Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

484 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 27 Juni. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 08 mei 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4m9183787h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr 32 27 Juni 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN - " ALLERLEI „ " ANTW. STEENWEG, 69, ST-AMANPSBERG, (GENT) ALLERLEI VORIGE NUMMERS VAN :: " ALLERLEI „ " ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ " DE VERKOOPERS " Lezinq voor net Christene Vlaamscne volk WEEK3SUID, Prljs 5 oeniiemen Het Kruis op der Alpen top Grootsch schouwspel ! Het Kruis, teeken der oneindige liefde van God en der men-schen verlossing, verheft zich op den top eens bergs, be-heerschende eene uitgestrekte Alpenketen. Misschien wel in de rots gevestigd, getuigt het kruis van de gehechtheid der bergbewoners aan den katho-lieken Godsdienst. Ongetwij-feld wordt de hoogverheven bergvlakte door toeristen be-stegen, belust op vergezichten en een alzuiverste luchtruim, maar gunnen enkelen van hen geenen oogslag aan Christus' kruis, of is hun oogslag ver-strooid en onverschillig, god-vruchtige Alpenbewoners ver-geten hem niet, en opgeruimd beklimmen zij het gebergte met gebedenboek en bloe-men.* * * Deze kruisberg doet den-ken aan de «Kruiswegstatiën», door de bergbewoners op zekere afstanden opgericht en zoo schoon beschreven door L. Veuillot. Ongetwijfeld rust deze jonge vrouw wat uit van hare vermoeienis. Zij komt hrre bedevaart te voltrekken, heeft naar gebedenboek neer-gelegd en thans zet zij zich aan het samenvlechten van eenige bloemen, tôt een fraai-en ruiker. Haar Jésus is toch zoo hoog verheven, nog te dikwerf verlaten, :n beklommen de jeugdige beenen den harden steilen v iet, zullen de oudjes het wagen ? Het kruis kraakt , ,len onder de woeste windvlagen, de heete zon doet het blaken en, helaas ! voor scherm heeft het niets dan een mageren struik en voor tapijt wat wild mos. Het brave meisje denkt droef aan de verlatenheid van Jésus, aan het ondankbare menschdom, maar tevens gaat hare verbeelding oneindig hooger boven het Aipisch gebergte, naar den hemel waar Jésus zit in de hoogste eer en de opperste glorie, van waar Hij komen zal op den laatsten dag, vergezeld van zijn zegevierend Kruis. Mid-delerwijl is de bloemenruiker klaar : de lieve bergbloempjes kunstig ineen gevlochten, worden gehangen onder Jésus' voeten, en het minnende meisje sluit er haar hart in als in een ex-voto of belofte-gift.'t Is het beeld der ziel, die, verachtende de laagheid des levens, hemelwaarts opvliegt, naar Jésus, steeds hooger ! Het leven is een tranendal, en wat is er natuurlijker, dan dat de voor den hemel voor-beschikte zielen zich verhef-fen door gebed en vervoe-ring naar hun eeuwig vader-land ? Elke bergbeklimming, elk gebed, gestort voor het kruis, elke versche bloemtuil, schijnen het godvruchtig meisje dichter bij Jésus te brengen en 't is merkwaardig hoe zij, teruggekeerd tôt het werkelijk leven, hare naastenliefde, haar geduld, hare edelmoedigheid, hare liefde voor de reinhetd en ootmoedigheid voelt vermeerderen onder den invloed van steeds vernieuwde gratiën ! —

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes