Gered door Oranje: de Hamontse burgemeester-spion

Gered door Oranje: de Hamontse burgemeester-spion

Vanaf 1915 zetten de Duitsers de grens tussen België en het neutrale Nederland af met de ‘Dodendraad’. Deze elektrische versperring clandestien oversteken was levensgevaarlijk. Wie niet geëlektrocuteerd werd, kon door de Duitse wachtposten worden neergeschoten. Toch bleven vluchtelingen én spionnen proberen om Nederland te bereiken. Grensbewoners als Louis Keunen hielpen hen daarbij. 


Blog: Gered door Oranje: de Hamontse burgemeester-spion 


Redactie's picture
Redactie

Deel van

De grote oorlog

L'indépendance belge

L'INDEPENDENCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY CONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE; 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION: pïïMAJ?pArS,, 5. DANE STR., HIQH HOLBORN, W.C.l. U* FLACii DE fjA BOURSE. TELEPHONE: HOLBORN 1773-4 TELEPH.: { 238-75. SAMEDI 7 JUILLET 1917. En vente à Londres à 3 h. le vendredi 6 juillet. / 3 fcfOISt 9 SHILLINGS. ") ...

De Belgische standaard

f SM Jaar N 156( 1712) Zateràag 15 juli 191'/ V mmmwm iBMiâ «r, :.«â • MMB.&1® s -2® fcïS «V «.<»« mil:!-* ia '» Ua« : l Kia-2-i. 6r. ï -i'S • §4'ï l»65a&® Ê>ϧ .a««W-o4. aitea 'S lana! ; Im*s4 fir.9-3© fl I8»MM*ïS ïi«ce | mtrn*a |4& DE BELGISCHE STAHDAARD 0 F a X B L a g SIHKI'X VEÀA * 3£.e C. ...

Ons Vlaanderen

VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS : Voot België en Frankrijk i Voor een jaar frs. 5 00 Voor zes raaand » 3.00 Buiten Prankrijk i Voor eeu jaar » 8.00 | DOOR EENDRACHT ^TERK^ — i ... .... i , « BUREELEN : TE GENT : 24, Weliinckstraat. TE PARUS 181, Rue de Charonne. RUSLAND Aller blikken zijn tegenwoordig gericht naar Rusland. Juist ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

geme T«°. I042 & «sesrsEs "Veïiïsre«aa"3li ^©ësï 1917 L'ECHO BELGE L'Union fait la Fdpss, ' *Ioùrt3£&l esenotteSiera «Su nrntln parais ^ssltsxî esi M©lfeffi<dle.. Belge est notre nom lie Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau cîe rédaction! 234-240, AiMSTEIROAiVl» Téléphones: 2797 et ...

Belgisch dagblad

jîde fjfaarg-ang". ^ATERDAe X eu Si SKIPTEMBEÏft i9l% J^To. 397. ABONNEMENTEN. ., Pôï 3 maanden voor Nederland | 2.60 franco per post. Losse f nommera. Voor Nederland 5 cent. ' Voor Buitenland 7'/î cent. ' Den Haag-, Prinsegiacht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433, BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravenhage; eifeen werkdag te 12 ure ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

PARIS 3, Place des Deux-Écus, 3 Téléphone s Centras 33-04 PUBLICITÉ S'adressèr à l'Administration du Journal Les petites annonces sont également reçues- à la Seciété Européenne de Publicité, 10, rue de la Victoire, Paris, gui en a le monopole pour Paris. !§'E QUOTIDIEN BELGE LE HAVRE 28<ei, Rue de la Bourse, 28lef Téléphone ; 64 ...

Belgisch dagblad

0 Sde ' WOENSDAG S 1017. :r^o. sooa " abonnementen. Per 3 rcaanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers. Yoor Nederland 5 cent. Voor Buitenland 77î cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschïjnenri te 's-Siravenhage, elken werkdag te 12 ure midd^g. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN ...

De stem uit België

IBureol : 21, RUSSELL SQUARE LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267. De Stem uit Belgie. Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holiand : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. VOOR GOD EN VADERLAND. [ 3de Jaargang, Nr. si. (Bllz. 1611-1618.) ...

Belgisch dagblad

3iio <.J POj^DERPAa ao SBPTEiMgElR X&T7T- IVo. S.1 AB O N N Eli'EN TEN. Fer 3 r^aandsii voor Nederland f 2.60 franco p»r post. Losse numiners. Voor .N'cd^riand u cont. Voor Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Priiisegraolit 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD lferschijnend ie 's-Qravenhage, elken werkeSag ie 12 ure middag. ...

De stem uit België

Ibu'CU : M 21, ROSSEIA SQUARÏ ■london, W.C # Téléphoné) gWMuseum 267 De Stem VOOR GOD EN VADERLAND. uit Belgie Abonnement : 2sh. voof 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 rnonths. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. , of 1.50 fr. Ide Jaargang, Nr. 4. (B'iz. 1655-1662.) ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3eine Annôe s N°. SOS® et lO©^ S cents Dimanche 14 et lundi 1S ©ctolsre fl©!7 L'ECHO BELGE L'Union fait Sa Force. »SoiflrraaB casaotlcSâen «3aa nrisiSra u*araïss£tnt eîîlloMairadle Beige est notre nom de Famille. 'd nuîcs lies» iieiiEjres ouivem _ » _ ~_ i bureau <ie rédaction: N. VOOKBIIRGWAL 334— 40, AMSTERDAM. ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLiDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. TÏPBN EN SCHETSEN VAN HET FRONT Een Dag in Loopgraaf Langzaam ontwaakt de loopgraaf. Mannen komen uit de dekkingen, met hun broek aan, en in hun ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer t 5 ccntiera (Frent en Frankrijk). 10 centiem (andere Ianden). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 ...

Ons land

3de JAARGANG, Numraer 26 PRIJS : 5 CENTIEMEN 27 Ok*ober 1917 STAATKUNDE - WETENSCHAP - KUNST - TOONEEL - L ETTER K UN DE AJ5UJN JN JiMJtSIN ISrKI.I h Per jaar . . . fr. 3.— Voor 6 maanden s 1.75 Vcor 3 maanden » 1.— MEN SCHRIJFT IN TEK JiUREELE VAN HET BLAD Opstelraad en Beheer : ROODESÏRAAT, 44 - ANTWEEPEN. A ANKONDIGINGEN NAAR OVEREENKOMST ...