Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1686 0
02 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 02 Januari. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 20 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/g73707z86h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tweede Jaargang Kr 7 Piiis r» nanti aman 2 Januari 1916 REDACTIE EN ^IËHEE] VAN " ALLERI.El „ PEPERSÏRAAT, 17, ALLERLEI DRUKKERÏJ A. DE SCHEEMAECKER ANÏW. STEENWEG, 67, ST-AMANDSBERG, (GENT) f Weekblad voor het Christen Vlaamsche Volk INHOUD : ■ Abonneert U! — Gaan en Komen.,— De Leer van Christus IV. -Nieuwjaamacht. — Over de Voeding van den Mensch. — Woorde wekken, voorbeelden trekken. — Een handvol Edelsteenen. — Toen i nog Scheepsjongen was. — Brievenbus. — Vergaderingen. — Genovevj 6e vervolg. Abonneert U î Tôt hiertoe zagen we ertegen op, ons blad te leverei tegen abonnementsprijs om deswille van de huidige omstan digheden. Van onderscheidene kanten wordt er echter op aangedron gen, dat we dit nu toch maar zouden doen. Gehoor gevendi aan dien algerneenen wensch, stellen we voortaan ons b!a< voor abonnenten beschikbaar, tegen de volgende prijzen : Per jaar 2.60 fr. » 6 maanden 1.50 fr. » 3 » 0.80 fr. De abonnenten gelieven op te merken, dat ze zich, il vergelijking tôt de gewone lezers, een heele boel moeilijk heden besparen : de verkooper of verkoopster komen hui noenedutje niet storen ; voorts hoeven ze telkens maar nie te zoeken naar een een half kluitje om hun blad te betalen eindelijk. ze moeten zich niet blootstellen aan, trok, wind o andere wisselvalligheden van het weder. Dat we overdrijven ? Natuurlijk doen we dat, maar we doen het alleen maa wijl we daar duidelijkheidshalve toe verpicht zijn, 't is t< zeggen, wijl we den begoeden lezer willen doen begrijpen dat hij er -'aile belang bij heeft zich als abonnent aan t( geven. Men schrijft in op het bureel vân ons blad, Peperstr., 17 of bij de verkoopers (sters). Gaan en Komen Gaan en komen, komen en gaan, — 't is het onverander lijk getik van den slinger, die onze dagen aftelt met een tonigen slag. Onze vreugden, onze vrienden, onze goedf jaren : zij kwamen, zij gingen ; maar ook nachten vat grievende bitterheid zijn geweken voor de blijde zon vat een nieuwen dag. De slinger maant tôt spoed : wat komt mag niet stilh staan, 't moet in beweging blijven, heengaan. Vergeef: zouden we het goede willen ophouden of den tragen tred van de beproeving verhaaster. 't 1s zoo natuurlijk, dat we gaan peinzen over die dingen nu het oude jaar gereed is om heen te gaan en het nieuwe op komst. Ernstige menschen, die niet bang zijn om door te denken over levensdoel en levensplicht, kunnen zich aan die heilzame overweging niet onttrekken. Blijven wij even staan bij den mijlpaal, die met zijn jaartal ons den tijd afmeet sinds de verlossende komst van Christus. Zien we een oogenblik terug naar het jaar dat heenging, het oude, en vooruit naar het nieuwe dat komt. Terug leest gij de lessen van het verleden. Als gij inder-daad lezen kunt, is dat voor u een gewichtig, veelbeteeke-nend geschrift. Ieder hebt gij daar uw eigen boekje. Op het laatste blaadje lezen wij allen hetzelfde : ailes is nu voorbij, alleen het goede is gebleven. Ja, alleen de goede werken blijven over en volgen ons door het leven, straks zelfs over het aardsche leven heen. De geleden smarten en gedragen kruisjes benauwen ons niet langer ; genot en vreugde geven geen bevrediging meer. 't 1s ailes weg. Ben ik geëerd geworden en geprezen ? — Wat heb ik er aan, nu, dat de menschen zôô over mij spraken? Heb ik gedronken aan den zoeten kelk van weelde en overvloed, mijn lichaam ailes gegeven wat het begeerde en mijn geest verzadigd met het onzuivere voedsel, waarnaar hij lustte?... Nu is het jaar voorbij : wat is er gebleven voor het onbevredigd gemoed ? Iets, — ik hoop het voor u ten minste, — dat namelijk, wat daar staat opgeteekend over hetgeen gij goeds hebt gedaan, goed voor God, goed tegenover uw geweten, goed voor den evenmensch. Want die dingen, als gij ze gebruikt en benuttigt hebt naar plicht en geweten, met het oog op God en het groote doel des levens, — dan zijn die voorbijgaande dingen omgezet in goede werken die niet zullen vergaan. Een blik vooruit? — Het jaar, dat komt, zal het een Sndere kroniek geven van ons leven ? Ja, als de lessen van het oude niet vruchteloos blijken te zijn. Gij vreest voor rampen, voor uwe broodwinning, voor verlies in zaken ? Gij maakt u bekommerd om die u het dierbaarst zijn op aarde en het grievend leed, dat u van dien kant wellicht te wach-ten staat? Of bouwt gij luchtkasteelen van geluk' en voor-spoed, van genot en vreugde? Ik weet het niet, en ieder van ons gaat hier weer eigen wegen en berekent eigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes