Belgisch dagblad

507261 0
20 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 20 September. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/t43hx16t4n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3iio <.J POj^DERPAa ao SBPTEiMgElR X&T7T- IVo. S.1 AB O N N Eli'EN TEN. Fer 3 r^aandsii voor Nederland f 2.60 franco p»r post. Losse numiners. Voor .N'cd^riand u cont. Voor Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Priiisegraolit 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD lferschijnend ie 's-Qravenhage, elken werkeSag ie 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. : , . AU V ii K T £J -N T11£ N. Van 1—5 regels f 1.50; elk» , regel meer f 0.30; Reclamet 1—5 regels f 2.50; elke rege) meer f 0.50. London: Dixon. House Lloydâ Avenue E C. Pariis: 7 Avenue d'Antin 7. Een diplomatisch offensief. BaavMi vcxi Kûhlmann spealt grof spel. De Djuitsch© staatssecretaris voor buitenland sche zaken meent, naar a!îm schij'n, jâett grootsch opzet uitgedacW; te hebben j|m ziine tiegenâtrevers te yerslaan. iMiewr dan welkdanig D'uitsch dipkwnaat tesssfo hij daf België do inzet van. den ooirJog i^n don vrede is, ja van de toekomstige rust in do wereid. België is niet altean ô© pioli-tàt&o hoeksteen van het Statengobiodiw van Eurapa gaworden, maar het vomnnebflaMt tevens hot gezwoien woord ©n do trou w'e zond 3t wie geen veiligheid kan bestaan. Eelgi* to'.t bovendien niets dan ,vri©nj-jdon en de Csntra^en kennen niets dan vijan-Idfen.Niet alleen is dit bedankalijk voor den,' ;<lag van heidein, maar cok voor den dag van moiigen, wanneer D'uitschland, stpirjits zijin iMittes-Euioipa, fcdkneLd kan zijln binneia een |Cliin;_eschen muur. Wie België kwaad wil, raakt aan de gan-Bclïe ifrE'nschheid. Hesjt E.rzberger niât gezegct dat België liât troetelkind van de gansch© wereM' is? Het Belgische vxaagstak moet dus eerst opgeiost worden voora'eorer mogelijkheidvan viede iian zijn. Die waarhçid heeft Stockholm niet ing'etzien en de Paus heeft 1er piat g'en'.'eg op gcdrukt. 4 Bac Vatikaan schijnt aJdus niet valdoende nut geti jkkein te hebben uit het gansch bijizonder en uiterst sympathiek geval van Beîgio. 0ntegten s pp. ékelijk zou het woord van den H. Vadw een diapian indruk gemaakt hebben* iiiiaien h?], vciocai ein boven aEes, de rech-ten van Bejgië gansch duide!ijk en vrij-moieidig had vocrgeho-uden meit de lieilvia van eien vader die vooruitkomt voor het oiti-gialijk da.t feen ©nverlaat zij'n Benjamin heefc pangedaan. Ba'ion von Kiihlmann wïl dep. Paus en âda gansche weralid doon ge'ooven Hat hij Bèlgië wiï heirstellon zcoals Ber.edictus XV het wenscht. Vandaar die b'Ointie zeap'beEeoi die zoowteî in non t,raie als centrale landen wordea otp^ gteîadvn maar even snel bars.eln. Hca staat het echtar met de zaak? Von Kuhlnianri is zoonviei groolier Duitsch-|and tccgedaan a's Michaelis, de man van jpRdendorff. Zimœiermann's cijv.'o'.ge.T kan op tijid en etond verklaren dat hij' werkeilijk België's heistel wil op voorwaarde dat ide vredes gieslolein zou worden. Naar aile waarschijn- lijkhieid zo.u Rusland dan hieit fcind van de ^kiening worden. Het is nieit uitgieoloten dat mien Hilet Rusland zou doen als het eeins zel£ t|ei wt'rk gin'g sarnen met Pruisen ein Oosten-lij'k om Polm te verdea'iein. Het z.ou ind©r-doad ©en wonklero ironie ziijn van dei ge-schiedenis Polen te heirstei'ien ein Rusland te velrbrokkellen,. Wij, Belgiein, kunnen niet aanneimen, dat ons la.nd helvrijd woride ten koste van een onzer biond^emooten, want Beïg-zdjin is aer-lijK zijn.... Von Kiihlmann -wil otas dus pil;iat&an tus-schlen ons pmmiddeil'Iiij'k vooideel an ons go-, vrlatan. Daarojp specuîaert hij om twist en twledracht onder .Ida Belgiein te zaaion. Hij lokent immiers op de mindarwaaidiga ctemen-ten delr bevoiking, Oip vredasverlangen, dsn hooigter ta de onthieringen, de elletade van bat Belgische voilk Om te slagan. Wamiteier dan onze regeerinig, gestaund door ■de grootle meerdorl.ed van het vôlk, zijne «i^kscha geschenlcen zou a#wij|; ©n, ziou hij œjjor do mindferwaaxdigeai, waarondor de Vlaamscbio en Waaïsohe aotivistan de Jei-denda roi zulien sipielan, de: politieka schea-ring van België in da hand werken e,n ver-wbzeinlijfcen, met al da gevolgen die ar uit vlotaten: ontbiniding in België vain aile wet-tigie bcapsten, afzetting van de regeering on-onttioning van Koning Albtert. Oj> dite wijze zoox het mogetijk w^azen een Vlaamsche rageering voor VlaandieiT©n en ©an Waalsche voor hat Walenland aan te stellan, wiaarmeidie Diuitschland Idian verder zou kun-nien sollen en den vrada sluitan. En dan zou baron v. Kûhlmann. zdjinja hande-n kunnen wasschen als Pilatus an dan Paus iîiaroeipen: „Het is mijn® schuld niet. Ito Belgen heb;ban het gewijd." Tiegen die mogejijkhaid rcetpen wij onze-landgteno.oitien toe goed acbt te geven. On-noodig te ziaggen dat de diplomatie ' der Entente op haire hoada is. Door &en vrede v^ilgeins yecgelijfc zou ons land geiruïniegrd blijven. Onze ai-baidors Zioiudien "hun ongelukkig vadarland. moaten \Tarlaten an Diuitschland zou langs ean om-wieg zijn doeî bereiken. ftfen vargete inooit dat Duitschland ons dozijnen milliardan s&huldig is. Uit eigian bewieging zal het ons land niet her-stelten zooals het dan 3 Augustus was. Da ■ Duitscbers moiaten dus veorslagan ©.1 gedwon-gen <?fjxdieia te botalen. Léonce du Castitlun. GEZOMDHEID VAN HET BELGISCH KIND. Kantoor Hooigracht 1c, Den Haag. Lijst der Belgische kinderen aangekomen den 7 Sep-tember 1917. De kinderen die in de colonion ver blijven, mogen bezoek oa'jvangen, maao n»gen voor gaen reJen ex uit gejiomei worden of verplaatst v/orden. MIDDELBURG. HOME PRINS -LEOPOLD. DAM. Uit A n t yf q rpoa: CoCïi'rExts, Ludovic; De iSjganmaker, Jan; Mamdes, Pie ter; Smolders, .To«e£; Wi.lems, Alfons. Uit Burgerhout: Declercq, Alfons; Dcclea-cq.Augus-t; PVilipsen, Jan; Van Oudenaren, Léonard; Van Oudenarea*, Frans. Uit B: arche m (.Antw.): PrOost Adolf; ProostjsArthur. Uit Lier: Bae tens, Willem; Baetens, Frains. Uit B r us sel: Paneels, Frans; Lambert', Roger Claes, Jan, Ivo; Claes, Denise. Uit Ettarbeek: Quintens, André. Uit Uk-kel : Croeckaai-t,t Pieter; Douhaerst, Herbert; De Vleesliouwer, Jaak. Uit C u r e g h. e m : Jachimans, Pieter. Uil S1 n t G i 11 i s (Brussel): Dubois, Mau-rts; D'Helt, Antjon; D'Helt, Gu&teaf ; Haan, Emmanuel; Lorge, Juliaan; Bles. Engaen; Bourguignon, Camiel; Rijsh^u-vels, Bdgard; Bourguignon, Lenise; Bourguignon, Fernande. VLI3SINGEN, STRAND HOTEL. Uit Antwerpen : Aaserbe, Maria; Berrebiers, Angeline; Beiroudiaux, Camille; De Combs, Amelie; De Kinder, Maria; De Winter, Maria; Gerrits, Na-thalia; Karnas, Lucie; Verbruggen, Jo-ecphina; Vorbirepen, Therose ; Zaman, Joliajri'na; Zaman, Eduard. Uit Ber-ch e m (Antw.),: PeeSars, Johanna. Uit Deurne: Huybrecht ;, vVi'plionsiina; Van Wolput, Maria. Uit W i-1 r i| c k ; Pel-gxims, Rosal'e. Uit Mort sel: Cop-p;jn, Philomena; De Vries, Johanna; Pe-parmans, C'elîfâtina; Theuni/N0' J°se pha; Van Thurnhout, Jozef. Uit' E d e -g em: Smaers, Maria; Smaers, Frans; Tors, Jozef; verhelst, Jan,; Vernaert, Frans; Vernaert, Rosalie. Uit Lier: Ste/ens, Barbara; Mondelaers, Bertha ; Op de Weerdt Julienne; Van Ooster-W.jck, Irma. Uit Contich; Wouters l'rana; Woutiers, Eduard. Uit Tonge' r e n : Pellens, Phina; Swannen, Juliette; Van den Berg, Maria; Bruis, Maria • ljowette, #aria; Moreau, Henriette; Thiis Marra; Mullenœrs, Martine; Theunens ' iixria; Donteran, Johanna; Wyc!cmans' '-:a: Lios:ns. Anna; Crougl:s, Léo- I nard; Verhaeren. August; Butxnn, Vik-tor,. Uit R' u s s o n (Limburg),: Leduc ; Ida; Van Herdo, Maria; Ernots, Julia; Erckens, Maria; Munstetrs, Clemcri'çe ; Portugaals, Sophie; Hanssen, Maria ; Munsters, Leonce. Uit Girembergen; f Gaeraerts, Lydia; Spanogh. Irma; Païu-wels, Julia., Uit Lebbeke: Van der Veke, Frans; Van. der Vake, Eisa. Uit Dendermonde: DejongPi, Maria ; , Huan, Ivonne; Van Caimpenelle, Lucia; " Goetlials. Maria; De Ridder, Alphonsine; ■ De Bruyn, "Aldagonde; Cornelis, Meianie; L Gyssels, Martha; De Smet, Eveline; Devis, Hondirine ; Pauwels, Clémentine ; Zwairts, Cesarine; Gribbe, Rosalie; De Landsheer» Emile; Vermeulen,, Damien-Uit Brussel : Van Reusel, Yvonne Uit Schaarbeek : Hoorn, Maria ; Chinazzo, Marco; Ghinaazo, Malfada; De Bock, Chiar]ot(te. Uit Sint Gillis (Brussel): Oostens, Jan; Oostens, Arthur. Uit Sint Joos ten Oode : Bom -baerts, Jan; Bombaarts, Louis. Uit U k- ■ k e 1 : Patris, Paul-, Paris, Lîna. Uit Oharleroi: Dehaye, AlfraJa. Uit Sint F i e t a r s Leeuw: Adlaire , ; Maria. Uit Brussel; Van Sliiffe, Es-tella.BREDA. HOME MARIE JOSé, TETE-RINGEN BIJ BREDA. ; Uit E d e g h e m : Verhaeirt, Frans. Uit Luik : Beauplin. Jan; Crebeek , MarceL; Deveuse, Gérard; Gu:S3et, Ferdinand; Gaucet, Fernand; Iloulders, Rey-snond; Magnee, Charles; Streus, Marcel; Woos, Jozef. Uit Bressoux: Cra-hay, Albert. Uit M a r c h i n : Baltha -zar, Gaston; Baillet, Gaston; Hoyoux, Albert; Pilot, Raphaël. Uit Monte-g n é e : Mtean, Achilles. Uit S i n t L ainv breehts Woluwe: Van der Eprde, Einiejl. Uit Brussel: Mangin, Wil -lem. Uit L a e 1c e n : Mingels, Ferdi -nand. Uit E11 e r b e e k : Cockmartin , Joris. Uit Lessen (Henajçouwen), : Cooman, Ferdinand; Debaeckar, Emiel ; Denenbourg, Emiel; Dubois, Henri; Du-tilleul, Alîoais; Gourdisiabjis, Alexanlei- ; Labeau, Alfons,; Mabrait, Louis; Masure, Ju.lius; Musette, Henri; • Pa'ge, Raoul; Suriiamcourt, Marcel; Vandericken,, Fernand; Meunier, Arthur; Gotfart, Marcel; Crispais, Vikker.. Utl G h i s l'a n -g h i e n : Hanocq, René. ARNIIEM. CO'LONIE TE KLAREBEEK BIJ ARNHEM. Uit Brussel: Guiot, Joris; Guiot, René; _ De [longli, Antoon. Uit Sint Gillis (Brussei): De Rechter, Augus-ta; De Rechter, Maurits; BarbuLt, Frans; Maiilart, Martin. Uit Ukkel: Bascour, Frans; Hanssens, Pierre. Uit Sint Joos ten Oode: De Groote, Lod.; 8a.lmba.ch, Frans, Uit P e r c k : Rcm-1 bauts, HeinrJ.rik- De zaak Turmel. De Fitansche bladen b^ivatten allerleii bdzoaderheden over een niauw schandaal waarin Turmiel Kamlerlid voor de Côtes du Njrid (Bretagne) geiwikkoM is. Ziehier beknopt siamengevat den gang van die zaak. De Duitsche rïjfcskanselier had er.op gjo-pooht een geijuige te hebbera. gehâd in de Fra.nsche Karner, toen d«zie in giebieim comité vergiaderde. In bat &egin van het. Kamerverlof — reioes ia&gt man jn het Nedarlandsch — vondien deui-waarders van de Kiamer dan 9d«n JjUili j.l. in den opien lessenaar van. dan hoer Turmel, e&n omslag waarin vijlf en twintig Zwitsersche bonlcbiljetteln van lûOO Ir. sta-ken. Daairop zagden versobeidenan zijpeï ool-legas dat hij Frankrijk varraden hadl en dat men hem mcest fuilsiljeieren. Een rédacteur van „Ee Joairnal" is het verdacht Kamerlid gaan opaoekeiL, om hem te ondervragien. Hij: erkende, dat hij, niet 25.000, maar 27.000 £r. in de Iîamer had achlergelatien. Diie som had hiij in Zwitserland ontvapgen als .juridiscli contrôleur" van twee grootè Amerikaansche buizen. Die som was ejen comimissieloon. Tarmel, .die de zoon is van ean klompenmaker, was advocaat ien pleit-bezorger (procui-eur) geiwieest. Ip 1910 ward hij voor de earste maal gekozen. Thans is hij vijAig jaar oud. Iiij was eensklaps rijk. Hiji was immers op het point twee eigeindo'mimen vooar 400.000 £r. aan te ko'opietn. Hij bezat ean pas voor Zwitsarland, Italië en Spanje, waar hâji ge-duirende 'dien oorlog meiar dan cens is ga-weasit. _ De vemgeten som van 25.000 oi 27.000 ir., die bawaard werd door d© quieiatuur, wield doar hem niet teruggevraagd. Tuirmel heeît iich na liieit bezoekN van den jaurnalist nâar Barijs begeven. In een briei aan den président dgor Kamer vierzelvert hij), geen verrader tia zijin en het geiueim van de zitting met geslotein deu.r«n in Zwitserland niet is gaan verkoopen. In een tweedein briei aan de kwestors der Kamer beweieirt Turmel, dat men hem de noodige bewijsschdftein niet wil leveren om zich te veadedigen. Hij meiSd© naar Zwitserland te zulleu vortoeliken om er de noodige docameinten te namen. Die reis haeft eohter niet plaats gahad. Thans is ar geene sipraak, meer, dat Tur-mei het bericht over da < ei uoime kama.-zitting raar ZwilReriarid ?oa h' ben gabracht. Het schrikbewind. "Weer werden vijf nonnan uiit het Ur-sulinnenklooster te Hamont aangahouden. Oorzaak onbo<end. Met den buirgemeester Keunen. zijin ver-sohillende andere veiroomlieeldeli insgielijiks ba-genadigd.De straf van priesler Ballings is vier-anderd iin 16 jaar dwangarbeiid, en die van mej. Eeoinen, zusiteir van den burgemeastar, in 20 jaa» opslaiting. Het lot der andena veroord^elden en namelijik van dm brceder-overste der christeltife sclioien, is nog niet bekend, De Zweedsche affaire. Denkt men aan de vete weezen Van zoovele sehepelingem D'ie eens „spoorîoos" onderging-m ' Denlit ihen aan de duszend vreeze;, 't Zieleleed van de gezinnen, Wier gedjachten drama's » spinnan •' Ach ! w,aarom wordt er geiwezen Aan moorddaad'ge duiikb,oot-Pruisen, Door neutrale Duitschgesinden, Waar de schepen zich bevindien Tegen eem'ge ijz'ren kruisem MIZAN'. ri ci ri \TT\TI in nTTm ittt T A ir AATiT\:riT\T ' -LViJLli' W±JL JL , V XJ-Ji-JU-X J_V V_/1N J.1 i VJT J.ll , ELISABETH. ; Uit Antwerpen'; De Backer, Ma"- « ria. U i t B o o m: De Bruyn, Maria; De 1 Mayer, Mariha; Rens, Augusita. Uit i Al o r t a e 1 : Lamoan, Ivonne. Uit : Oa l mpth-'out : Bruwier, Juiia. Uit i P e u t li y : Vanderaa, Lucie. Uit Twee A k k e r s : Avriilon, Rosalie. Uit G h o y : Druez, Aimée; Daema, Hen -rietta. Uit Brussel: Van der Nagel, Helena; Demartin, Gertruide. Uit Lu ic: Desame, Johanna; Dutron, El'sabeth; Gérard, Augustina; Hugonard, Alphonsina. Uit Verviers; Bastin, Johanna. Uit Lessen (Henegouwen),: Barbaix, Mar-tfaa; Dasselef, Odile; Debilde, Emilie ; f Delhelle,_ Augusta; Devroux, Maria; De 1 Windt, Louiza; Duwijn, Maria; Vandoul, c Bertha; Félix, Maria. i BERGEN OP ZOOM. VILLA KONING £ ALBERT. 1 Uit Boom: Verbeek, Jan. Uit Et- ] terbeek: Si&naert, Frans. Uit Lessen (Heneg.),: Crispeïs, Viktjr. Uit D'i- c son; Dukers, Paul.'Uit Mioh'eroux; z Boulanger, Hubert. Uit Monte g, née: r Christiaeins, Lod.; Dejlhouille, Tozaf ; j Gaons, Oscar; Lemaere, Jozef; Mean , i René; JPut, Maurits; Sméts, Lod.; Vaes, p Jan. Uit Grivegnée:, Fleron, Alexan-' der; Levê^ue, Adolf; Steinbach, EmSel. ]; Uit Chenée ; Delraz, Hector; Frant -zen, Lod.; Proost, Jan. Uit A n g, 1 e ur"; z Gilson, Jozef; Remy, Eugeen. Uit Ver- w viers: Adaims, Frans; Balper, Mar- y cei; Breuer, Le>; C'iosset, Frans; Cu pers, Jaak; Defawe, Marlin; Ernotte, ( Frans; Ldjeune, Jan. Uit D i n a n t ; Ferret, Jîris; Lepas, Arthur; Pieté, ci Viktor: Rcnvertix. Jczff- x Bijzondere telegrammen. HET FRANSCHE ECONOMISCHE LEGER. PARUS, 20 Sept. In ean artikel, dat door de liberté gepubliceerd wordt, toont Edmond Lushina aan dat de geallieerden tegen bat Pangermanisme een vreeselijk wapen hebben, dat oneindig m'&er afdoen-de is dan aile 420 kanonnen van Krupp en alla bestuurbare ballons van graaf Zeppelin : het economîsche leger. De Duit-schera geven er zich volkomen reken -aehap van, maar hun vaste hoop is dat de gealleerden het niet weten of er zich niet van zuilen weten te bedienen of dat eane handige protpagane^, hen er , van zal doen afzien er g-ebruik van te ma-ken. Zij geven zich van dit oogenblik af moeite de geallieerden er va/a te overtui-gen dat het van hunt kant onbahoorlijk zou zijn van dit wapeh geibruik te ma-ken en dat da vrede van moirgen véôr ailes de economische batrekkingen moet herstellen tusschen Duitschland en de rest van de wereld. Dit wae de essen -tieele passage van de vredesresolutie die reeds 16 Aug. 1915 door de meerderheid van den Rijksdag werd aangenomen. De geallieerden hebben ovenzeer het groote belang van de Investie ingezien. Op de economlschje conter en tje van Pa- -rijs, te danken aan het gelukkig initia-tiiet van Briand hebben de vertegenwoor-digers der geallieerden ve'.e politiek-aco-nomischo kwesties besproken maar alien waren het er over eens om het Duit-sehe gevaar te bezweren en vroeger voor ailes dat de clausule van de meest be-begunstigde natie aan de vijandelijke sta-ten zoti worden geweigerd opdat de En-tente-mogendhelen in staat zouden zijn met elkander vrije verdragen te sluitan. De schrijver besluit, dat men voor ailes iû1 dezen gang «van d^nkbeelaen het essantieele begrip moet handhaven van de verdediging tegen bet pangermanisme en dat het niet gaat om ecpnoamsche sy-stemen van vrij ruilverkeer, protect'e, so-ciaal interventioniseie of abstentionnisme,^ maar om de nationale veriediging. Wij moeten door economische -wapenen de on-afhankelijkheid en de vrijheid van het land verdedigen die bedreigû zijn en in doodsgevaar gebraobt, door miidel van economische wapenen. Legerherichten der Geallieerden. ' Artilleriestrijd in Vlaanderen. De diplomatieke strijd om België. — Motie van vertrouwen in de Fransche regeering. — De strijd aan de Isonzo. IJE TOESTMUiJ Tusschen Oostenrijîk-Hongarije, dat gte-steund wordt idoor dan paus, en Dwitschla'nldi is t,r ruzia wegens Balgië. Die meiardarheid van het Duitschia voilk wil Kan geenia vrij-wiilige ontruiming van ons land wietem, tor-wiji Oiostienrij'k -dleai vurig verlangdan ivrade mwnt te bekomian door de bevrijding van Bôl^ié D© Enge'sche pars -ivakkert xiien strijd aan. Daardoor is da Idiape verdeaMhëid van onzia vijandiein voor dan dag gekamam. Meer en meer biijkt bet, dat D'uitschlanid België niet.kain, noch mag vrijlgiaven. Hat Kradasma-nveuveï' van Von Kiihlmanin aaalt aldus in duigen. Dia Kôlnischa Vofezeitung» da National-libera'.a Eorresiponsdanz,, zijn het e:ns om tia zeggen, dat het toasomstige België niet ingleaicht Ican worden, zionder dat D'uitschland daaïbij' beslist heeft meieigesiproKen. Dit is ©en minimum-eisch. E© Nat.-Libieii'aîe Korrespondanz schrijft: • Al het ovmge daargetoton, is baL abeo-tuut uitgléisïoten, da.t Diuitschland ooit weder zijn blaischeijmende hand z,oiu terugt ekken van d'et VJamingen, die door het lot van dczen oorlog wteder met het vroe^ere moedarland ' ;.ijn vtveenigd, evenals da Daitsche Oostzete- • firDvincies. Wij koecteren h«t vas© iv:,3rtrou. J wen, da.t do politieko leiding van l.a. Duit- 1 se ha lijk op dit punt onverzeltefijCs: ^al ziijn. ' Dit is gansch taoïanstrijdig met da wien- J sclian van den paus en van O'ostenïijk-Hon- ! 5arijs. _ . ] Laat ons k'alm dan varderein vealoop Kan 1 len dipilomatischiein strij'i vo'gen en afwach- ' ten 1 Dia centralen die gehoopt hadden, dat de i Enoente earst haar antwfcord aan dan paus ^ 2,ou -gezond'en hebben, zijin ook te'eurge- ^ itield. Ziooals te Fontenoy habban Engel-scbian en Franschen geaegd: Ti as les pira-niers, messieurs las Boches. Overigens zijn te veiklaringen van Painlavé r eis duida-ijk gienoeig. Elzas-Lothaaingen ©n ©en vreds net schadevergoading en- schadeloossteiling, rij.n wischieai die Diiiitschland niât kan aanna-nen: ~ I Miiitair niauws van blateakanis dis e,r ntet- v s Vaa Iiet Westeiljk front. ^ Het Engelsche legerbericht. L0NDEN, 18 Seiplember. (Reuter). 0 f f. ^ ivondbericht. In het Noorde ij'ke vak heb-ian oxize troepen vanochtend em inval ga-taan in d© Duitsche stellingen bij het kteu-iielboschje van Iverness en ondanlcs 's vij-,nds vinnig wrzeit, dertien gevangenen ge-aaakt.Ten 0. van St. Julien hebben wij onze stel- Lngen eenigszins verbeterd. b Vroieg in den ochtend is een vijandelijk g1 iVierrompelingSTaMeeling, die onze iinie ten d van Méricoiurt trachtta te naderen, door v lachinetgeweervuur met ver!ies afgoslagon. ® )K3 vijandelijke artillerie toondei zich weer z; edrijvig bij Langicourt, Vimy, (ein. Nieuw- loiocrt- ^ Be'drijvighiéîd van de artil'erie aan weers- te anten in het vak Yperen. ai Ondanks laag hangieind© wolken an een g'( aesr sterken .Westanwind hebben dé vlie- si eirs gisteren tal van waarnemingen, «ok vi oor de artillerie, verricht. Dïie vijanda- jke vliegtuigen zijn stuurlcos om'.aag ge- ni l'aven in luchtgevechtan, maar deze waren gi iet talrijk, wagens het -gerin^e aantal Duit- w *ho vliegtuigen, dat in de lueht was. Drie 01 rm cn~j i ,e.i v.O'. d.'n vermist. ij1 Heî Fransche legerbericht. PARUS, 19 Sept. (Havas). B'edrïjvigheid der wederzijidjscïie artillerie in dan seotor ten .Westeil van de boiarderij Fro'idieimoîit on bij Hurtebise. Ean Duitsch© aanval cpj de Fransche loopgraven ten Neord-Oioisbeft v,an Saucy is mislukt. Ten Oostan van Craonne heeft hot Franschi© vuur ©en aan,-valspoging der Duitsohers dean mislukkicij, die ten Zuiden van Juvencourt ward voor-beraid. Ten Koord-V/iestan van Reims, in cfc straek van den Godât, hebben Franschj© a£-deelingen schuilplaatsen veirnieM en gevangeu nan teruggebracht. Op den itei&hter œvqi! van de Maas is de artilleriestrijd heivig g®, bleven op het front Haumont-Bezonvaux. Onder dé hevige werking der Franscia battar'ijen hebbein de Diuitscliie-rs geen enke>-.en aanval kunnen dcen. In Woëvre i;n Cotha* ringen hebben Fransche invallen'in de Duit-ïc'he linies ten Noord-W'esien van Lim©y m bij Bioncourt da Franscî en in staat ge-' steid gevangenen torug te brengen. In dea 3oven-Elz,a$ patro'uille^ontmce'.ingein bij Am-neïtzwiller. ■ • ; PARUS, 20 September. D© Duitschers heJ>-ien vanniorgen een vooruitspringenden hioiei n het Fransche front ten ,Wiesten van d© loerderij Froidmont aangevallen. Na een kor-,<mi en hevdgen strijd hebben de Franschen1 len verdreven uit een gedeelte van ©en oopgraaf, waarin zij vasten voet hadden ;eiiregen. Zij hiebben in de streek van den :'our de Paris de Duitschers overvaUen, hun 'erliezen toegebracht en oorlogsmateriaal )uit gemaakt. Op het overige geieelbe van. îet front is het gescihut met tusschenpoozen n actie. In Champagne is het zelfs kracE-ig en aianhouidend aan het woord in d© murt van Sauain en den Teto-n. ¥aa lie! Oostelljk front. Het Russische legerbericht. PFTR0GRAD1, 19 Sept. (Tei'agiaaf-agant.) "a militaire actie bepaajdo zich tôt het 'italien van geweervuur in versebeidena îdoren. in die stneek van Okna dedan de Iloemei-ii;rs ©en aanval cp den saetor van de vijan-eiijka stellingen ten Zuiden van Grozesci, •aarbij zij een hcogte veroverden. Aan hiet veirdere front was het geweervuuï wig in d© straek tan Ncorden van Irasci o, fc'n Oosten van Gorlesci. Van M Z";MeIijk front.. Het italiaasische legerbericht. ROME, 19 Sept. (Stefani-agentschap). DjS eidiijvigheid van onze verkenners ©a het îcomcientreerda vuur aan verschilîend© ga-eielten van het front in Trentino, dead dan ijand'gisteiien voortdurend cp zijn hoede zijn! i bracht hejm verliezen tt ©, tarwijî ook jin vfâ.-rdedigingswerken besciiaidigd v,e:d n. In die stieek van Carzano (Val Augana) aagdie een van onze aîdcelingen ©ria^ doo>r i dringen tôt voorbdj" de vijandelijke linies in da Maso-xiviier, waar zij ongeveer 2C0 wangenen maakte. Op het plateau van Bain^ zza" werden parties;© aanva'ien van den jand niiet kracht aîgeslajen. Ben l&en Sept, liât da vijand ©en groote ijn springian vcox onze stellingen van Gen-o Martini (Kleine Lagazuoi). Dank zij de aa.kzaamheid en het sft&îi© cpt.elen vaa, izô veidedigers werd zij-i ondememing ver. laid-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie