Een netwerk van gangen

Een netwerk van gangen

In de vroege ochtend van 7 juni 1917 werd het na enkele dagen van intense beschietingen plots rustig aan het Duitse front rond Mesen en Wijtschate. De Duitsers waren verbaasd en begonnen zelf te schieten. Opeens klonken er geweldige ontploffingen en daverde de grond als bij een aardbeving. Negentien reusachtige ondergrondse mijnen ontploften onder de Duitse linies. De mijnenslag bij Mesen was begonnen.


 


Blog: Een netwerk van gangen


Redactie's picture
Redactie

Deel van

Nieuws van de Groote Oorlog

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ON P Nf* Y i ivu.tf CIXtl LFRll»!» i JOUAUBtl VUt CER7 i .r«"»Fin ! DIX TENTIRS» PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.2 — Teiephoae : Holbero 212. A303W5MSST 1 *«i» 3 ik. | S mois, 8 sfe 24me ANNEE SAMEDI 9 JUIN 1917 i " i No. 160 LA GRANDE GUERRE L'offensive dans les Flandres UNE MINE ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

ABONNEMENT POSTAL, ÉD. 33 Bruxelles ■ Province - Etranger 3 mois î Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et a l Etranger n acceptent que des abonucmënts TRfMEST R1ELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. Ou peut s'abonner toutefois pour les deux demie s'mois ou même pour le dernier mois de chaque ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

I' DER DE J.\ARGANG — Nammer ?S« •:.* jPrl'is * § «n»tSg:4s?$'- DONDERMG « JUKI «HT ONS VADERLAND s &, TMm& BPwkteOTfcïî"4;r*vw"r'.s',< #»»«* sie Vie, Vnît&Sa Belgiscb dagblad verschijneBde al de dage der eek S^*e?8t j JJ, PS6IIIH là-.A.fy I ...

Het Vlaamsche nieuws

lOondcrdag 14 Juni 1917. Dcrdc Jaargang Ni 165 Prijs : © Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal in de week ABONNEMENTSPR1JZEN : t'oor één maand 176 ;oor 3 maand 6.— ('oor 6 maand 10.— ,'oor £én jaar 18.— Redaktie, Beheer en Aankondigingen ROODESTRAAT, 4» ANTWERPEN DE OPSTELRAAD : Raf VERHULST, Dr. Aug. ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

HOE STAAT HET MET DEN OORLOG ? XXXVI De puinen der hoofdkerk van Diksmuide. Kaart van het gevechtsterrein rond Wijt*chaete. 578 De strijd in "pxE hevige artillerie-bedrijvigheid, die Vlaanderen. W'J veflecten week van het Engelsche front meldden, liet genoegzaam doorsche-meren dat een gevecht daar weldra zou ontbranden. /nderdaad toog de ...

De Belgische standaard

•« Juar M s 126^83 Zondag 10 en M^anJag îî Juni 49*7 *»*<• MEittn **&&%$ ts.it>t ftotatta* M* | W«» #fSsd a«i-A^s?- iB '5 I&mcI I^îutc^ fc> xsS t WSASfâilW: | «SêS-laU ?"»T 1.1..1 iwpnn matUtM 'i Im*4 •* I *âÈSHï Îî. M® • m»r?î4m %,$s §.|6> *<?««»« s»5*- DE BELGISCHE STAnDAARD OPST1L ...

De Belgische standaard

1 Mmrn Ptss ÊéUUÊum fj IMtiii h\ IM M m&m&v* fcS» |Ui£^ S«S§ ■OC'»-* ** i ' Mtt M ri î liuisj 5f.X-5S 3 S Kafc&ésS S-S» | «SMSisiS 5*S3 3MUOI1U •Hit#» 'i «iSBïi ; S bmsHI îfc « ri»4^ £>©? J-é' .sent I § O P S 'î S îu » s BSSHSSK Vjr,L4 j S .Sf.'- G-.. JteïJiô » j I-Si 'jîîK m f'AS?,a ; glaise ...

De Belgische standaard

§1 J m 4 i JH < A *7 ,>84 Dinsuag î 2 J uni 191 7 4tfiSïigI£â£3!i ftft ltaiï-3 Sf.Ui i»u£.a^ •- W ■•*-* " Jf £& « v fj- : \ L&S<â g*g*e&3 &** cï § **ia&s ?, S» g SJSfcîrftf & à-^ï Kvii*t '% îsaé : I ilfc&sé if. 5-53 I *àfe?.3«B î.»«® |«J«;88. S«f *ï# DE BELGISCHE ...

Ons Vlaanderen

Derdt Jaar Nr 17. Prijs ; 10 Centiemen per Nummer. Zondag, 17 Juni 1917 ONS VLAANDEREN VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS : Voor België en Frankrijk : Voor een jaar frs. 4.25 Voor zes maand » 2.25 Voor drij maand .... » 1.25 Buiten Frankrijk : Voor een jaar » 6.25 DOOR EENDRACHT STERK BUREELEN : TE GENT : 24, Wellinekstraat. TE PARUS : ...

De stem uit België

Bureel : 21. RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267. we Stem Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. SubscripHon : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Prankr'jk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. ot 1.50 fr. 3<de Jaargang, Nr. 41* (Blz. 1519-1526.) Opiage : 11,100. VRIJDAG, JIJNI 29, 1917* ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Stffe$tesgc6c (A) jltefg 10 pfennig. Belgifcher Rurier ^ruffelets SS« 8 «tg ff «j e erfàt'.al ht J5tSn«I tïgtid) (obcÇ Saaalags) jtoeimal onjet SRoatag uotKitt«(. $ic 8t(t« H ■ s a a tt (A) crfc^ctat jebta Ka^mittag. $ie g #> e t t « H a S g a b e (B) erfâelnt morgenS. (îittftnbnujtn fi"' «oc «n bit edirijUeitung, nidîî un ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4me Année - N. 97C ■ Ed. B «MCI EEITSilES Mardi 12 Juin 1917 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique el à l'Etranger n'acceptent que des abotmementsTRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 Juillkt 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour les ...

Vooruit: socialistisch dagblad

il Wtst-ïiaitftr» u lu Fias® , -Vf,' ?îÇrit Duitsche toron. I Westeiijb geveehtsterrein : i I BERLIJN, 12 Juai. — Offieieel: Front .gen. veldm. kroonprins Rupprecht van Beieren : Op het front in Vlaaaderen was de geschutbedrijvigheid 's avonds bij Iepe-ren en bezuidon do Douve verhoogd. In den namiddag viel Engelsche ruiterij tegen onze ...