Jouw zoekopdracht heeft 357 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-05

Filters

Publicatiedatum
1915357

Het volk: christen werkmansblad

fijfenTwintigsle Jaar. — R ISO GoMteast — E'OisgeziD — Ëlgeniom Dinsdag, 11 Mei 1915 JÈ ASe fcriefwisselfagen vracftt-Vrij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. «Drukkerij Het Volfc», Meersteeg, n° 16, Gent. , Bureel voor West-VIaanderent Gaston Bossuyt, Recolletten-«traat, 14, Kortrijk. . Bureel van ...

La libre Belgique: bulletin de propagande patriotique

LA LIBRE BELGIQUE Acceptons provisoirement les sacrifices qui nous sont imposés et attendons patiemment l'heure de la réparation. Le Bourgmestre, Adolphe MAX. Envers les personnes qui dominent par la force militaire notre pays, ayons les égards que commande l'intérêt général. Respectons les règlements qu'elles nous imposent aussi longtemps ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

W Kerste Jaargang M°. lis Zaterdag 29 Mei 1915 S Cents I REDACTIEBUREEL: KALVERSTRAAT B4, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamscho Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Abonnementsprijs by vooruitbetaling : _ Voor Holland en BelgiS per jaar / 6.50 1— per kwartaal / 1.75 — per maand / 0.75. Vocr ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAÂR p.ii Maanto M Mai 1915 N' 115 DE GENTENÀÀR DE LANDWACHT BE KLEINE fâTEIOT ■ « ■' ni «i i i m n n» «m 1. i'i"j il m i in » 'il im m'w mi1 'IMi h ' ii'il)" Wffl i^i' 'i ^ Biîpsolea fa 0®xfS* nr 16 Ketelvsst «.««un m ■»< i <.-.asa»* Bekendmakingen. Etapîîen Insp. 4. ...... Gent, 12 Mei 1915* Voor het ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-Uitgeefstet §sm: JVàaaîschappij H ET L5CHT bcstunrder: P. DE VISCH. Ledcberg-Qent . . REDACTIE . . ADM1NISTRATIE KOOGPOORT, 29. GENT ABONNEMENTSPRIJS BELG1E Drie maanden. . . , . tr. 3.23 Zea maanden ..... fr. 6.SO Een jaar fr. 12.50 M«a abonnés rt zicb op aile postbareele» DEN VREEMDE Drie maanden Idegelijk» verzonden). . . . , . ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de ioornronff M11 m m pr 3 Prijs : 5 Centiemen. Mei-nummer igi5 (B). Men zegt dat 't Vlaamsch te met zal gaan.... 't En zal ! Geen rijker kroon Dan eigen schoon. ANTWERPEN BOVEN Ailes voor Vlaanderen VERSCHIJNT OM DE VEERTIEN DAGEN Orgaan der GROENINGER'WAGHTEN van Antwerpen en Omstreken. ABONNEMENTS PRIJS : Voor Antwerpen en onmiddellijke ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

gefste Jaargang N°. 100 tlliisdag 11 Mei 1915 S Cents DE VLAAMSCHE ftfwwm NI ET VERCAAN!WJ g»»- i-t, — BELGISCH OAGBLAD EEND F\AC HT MAAKT MACHT REOAU I ItbUKCtL I PALEISSTHf.AT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. Ds Vlaamsche Sten -»erschijnt te Amsterdam elken dsg des morgens w vier bladzijden. Abônri ementsprijs r vooruitbetaling : ...

L'écho de Belgique

Telephoon; Central 1286. De Stem uit belgie G° Va(/ev«" A°° « ^ L'Ecbo be Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. çd, voor drie maanden. Subscription : is, gd, for three months. No. 35. VRIJDAG, MEI 21, 1915. Price ld. Belanérijke Duitsche Dokumenten. Talrijke Soldatenbrieven. Please Read This. There are in England at ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXe SIECLE RÉDACTION & ADMINISTRATION tftei me ée la ïcarss — LE HAYRE Téléphone: Le Havre n* 14.05 Directeur : FERMD l'EURAY foutes les communications concert ant la rédaction doivent être adressées s6,", ruc de Ui Bourse, Le Havre. LONOON OFFICE: gljPanton Street (Broadmead House) ABONNEMENTS Franoo 2 Tr. 50 par mots. » 7 ...

L'écho de la presse internationale: journal belge quotidien d'informations

L'ÉCHO EMPRESSÉ N° 7 do supplément N° 131 da jonrnal La Reine ÉLÉONORE ■ = de Bulgarie =■" ® 16 jYîai ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison de 30 centimes par ligne. Les ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orqaan der Behische WerkliedenpdptiL • Verschiinende aie daqen. IDro&ster-lHtgeefater Ssm: Maatschappij H ET LICIi besiunrder P. DE Y8SCH. Ledcberg-Oefrt . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE îiOOOPOORT. 29, GENT ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Drie maanden. , . , , h. 3.2! Zcs maanden • • • • . fr. 6 51 Een jaar. .<«**» fr. 12.51 Men ...

Pagina's