Jouw zoekopdracht heeft 582 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-01

Filters

Publicatiedatum
1918582

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 11. Prijs 6 centiemen. Zondag 27 Januari 1918. HOOFDREDACTIE : VROU WENSECRET ARXAAT met medewerking van het Algemeen SECRETARIAAT en het week dee VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». {-!%■ ALLERLEI Beheer: PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: PER'JAAR fr. 3,25 ZES MAANDEN . . » 1,60 DR1J MAANDEN . » 1,00 Weekblad voor ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

Lvangswedde lOOQ frank; lia 4 jaar dicnst [fr.; na 8 jaar dicnst 1200 fr.; na 12 jaar l ,t J300 fr.; na 16 jaar dienst 1400 fr.; na i ardienst 1500fr.; na 24 jaar dienst IGOOfr. i i 3. — De Wedden vastgesteld onder b jvtikel 2 golden nict voor leeraars en Jaaw-h, die min dan 12 les-urcn per vrcek hebbrn ; IccilrraçSiten zullen eene ...

Informations belges

N° 579 19 Janvier 1918 INFORMATIONS BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelle» de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude ...

Belgisch dagblad

--m _ HT -T. -r- «rm *** VBT.TI>AG 215 .TATVÏTATIT fOlA? IVo. 111. abonnementen. , ?er 3 maanden voor Nederland 12.60 franco per posfc. Losaa nummers. Voor Nederland 5 cent. ; voor Buitenland 7l/i cent. Den Haaa-, Pringecrraclit 126. BELGISCH DAGBLAD Versshijnegsd te 's-Gravenhage, elken «erkdag ie 82 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 ...

L'opinion wallonne: journal belge, indépendant

LES VRAIS FLAMANDS S'ARONNF.NT A ï.'OPINION WAIIONNF ABONNEMENTS : Paris , Département^ 6 mois et Colonies françaises 4 fr. Etranger Union postale 5fr. Adresser le montant de l'a nenient en mandat-poste ou lour sur Paris h SI. le Uirectei l'Opinion Wallonne L'abo ment part du l"- de chaquer — Toute deinandede changer d'adresse doit être ...

Het Vlaamsche nieuws

Maaod&g 7 Januari kç?ï8 - 4de jaar&. W 6 Prijs S Ceotiem voar België AlONIÏBB'BNTfPRIJZIR1 [•= Voor Mn niMad s - î Voor 3 maand ■ Voor fi maand Voor ééo jaar B-daktle, Be"» " ^«^kondIfilnger, 1 n, roodestraat, tt antwbrpsn HET VLAAMSCHE NIEUWS VERSCHUNT 7 MAAL iN DE WEEK De ojrcteiraad : Ral VERHULST, Dr. Aug. BOKMS, ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekbtad voor Landbouwer» ultQeQeven onder medewerkirig van het Duitsch Generaal Gouvernernént in België. B»lQl»oh» blason migin ult < D■ L>n<bouwir > ni»ta ov«rn*m«n, xond«r talfcant «s k^an ta v«rm«ld*n. I A fi t MrPS ^ " i Kcizei iN 46 J j| Opstelraaa en cerzenaing : erl. DuiCsch Bestuar, aldecl. ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

■ O» " ..««à . rJ 'sj* « -•çi-:ïr»'-aSr,«t;rI> -Y Tf. RttkSr^y»»»»^. '«• *« OA-Atst p> ■ascti^yi' «ui*-- --■^v-vJl •««#»-— ■ •*^>>-1»' V»£*i*-' TWP1 --w— " *~*-- * Boigisch dagb-ad verschijueîide op ai de dagen der Week Kee«cti« i «I. B  t -. i t>. i. % I 7, ru» Bior sî, C . ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

frjzstvWBrumf ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 3.75 per lrwartaal. (ALLE KOSTEN 1NBEGREPEN) Men wende 2ich tôt de postkanterefl. VERSCHMNT 'S iMM/îSDgMGS met al de ochtendisisgrammeR. BEHEER EN PUBLICITEIT : 75, AnspashlsaR, 75 (Beurs), Kaixtoor te fiENT : AANKONDIOINGEN worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs). ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier Brüffeler Iageszeitung Sti «tl«M4c «atltt «Meial in 8i«ff«l «WW («««S e«««la»ê) Ooelmal Mftti SRoataj Mcaittat SI» « » Il « « ■ • « a k t (A) erltfjcinl |e»ea î!o<4mltl«a. ®l« 8 » « I • « « « • « • » « <B) nf«iinl ««(€»#. Ilifigtinti fiât» nai aa M« ecdtifllcltung. «141 ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

Clochede Belgique a —— § REDACTION ET ADMINISTRATION g WILLEM ll-STRAAT 56 - TILBURG - TÉLÉPH. 744 s L Paraissant chaque semaine Prix par nummero 5 cents «*• ABONNEMENT POUR LA HOLLANDE . FL 1.00 par trimestre POUR L'EXTERIEUR . . FI. 1.26 „ „ « IDDDDDDDDDDCaDDaaaDDDDaDDDDDDDDDDDDaQ VIVRE Dans LE VRAI. — ==aac nous nous cachons ...

Pagina's