Ihr Suchauftrag * hat 81 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De godsdienstige week van Vlaanderen

Filter

Reihe oder Titel

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAÂNDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (1ÛO dagen Aflaat voor de leden des Genootsehaps). ZES-EN VEEHTIGSTE — IV' 48. ITE AD JOSEPH VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICI1T1NG. 27 MAART 1914 Dit blad verschijnt allé \ rijdagenavonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. 's .iaars en met den post fr. ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

VLAANDEREN ONDER DE BESCHERM1N6 H. FRANCISCUS SALES1US, B. V. 0. (lfllt dagen Aflaat voor de leder. dts Gi'iiootsihaps). ^ ZES-EN VEERTIGSTE J/V/VR - .V 49. ITE AD JOSEPH. VAN DEN 11 JOSEPH. ONDERW'IJS EN STICHT1NG. f r ô APRIL lit 14 Dit blad verschijnt aile Vrijdagcn 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. 's jaars en met den po&t fr. ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING VAN DEN H. JOSEPH. H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (400 dagen Aflaat voor de fedeii des Gmootschap») ONDERWIJS EN STICHTING. ZES-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N' 49. ITE AD JOSEPH. ô APRIL 1914 Dit blad verscbijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. 's jaars en met deD post ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING VAN DEN H.. JOSEPH. H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (100 dagen AÛaat voor de ledeu des Geiiootschaps). ONDERWIJS EN STICHTING. ZES-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N» 80. ITE AD JOSEPH. 10 APRIL 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. 's jaars en met den posl fr. 4,KO. — ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, D. Y. 0. MfMl <Iq rrmll Aflaat vnnr Ha /oHu., Hoc -X t. VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STIGHTING. ZES-EN-VEERTIGSTE JAAR. — M' HO. ITE AD JOSEPH. 10 APRIL I»1 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. 's jaars eu met deD post ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

WEEK VA\ VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de teden des Genootscbaps). :S-EIV-VEERTIGSTE JAAR. — IV' 5!. VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICI1TING. 17 APRIL I«I4 ZES-EN-VEERTIGSTE J/\AR. — N< SI. ITE AD , Bit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Cent 4 fr, 's jaars ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr 's jaars en met den post fr. 4,?;0. — Annoncen aan 3b c. den drukiegel. Men sehrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevf.rs, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING VAN DEN H JOSEPH. H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen AQaat voor de feden des Genootschaps). ONDERWIJS EN STICHT1NG. ZES-EN VEEUT1GSTE JA Ut. A'-K2. ITE AD JOSEPH. 24 APUIL 1914 Dit blad verschijnt aile Yrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent i fr, 's .iaars en met den posl fr. ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. fiûO dagen Aflaat voor de (ederi des Gt-nooischaps). jj SES-EX VEEUTIGSIE JA VU. S' S2. VLAAND1REN VAN DEN H JOSEPH. ONDER WIJS EN STICI1TING. 24 APRIL la ITE AD JOSEPH. Dit blad verschijnt aile Yrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent. i fr. '? jaars en met ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de feden des Genootscbaps). ZEVEN-EX VEEKTIC.STE JA\R. — fj 1 ITE AD JOSEPII VLAANDEREN VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN STiCUTING. \ MEI l ui Dit blad versehijnt allr \ ritdageii 'f avonds. — Pri.js: voor Cent i fr. 's jaars en met dei) jiost ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ON DER DE BESCHERMING H. FRAXCISCUS SALESIUS, D. V. 0. flOO dagen Aflaat voor de teden des Geno®t»ehap«). ZEVEX-E\ VEERTIGSTE J.VVR. — IV- i ITE AD JOSEPH. VAN DEN II JOSEPH. om)i:h\vijs en stichting. h-opn ' a,,:l ",M ' i 1.lad versrhijpt allf \r:r)apen avonds. — Prijs: voor Cent 4 fr. 's iaarf en met den posl ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

WEEK VA\ ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de /eden dts Genootscbaps). M ZEVEIV-E1V-VEERT1GSTE JAAK. - N' ITE AD JOSEPH. VLÂANDEREN VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTING. i MEI *914 Dit blad verscliijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : vçor Gent i fr. 's '.h ;■■> î C''i- poôt i\. 4,^0. ...

Seiten