Jouw zoekopdracht heeft 548 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-12

Filters

Publicatiedatum
1917548

Het Vlaamsche nieuws

A80NNEME1TOPMJZBN I |_ Voor ééa ma*2id I.7i 5 Voor 3 masiîd 6.— I Voor 6 maand (8.— Voor één j**r , f|..~ 9 — £edaktlo, Beheer ea Aankondlgiage» : 44, ROODESTRAAT, 44 ANTWSBLPBN Woensdag 5 Dec. 1917 - tfe jaarg, Nr Prijs © Ceotiem voor Helgië ■ ni m ■iiiii m 1 mu un ■iirwinir-"-- AAHS0NDIG1NGEN: Iwcedt blad, dea r©giel ...

Nieuwe Gentsche courant

Àbonnementsprijs : Per maand : 1.50 — Per 3 maand : 4.25 — "Weekabonnementen voor Groot-(Jent, ten huiz« besteld : 0.35 — Aankondigingen per regel : 0.50 — Doodsbericht : 5.00 — Kleine aankondigingen, per 5 regels, minimum : 0.50. Verschijnt dageiijks 1 m—i —i—m ■ lll Nieuwe Gentsche Courant Uitgegeven onder hoofdredaktie ...

Vooruit: socialistisch dagblad

33e faaB* « Ri. 343 S centiemer* ver numme* ïïsnsfSsss 11 0®1811 Orgaan der Beigische Werkîiedenpartii. — Vepschiiîiende aîîe dagen. VERORDENIHL betreffcnd* vaststelling der bijdrage tôt verzekertng der schadevargoetf ing voor werkongevallsn Voor het Belgisch gedeelte van 't gebied va» het 4de leger wordt er verordead als volgt : Eenig ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwieselingen vracht-Vrij te zenden aan Aug. Van Iseghern, uitgever vtwr denaaml. Ennattch. «Drukkerig Het Volk», iTeersteeg, n 0 16, Gent. Bureel voor West-VJaanderen» ©ftstcn Bossuy t, Becolletten-fweat,14, Kortrjjk. Men schrijtt la » Opalle postkantoren aan 10 fr< per jaar. Zes ma-andon fr. 5.00k Brie maandeu fr. 2,50. ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 4. Prijs 6 centiemen. Zondag 9 December 1917. HOOFDREDACTIE : VROUWENSEC.RETARIAA1 met medewerking van het Algemeen SECRETARIAAT en het werk der VOLKSB1BLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Beheer : PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: PER JAAR fr. 3,25 ZES MAANDEN . . » ;,6o DR1J MAANDEN . . » 1,00 Weekblad vooi> ons ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgilcher Kurier !23riiffeïets v v 23a&«lgtf4t ttaticr «[djelnt in SiBflet tâflHiS (ascfi 8oantao5) stotlmal anjn Sisafat •oraiitag. 35î« 81 ft t H d » fl a 5 « (A) irtdjeint fcbtn Ra^mlttag. $1# 8 » « t » « H a e a a S « SB) uldjclnt morgen» ginfcnbungcn finb nnr an DU e^riftltitnng, o i Sj t an tlnjeli» Btrloni» jo ...

De Belgische standaard

0tl0L ? »***#**'- |i ï$t * c tf* pjtlift Wï ùfr_&lr*m # foMMift Jy.ljC ff» 2-7S ms ,j(ts t 1**4 : „ead ?r. *5,go iîêsd«« [•.U'ïîS " 0 P 5 TIE i « , FISIII VtUA ; es Ma 0o$Efli«» ASSBIJS >«5 FARS© 3 i ^ v~SA* J :| S&ltSn« M.D&C-5--\ -/ éiglaRta. : "i 3„S5f. de p«S*î J &SCLAMRE 9Slg*lS8 OV«rS0*' ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

l *àë JÂARCANÛ Nr 70 ï," ' •WOÊNSDACV^ÏïECEMBER 1917, HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dieastaanbiedingen : voor gereforaieer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus^S LEO YÀN GOETHEM, Directeur Het nommer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT SïïITICHl BSâîSHfiîa hsî fipac? M®®£dkwaî tter Eersta imitsoh herioM. BERLIJN, 6 Deeember. Westslitk ki*J|gstsone®l jlégers oan kroonprins Rupprecht oan Beitren Op het V.'aandersche strijdveld riam de kanon-fienbedrijvigheid 's avonds weer merkolijk in Eevigheid toe. Ten Zuiden en ten Westen van Mœuvros namen ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

The Newspaper for Belgians LA MÉTROPOLE ONE PENNY WORTS CI»q CENTIMB» HOLLANDE t VUP CEHT eOKTIBEHT l DIX CEHTIMM PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.2 — Téléphoné: Holhora 212. ABONNEMENTS 1 mois 3 sh. ; 3 moto. 9 ah. 1 24m» ANNEE MERCREDI 19 DECEMBRE 1917 No. 353 LA GRANDE GUERRE I Raids et contre-raids ...

Het volk: christen werkmansblad

\ " ZeveD-en-Twintfgsle Jaar. — N. 296 GeMeasî — Hulspzîa — Eipnta Diosdag, 18 Becember 1917 Aile brîefwfeselïngen vracht» tri] te Eenden aan Aug. Van Isegïiem, uitgwer voor do naamj. Boaatsch. « Dinkkerij Het Volkt» fceereteeg, n° 16, Gent. Bnreel voor West-Vlaanderen» Caston Bossuyt, Reeolletten-liiutit, 11, Korti'ijk. HET ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE W fl2LW7 CONTINENT : 15 CENTIMES ROYAUME-UNI : ONE PENNY JfJlII il! Mil (HOLLANDE : 5 CENTS) . — ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: PSJMD! *51 55ECE8V5BRE 1917 (3 MOIS. 9 SHILLINGS. TUDOR HOTJSE, TUDOR ST., E.C. 4. 11, PLACE DE LA BOURSE. _ ABONNEMENTS j 6 MOIS, 17 SHILLINGS. CONSERVATION PAR LE PROGRES. TELEPHONE: CITY ...

Pagina's