Sluïîct «rfdjeint in SStitffel tôglirfi (andj Sonntaflê) jtocimal anjjct Konfnj bormittaa. Sic g r [t e H a 5 a « 6 c (A) erf^eint jtbcn Sîadjtnitlag. Eie 3 to e i t c 31 » S fi a 6 e (B) erfdjeinf morgenS. Ëinfenbnngen (tnb nur an Sic Sdjriftleitung, ...

Informations belges

N» 357 6 Juin 1917 Informations Belges M^—~TI Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouyeles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible en c^erE cas de s'assurer de l'exactitude de ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

%$»«» m jueâ ) v«Sf «ra? & » s «a j*ag ... Le Bruxellois ABONNEMENT POSTAL, ÉD. £ Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - ftlk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois ...

Het Vlaamsche nieuws

DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Woensdag 27, Juiii. — Offi-cieel avondbericht : Op aile fronten. is de dag van heden over 't algemeen rustig voorbijgegaan. Berlijn, Dondérdag 28 Juni. — Offi-cieel : WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Front gen. veldm. kroonprins Ruppr. van Beieren : Zware vèrdragende batterijeu bescho-t<?n met opgemerkte uitwerking ...

Le trait d'union: bulletin de guerre des anciens du collège Notre-Dame...

LE TRAIT D'UNION BULLETIN DE GUERRE des Anciens du Collège Notre-Dame de la Paix Adrbsser toutes les communications à R. VAN BENEDEN, G. 13k POUR NOS PRISONNIERS Nous avons reçu : de Madame H. Brti 50 francs Madame M. Désmarès 30 » Une Dame anglaise 5 » L'Aumônier divisionnaire Y. Fallon. 50 » Lieutenant Roniedenne 5 » 11. Dupiéreux 5 ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 42 — 30 Juni 1917 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiem Hebben wij Mannen noodig op het Tooneel? door Betsy Neen! wij hebben ze niet noodig! Nu weet u dadelijk mijn standpunt en daar de mànnen ons toch altoos verwijten, dat we voor redeneeren niet vatbaar zijn, dat logische bewijs-gronden in onze ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

I' DER DE J.\ARGANG — Nammer ?S« •:.* jPrl'is * § «n»tSg:4s?$'- DONDERMG « JUKI «HT ONS VADERLAND s &, TMm& BPwkteOTfcïî"4;r*vw"r'.s',< #»»«* sie Vie, Vnît&Sa Belgiscb dagblad verschijneBde al de dage der eek S^*e?8t j JJ, PS6IIIH là-.A.fy I ...

De stem uit België

Bureel : 21. RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267. we Stem Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. SubscripHon : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Prankr'jk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. ot 1.50 fr. 3<de Jaargang, Nr. 41* (Blz. 1519-1526.) Opiage : 11,100. VRIJDAG, JIJNI 29, 1917* ...

Het Vlaamsche nieuws

lOondcrdag 14 Juni 1917. Dcrdc Jaargang Ni 165 Prijs : © Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal in de week ABONNEMENTSPR1JZEN : t'oor één maand 176 ;oor 3 maand 6.— ('oor 6 maand 10.— ,'oor £én jaar 18.— Redaktie, Beheer en Aankondigingen ROODESTRAAT, 4» ANTWERPEN DE OPSTELRAAD : Raf VERHULST, Dr. Aug. ...

Pagina's