Jouw zoekopdracht heeft 559 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-03

Filters

Publicatiedatum
1917559

Het Vlaamsche nieuws

l€fddgt ï? Maart 1917. Derde jaargaog Nt\ 76 Frijs : *0 Ceotseœ ^oor gebeel BeJgil Het Vlaamsche Nieuws Yarschynt 7 ma al m de week jONNEMBNTSPayZEHj ijBiaaû « ,»us4 * Lad - 8*-— li* !,'~ —- ite4a.kite» m Âxnkoaéiginjps s SOODESTRAAT. 44 AXTWB1?» BB OPSTELBAAl}» Rsl VERfïULST, Dr. Ang. 80BMS, Alfc. VAN DEN BfiANBE Met de vaste ...

Belgisch dagblad

jÈde Jaargaug. " VRIJDAG lè MAART 1917, 3N©. 15 S. abohnehsntes. Por 8 maandea voor Nederlam | 2.50 franco per post. Loss' nummers. Voor NederlandB cent Voor -Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Erinsegraclif; 81 m_ion A rlmin 713F BELGISCH DAGBLAD Verschîjnertd fe 's-Gravenhage, elke*« werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE ...

Het Vlaamsche nieuws

18 Maart 1917. Darde jaargaog Nf. 77 Prljs : O Ceuticiïî voor gebeel Belgié (et V aamscheNieuws Yerschijnt 7 maal lu de week fcMENTSPBIJZEÎU ^ «e^skîî®, iekear «sa À*aik®«digSagP* 800DBSTHAAT, 44 AHTWE*®1K dfi OPSTELtAASt fsî VBaaCLST, Dr. Ang. BOSMS, Alk. VAS DEN 1KAND M«t de vaste medew^rklag via HoAiOetpaur Boctor Aatooa ...

De legerbode

den Dsnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende «— , . . Dit blad is VOOR DE BE1LGISCHE SOI.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij onlvangt tien of vijflien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Duitschland en Belgisch Congo Bij tel ©ntketenen van den kort na zijne over-winning van 1870-71 voorbereiden krijg, beoogde ...

L'indépendance belge

SSèmo année. No 57 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 16 CENTIMES (HOLLANDE : § CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS• fUDOR HOUSE. TUDOR ST.. LONDON, E.C. n- PLACE ^ TELEPHONE: CITY 3960. TELEPK ! j 238-"?5. MERCREDI 7 MARS 1917. En vente à Londres à 3 h. le mardi 6 mars. ABONNEMENTS: f~6 MOIS! 17 ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

«g- AWNËE — Série nouve — fï" Îs3t ï,o îviiméro ÎO Centimes tTî Centimes au Froat r* j*m\T O KITIO RÉDACTION & ADMINISTRATION 33, rue Jean-Jacques-Rousseau, 33 PARI S Téléphone : Gutenberg 139-65 BUREAUX AU HAVRE: 28"', rae de la Bourse - LE HAVRE TÉLÉPHONE : n" 64 BELGI ■I LONDON OFFICE : 21, panton street ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

N° 8. i Mars 1917-1 Maart 1917- Entre Nous Onder Ons Anciens élèves du Collège N. D. d'Anvers. Oud-leerlingen van het O. L. V. College Antwerpen. DOOB vaa P. Oscar Erkens S. J. Brankavdier. tDen 3 Februari 1917 overleed de ^E. P. Oscar Erkens S. ]., bj ankar-dier bij 't Ie jagers te v jet. Bij was 's morgens naar een voorpost gegaan ten ...

Pagina's