Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1167 0
02 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 02 Januari. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/028pc2vq3s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tweede Jaargang Nr 7 Prijs 5 centieinen 2 Januari 1916 REDACTIE EN BEHEER VAN " ALLERLEI „ PEPERSTRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI DRUKKERIJ A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, 67, ST-AMANDSBERG, (GENT) Weekblad voor het Christen Vlaamsche Volk INHOUD : Abonneert U ! — Gaan en Komen. — De Leer van Christus IV. — Nieuwjaarnacht. — Over de Voeding van den Mensch. — Woorden wekken, voorbeelden trekken. - Een handvol Edelsteenen. — Toen ik nog Scheepsjongen was. — Brievenbus. — Vergaderingen. — Genoveva, 6e vervolg. Abonneert U ! Tôt hiertoe zagen we ertegen op, ons blad te leveren tegen abonnementsprijs om deswille van de huidige omstan-digheden.Van onderscheidene kanten wordt er echter op aangedron-gen, dat we dit nu toch maar zouden doen. Gehoor gevende aan dien algemeenen wensch, stellen we voortaan ons blad voor abonnenten beschikbaar, tegen de volgende prijzen : Per jaar 2.60 fr. » 6 maanden 1.50 fr. » 3 » 0.80 fr. De abonnenten gelieven op te merken, dat ze zich, in vergelijking tôt de gewone lezers, een heele boel moeilijk-heden besparen : de verkooper of verkoopster komen hun noenedutje niet storen ; voorts hoeven ze telkçns maar niet te zoeken naar een een half kluitje om hun blad te betalen ; eindelijk. ze moeten zich niet blootstellen aan trok, wind of andere wisselvalligheden van het weder. Dat we overdrijven ? Natuurlijk doen we dat, maar we doen het alleen maar wijl we daar duidelijkheidshaive toe verpicht zijn, 't is te zeggen, wijl we den begoeden lezer willen doen begrijpen, dat hij er aile belang bij heeft zich als abonnent aan te geven. Men schrijft in op het bureel van ons blad, Peperstr., 17, of bij de verkoopers (sters). Gaan en Komen Gaan en komen, komen en gaan, — 't is het onverander-lijk getik van den slinger, die onze dagen aftelt met een-tonigen slag. Onze vreugden, onze vrienden, onze goede jaren : zij kwamen, zij gingen ; maar ook nachten van grievende bitterheid zijn geweken voor de blijde zon van een nieuwen dag. De slinger maant tôt spoed : wat komt mag niet stille staan, 't moet in beweging blijven, heengaan. Vergeefs zouden we het goede willen ophouden of den tragen tred van de beproeving verhaaster. 't Is zoo natuurlijk, dat we gaan peinzen over die dingen nu het oude jaar gereed is om heen te gaan en het nieuwe op komst. Ernstige menschen, die niet bang zijn om door te denken over levensdoel en levensplicht, kunnen zich aan die heilzame overweging niet onttrekken. Blijven wij even staan bij den mijlpaal, die met zijn jaartal ons den tijd afmeet sinds de verlossende komst van Christus. Zien we een oogenblik terug naar het jaar dat heenging, het oude, en vooruit naar het nieuwe dat komt. Terug leest gij de lessen van het verleden. Als gij inder-daad lezen kunt, is dat' voor u een gewichtig, veelbeteeke-nend geschrift. Ieder hebt gij daar uw eigen boekje. Op het laatste blaadje lezen wij allen hetzelfde : ailes is nu voorbij, alleen het goede is gebleven. Ja, alleen de goede werken blijven over en volgen ons door het leven, straks zelfs over het aardsche leven heen. De geleden smarten en gedragen kruisjes benauwen ons niet langer; genot en vreugde geven geen bevrediging meer. 't Is ailes weg. Ben ik geëerd geworden en geprezen ? — Wat heb ik er aan, nu, dat de menschen zôô over mij'spraken? Heb ik gedronken aan den zoeten kelk van weelde en overvloed, mijn lichaam ailes gegeven wat het begeerde en mijn geest verzadigd met het onzuivere voedsel, waarnaar hij lustte ?... Nu is het jaar voorbij : wat is er gebleven voor het onbevredigd gemoed ? Iets, — ik hoop hét voor u ten minste, — dat namelijk, wat daar staat opgeteekend over hetgeen gij goeds hebt gedaan, goed voor God, goed tegenover uw geweten, goed voor den evenmensch. Want die dingen, als gij ze gebruikt en benuttigt hebt naar plicht en geweten, met het oog op God en het groote doel des levens, — dan zijn die voorbijgaande dingen omgezet in goede werken die niet zullen vergaan. Een blik vooruit? — Het jaar, dat komt, zal het een andere kroniek geven van ons leven ? Ja, als de lessen van het oude niet vruchteloos blijken te zijn. Gij vreest voor rampen, voor uwe broodwinning, voor verlies in zaken? Gij maakt u bekommerd om die u het dierbaarst zijn op aarde en het grievend leed, dat u van dien kant wellicht te wacfr-ten staat? Of bouwt gij luchtkasteelen van geluk en voor-spoed, van genot en vreugde? Ik weet het niet, en ieder van ons gaat hier weer eigen wegen en berekent eigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes