Your search * has 782 results

a-z index of titles
  • 's-Gravenhage

Filters

Belgisch dagblad

3de Jaargang% V - „ , ^JRTJDAa 8 JUNI 1917; J^o. 224. i BELGISCH DAGBLAD abonnementen. fer 3 maanden voor Nederland | 12.50 franco per post. Losse nnmmers. Voor Nederland 5 cent. voor Buitonland 7'/2 cent. Den Haag, Molenstraat 21c. Telefoon Eed. en Admin. 7433. HersciîsjBiend fe fs-Gravenhage9 elfesn werkdag te 82 ure middag. BUREAUX OPEN VAN ...

Belgisch dagblad

"*~3cie "x 11 DONDBMI>A® 10 MBil 1918. O. UU4, H abonnementen. ,J?af 3 m**nden voor Nederluid J.60 frmco per post. Losse unmerg. Voor Nederland 5 cent. tôt Buitenlaad 7'/» cent, pen Haag, Prinsegracht 126. _ .tAUn Red. en Admin. <£oo. BELGISCH DAGBLAD Werschijneiad 4e 's-Sraveniiaie, fii^en werbiiag te iz ure mBacaag. BUREAUX ...

Belgisch dagblad

Se Jfaargang1 qp»uy- c ZONDAG 22 MA/'.NDAG- 23 ÔCTOBER 1916. IVo. 33 ~ ^ ABONHEMEKTBN. Per 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 6 cent voor Bniteniand 7Vs cent. Den ïïaag, Priosegracht 39 Telefoon Red, en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD r " > f ADVEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.60: elkfl regel ...

Belgisch dagblad

le Jaargang. DÏNSDAG 9 MEI 1916. IVo. 200. ABONNEMENTS! N. Fer 8 maaadea voor Holland S 12.50 franco per post. Losée |nmmftra! VûOr Holland 5 ceûfe ♦oor Buitenland 7Vî cent. Den Haag. Prinsegracht _ 69, telef. Red. ' Adm. 7483. BELHSCH DAGBLAD ADVERTENTIENr Van 1—5 regels f 1.50; élka regel taeçr f 0.80; Réclamas 1—5 régels f 2.50: ...

Belgisch dagblad

v ai cansf ZONDAe as eu j*XJk.Jk.SS a9 l>OVBMBER 1915 No. 04 —-— ■-* ABONNEMENTEN. Ter 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag. Prinsegracht 39, •Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET, Hoofdredacteur : L. DU ...

Belgisch dagblad

lste Jmîi i-gaiig1. ÛOTVDJERDAG 30 DEOEMBER 1913. IVo. 90. ' ABONNEHENTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse ttummers: Voor Holland 5 cent Voor Bnltenland 7Vs cent. Den Haag. Prinsegracht 39, îelef. Eed. Adm. 7405. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CÂSTiLLON. ADVEETENTIES: ...

Belgisch dagblad

< fff l'ganj* m 111 n—— TRIJliAO S(ï NOVEMBER 1915 IVo. «33 r v 'ÀBONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losee nttminers: Voor Holland 5 cent ▼oor Buitenland Tk cent. Den Haag, Prinsegracht 39, Telef. Red. A&rn. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HE-RBIET. Hoofdredacteur : L. DU ...

Belgisch dagblad

-V le Ji^argâng. BONDERDA» 27 JAWUARI 1910. No. -il&. i ■ ABONNEMgNlJÎÎ. Per 8 maanden voor Hollâiid f2.50 franco per port. Losfe ^umrners: Voor Holland 5 roor Bultenland T'k cent. Den Haag. Prinsegracht^ Q9? --Telef. Red. i Adm, 7489. BELGISCH DAGBLAD ADVEETENTIEN? Van 1—5 regels f 1.50; eli| regel meer f 0.80; Réclamés 1—5 ...

Belgisch dagblad

"I £2-4-43* JT«n ■ <rw» ■ PINSDÀe as DBCEMBER 1913. IVo. es®. 4P — V ABONNEMENTEN. yer 9 maandea voôr Hollaqd {2.50 franco per post. Los|b Îummersr Voor Holland 5 cefifc oor Buitenland î'/s cent. Den Haag» Erinsegrachfcl 39, ïelef. Beâ. i Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur ...

Belgisch dagblad

«de J aargang- TSo. 73 ABOJiiËMÉNTBlf, J?er 3 maintien voor Nederl«,ttd 13 .50 franco pev post. Losse àummers. Voor îied#rland5 cent, foor Buitenland 7' j cent. Den Haag, Prinsegrachfc 16. U«iefooD Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD fc?ers©§ïijnesis3 te 's^raçenfaagfe, elken wei-fedag 4e 12 ure mideDag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE ...

Belgisch dagblad

le J aargang^ , ZATERDAC4 12 AUGUSTUS 1916. No. S280, abonnememïen. Per 8 maanden voor Nederland | 2.60 franco per post. Losse pommera; Voor Nederland 5 cent VOor Baitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 74S3. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L du CASTILLON. BUREAUX OPEN ...

Belgisch dagblad

liste Jaarsang' VHÏJDAG 17 DECï^MBEB 1915 r*o. »o ABONNEIONTEN. Ter 8 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse ûummers: Voor Holland 5 cent Toor Buitenland 7Vj cent. Den Haag. Piènsegracht 39, Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD .D VERTENTJENÎ ta 1—5 regela f 1.50: elfe* I meer I 0.80; Réclamé® regels i 2.60; elke regel ...

Pages