Jouw zoekopdracht * heeft 61 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Verenigingsbladen

Filters

Soort

Literatur und Theater

...

Littérature et théâtre

...

Literature and theatre

...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

• Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , c ABONNEMENTSPRIJS : OPSTELRAAD : » AANKONDIGINGEN _ _ _ _ DE BUREELEN ZIJN GEVESTIGD TER DRUIKBRT1 .. . FR 6.00 PER J A AR voon DE MAATSCHAPPIJEN. rFflt?DFf)FWC: ,„t_t T T "C W C bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkomst 5 00 . ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , UVIH^ V A * I r"* WW* VI ^VtMll ABONNEMENTSPRIJS : FB 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPIJEN . 5.00 PARTICULIEREN .. 8 00 HET BUITENLAND. voor Hollano Fr. 6.00 Elk abonnement is vooraf betaalbaar en eindigt op 3i December van het abonnementsjaar Afzonderlijke ...

Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren

Het nemrlandsch TOONEEL 20"< laargang îîr. 22 to Gentlemen net nummer van 6 bladziiden • Abonnement : fr. S.- 14 Februari 1914 Uitgever Cl. THIBAUT, Meirplaats 18, ANTWERPEN. — Hoofdopsteller : Aug. MONET. -SX© TTTR" IDE BETTKELAER - PROEPT EŒî3SrS De heer Jules DIR16X Onze Amsterdamsche korrespondent meldt ons : De lieer Jules ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

Iaaruang. Nummer io Antwerpen, 7 Maart 1914. . — Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. , ABON N EM ENTSPRIJS : FB 6.00 per jaar voor de M a atsch a ppij en. . 5.00 particulieren .. 8.00 het buitenland. voor Hollano Fr. 6.00 Elli abonnement îs vooraf bctaalbaar en eindigt op il December van het ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaargang. Nummer* 35 DE DUIVEN VRIEND Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , A BON N EM ENTSRRIJS : fb 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 „ particulieren .. 8 00 het buitenland. voor hollano fr. 6 00 Elk abonnement is vooraf belaalbaar en eindigt op il December van het abonnetnentsjaa: ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

■ Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappiien. „ ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de m aatsch a ppij en 5.00 ,, ,, particulieren 8 00 het buitenland. voor holland fr. 6.00 Elt abonnement îs vooraf betaalbaar en eindigt op il December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers i5 ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e jaargaî Nummer 4« Antwerpen, 24 Januari 1914. DE DUIVEN VEIEND • Eenig officieel orgaan erkend door den Sladsbond en de aangeslotene Maatschappijei ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de maatschappijen .. 5.00 PARTICULIEREN .. 8.00 HET buitenland. voor Hollano Fr. 6.00 Elk abonnement rs vooraf bctaalbaar en eindigt o] 3] December van ...

West-Vlaamsche bazuin: maandorgaan van den Bond der West-Vlamingen van...

Maandorgaan van den Bond der West- Vlamingen van Brussel. Belgie wederom vrij ! Hulde aan de Redders van ons dierbaar Vaderland !!! Na vier jaar en vier maanden gezwegen te hebben, laat de West-Vlaamsche Bazuin zich terug hooren. Van vreem.de censuur wilden wi] nooit weten, en clààrom werd onze Bazuin tijdelijk ter zijde gelegd ; dat men ...

Mode 1914-1918

Ook de klederdracht ontsnapte niet aan de gevolgen van de oorlog. Met de mannen aan het front, en de vrouwen op het veld of in de fabriek, moest kledij functioneel zijn. Hoepeljurken raakten uit de mode. Rokken werden korter en wijder. Donkere kleuren overheersten. Deze evolutie werd versterkt door de oorlogsschaarste. De frontomstandigheden ...

Pagina's