Een bunkerlinie langs de Nederlandse grens

Een bunkerlinie langs de Nederlandse grens

De Belgische grens met Nederland was geen gewone staatsgrens tijdens de Eerste Wereldoorlog.  Ten zuiden van de grenslijn heerste er oorlog, ten noorden lag het vredige, neutrale Nederland. Het Duitse leger investeerde aanvankelijk weinig in de verdediging van die noordgrens. Een aanval vanuit het neutrale Nederland was immers onwaarschijnlijk. Toch waren de Duitsers er niet helemaal gerust op. Wat als de geallieerden zouden kiezen voor een invasie van België via Zeeuws-Vlaanderen? 


Blog: Een bunkerlinie langs de Nederlandse grens


Redactie's picture
Redactie

Deel van

de grote oorlog

De stem uit België

t Buredl 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Talephone: Muséum 267. IDe Stem ait jSelgte. Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscrlptionp: lsh. 9d. for 3 montrçs. Voor de Vereenigde Statei%: 50 cts. Voor Holland : ! fl. Voor Frankrijk : 2.25 fr. Voor de soldaten : lah. of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. 23. Opiage: 10,300. (Biz. 1327-1338.) ...

Belgisch dagblad

Vt .Tî»ïîT,o,nno' VBiaDAG 13 OCTOBER 1916. 3o. 25 BELGISCH DAGBLAD abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland | 2.60 'franco per posfc. Losse iiummers: Voor Nederland 5 cent Voor Euitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du GASTILLON. f - ^ •• AD VEETENTIEN. Van 1—5 ...

Belgisch dagblad

âcl® #RaîW»nS". 13 JETP3 Jtt «. cr^k.***. i»rr. JNo. 1Î57. BELGISCH DAGBLAD iBONU isJaJiiiN xv:«. ®gj Per 3 mnnîcîon voor Nederland «si | 2.60 franco J>e-r post. Lossa juimmers. Voor Nederland 5 cent. TOOr Buitonleaâ 7'/, cent. Pea Ha*g, Prinsegrachfc 89 Telefooa K»d. «a Admin. 7133. ^erscSsijisend fe 's-Gravenhsge, elkcn ...

Belgisch dagblad

le Jaargang'. WOENSDAO 36 JANUARI 1O10. i m No. 113. ABONNEMENTEN. Per 3 maandea voor Holland f 2.60 franco pçr post. Losse »ummers : Voor Holland 5 cent foor Buitenland 7/s cent. De» Haag. Érinsegrackt 89, Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERB1ET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADYBRTENTIEN; Van ...

Ons Vlaanderen

ONS VLAANDEREN VEKSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRÎJS : Voor België en Frankrijk : Voor een jaar. Voor zes maand » * Voor drij inaand .... » 1.^5 Buiten Frankrijk : Voor een jaar . i . • • » DOOR EENDRACHT STERK BUREELEN : TE GENT : 24, Wellinckstraat. TE PARUS : 181, Rue de Charonne. DRIJ BRIEVEN. Ca^telnau, 17 februari 1917. Geachte ...

De stem uit België

Bureel : 21, RUSSELL SQUARE. LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267. De Stem uit Belgie Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9d, for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.25 ▲ fr. Voor de soldaten ; lsh. w of 1.50 fr. 3<ie Jaargang, Nr. 6. (Blz. i 151-1162.) VRIJDAG, 27 ...

Belgisch dagblad

"X7""EÎ T n A d^S. <nr TTTT T 1 * S' TVo. S349, BELGISCH DAGBLAD a-bonnembnten. ï>er 3 maanden voor Holiand f 2.50 franco per post. Losse aummers: Voor Uolland 5 cent voor Buitenland 7Vï cent. ~t~ \ TT T» • „"U4- .QQ Hoofdredacteur : L. DU CASTiLLON. ADVERTENTIEN? Van 1—5 regels f 1.60; elk» regel meer f 0.80; ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

gy tmmM m m m mm s mwi m mam {Smss io œstm.) ■2âe JAv^EGÀNG, Nr 4S6 BUREEi- 23; BÛ£ J«aa-Î8Cg5«i>^flBi8S2, 2& mm m m. mm lui 21, Paufconstreet, 21 l (SP.OABJnîADHÔtmS) * X-iOMI!î®W I saMMÉHan^ i HET VADERLAND DONT)ESDÀ<5, S MAAET 191? fiîâÂHD-ABONKEMEN? 1 1|®||\ (*M T<3P®ÛÂTSSTAiIK4) J Bl FhAîtwaac'...,.1 ». ...

De stem uit België

IBureel : 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267. De Stem uit Belgie. VOOR GOD EN VADERLAND. Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9d, for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.25 ▲ fr. Voor de soldaten : lsh. w of 1.50 fr. I jde Jaargang, Nr. 6. (Biz. ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I rafste Jaargang NO. 2GO Zaterdag, 28 Augustus 191S S Cens DE VLAANISCHE STEM tfju volk zal niet vergaanl ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht REDACTIE- EN ADMINISTRATIEBUREELEHt KALVERSTRAAT 64, bovsnfiuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. Onder leiding van •' RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEMENTbPKIJS (by vooruitbetaling): ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

23" ANNEE - Séné Notrvelle.- N° 714 Dimanche 22 Octobre 1916 RÉDACTION & ADMINISTRATION 1,1 'er ra8 4, |j Soarsa — LE HAVRb TÉLÉPHONE n'64BELCB BUREAUX A PARIS : 33, rue Jean-Jacques-Rousseau. 33 « ■ »0« LONDON OFFICE! 21. PANTON STKEBT Leicester Square, S. 1t. Cirectenr FERMUI9 EUFi? IWWWWWVt lO cent, le ° LE XXE ...