Ons land

501970 0
27 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 27 Oktober. Ons land. Geraadpleegd op 21 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qb9v11wp46/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3de JAARGANG, Numraer 26 PRIJS : 5 CENTIEMEN 27 Ok*ober 1917 STAATKUNDE - WETENSCHAP - KUNST - TOONEEL - L ETTER K UN DE AJ5UJN JN JiMJtSIN ISrKI.I h Per jaar . . . fr. 3.— Voor 6 maanden s 1.75 Vcor 3 maanden » 1.— MEN SCHRIJFT IN TEK JiUREELE VAN HET BLAD Opstelraad en Beheer : ROODESÏRAAT, 44 - ANTWEEPEN. A ANKONDIGINGEN NAAR OVEREENKOMST Ougeteekende stukken worden niet -opgenomen Ons Vlaamsch Programma Wij hebben thans GKTOBER 1917 DE NEDERLANDSCHE HOOGESCHOOL TE GENT, DE BESTUURLIJKE SCHEIDiNG. In OKTOBER 1917 schrijft de Internationale Konimissie van Stockholm in haar vertoog dat de \uitureele zeljsiandigheid van VLAANDEREN en WALLONIE moet gewaarborgd worden. Daardoor is de Vlaamsehe kwestie — spijts Havere ! — eene INTERNATIONALE KWESTIE geworden. Dat is een triomj voor het Activisme ! Maar ! ons beroepend op HET ZELFBESTEMMINGSRECHT DER VOLKEREN ; geloovend in de NIEUWE ORDE die komt, EISCHEN wij wat de WAARBORGEN, — die alleen DE EENIGE WAARBORGEN van onze Kultureele Zeljsiandigheid kunnen zijn — : DE EKONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID en de STA ATKUNDIGE ZELFSTANDIGHEID VAN VLAANDEREN : en roepen aile Vlamingen op, aile menschen — man en vrouw, — van den nieuwen tijd, aile sociaal-demokraten, tôt het volgen van de strenge lijnen der logika. DAN STRIJDEN ZI] MET ONS MEE! DE NIEUWERE GEDACHTE IS VLAANDEREN ' S OPSTANDING ! « ONS LAND ». Het Zout der sarde De nieuwe mensch heeft in zich de kracht van den nieuwen tijd. Hij en zij... ze zijn de pionniers van het beter Vaderland. Dat vaderland is rijker aan liefde: is daarcm rneer menschelijk. Want een groote liefde moet het kenteeken zijn van den nieuwen mensch. En opdat niemand het vergeten zou : Liefde is Kracht ! Aile andere liefde is waan en waan heeft het bloedig offer ge- vraagd van millioenen waanzieken. * * * De nieuwe mensch ziet het oude huis ; hij kent het ; hij heeft er in gewoond en de genegenheid van zijn hart is vastgegroeid met vele plaatsen in het oude huis. Er zijn er die zeggen : « Die genegenheid is liefde. » 't Is niet waar ; die genegenheid is zwakheid. Bij anderen is het erger : zij roepen het uit hoe het liefde is, opdat niemand bemerke hoe ze hun laf-heid te verduiken trachten. Het oude huis heeft zijn roi ver-vuld, heeft uitgedaan. Het oude huis was het huis der vaderen ; het mag voor de kinderen niet dienen. Aïs de kinderen tevreden zijn met het huis der vaderen, was hun gehoorte onnuttig werk ! Het leven eischt meer dan te le-ven naar het leven vàn die ons zijn vooraf gegaan. Zulk I even is oud leven ; nieuw j leven moet het teeken van aile leven zijn en de goede zoon bemint zijn vader door het werk van zijn vader te veranderen, al ware het na vernietiging i Geen nieuw leven is stilstand en stilstand is dood ! Dood is verrotting ! j Waar is de Liefde ; de liefde, die kracht is ? Het zout der Aarde ? * * * De nieuwe mensch — man en } vrouw — breekt hei oude huis af en îaat noch steen op steen. Het moge hem pijn doen ; — die pijn houdt hij voor hem alleen. Zijn oog schittert en zijn mond beeft van dingén nooit gezegd, en zijn hart klopt van den klop der toekomst. Hij is de krachtige Liefde. Hij bouwt zijn huis op en zijn f huis is nieuw ; zijn nieuw huis is zijn, en hij zegt : « Dat is mijn huis ! )) Ik heb het gebouwd naar mijn recht, dat het recht is van elken levende op de aarde. » Mijn recht is nieuw en" mijn nieuwe recht is thans het Recht, want weet, ik ben de levende Kracht van de levende liefde en van - het waarachtige Leven. » * * * De nieuwe mensch — man en vrouw — is opstandeling. Er zijn geen toekomst-pionniers zonder opstandige kracht. Elke opstandige daad wordt ge~ boren uit iiefcie en lijden. Wordt niet aile nieuw leven uit liefde en lijden geboren ? Maar de opstandige kracht, — die de kracht der aktieve liefde is, — is het zout der aarde. En al wie toekomst-pionniers zijn, zijn het zout der aarde ! *, * * Wat ook gebeure, het Leven staat nooit stil ; en al sterven millioenen menschen meer in één uur, de tijd gaat onverstoorbaar zijn gang. En met het Leven en met den Tijd stellen de bestaansnoodzake-lijkheden hun eischen. Dat is een groote waarheid en de volkeren zien die waarheid niet. Evenals de oude volkeren hun profeten verjaagden en weigerden de mirakelen te zien, sluiten de vol-keren-van-nu de oogen voor de tee-kenen des 'tijds. Het Mirakel van de Verande-ring is bezig... en ze zien het niet en blijven leven in de enge kamers van het oude huis. Ze hebben maar één wensch : « Dat het mirakuleuze Geweld van de aarde verdwijne om te kunnen egoïstisch genieten van wat poover levensgenot in de enge kamers van het oude huis. » En daarom haten zij de opstandige Kracht, die het aanschijn der A -tde wil veranderen, haten zij het Zout der Aarde. Maar schijnt het u niet toe dat er vijandschap moet bestaan tusschen de Verrotting en het Zout ? * De volkeren zijn als de Goden van rnetaal en : t een ; zij hebben aile zintuigen, maar hun. zintuigen zijn niet bruikbaar. Menschen van Vlaanderen, man-nen, vrouwen, tôt u ook gaat dit ! Hoe zijn de volkeren van de aarde tôt de ontslaving gekomen ? Waarmede werd elke nieuwe vrijheid gekocht ? Vergeet niet dat aie nieuw Leven het teekèn is van-Liefde en Lijden ? Liefde en Lijden ! Gedachte en Zwaard ! Liefde, kracht ! Opstanding ! Opstànd ! Afbreken van het oude huis ; opbouwing van het nieuwe ! Afschaffing van het oude recht ; stichting van het Nieuwe : het Recht ! Het Recht ? ja ! Naar ons beeld en gelijkenis ! Aan onze kinderen hun recht naar hun beeld en gelijkenis te stichten ! *, * * Er zijn er die zeggen : « I rouw !» « Want trouw is liefde ! » Zij hebben groot gelijk ! Trouw is liefde ! TROUW AAN HET EIGEN IDE A AL! AI anclere trouw is genegenheid van zwakkelingen ; en genegenheid van zwakkelingen is aïs zarid : daar-op bouwt men geen huizen. En nog anderen zeggen : Trouw ! maar zij gelooven niet in wat ze zeegen en zijn voorhands bereid tôt aile ontrouw die profijtig is... Zij doen maar of zij trouw zijn om hun arme zielen een manteltje te geven... * * * Ik zeg u : Trouw, die geen trouw is aan 't eigen ideaal, is uit den booze. Weg er mee ! De nieuwe mensch — man en vrouw — zaî men al tijd kennen aan zijn on-trouw... tegenover al wat gevestigd is en daarom al reeds de waar de heeft van oud-ijzer en afgekookte beenderen. Bedenkt toch dat het Leven niet gediend is met al wat dood is of alreeds stervensziek ! Het zout der aarde moet aile doode dingen, die verrotting zijn, weren. Dàt is leven ! Levenden moeten leven ! Wàarachtig leven moet zijn van zich het zout der aarde maken : opstandeling ! * * * Elk voîk moet leven in zijn eigen midden door hem-zelf gemaakt en van geslacht tôt geslacht herscha-pen nâar het beeld en de gelijkenis van het geslacht. Aile ding dat daartoe beletsel is, moet weggeruimd, goedschiks of kwaadschiks. De regeermgen der volkeren zijr er om aan elk volk te geven wat he noodig heeft en de opvolgende regeermgen om het midden te hervor-men naar hei beeld der opvolgende geslachten. Regeeringen, die anders hande-len, moeten niet gewaarschuwd.. zij zijn veroordeeld ; zij moeten ver dwijnen... Daarcm moet Havere verdwij nen ; daarom is het werk van Var Cauwelaert onnuttig werk... Daarom zijn de menschen var « trouw aan de regeering » op ver-keerde banen. Van Cauwelaert roept nu : « D( regeering heeft veel g ved te maker en zij moet voor aile, de liefde var de- VIamr~gen herwi: rien. » ( Van ( rwelaert weet waarorr hij zoo sp kt : hij kent de stem-ming in L t België en vooral de stemming langs gene zijde van der ÏJzer !) .... Maar wij ,pionniers-der-toekomst, zout der aarde, mannen en vrouwen, Vlaanderen van morgen, vra-gen : — Havere, wat is dat? en gaan onze wegen naar de nieuwe toekomst toe. Onze handen bouwen het Nieuwe Vlaamsehe Huis ! En aan die ons vragen naar het recht, toonen wij onzen adelbrief : — Vlaming, Vlaamsch Recht, Nieuw Recht ! Ons Recht ! * * * Wij vragen niet dat Flavere onze harteri te winnen tracht. Onze liefde is geen zwakheid. Zwakheid wordt al te zeer voor liefde aanzien. Onze Liefde ir, Kracht ! In 't Nieuwe Huis willen we on-derzoeken of er nog plaats is voor die oude menschen van Havere ! George P. M. ROOSE. Aan eene Moeder Haar zoon vie! op het slagveld. Je hebt me gezegd : a Mijn zoon is gevallen, — Jij hebt hem niet ge\end, zijn Voorhoojd niet, of zijn lippen niet of zijn handen ; geen van allen die nu naast mij zijn, hebben hem gekend, maar enkel wààr mijn zoon is gevallen, — op het Veld Van eer... van eer. Als i\ stappen hoorde op de straat zei ik. : zo zal zijn heimkeer zijn. Dat luisteren en verwachten hoeft nu niet meer. De penningen die i\ heb Willen besparen om hem een jas te fyopen, liggen nog in de kast> naast de oorlogprentjes uit zijn jeugdjaren. Je moest voor mijn zoon een godicht.maken, dat leg ik dan naast de prenten in de ko st. » Ik. Weet, moedertje, je zou graag lezen : « Wapengeweld, slagveld, held, » want als een eervolle trits, heeft men je die woorden Voorgespeld, En Van je zoon heb je niks meer dan dat. Woorden die je troosten moeten, omdat je je zoon niet meer zult WekJien ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons land behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie