Your search * has 11 results

a-z index of titles
  • Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes

Filters

Series or title

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

I-J Nu ni nier 1. Maarl 1917. MET Soete Waasland Kosteloos Streekblad voor de Soldalen van bel " Land van Waas,, OPSTEL : Mededeelingen en steun le zenden aan : HENDRIK HEYMAN, Onder-Officier, H. M. B., Rue Àncelot, Le Havre (France). Beste Makkers. | Hier is liet eerste niimmer van ons « Socle Waasland » ! Sinds lang voelden wij den drang ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

N u m mer 2. Anril 191/ HET Soete Waesland Kn<ifpliit>v Onrlnnuhlad nnnr rh> Snltlnlpn van lu'l " Lanri van Wars .. OPSTEL : Mededeelingen en steun te zenden aan : Hendrik HEYMAN, onder-ollicier, hôpital militaire belge, rue Ancelot, Le Havre (France). Wat verlangen onze jongens ? Onzejongens zijn en blijven bovenal pvacli-sche ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nummer 3. Juni 1917. HET Soete Waesland Kosteloos Oorlogsblad voor de Soldaten van het " Land van Waes ,, OPSTEL : Mededeelingen en steun te zenden aan : Hëndrik HEYMAN, onder-officier, hôpital militaire belge, rue Ancelot, Le Havre (France). Belangrijke mededeelingen. Adresser». Wij hebben tegenslag geliad met het opzen-den van onze ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nu m nier 4. TSlet toelaiing der militaire overheid. .Tu 1 i 1917. HET SOETE WAESLAND Kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het « Land van Waes » Opstel. Mededeelingen en Stcun te zenden aan : HE"NDRIK HEYMA"N, Rue Fonlenelle, 29, Le Havre Onze Hoop. Het Socle Waesland steekt in een nieuw kleedje. Wat zegt gij er van jongens, staat ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nu m mer 5. "Met toelaling der militaire overheid. September 1917. HET SOETE WAESLAND f; , Kosteioos oorlogsblad voor de soldaten van het « Land van Waes » Opstel, Mededeelingen en Sleun le zenden aan : HEUDRIK HEYMA'N, Rue Fonlenelle, 29, Le Havre De Heilige Hulde. Het verschijnen van ons trontblad îs eene levende hulde aan al de ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nummer 7 Met toelating der militaire overheid December 1917 HET SOETE WAESLANN O Kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het « Land van Waes » Opstel, Mededeelingen en Steun te zenden aan : HENDRIK HEYMAN, Rue Fontenelle, 29, Le Havre Moed! Vertrouwen I Kop boven! (een Kerst en Nieuwjaarswensch) Mijn beste makkers, 't is de vierde keer, dal ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nummer 8 Met toelatlng der militaire overheid Januari-Februari 1918 HET SOETE WAESLAND Kosteloos oorlogsblad voor cle soldaten van het « Land van Waes » Opstel, Mededeelingeh en Steun te zenden aan : HENDRIK HEYMAN, Rue Fonienelle, 29, Le Havre Jongens, denkt aan uwe Toekomst ! Jongens van Waesland, die nu elken dag leeft in 't gevaar en 't ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nummer 9 l Met toelating- der militaire overkeid Maart-April 1918 HETFOETE WAEFLAND Kosteloos oorlogsblad voor de solciaten van het « Land van Waes » Opstel, Mededeelingen en Steun te zenden aan : HENDR1K HÈYMAN, Rue Fohienelle, 29, Le Havre ZALIGE PASCHEN ï Naar oude Vlaamsche en Waassclie gewoonte, {tan al onze lezers — en vooral aan al ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nu m mer 12 Met toelating der militaire overheid September-Octobpr 1918 4 r HET SOETE WAESLAND Kosteioos ooùogsblad voor de soldâtes van het « Land van Waes » Opsiel, Mededeelingen en Steun te zenden aan : HENDR1K HEYMAN, Rue Fohtenelle, 29, Le Havre DE " WAASSCHE VERBROEDERING" Wij liebben op 15 Septeniber te Le Havre eene Yereeniging ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nummer 13 Met toelatlng der militaire overheid November 1918 HET JOETE WAEJLAND Kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het « Land van Waes » Opstel, Mèdedeelingen en Steun te zenden aan : HENDRIK HEYMAN, Rue Fontenelle, 29, Le Havre Dit i§ de zegeourrçnrçep Varç « Het Soete Waeçlapd » opgedrager) aar) opze jopgeps die çtierver) ep ...