Your search * has 885 results

a-z index of titles
  • Belgisch dagblad

Filters

Series or title

Belgisch dagblad

lste Jaargang" VRIJDAG 5 NOVEMBER 1915 j.10, 44 ?imM:.HTnm-Tvrryr,- , , ,,, - ABÛNHEMENTEN. Per 3 maanden voor Uollarid f 2.50 franco per post. Losso nummers: Yoor Holland 5 cent voor Buitenland Vl°. cent. Den Haag, Pririsegracht 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. BELGBCH DAGBLAD Oestuur : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. ...

Belgisch dagblad

lste Jaargang^ ZATERDAa 0 NOYEMBER 191S N®, 45 ABONNEMENTEU. Per 3 maanden voor Holiand t 2.50 franco per post. Losse iiummers: Voor Holiand 5 cent voor Buitenland llk cent. Den Haag, Prinsegrachfc __ 39, Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Sestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN: Van ...

Belgisch dagblad

V" f î ï^aiig- ZONDAG 7 en MAANDAG 8 NOVEMBER 1915 r*To. 46 ? ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holiand f 2.60 franco per post. Losse nummers: Voor Holiand 5 cent voor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prmsegraclit; 39, Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Sestuurr Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU ...

Belgisch dagblad

Iste Jaargaug* DIWSDAG 9 NOVEMBER 1915 TVo. -47 ABONHEMEKTEIÎ. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse p.u.mmer6 : Voor Holland 5 cent Voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegraclit 39, Telef. Eed.1 A dm. 7433. BELGISCH DAGBLAD 3estuur : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN: ...

Belgisch dagblad

lste Jaargang M,iM, i i— 11 il i i ■ i i i i i r- WOENSDAO ÎO NOVJEMIIIZ 1915 ■■BMBMaBTOaBBBWBBMMJIA IMBBIUMI1»!! t» M» ■■! M l«IIM«— lil-gU^I ■ m ■) Wll !'■■■■!■ "'Il !■ WlilW II I I II !■ ■ ■ HM—W HjlIBM— TVo. 48 ABONNEHENTEN. 1er 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per posfc. Losse nummere: ...

Belgisch dagblad

lste Jaargang DONDERDAG 11 NOTEMBER 1915 IVo. -49^ ABONNE M ENTE N. Per 3 maanden voor Holiand t 2.50 franco per post. Losse aummers: Voor Holiand 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 89, Telef. Bed. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD 3estuur: Dr, TERWAGNE — CH. HERBiET. Redactie: E, PREUMONT — L. DU CASTiLLON. ADVERTENTIBN; Van ...

Belgisch dagblad

lste Jaaro-ano* VRT.TDAO 13 NOVEMBER 1915 No. 50 ABGNNE-MENTEtf. Per 3 maanden voor Holland I 2.50 franco per post. Losse Hummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegraclit 39, Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLBD 3estuur : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie: E. PREUilfiONT — L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN: Van ...

Belgisch dagblad

-isste Jaargaïijsi ,4 ... * 2iATERDAG 13 NOVEMBER 1»15 XNo. £5X ABOSNHMENTEE Per 3 maanden voor Hollani f 2.50 franco pet post. Losso nommer s: Toor Hollani 5 cent ♦o6r Buitsulfuid 7Vt cent. Den Eaag. Prinsegrachfc 39, Telef. Eed, Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD 3e$tuur : Or. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU ...

Belgisch dagblad

ïste ^aargang- ZONDAO 14 eu MAANDAG 15 HOVEMBER 1915 iso. 52 ' ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland I 2.50 franco per post. Lossè tiummers: Yoor Holland 5 cent voor Buitenland 7'h cent. • Den Haag, Prinsegraclit; 39, Telef. Red. j A dm. 7433. BELBISCH DAGBLAD ADYBETENTIENÎ Van 1—5 regels f 1.50- elk» regel meer f 0.80 ; Reclamef 1—5 ...

Belgisch dagblad

iste Jaarg'àiig' I———■HIHIIIIK^WMI—— I" .mil III ■ DINSDAO 16 NOVEMBER 1915 0 No. 53 M ' >u <r <* ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Holland f 2.50 xranco per post. Lo3êc nummers: Voor Holland 5 cent Toor Buitenl arid 7k cent. Den Haag. PriosegracW; _ 89, Telef. Ived.1 Adm. 7433. ■H^MaasaMKîcssssffiSssssssEiS BELGISCH ...

Belgisch dagblad

lste Jaarganj* WOENSDAO 17 WOVEMJBER 191S No. 34 ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Holland 2.50 franco per posfc. Losse ummers: Voor Holland 5 cent oor Buitenland 7k cent. Den Haag. Prinsegraclifc- __ 89, 'eléf. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWftGNk — 0H. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVERTENTIENs Van 1—5 ...

Belgisch dagblad

liste Jaargang' DDNDETÎDAG 18 NOVEMBER 1913 IVob 53 BELGISCH DAGBLAD ÀBONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland I 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenlaxid 7'/s cent. Den Haag, Frinsegracht 3S, Telef. Red. i Adm. 7453. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. AD VERT EN TIEN: Van ...

Pages