Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1369 0
26 december 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 26 December. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 26 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/b853f4nb5s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tweede Jaargang » 6 26 Deceraber 1915 REDACTIE EN BEHEER VAN " ALLERLEI „ PEPERSTRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI DRUKKERIJ A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, 67, ST-AMANDSBERG, (GENT) Lezinq voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centismen INHOUD : Bij de plaat. — Kerstdag in 't werkelijke Leven. — Kerstlied. — Op Kerstnacht. — Van Vlaamsche Kunstenaars. — Het bock der toekomst. — Genoveva, 5e vervolg. — Brievenbus. — Vergadering. — lets aantrek-ke'ijks voor Nieuwjaar. Bij de Plaat Onze plaat stelt de geboorte van Christus voor. Overbodig ware 't, hier breedvoerig over deze véélzeggende teekening uit te weiden. Ailes wat het Evangelie ons ver-haalt, in betrek tôt geboorte van den God-Mensch, wordt ons hier aanschouwelijk voorgesteld. Wat niet wegneemt, dat ook hier, net als in aile kunstgewrochten, het verbeeldings-element ruimschoots de uitvoering ten bate kwam. Let maar, bijvoorbeeld, hoe de licht-schakeeringen zijn aangebracht, derwijze, dat uwe aandacht van eerstaf in beslag wordt ge- nomen door 't zoete Jesus-Kindeke. Voorts draagt de vroom-deemoedige houding der Wijzen er niet weinig toe bij, om de plechtige stemming van het oogenblik te verhoogen. Ner-gens, waar ge ook tuurt, wordt die stemming onderbroken. Gerust meenen we te mogen zeggen, dat de lezer, bij elken aanblik, er nieuwe schoonheden in ontdekken zal. De eerste bladzijde uit het St-Jans-Evangelie wordt hier tôt eene aan-grijpende realiteit omgezet : « Jésus, lux mundi, » Jésus, het licht der wereld, het ware licht, hetwelk iederen mensch ver-licht, die komt in deze wereld. » Doch, waar onze uitleg te kort zou schieten, laten we maar best het woord aan den kunstenaar over. * * * Eveneens kunnen-:we er ons van onthouden, hier allemande wijsgeerig-bedoelde beschouwingen ten beste te geven omtrent de diepere beteekenis van dit heugelijke tafereel ; in de hiernavolgende bijdragen wordt dit gedaan, met een be-voegdheid, die de onze verre te boven gaat. Mogen op dezen plechtigen Hoogdag, de gebeden van millioenen menschen ons nader brengen tôt het einde van de vreeselijke slachting, die Europa als 'tware in een moord-kuil herschiep ! Mogen de rijken, die tôt hiertoe hun plicht deden, in hunne goede voornemens volharden ! En mogen zij, die nog dan dien plicht van naastenliefde te kort zijn geble-ven, nu tôt betere gevoelens komen. Nooit, dan op dezen tijd, konden Gezelle's kerstdag-verzen beter toegepast worden : Ze willen werken, maar 't en valt geen werk, geen loon, geen eten ! wiens hert, van ijs of ijzer, zal 't v — nu 't Kerstdag is — vergeten ? Geeft milde, geeft, die hebt en houdt van God zoo milde gaven : 't Wordt anders al uw geld en goud naast u in 't graf gegraven. Geeft milde, gij die kersten zijt en Kerstdag komt te vieren, geeft milde alzoo me in vroeger tijd gaf milde aan mensche en dieren. En Hij die mensch en dier bemint, die u, o mensch, verheven, vergoddelijkt heeft, Hij zal 't zijn kind o mensch, eens wedergeven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes