De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1806 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 02 Mei. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Geraadpleegd op 16 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xd0qr4px9b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dertiende Jaar. — Nr 18. Prijs per numiner : 5 centiemen. Zatérdag, 2 SMei 1914. DE BEIAARD -MTIlillEi WEEKBILM S ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR: Brieven en mcdedeellngen, de redactle DRUKKERS-UITGEVERS Het recht aanVondlgingen of Mtikel» te BERICHTEN en AANKONDIQINQENI ^ Vo°r^et P'"nenlan<1 : fr'2.50, voorop betreffende, vrachtvrli te zenden /-> cyr FNRDSf H & FR HIIPON weigeren Isvoorbehouden. Aankondiglngen: IS cent™" per regel. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en 23, SOTTEOEM, • OPVOLQERS VAN L. VEKEMAN - De nlet Ingelaichtehandschrlftenworden Rechterlilke «whJrtenfnï-'î op aile postbureelen van hetiand. ten laatste den donderdag avond. TRAPSTRAAT 23 SOTTEGEM Trapsteaat nlet teruggegeven. Re îjke eerherstelling. I frank pu V0h01t hîh BU"enland : 5 frank' V00r°P iS «°Ckmi3' °nS gezonden wordt ' ' Ongeteekende brieven worden niet a»n- Prijsvermindering vr dlkwljls herhiald» betaalbaar. geven wl] meldlng. T elefoon SO-11. Veerd. aankondiglngen. Bij ditnummer behoort een bij 7oegseI tiMMiiiu 1 IIUIIL Mi »-MU il ui email y ■ H WETGEVENDE KIEZINGEN van 24 Mei. Kalholieke kandidaten Arrondissement Aalst. TITELVOERENDE KANDIDATEN : M. WOESTE, staatsminister, uittredend volksvertegenwoordiger, Brussel. M. MOYERSOEN R., uittredend volksvertegenwoordiger, Aalst. M. baron <ïe BETIIUNE, uittredend volksvertegenwoordiger, Aalst M. COSYNS, notaris en burgemeester, te Meerbeke. M. VAN DER EINDEN, bestendige afge-vaardigde, Goefferdinge. PLAATSVERVANGENDE KANDIDATEN: M. COSYNS, voornoemd. 91. VAN DER LÏNDEN, voornoemd. M. VAN DER TAEEEN, burgem. Idegem. ]M. KOLLEER, burgem. Denderleeuw, Arrondissement Oudenaarde. TITELVOERENDE KANDIDATEN : M. TH1ENPONT, uittredend volksvertegenwoordiger, Oudenaarde. 91. ridcler BEHAEGIIEE, uittredend velksvertegenwoordiger, Ruien. 91. DE RAEDT, notaris te Sinte Maria-Hoorebeke.PLAATSVERVANGENDE KANDIDATEN. 91. DE RAEDT, voornoemd. 91. PONETTE, ftdvokaat, Ronse. 91. VAN CAUWENBERGIIE, genees-heer te Huisse. 't Nieuws van de Week De wetgevende kiezmgen IieDDen zondag laatsl ia Frankrijk plaats ge-liad zonder merkelijke incidenten. De uilslag mag als volgt uitgelegd .worden : De oppositieparlijen winnen eenig-zins, en zijn sterk genoeg wanneer ze zich groepeeren kunnen om tegen de anarchislische fransche regeerings-.wijze in te gaan. , Auderzijds winnen cok de socialis-len e'n bij de balloteering zullen ze Juin zetels nog zien vermeerderen. Dat is te wijten aan hun tegenstand aan den driejarigen rnilitairai diénsttijd. Opmerkelijk en schandelijk is de .verkiezing van Caillaux met eene meerderheid van ongeveer 1500 stem-men, Is dat te wijten aan het kiesrecht ofwel aan deln diépen val van het volkî Mogelijks aan beide oorzaken. —■— De '" Osservatore Romano » iton-digt aan dat het consistorie den 25 en 26 Mei zal plaats hebben. Dertien kardinalen zullen benoemd >v\iordein. — De voorloopig# vers'tandhouding wegens een te slunen konkordaat tus-schen het Vatikaan en Servie sch'ijnt eenen goeden afloop te hebben gehad. De Czaar der Russen blijft voort hardnekkig vasthouden aan de toeken-ning eener zelfstandigheid te geven aan Polen tegen de Douma en de hof-bedienden in. Wie zal de strijd winnen? Dat is nog een raadsel. —— In Mexiko is 't balop: De itaat van beieg is te Vera Crux uitgéroepen. Brazilië, Chili en Argentina hebben aan voorzitter Wiison liunne bemidde-ling aangeboden, die hij aanvaard heeft. ftét antwoord van generaal Huerta is tôt dan toe ongekend. De opgewonden-heid tegen de Amerikanen is groot in Mexiko. —— In Elzas-Lorreinen zullen tal-rijke pruissische beambten gestuurd worden. Dat aanziet de bevolking dier provinciën als tergend. De keizer van Oostenrijk' is aan de betcrhand. Hij heeft te bed zijn zwager, prins Luitpold van Beieren, : ontvangen. De Ulsterkwestie heeft dinsdag c in 't engelsch Lagerhuis een scherpen twist uitgelokt. M. Austin Chamberlain stelde eene ( dagorde voor, de regeering beschul-digend onnauwkeurige en onvolledige ■ inlichtingen verstrekt te hebben no-pens .de zaken van Ulster en een vol-ledig onpartijdig onderzoek eischend. M. Winston Churchill antwoordde, dat een beschuldiger ten minste moet ' zorgen zelf onbezoedtelde lvanden te hebben. Nu wordt de _ regeering be-, schuldigd door de manneïi van sir j Eduard Carson, die zoo pas op wapen-S smpkk'el is betrapt! De ministerieelen riepen naar Car-; j son: stel u aan ats een prins! — En gij als een schoelie! antwoordde Car-son. 1 M. Winston Churchill achtte de dagorde van Austin Chamberlain onaan- ; nemelijk, omdat zij gelij'kt aan een af- ' keuring welke misdadigers tegen de policie zouden voorstellen. Men be- t schuldigt ons omdat we te goed zijn l geweest. Gij richt een eigen ieger van 8 100.000 mail in en smokkelt wapens ' binnen. Moesten wij er de koninklijke trœpen tegenover stellen wat zouden d de Vrèeselijke gevolgen uwer hande- j ling wezen? In 't v'ërvolg zullen wij zoo toe- v gevend niet meer zijn. 50.000 man troe- i pen staan gei'eed om de orde te hand- § haven en de regeering zal niet meer a wijken. Wilt gij amendementen vragen, d die Ulster tôt een afzonderlijk bonds- ]■ land van het Britsche rijk zouden ma-ken",* we kunnen ze onderzoeken om -1' over ons land geen onlieilen te trek- v ken, waarvoor onze nakomelingen ons ll allen verantwcordelijk zouden stellen. v De zitting is dan gelieven onder een ^ pijnlijken indruk van dreigende ver- ïv dceldheid. g O Kathoiiek leven î TE SOTTEGE3H. * Het katholieke Sotlegem was vèrlèden zon- y, dag in feest : De Katholieke Verceniging van het arrondissement Aalst hield er hare jaar- ^ lijkscho vergadering en banket. w 's Voormiddags had in den Katholieken cl Kring eene vergadering plaats voor de kie- li zers — die lalrijk opgekomen waren. De heeren Moyersoen, volksvertegenwoor- JNC diger, Vincent Diericx, oud-volksvertegen- 11 woordiger en advokaat De Clercq, van Ni- e( nove, ontwikkelden er het kathoiiek pro- ^ graïnma, verdedigden de houding der katho- n( lieke mandatarissen en schandvlekten op af- st doende wijze de houding en de werking m onzer tegenstrevers. m De sprekers behaalden veel bij val en dcj vergadering ging in de beste stemming uiteen. g« Rond 1 ure waren in de uitgestrekte loka- S] len van het Jongelingspatroonschap, meer ^ dan 400 katholieke strijders en voormannen ' uit al de streken van het arrondissement gi vergaderd, om deel te nemen aan het ban- ^ ket en in een broederlijk samenzijn nieuwe ^ kracht^n te putten voor uen kiesstrijd. Pas hadden de dischgenoten in de wel- je geschikte en schoon versierde zaal plaats de genomen, als de heer staatsminister Woeste j zij ne intrede deed. De grijze leider werd door een uilbundig oj: gejuich en met een geestdriftig welkom be- to groet en als een uit één mond klonk het ^ luidruchtig : Leve Woestel gC Aan de zij de van den zeer cerw. heer m kanunnik De Corte, pastoor-deken van Sot-tegem, nam de heer Woeste plaats aan de eeretafel, waar al de bijzonderste notabili- ju ieiten, als de heeren senators, volksvertegèn- woordigers, provineieraadsleden, de heer bur- oi gemeester van Sottegem en andere, waren d; aangezeten. ki Vereenigd door één zelfde gcdacht enstre-ven, ging het er aan den disch iusschen de catholieke vrienden hartelijk en gezellig toe. Tusschenin de gerechten werden de heil-honken voorgedragen. De zeer eerw. heer kanunnik !>E CORTE, pastoor-deken, steldê de jezondheid in van Z. H. den Paus en van mzen geliefden bisschop, Mgr Stillemans, -viens gezondheid in den laatsten tijd 'te wenschen liet. Ook de zeer eerw. heer ka-tiunnik Van Rechem, tôt hulpbisschop be-aoemd, werd hiejrbij niet vergetejn. De heer DE COOMAN. oud-burge-neester van Ninove, dronk aan HH. MM. ie koning en de koningin en de koninlijke 'amilie. De liee'r Vincent DIERICX, oud-/olksvertegenwoordiger, de koene en volks-jeliefde kalholieke strijder, bij zijn optreden îartelijk toegejiiieht, stelde een heildronk roor aan onze katholieke senators en volks-'ertegenwoordigers.Hij deed het zoo hertelijk en in zulke [eestdi'iftige bewoordingen, dat wij ze hier 00 trouw mogelijk willen weergeven. jMijuheeren ! Het luidruchtig handgeklap waarmede gij aijne opkomst zoo geestdriftig begro^t, is li t este bewijs dat gij vurig verlangt, kort en oed, de kostelijke gezondlieid te nooren vcor-ragen, van onze aolilbare heeren senators en ollcsvertegenwoordigers. Nu, mijnheeeren, dat enkele weken ons van en besiissenden kiezingdag verwijderen, is e gezondheid van die heeren ona te duur-aarder.Onze eerbiedwaardige heeren senators zijn oor dit maal buiten icijf : zij moeten dit jaa, iet herkozen worden; zij staan in onze ran-en of beter zij staan aan het hoofd van de îoedige strijders. Ook mogen wij ons bepalen an de heeren de Kercliove en de SaU'^lcer i en wensch uit te drukken dat zij lange uen nog, gelijk in hun verdienstelijk ver-;den, onze partij van zegepraal tôt zegepraal, 1 tôt den triomi: toe zouden mogen leiueii. Aan onze kanclidaten en plaats vervangendc olksvertegenwoordigers, die voor het oogen-tik het mikpunt zijn van onze poliiieke ijanden, aan lien gaat gansch onze aandacht. Aan onze verdienstelijke kandidaten, de seren Yan der Linden, Cosyns, de BeLhune, 'oyersoen en bijzonderlijk aan M. Woss'.ej iat ons hart en onze geest. Wat inoet ik, mijnheeren, op dit pleclitig Dgenblik dat de iiatholieke strijders van het uh. arrondissement Aalst, hier vergaderd jn, wat zal ik in naam van u allen die liee-:n wenschen? Aloed, onebreekt lien niet! Papperheid, be-tten zij I Verdiensten hebben zij in over-oedl Ja, wat hen wenschen, zoo niet, eene nlkomene en bloeiende gezondheid I Gezondheid, de kostelrjkste der schatten, it wenschen wij hen, uit den grond van onze Lrten, oindat zij de steun zijn van hunne aardige familie; wij wenschen het hun, omit zij de kloeke vaandrigs zijn van ons katho-3k arrondissement Aalst; daar zij de koene rijders zijn, onze dappere hoofdmannen, aan ie wij hier opnieuw trouw zweren..., hun be-vende, van nu tôt de aanstaande kieziiig, et nieer te rusten tôt het veroveren van volkomen zegepraal. En toch, mijnu heeren! onze jongere ver-genwoordigers kunnen niet3 dan er bij \vin-:n, als wij hier op hunnen naam de kroon ellen, met te verklaren dat hunnen hoot'd-an, den glorierijken naam draagt van staats-inister Karel Woeste! Ah, mijne heeren, indien het mogelijk ware t-t aan deze tafels een lauw kathoiiek plaats :nomen had, dan zou ik hem toeroepen : )iegelt u naar dien moedigen strijder daar, Lnscli zijn leven en streven getuigen van ine diepe christene overtuiging. Denkt gij u bejaard, mijne heeren? vindt j u oud, vergrijsd in den strijd; scliat gij ve taak ten einde, uwen plicht vervult, de aat der opoffering vol? Zie hoe met de jaren > werkzaamheid van den heer Woeste aan-oeide, zoo àab hij nu nog onder ons allen, ng en oud, de idapperste, de verdienstelijkste, s werkzaamste is! Heil, staatsminister Karel Woeste! Hij leve ng, hij leve frisch en gezond! Ledigen wij onzen beker tôt op den bodem, - het lang leven van zijn helder verstaud, t eer en roem van ons kathoiiek arrondissc-snt Aalst, t-ot glorie van het Belgisch Paraient; tôt verdediging van onzen kostbaren •dsdienst, tôt vooruitgang \aii 011s klein aar duurbaar Eelgenland ! Leve, leve lang, Karel Woeste! Deze heildronken werden dapper toege-ieht.De liee'r staatsminister WOESTE, îder een storm van toejuiehingen, kwam m aan het woord. (Wij geven verder be-îopt zij ne merkwaardigé redevoering). I De heer baron t,. DE BF.I'HIJM:, J volksverlegenwoordiger, stelde ten slolte een j heildronk in aan de katholieke drukpers van, | het arrondissement/die altijd op de bres is en steeds de zegepraal deiv katholieke ge-; ? daehlen hôeft weten te verzekeren. Onze wen- j l sehen gaan tevens aan de dagbladsehrijvers ! zelf, die ondanks hun lastig werk, zich geene ] moeite ontzien, om onze gedachten te ver- j dedigen. Hij bedankte ook de inrichters van het \ feest en inzonderheid M. Hennan De Beer, : provinciaal raadslid, onder wiens leidinghet feest zoo wel lukte! In naam der pers, bedankte de ver-tegenwoordiger van « De Beiaard » M. baron de Belhune voor zijne aanmoedigende woor-den, alsook de uitgelezene vergadering die door hare toejuiehingen zijne woarden .bêlera chtigde. | Door het gezaghebbend orgaan vanJden heer Woeste werd de gewichtigheid van den strijd uitgelegd.* Wat wij voorar moeten be-werken, 't is dat geen enkele katholieke stem voor de katholieke lijst verloren ga. De katholieke pers, bewust van hare plich-!en, zal ecnsgezind en krachtdadig de katholieke lijst ondersteunen en verdedigen. Dicht aaneengesloten rond het vaandel der partij, wil zij dat het zegepralend en onbevlekt uit den strijd kome. En dat zal!... omdat wij willen ! Hiermede eindigde het feest en vol belrou-wen in den zegepraal van 24 Mei, scheidden de vrienden met den vasten wil de laatste weken te benuttigen, om dien zegepraal zoo schitterend mogelijk te maken. RECHT~DOÔÏTZ£E ! Voor kalholieke Vlamingen. F. Dry vers, een gezaghc-bbmd en strijdend vlaming, schrijft in « Het Handelsblad » : Ket vraagstuk onder die hool'ding in «Het Handelsblad » opgeworpen en behandeld, is allergewiclitigst. jMoet een vlaamschgezind katlioliek voor de lijst van den heer Woeste stemmen? « liet Handelsblad » beantwoordt die vraag van het standpunt van iemand die zicli bij de bestaande katholieke coalise aangesloten heeft. Docli ook als eenling, en buiten aile aan-gegaane verbintenis, heb ik plichten, d e mijn ( kathoiiek geweten mij oplegt. En hoe spreekt , dit in dees geval? J î)aens is geen kerkvervolger, verre van daar; ( maar in de ICamer is hij een wringer tegen ( de katholieke partij. In vele zaken'van den dagelijkschen parlementsliandel, zelfs in die waar zijne princiepen van vlaamsch- of volks- { gezindheid niet rcchtstreek-3 bij te pas komen, < zet hij zich gedurig bij de oppositie. lli, ✓indt j altijd wat aan de katholieke ministers te ver-wijten, en nooit zal hij ze eens ronddoor ( ondersteunen. Zelfs bij de schoolwet heeft 1 hij zich ten slotte ontliouden. [ j\fet zulke katholieken kan eene kathclieke regeering, 't is eender welke, onmogelijk reoht blijven. Zij zou alle/vijf voeten uitglijdc-nr ten ( slotte het moeten opgeven, en het bewind \ overlaten aan de vijanden van den godsdienst. i Daarom dunkt mij dat geen kathoiiek in geweten mag stemmen voor een Eaensist tegen de katholieken. > v ÎDe Dlaensisten, met stelselmatig tegen te c wringen, en ook met weerspannige en afge- a strafte priesters als voormannen te volgen, hebben zich onkiesbaar gemaakt bij de klaar-ziende katholieken. Met, tussclien de verschillende partijen te blijven hangen, noch visch noch vleesch zijnde, hebben zij zichzelven gedoemd om ncoit iets te Worden. Wat erger is, zij staan aile ernsti-ge onafhankelijkheidsbeweging onder de katholieken in den weg. Daarom dunkt ons dat een vlaamschsgezinde kathoiiek een dubbele , reden heeft om het Daensisme niet te ondersteunen. t Anderzijds moeten wij ook onze vlaamsch- \ katholieke vrienden waarschuwen tegen be- ( wegingen als het Daensism, die ijdele krach t- .. yerspillingen zijn en ons naar den dieperik 1 inhelpen. Wat met het katholieke geweten v niet overeen te brengen is, zal in Vlaandc- o ren niet pakken. , ' .. F. DHYVEES, s DE SCHULD VAN BELGiË. I Om de kiezers schrik aan le jagen en tegen " de kiezers te doen stemmen, zegt een blauw v cenlenbladje dat de schuld van België zoo g groot is, dat 233,000 man zouden noodig zijn " om de schuld van België te dragen als ieder d man 75 kilos in zilver op zijne schouders i* zou nemen. n Gelukkiglijk voor de Belgen zijn zij met 7,500,000, dat is met ruim 30 maal meer om die sëhuld te torschen; dat komt dan voor ieder op 2 1/2 kilo. Dat is nog zoo schromelijk veel niet 1 « Jooseminnen ». f) Mijne brave vrienden lezers, ik groet >. u ' j vandaag met veel genoegen, immers de blijde | Mei is in 't land gekomen, en de weerkens ricken er naar! 't Is 'nen lust en een Iëute : de boerkens zien le vliegen met hunne laat- { ste patotters die ze dit jaar toch in een ; waitm beddeken mogen leggen... Overal )-is \ het \Teugd en leven, bloemendos en vogelen- ' zang! 't Is toch wel de schoonste maand van 't jaar, en weerdig van aan Gods Lieve Moe- ( der te worden toegewijd. \ 1 ZONDAG. 3 Mei, de eersle zomerpro- N cessie, feestdag van H. Kruisvinding, alsook 2 van St-Jozefs'Bescherining... De toewijding ». der hulsgezinnen aan de H. Familie... Groote toeloop tôt Maria's heiligdommen, hier >in ^ Vlaanderen zoo talrijk... De 3 Meidag is de Y oude verhuizerkensdag van knechten on j, meiden. .' MAANDAG, feestdag der H. Monica, p moeder van den H. Augustinus, die 30 jaren n lang de bekeering van haren zoon-van God afsmeekte en eindelinge den troost mocht ^ genieten hem tôt inkeer te zien komen en a een groote heilige te worden... Heden is het ^ de alomvermaarde en wonderschoone pro-cessie van 't H. Bloed te Brugge... 't Is maandag 500 jaar geleden dat het miraku- ^ leus beeld van O. L. Vrouw naar Lede ge- e bracht werd... Door onvergelijkelijk schoone ^ feesten zal die gelukkige gebeurtenis her- Si dacht worden in 't begin der maand Augusti. DINSDAG, feestdag van den H. paus Pius V. Hij was van zeer geringe afkomst ^ m Werd door de Dominicanen onderwezen Q sn opgevoed. Zijn buitengewoon talent <als ^ *ewijde fedenaar, deed hem door paus j-,, Pius IV lot de hoogste weerdigheden roe- J pen, en bij 't afsterven van den paus werd n-;iij tôt zij nen opvolger verkozen. ^ WOENSDAG, feestdag van St-Jan aan r( leLalijnschepoort... Van Ephèse werd hij op \v jevel van keizer Domitiaan naar Roomen ei jebracht, en voor de latijnsche poort in te îenen ketel ziedende olie g'eworpen. Door ^ ien mirakel Gods bleef hij ongedeerd. Z( DONDERDAG, feestdag van den heili-jen Stanislas, patroon van Polen... "Na de 01 lood zijner ouders werd hij priesler enlater lisschop van Cracovie... Hij werd op de (j( >penbare plaals gedood door koning Boles-)ijC as II, omdal hij dezes ,slechte levenswijze • nj il het openbaar aflieurde^ j te VRIJDAG, feestdag der verschijning van-sc len heiligen Michaël, aartsengel. Dien dag iert men ook den heiligen Pelrus van Ta- \ ae en taise, monnik en geloofsverkondiger in El- • gj{ as en in Italië. Hij werd door den paus afge-: ^ aardigd om tusschen Frankrijk en Engeland zjj en vrede te herstellen waarin hij wonderwel > elukle. | ZATERDAG, feestdag der verheffing van . . Macharius' Relikwieën te Gent. Dat is de m, or.sprong der alomvermaarde Negen-Mei- j)C narkt. In de kathedraal offeren de gebuur- m, 3n van Genl nog de pestkeersen gedurende j-jj e noveen van S. Macharius. j wj OGH, IK VRAGE MIJ AF of wij niet in ee: ijd van oorlog en zijn! Als ge nu toch ko e koeriers van Lede en omstreken hoort Hi lertellen, dan en valt er niet meer aan te ha ,vijfelen. Maandag is er te Lede gevochten is î eene danszaal van de .wijk Vijver. Het ge. ras daar 'nen lomperik die' al flikkerende en kind op den buik geschupt had, en de av ader van dat kind wilde dien lompen dan- ge-îr aan 't lijf gaan. De eene trokken het 35 ich voor d'andere aan en weldra vocht het Br l wat beenen had! Er is daar geslokenmet mj îessen en gesmelen met steenen, en de die ensterramen uitgestampt bij De Vuyst. Ilet ge] ing er zoo geweldig dat vrouw De Vuyst Me iet hare twee kinderen langs achter door 0 venster moeten weg^fluchten is. Het huis 't bijna afgebroken... Verscheidene perso- eei en zijn gekwetst. Op een ander plaats te de: > Lede, waren maandag twee zatte )mann( tnenschen beZig met « lutteeren » en de een heeft den anderen zulk hard ^ moeleken n zijn kaak gegeven, dat er een heelebro] lit is en dat de doktor is moeten komei >m zijn smoelement thoope te naaien! D^ ^eedsche koerier zegt ons ook dat er t Van^ele 'nen jongen van 22 jaar, Miche ^ys, 'nen steek in zijn linkeroog gekregei leeft, en wel zoo erg dat het 00g uit d< lolte hing. » EN WAAR DAT 'T ER OOK NOG AI £RG GEGAAN HEEFT, zondag, dat is t< Calken in eene herberg der zomerstraat Cr was daar groote ruzie geweest tusscher ongelin^en van Kalken en van.Laarne, allô, ;oo erg dat ze toch aan elkander hingen îr wea'd een schot gelost zonder to weter loor wien en Alfons De Vos viel -^troffer leer: hij had eenen kogel in de borst ge-regen. Daarop zijn al de vechters wegge-lucht. Ze zeiden dat de jongen maandag op ijn uiterste lag. Ze willen' hebben dat het îen kerel van Laarne is die geschoten heeft, HANSKE DE KRIJGER, die 't al afsjoerl an op zijn stadhuis, en die bijgevolg meei reet dan 'nen gewonen burger, hewel Hanske lat ons weteai dat de Kerselaere-dagen dit lar beginnen den 10 Mei, den zondag na .ruisvinding. 't Weze gezeid om sommige îenschen te bèletten van 'nen beenhouwers-ang te doen, en zonder * lekkie's » van .eeser te komen. Hansken heeft nog iets fgeloerd, maandag. De kanonniers waren aar Maercke-Kerkhem gereden om aldaar efeningen rte peerd te houden. Maar het eerd van den wachtmeester Firmin De Brul egon te steigeren en sloeg in 'nen gracht ti De Brul lag er onder. De onderofficier ie wreed van'pijn in zijn lijf kloeg, is ïffens naar 't hospitaal van Audenaarde ge-Derd.HALT! IiEEL 'T GROOT IIERTOGDOM AN LUXEMBURG stond van maandag af d sprieten voor 't bezoek van onze vorsten. Is de moeite weerd 'lijk onze koninklijke milie daar wel ontvangen werd. De verlich-ig der stad was zoo schitterend, dat de enschen die op de hoogten wonen, niet iter en meenden dan dat ze bezig wa->11 met Luxemburg af te stoken! De groot-îrtogin Maria-Adelheid, had er zelf rond I bij geweest als de kamers voor onze vors- II opgeschikt werden. Zij wilde absoluut tt er niets en zou ontbreken en dat ailes lU blinken 'lijk 'nen spiegel. Awel, Awol, i's wel heel sch^>on_ de menschen alzoo itvangen. HOORT, MENSCHEN, heeft « Voor uit » : kostelijke kleeding van den Paus liggen knibbelen, hij mag nu ook weten dat de auwjaarsgiften der belgische katholieken za-:*dag door den Bond der belgische dagblad-irijvers aan den Paus zijn ter hand gestekh ï heilige Vadér was zeer te vreden over de negenheid en de verkleefdheid van het bel-ch volk aan den heiligen Stoel. « Vooruit ». I liever pruimen eten dan zullv nieuws àan ne gaaien mee te deelen. ZIE MET VAN « VOORUIT » TE SPRE-^N ! Dinsdag is er aan zijn feestpaleis in Sint Pietersnieuwstraat te Gent nog 'nen însch verongelulvt. 't Is zekere Inghels die zig was met langs den achterkant van het )iistergebouw zakken ciment op te halen, j sto.nd op eene plank, verloor het even-cht en is van eene hoogte van 27 meters, -st o-p eene pfatforme, vandaar t>p ceno ord en eindelinge in 't water gevallen. j was eene 001* letterlijk afgescheurd en d eene breuk aan het achterhoofd. De man naar het hospitaal gedaan, en z'en geven în spelde voor zijn leven meer. 3RR. TE GANSHOREN heeft zatérdag Dnd een baanwachter het vermorzeld lijk ^onden van eenen werkman van 30 tôt jaar oud... in zijn zakken zat een koepoiv ussel-Merchtem. Waarschijnlijk heeft de m willen op den laatsten Irein springen : te Ganshoren stopt en zal alzoo veron-ukt zijn. 't Moet 'nen werkmensch van rchtem zijn. ^ VILT GE NU EENS WAT WETEN? In tmdjet der stad Brussel was er voor 1913 ie uitgave voorzien van 8000 fr. voor on-•houdskoslen van 't materieel van de kies- MENGELWERK. 110 DE TWEE WIEGEN NAAR Emile Riehebourg — Dat ailes is zeer zondcrîing. Ik weet waarachtig niet» wat er van te denken. Maar iets in mijn binnenste zegt mij, dat wij zoo spoedig mogelijk madame Louise moeten ver-wittigen. Blijf gij hier en luister goed naar hetgeen er gezcgd wordt. Ik zal een rijtuig nemen en mij naar het hôtel de Lucerolle la ten brengen. — Keert gij hier terug? — Ja, in aile geval. Terwijl de wcrklieden stil tôt elkander spraken, hadden de agenten eene nieuwe ontdekking gedaan. In een tweede zakje der portefeuille vonden zij een portret, dat duidelijk eene photograhie van den ge-kwetste bleek 'te zijn. Op hetzelfde oogenblik traden twee andere policieagenten de kamer binnen. " De moordenaar heeft nog geen woord gesproken, zegde de een. Om hem tôt be-daren te brengen is men verplicbt geweest hem aan handen en voeten te boeien. De el-lendeling is geen mensch ; hij gedraagt zich pis een wild dier, knarst op de tanden en brengt een verschrikkelijk gebrul uit. Wellicht is hij een oud-veroordeelde, een onlsnapt galeiboef, in elle geval een boos-doener van de ergste soort. Men is zeker dat diefstal de oorzaak van den moord is. Er is veerlig duizend frank in zijne zakken gevonden en eene beurs met vier hon-derd frank in goud. — Dat moeten wij onthouden, dacht Boycr. Hij gaf Thibaut een teeken en vertrok. Haastig nam hij een huurrijtuig en arri-veerde spoëdig aan het hôtel de Lucerolle. — Wenscht gij madame Louise Verdier te sprelien? vroeg de oude Jozef, die hem herkende. — Ja, onmiddelijk. — Dat is jammer. Zij is heden morgen reeds uitgegaan. — O, wat eene teleurstelling! zuchtte Boyer, die zijn ongenoegen niet kon ver-bergen. \ — Gij hebt haar dus iets zeer belangrijks mede te deelen. — Ja, zaken van 't hoogste belang. — Ik weet niet hoe laat madame Louise thuis zal komen. Kom heden avond terug. — Ik zou haar onmiddelijk moeten mede-; deelen, wat er voorgevallen is. — Wat er voorgevallen is l herhaalde de bediende. Eensklaps schoot Boyer een gedacht te binnen. — Zou ik den burggraaf de Lucerolle niet kunnen spreken? vroeg hij. — De burggraaf is reeds eenige dagen af-wezig, antwoordde de oude dienaar; maar mijnheer de graaf is thuis. Boyer aarzelde een oogenblik. — Neen, zegde hij dan, ik zal wachten. Hij meende heen te gaan, toen eensklaps de deur geopend werd. De graaf trad binnen. — Mijnheer de graaf de Lucerolle. zegde de kamerdienaar. Dan wendde hij zich tôt zijn meester terwijl hij op Boyer wees en voegde er bij : — Mijnheer was hierheen gekomen om madame Louise Verdier le spreken. En den werkman naderende, vroeg hij hem : — Kent gij madame Louise Verdier reeds lang? — Sinds eenige dagen slechts, antwoordde Boyer. — Hoe heet gij? — Jules Boyer, mijnheer dê graaf. •*— Zijt gij een werkman? * — Ik ben een slotenmaker van het huis Corbon in do S. Maurstraat. — Dan kent gij Pierre Ricard? — Ik durf beweren dat hij geen vriend i heeft, die hem meer verknocht is dan ik. î — Deze jor.gman is gearresteerd, beschul-j digd van eene âfschuwelijke misdaad. j | — Maar hij is onschuldig. g — Dat is de overtuiging van Louise Ver- 1 dier ook. Zij zoekl thans de ware schuldigen > eh zal die ook wel weten te vinden. — Zij zijn reeds gevonden, mijnheer de z graaf. £ — God zij dank! riep de Lucerolle ont-roerd uit. Wellicht zijt gij hier gekomen t om haar dit te vertellen? z — Madame Louise weet het reeds, antwoordde Boyer. — Zeg mij, mijn vriend, vroegt gij zooeven g niet den burggraaf te spreken? — Ja, mijnheer de graaf. r — Mag ik weten wat gij mijn zoon wensch- k [et te zeggen? o — Ik wilde mijnheer de burggraaf slech's p vragen of hem niet eene portefeuille ont-1 v jtolen is. f d ~ — Een zonderlinge vraag! Kunt gij mij • r liet zeggen... \z — 't Is moeilijk, mijnheer, iets naders g n verklaren, daar ik zelf niet op de hoogte h 1er zaak ben. e — Gij schijnt toch te weten, dat hem u sene portefeuille ontstolen is? z — Indien hij ze niet verloren heeft. h — Waar hebt gij deze portefeuille gezien? d — In eene kamer, waar een uur geleden z sen moord gepleegd is. z — Een moord! riep de graaf uit, die eensklaps zoo bleek werd als een ^doode. I: -h Zoo mijnheer de graaf het verlangt, c lernam Boyer, kan ik hem wel mede deelen ds rat ik madame Louise wenschtete vertellen. H — Volgaarne, antwoordde de Lucerolle, m an eene hevige gejaagdheid ten prooi... he ipreek op mijn vriend, spreek, bid ik u! hi Boyer neeg het hoofd en bleef een oogen- da lik onbeweeglijk zitlen, alsof hij orde in de ijne gedachten wilde brengen. * op XXVII. — H e t p o r t r e t. : tig Een paar minulen slechts duurde dat. De sp: raaf seheen zeer ongeduldig. tee — Mijnheer, zegde Boyer, het hoofd op- op ichlend, eerst moet gij weten dat imijn bu ameraad Thibaut en ik reeds drie dagen wi p verzoek van madame Louise een zekeren vei ersoon, Ramoïieau gennamd, nagaan, overal ^ar hij den voet zet. Deze Ramoneau is wel e grootste misdadiger, die op dit, wereld- ste Dnd met het hoofd omhoog loopt. H Is een Dnderling werk dat wij uitoefenen, maar de er oede vrouw heeft ons gezegd : Die schurk na eeft het geld van den arme blindé gestolen ka ti .Fabrice verinoord. In het belang van op wën vriend Pierre moet gij doen wat ik u da Kg. En daar Pierre onze beste vriend is, be ebben wij geen oogenblik geaarzeld. Ma- wi; ame Louise, hebben wij geantwoord, wij zij ullen ailes doen wat gij wilt, -en aanstonds in ijn wij aan 't werk getogen. m< — Vooreest ontdekten wij, dat eene bende toi oosdoeners des nachts vergaderd in een lleenstaande huis achter P£re Lachaisej doch ai: t is de zaak niet die ons hierheen voert. îden morgen om elf uur zagen wij Ra-aneau te voorschijn treden; wij volgden m tôt in de Guîdenlrapsïraat, waar hij een is binnenging. Geruimen tijd bleef hij ar. Eensklaps hoorden wij roepen : Houdt ta moordenaar! Houdt hem! Ons oog valt Ramoneau, die de vlucht neemt zoo haas-als de beenen hem 'dragen kunnen. Wij; ingen op den ellendeling toe en arres-ren hem. Weldra treden er policieagenten , die hem vastgrijpen en mëde naar het reau van policie sleuren. Daarop vernamen , dat de oude booschwicht een jongman, inoord had, Charles Cholet genaamd. - Afschuwelijk ! murmelde de graaf. De kamerdinaar luisterde bevend van ont-Itenis. ^ - Mijn gezel en ik, hernam Boyer^slagen in liet huis binnen te dringen," klimmen ir de tweede verdieping en bereiken de ner van het slachtoffer. Een plas fftloed den grond trok onmiddelijk onze fean--•ht. Men had den armen jongman op zijn 1 gelegd. De ongelukkige leefde nog, maar hoorden toch het doodgereutel reeds in ie kéel. Hij was gelroffen door een steek de borst, evenals Fabrice. Het bebloëdo ?s lag op tafel. O, 't was een afschuwlijk meel ! En de portefeuille? vroeg de graaf op jgsligeu tooih (Wordt voorlcezeD. ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Zottegem van 1902 tot 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes