De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1245 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 23 Mei. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Geraadpleegd op 16 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/wd3pv6cd93/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dertiende Jaar. — Nr 21. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 23 Mei 1914. DE BEIAARD vT—— r \ * ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : \ Voor het Binnenland : fr. £.50, vooroo ^ betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelea van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop betaalbaar. mm Brleven en mededeelingen, de redactle betreffende, vrachtvrlj te zenden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, ten laattte den donderdag avond. Van ieder boek dat ons gezonden wordt geven wij melding. DRUKKERS-UITGEVERS G. EYLENBOSCH <5 FR. DUPON OPVOLQERS VAN L. VEKEMAN Tràpstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Tràpstràat, T®l©foon SG-11. i Het recht aankondlglngen of artJkel» te welgeren 1s voorbehouden. De nlet Ingelaschte handschriften worden niet terug gegeven. Ongeteekende brleven worden niet aan-veerd. V BERICHTEN en AANKONDIQINQEN | Aankondlglngen : 15 cent™*0 per regel. Berlchten : 30 cent"" per regel* Rechterlljke eerherstelllng : I frank per regel. Prljsvermlnderlng vr dlkwljls herhaald# aankondlglngen. Bij ditnnmmer behoort een bij voogse WETGEVENDE K1EZINGEN van 24 Mei. Arrondissement Aalst. Zoo stemt tnen voor de kath. Jijst WOESTK MOYKRSOEX fPgfj de BICniSÏE COSYXS > AX MER IilSDES Plagîsvervfrgende Kandidaten : p COSÏ.VS * JASI DER LISBEIÏ ÎTAX DER TAEiEJi ROIXIER Arrondiss. Oudenaarde. • Zoo steuat men voor de kath. lijst : TH1ENPONT beiiaeghee DE RAEDT P!a?.t8vervar.gerde Kaodidaten : a DE RAEDT POXETTE VAN CAUWEXBERGHE Oïl Leeit in het bdjvoegsel de « Onder-richtingen voor de "kiezers ». Hoe moeten aile weldenkencîe en vooruitziende kiezers stemmen in de provincie Oosl-Ylaanderen? Eenvoudig door het wit puntje zwart te maken in het vierkant lx>ven de namen der katholieke kandidatin. Opgelet kiezers I ' In 't arrondissem. GENT-EEKLOO onder numraer 1. In 't arrondissement AALST ooder nummer 3. In 't arrondissement AUDENAARDL onder nuramer 2. In 't ttrrond. DENDERMONDE onder nummer 1. In 't arrondissement S. N.KLAAS onder nummer 3. Een laatste woord aan de kiezers. Morgen zijt ge geroepen om uw oor-deel uit te brengen over lien die reeds dertig jaren ons Vaderland besturen. Wij hebben voile verlrouwen in den uitslag. Daar is in ganscli de beschaafde wereld geen land dat met zulke reu-zenschreden vooruit is gegaan als het onze. Sedert 1S30, sedert het winnen onzer onafhankelijkheid, na een halve eeuw werken aan de eigen vaste en zelfslandige levensinrichting, na den /- grond van h«t vaderland bobouwd en beploegd, herbouwd en herploegd te hebben, heefl België zich tôt nieuwe ondernemiugen I>cr id. Een nieuw België is onder de S alea van Europa opgetreden. Een politiek Belgifi, volksgezind in den waren zin des woords, dat het algemeen stemrecht aan het volk ge-gehonken heeft, en vooruit komt onder | uciaaiuaai. j Gods hoede, met zijn onverwrikbaar katholiek staatsbestuur. Een sociaal België, dat zijn bodem . als bezaait met sociale instellingen, 011-i lelbaar en vol wondere verseheiden-i heid, en eene sociale wetgeving wrocht ï die de bewondering wekt van de be-» schaafde wereld. Een inl#Ilectueel België, dat kunslen, . letteren en wetenschappen op zijn grond ziet bloeien aïs in de schoonste I dagen zijner geschiedenis, en door voordrachten, door volksontwikkeling, _ door volksseholen en klingen, iets van | het hoogere leven doet neerdalen in de î ziel der volks, voor 's volks oogen een straal doet scliijnen van hooserschoon-heid.Een godsdienslig België, dat in de < twintigste eeuw, de eeuw die zoo gaarne pocht op hare onverschillig-heid, aan de evangelisatie der wilde volken meer zendelingen geeft dan ge-lijk welk ander land ter wereld. Een economisch België, wiens onder-nemingsgeest verbazend is, dat zijn naam doet schilteren boven veel andere namen in den handel, op zee en in de overzeesclie gewesten; dat aan den vreemde zijn kapitalen leent, zijn ingénieurs en zijn werklieden; dat zijn handelsagenlschappen heeft in aile oorden der wereld. En dit België is 00k een nationaal België, vol zelfvertrouwen, dat zijn macht 00k openbaart op den eigen bodem dcor werken waarvan de grootsch-heid ternauwernood door de machtig-ste natiën wordt geëvenaard. ZIEDAAR WAT BELGIE GEWOB-DEN IS NA DERTIG JAAR KATHOLIEK BESTUUB. KIEZERS! Dit ailes zult ge overwegen op den oogenblik dat gij u ter stembus be-geeftNaast uw eigene belangen, zult ge 00k de hoogere zedelijke belangen be-grijpen van land en volk en zonder aarzelen uwe *4em gevea aan do katlioliokc lijst. tNieuws van Qe Week s Na Engeland en Frankrijk te heb-j ben bezocht, zij.i de koning en de ! koningin van Denemarken, met hun igevolg, dinsdag voormiddag uit Parijs vertrokken eu 's namiddags te Brus-! sel aangekomen, waar zij gedurende drie dagen de gasten waren van ons vorstenpaar. De ontvangst te Brussel was zeer hartelijk en tevens grootsch en prach- . tig. 's Avonds had in het paleis des , konings een galadiner plaats waar de j beide vorsten heildro'nken uilspraken op den voorspoed en de vriendschaps-banden van beide landen. Woensdag voonniddag had eene groote en indrukwekkende troepen-^] schouwing plaats. 's Namiddags woonden de vorsten den roeiwedstrijd bij, waarna zij een bezoek brachfeii aan het stadhuisvan Brussel' en den avond in het paleis overbraehten. Vooraieer te vertrekken was er donderdag groote ontvangst in het Deenscb gezantschap. De prokureur der Republiek, M. Lescouvé, heefl het dossier der poli-tieke moord op M. Gaston Calmette onderzocht en zijne strafvordering op-gemaakt. M. Lescouvé eischt dat mad. C'.aillaux vervolgd wordt wegens vrij-willige moord met voorbedaclilheid. De mïnistersvrouw zal dus voor het assisenhof verschijnen. Hare verdedi-gers zullen pleiten dat de voorbedacht- 2 heid en het inzicht van te dooden niet 1 bestaan. 2 Clemenceau, de gewezen fran- sclie hoofdminister, di« ze : de « tij- c MENGELWERK. 113 »i TWBE WÎËGËN : NAAR .I Emile Riehebourg 2 — Het is mijn zoon! riep Louise op hart- f verscheurenden toon uit. O, nu hij dood is, r nu hij mij niet meer hoort of ziet, kan ik c hem eindelijk in de armen drukken! c De ongelulckige moeder sprong naar 't lijk c toe en bedekte het gelaat met warme kus- sen en tranen. f Het was een verschrikkelijk tooneel. g — De ellendelingel murmelde de graat. 1; Nu begrijp ik ailes. a — Mijnheer, zegde de dokler, zoo zij schuldig is, ontvangt zij thans eene welver- 2 diende straf. Doeh wees niet le haastig ora eene zware besehutdiging tegen haar uit te r brengen. Wncht! 1 — Maar wat h»eit zij met ons kind aan-gevangen? i — Hel oogenblik is thans niet gekomen r om haar daar om'rent le ondervragen. Heden ( avond zal zij u ailes ophelderen. Wij hebben hier niels meer te doen, heer graaf, c koml mei mij. [ Mei zaeht geweld sleepte hij hem mede 1 d» deiir uit. , k geven wij melding. ger » noemen, vaart voort uit legen den voorzitler der Fransche republiek, M. Poincaré; hij schrijft dat zijn voor-ganger den handel in lichtballontjes min hevoordeeligde. Die kerel zoekt ruzie en zal trachten het jninislerie omver te krijgen, 0111 er een van zijn «anhangers in de plaals te krijgen. Lukken of niet, 't en zal daarom beter noch slechter gaan in Frankrijk. De bevolking sterft uit, en 'ten is met j geene verandering van ministerie dat ; men die kwaal zal overwinnen. • In Elzas en in Lorreinen heb-1 ben de gemeentekiezingen verandering i bij gebracht : de meerderheid van , înenige stad is overgegaan tôt meer openllijke tegenstrevers van het Duit-sche regeeringsstelsel. Mexiko is voor 't oogenblik' het eenig land waar gevochlen wordt. In Amerika verhoopt men Huerta te zullen overhalen. Die overtuiging rust op het vooruilzicht dat Huerta weinig weersland zal kunnen bieden en dat men Villa voldoende in de hand heeft 0111 hem te bewegen lot overgave. «Vo'.gensinlkhtingenuit goede bron», wint in vele kringen in Mexiko de mee-ning meer en meer veld, dat de eenige kans op behoud van den vrede wordt geboden door bemiddeling. Zelfs som-mige 'aanhangers van Huerta zijn die meening toegedaan en dringen er bij dezen op aan gebeurlijke voorstellen van de berniddelaars aan te nemen, al zou men 00k zijn aflreden eischen. Huerta, die niet wil wijken voor druk-king van de zijde van Amerika, zou er misschien voor te vinden zijn op aandringen van de Zuid-Amerikaan-sche Slaten zich vrijwillig terug le trekken. De vooruilzichlen der bemiddelings-konferencie schijnen dus gunscig, al-thans van officieele zijde. Het lieet echler dat men in diplomalieke kringen le Washington niet veel hoop op welslagen heefl. <■» DE SCHOOLWET. | De Schoohvet is eene weldaad: 1° voor| liet volkskind; 2° voor het kristelijk huisge-i' zin; 3° voor de toekomst van het Yader- : land. £ Zonder geleerdhcid geraakt de menseh met \ tnoeite door de wereld. Gelcerdheid, een 1 ^oed aangeleerde stiel, gegrondvest op deug- ; àelijke, gockdienslige opvoeding, dat is het \ jelnk onzer kinderen verzekerd. 1 Het is de vreugde in het huisgezin! De 1 roost van va der en van moeder, de vreugde , n hun ouden dag. . ^ Van brave, wel opgebrachle kinderen, s jroeien deugdzame jongelingen, brave bur- c jers, voorbeeldige huisvaders. Het Vaderland • ^ nag op zulke mannen zijn verlrouwen slel-a en; rust en orde zullen zij eerbiedigen. Dat ailes geeft de nieuwe Sehoolwet. Ja maar, geeft zij dat niêt met dwangî Ba neen! Doet, wat gij voor uwe kinderen altijd c îebt gedaan, met ze regelmatig naar school \ e zenden en gij zijt volkomen in orde met le wet. \ Ja maar tôt 14 jaar, dat is te lang naar 1 chool. g Het hangt alleen van u zelf af dat uw kind, \ iwe jongens zoowel als uwe meisjes, maar e ot 13 jaar hoeven te gaan. Als ze op dien v luderdom bewijs geven van regelmatig de a chool te hebben bijgewoond, kunnen zij v ict getuigschrift van bekwaamheid bekomen, s n zij zijn van ailes onlslagen. — Goed, maar ik heb mijn kinderen noo- n [ig om de koeien te bewaken, om te hel- e en in oogst- of in hooilijd, in den aard- 'I ppelentijd, enz. r De wet voorziet daarin, en gij kunt per-aissie krijgen voor elk van uw kinderen, g ooveel en meer dan gij noodig hebt; tien, d wintig, dertig, veertig, vijftig, zestig toi eventig halve dagen per jaar en per kind. e Hebt gij dus drij, vier kinderen in school k !ie de jaren hebben' om u bij te staan in d Doch alvorens te vertrekken, keerde de lokter zich nog eens om. s> — Mijnheer de kominissaris, zegde hij, zoo li iet mogelijk is, verzoek ik u, in naam van [en graaf de Lucerolle, over helgeen hier in we tegenwoordigheid gebeurd is, het stil-wijgen le bewaren. Die vrouw daar is de u loeder van het slachtoffer; mij dunkt, dat s et geheel overbodig is in uw verslag te ver- v iclden dat de heer de Lucerolle, di.e uii z igen beweging hier heen is gekomen, een h ogenblik gemeend heefl zijn zoon in den s' ngelukkige te herkennen. — Ik begrijp, mijnheer de dokler, dat er z *miliegeheimen kunnen zijn, die behooren L eëerbiedigd te worden. Wat de gerechtig— v eid zoekt is de waarheid, en daarmede o lleen zal ik mij bezig houden. h — 1k dank u, mijnheer de kommissaris, s] egde de graaf. d De ambtenaar reikte de heer de Luce- h olle de porlefeuille, het portret en de visiet- \ s aartjes over, die op de tafel lagen, ensprak: — Dcze voorwerpen, mijnheer de graaf, b unt gij gerust medenemen! Voor mij kun- h en zij volkomen overbodig beschouwd wor- z en. v De graaf dankie nogmaals en verliet aan [en arm des doklers met wankelende beenen c let verlrek. Zonder eenigen weerstand te a lieden, liet hij zich, gebroken, vernieligd, I [•or *i]n vri»nd wegl®ido*. , [ ; j I ®Iefoon SQ> uw werk, dan krijgt gij voor elk kind pei missie zoo dik^ijls gij het vraagt. Het schoolgaan uwer kinderen kost u niet Hel schoolgerief, boeken, cahiers, pennei papier, leien en griffels, teekengerief, brei en naaigerief, het is allemaal gratis. Grati voor u, gratis voor de gemeente en armbe sluur! Dus eene weldaad door de katholiek regeering toegestaan waardoor voor de be voiking en voor de gemeenlen de grootst voordeelen worden toegekend. Uw kind zal over wintertijd verwarm^ en zoo 't noodig is gevoed worden. Het zal kosteloos door den geneeshee worden onderzocht en verzorgd mocht he bij ongeluk ziek worden. Het zal bewaakt en opgepast worden doo de onderwijzers, door de onder wij zeressen door de zusters die gij zelf, gij alleen voor u\ kind zult hebben gekozen. Eene wet van vrijheid, Eene wel van gelijkhcid, Eene wel van vrede, Eene wet van vaderlijk vooruilzicht, Dat is de nieuwe sehoolwet. Jlulde en dank aan de katholieke rogeerint in naam van ouders en kinderen! Stemt voor wie deze n et gcsteind hebben» stemt voor cïc katiioiiekcn. Een ea ander. NAAR DEN AFGROi\D! De togenatrevers roepen gedurig dat de katholieke regeering Ihet land naar den afgronc leidt. Met dergelijke bowering kan men ezels over-tu igen maar geen menschen. In 1883, onder de libsrale regeering, warer sr onder het volk spaarboekjes in oruloop vooi een geaamenlijk bedrag van 158 miljoen. In 1912 was die som geklommen tôt 1 mil-jard 57 miljoen of zes maal zooveel als ondei liet liberaal best.uur. Z66 naar den afgrond g.-?leid worden is heel lange naam ! Opdat die gorde gang voortdure is het on-Dntbeerlijk dat de katholieken aan het bewind blijven, L.ASTEN. In Engeland bûtaalt men p2r kop fr. 81.10. In Frankrijk betaalt meu per kop fr. 82.70 In Ilolland betaalt m^n per kop fr. 59.02. In België bfîtaalt men per kop fr. d5,80. Het is nochtans in Belgié allcen. waar met le nieuwe lasten er b'ij gerekend, de b laeting ?er kop merkelijk klein r is dan ln al'.e nabu-■ige landen, dat de behoeftige soldaat eene ver-joeding krijgt, en dat men eene wet gestemd îeeft die aan den werkman een ouderdoms->ensioen verzekert. IIET VEE VAN DEN BEER. 't Wordt de indruk van al wie de kiesstrijd -olgt : Daens heeft het v«l van den beer te Toeg verkocht. Met zijn Congoleugens bogint men ferrn den ap te houden. Met zijne 1 ugens over de Bel-;ische Staatsschuld bewijst hij zijne verre-;aande onwetendheid on de Militaire Wet mtsnapt hem geheel want de menschen ver-taan, dat ze enkel werd ingevoerd uit nood-akelijkhaid «n onkel uit ncodzakelijkbo'd. 4og h'st Oudsrdomsp^siosn. Het ouderdomspensioen van 120 frank in te Kamers door "de katholieken gestemd is /elgekomen bij onze ouderlingen. Al wie tôt hierloç 65 fr. trokken zullen nu an af 1915, 120 fr. Irekken. Proficiat, ouder- ! ngen! De 120 fr. zijn gesléind voor al die] ebo'ren zijn tôt in 1872, mits eene slorting' an 6 fr. per jaar met afgestaan kapitaal n zullen gegeven worden in dezelfde voor-raarden als vroeger de 65 fr., maar nu niet lleen aan dezen geboren tôt in 1243, maar rel tôt in 1C72. Daarbij zal dan nog 't pen-ioen komen van 't gestorte geld. Nu zijn ef al die met hunne gestorte pen-ingen aan een pensioen staan van 100 fr. il meer, die zullen dan 100 fr. en 120 fr., is le zeggen 220 fr. trekken, alzoo tan îen dus tôt 1 fr. daags komen. Ouderlingen, dat is wat anders dan de rootsprekerijen van liberalen, socialislen en aensisten. De blauwen, rooden en groenen roepen il tieren standvastig en geven niets. De alholieken zwijgen en geven. Daaraan zijn e vrienden van hët volk te kennen. Louise verkeerde nog steeds in een onbe-ihrijflijken tocsland tegenover het ontzielde chaam haars zoons. ) XXVIII. — Een donderslag. De ongelukkige vrouw was ongeveér een ur in de spreekkamer des rechters van in-ructie geweest. Een gedeelte van hare droef-ige geschiedenis had zij hem verleld en do was de ambtenaar tevens vrij wel op de oogte gekomen van verscheidene,andere om-andigheden.De rechler had dergelijke openbaringen îker niet vcrwacht. Hij beoordeelde streng ouise's gedrag en spaarde haar zijne wel-grdiende berispingen niel, terwijl hij tevens p de verschrikkelijke gevolgen wees, die aar schuldig stilzwijgen na zich had ge-eept. Doch met het oog op het leedwezen at de zwaar beproefde Louise toonde, voelde ij zijn hart verteederd en zeer tôt veront-ïhuldiging genegen. Dan had Louise hem op d# hooglc ge-racht der nasporingen door Boy©r en Thi-aul ingesteld, en met nadruk er op gewe-en, dat zij ook het dievenhol te midden an het open veld onldekt had. Er werd onmiddelijk beslolen dat reeds en volgenden nacht eene afdeeling policie-genten onder bevel van een oversle, door loyer geleid, het verlaten huis zou omsin-elon, om zich vin de gansche bende m#es- i -11* I veerd. ê ir- Werklieden, bemint de katholieken, want zij en zij alleen zijn uwe beschermers. ts. Ouderlingen, kinderen van die ouderlin-n, gen, die nu met een pensioen koning. en îi- koninginne zullen zijn in 't midden van ;is hunne kinderen, brengt hulde en dank &an e- ons katholiek bestuur op 24 Mei en stemt te voor de kalholieken. I « Reinevaart » Mijn goede vrienden, op het oogenblik dat 2T ik u mij ne welgemeende groelen aanbiede, et rijdt mijn hert op een karreken... en ik peis dat ge allemaal mee rijdt: 'k wille zeggen dat )r ge allemaal menschen zijt die met de kiezin-15 gen bekommerd zijt, omdat er voor ons w Vaderland zooveel van afhangt. Indien èr nog ^moesten zijn die van die waarheid nog niet ("genoeg overluigd en zijn, aan die menschen zou ik zeggen: stemt niet voor de vijanden van onzen heiligen godsdienst... en vertrouw r 't bestuur van ons katholiek land niet toe aan oproermakers, die veeleer 't land zou-g den afbreken en overhoop zelten dan het te besturen I En geeft uwe stem niet aan ketters il en scheurmakers die in den schijn katholie-i. ker willen zijn dan Bisschop en Paus. Eer ge 1er stembus gaat, overpeist die waarheden eens wel, en dopt zonder vrees boven de katholieke lijst... en dan moogt ge peizen ^ « Ik heb mijn plicht gedaan als chrislen en als belgisch burger!» en ge zult later niet moelen ongerust zijn. e ZOXDAG, onder de octave van Ons Heer d Hemelvaart, processie van het heilig Haar •Onzes Heeren te Korlrijk. Feestdag van de ; heilige gebroeders Donalianus en Rogatianus, nî die voor 't geloove gcmarteld werden te Nan-,r ; les en vereerd worden als beschermers" dier ■ slad. ' r < MAANDAG, feesldag van' den ,pous Urba-, nus I. 't Was onder jzijn beheer dat de heilige J 1, Kerk zich over buitengewone bekeeringen ^ verblijden mocht, maar op het einde van zijn ] j pausschap brak de vervolging opnieuw los l en hij slierf met vele andere chrislenen de ' \ marteldood. ( 1 DINSDAG, feestdag van den H. Eleu- ' ! therius, paus, die met kloeken moed de ver- j i' volging onderstond onder keizer Marcus Au* \ t relius. 't Was hij die de eerste missionnaris-? sen zond om 't evangelie te verkondigen in 2 " Groot-Brittanië. 1 1 ; WOENSDAG, feesldag van den heiligen ; - Germanus, bisschop van Parijs. Hij stichtte ^ j in Parijs zeive eene kerk die nog bes'.aat en N \ die den naam draagl van sint Germaan- c l ter-Weiden. Hij stierf in 576. ; ; DONDERDAG, ocla'£(fdag der Hemel- ^ : vaart en feestdag van sint Maximinus, bis- c [ schop van Trier. Hij herbergde den heiligen ' . j Atlianasius die in ballingschap gezonden î ; j was. Hij is vermaard om de "buitengewone 11 ' wonderen die hij zelf gedurende zijn leven 11 uilwerkte. e VR5JDAG, feesldag van de IIH. Ginocia en Francisca. Deze twee gezusters te Weenen 0 geboren, werden in de wegen der godsvrucht ^ geleid en bewaard door de heilige Ca'.harina. v Ooit feestdag der heilige Theodoria en nog f Iwaalf andere edele vrouwen gemarteld voor 15 't geloove le Cesareëm. r' ZATERDAG, Sinksenavond, vog'endag en r' vonlewijding. Van ouds ver'.rekken 's avonds z de voelgangers in bedevaart naar O. L. Vr. 4 van Halle en brengen dan een vaantje, een maslclle of 'nen perelkrans van koeken mee. 1 't Is dien dag de feestdag van den heiligen • Ferdinandus, koning van Castilië, bijg^naamd E »de katholieke». Hij werd heilig verklaard v in 1671 door paus Clemens X. ^ ZIE, WIJ GAAN NOG EENS 3JOEREN z om nog wat nieuws thoope te zanten! 't En S( zal waarlijk niet gemakkclijk zijn, want mijn u koeriers en komen maar altijd. met nieuws over de kiezingen! En we moelen toch 'ne a: keer over iels anders spreken I De kiezingkoe- Zl riers achleruit! Ander mannen, zei Smekens! 21 't Is .nog ïn de week van O. Heer Hemelvaart, al menschen, maar op 't vliegplein van Nevers, $ in Franl<rijk, daar is nu juist het kontrarie ^ gebeurd, daar is nu een madam uit den sc hemel gevallen. Ja maar, ge moet mij wel verstaan. Vlicger Pelletier was daar aan het ^ !■ m IIIM—III II II I 11 II .11- .1.1.1 ter te maken. Andere agenten zouden tôt de n arreslalie overgaan van Henriette Mabirc en n den irouweloozen Robin, die ook zijn deel in k; de strat moest hebben. ij' Zoodra Louise het j usliciepaleis verlaten si had, ïiam zij onmiddelijk een huurrijluig om sf zich naar de Sl-Fergeanstraat te begeven. Zij ci Irof er echler noch Boyer noch Thibaut aan. ai Wij welen reeds waarom. m Dit slelde echtcr de vrouw în 't geheel niet g< teleur. Zij hield zich toen overluigd, dat haar man, door hare bedreigingen alge- Z schrikt, haaslig hel land had verlaten. Om ec echler daaromtrent eenige zekerheid te er- V langen, Irad zij het huis binnen, waar haar vi man kamers bewoonde. gc — Is Ramoneau thuis ? vroeg zij. w — Neen, antwoordde de vrouw, hij is uit- se gegaan. S — Zoo ! is hij uilgegaan ? vroeg Louise. d: — Ja, en zoo gij niet op hem wacht, zult <x ge wellicht de gelegenheid niel fneer heb-; 01 ben hem te spreken. Heden morgen heeft k< bij be!»ald w*t hij mij schuldig was en mij tevens verwiltigd dat hij van plan is S eene groote reis te ondernemen. E Louise voelde zich gerust, dat het haar si nu zeer duidelijk werd, dat Ramoneau ge- n reed was de hoofdslad en wellicht het land si te verlaten. n Louise dankls de verhuurster en vertrok. k i i ^ (Wordt voortgeaet). d aankondigtngen. ' vliegen gegaan, en er zat een madam bij als passagierster... en als ze nu ongeveer acht honderd Inelerj lioog waren is mij dat slange-vel niet uit de vliegmacien gesprongen dan I ! I Z'had 'nen vâlscherm, een soorte van 'nen parapluie, en z'is daarmee schoone en zachte Leneden gekomen zonder zich te verstuiken noch te bezeeren. 't Was 'nen valscherm die haar man uitgevonden had en die zij wilde probeeren. Dat koerageus madammeken is door 't volk opgegrabbeld en in vollen « triomfa rond het vliegplein gedragen. ALLO, DAAR VOOR MOET GE TOCH MAAR 'NEN LOMPERIK ZIJN! 'l Was te Wiesbaden op het groot schouwburg eene galavertooning, bijgewoond door den duit-seben kaiser. 'Lijk ze nu het stuk aan het spelen waren, heeft de speler Lejal, in zijne lompe bermhertigheid, met 'nen grooten'sabel 'nen gewèldigen slag toegcbrachl aan de kun-stenares, mejuffer Schocffer. Zij werd erg gekwelst aan hel hoofd en is naar 't hospi-taal moeten gedragen worden. fOEFFEl KADEI NIET VERR2 VAN REIMS is er vrijdag eene vliegmaehien gevallen op een koppel peerden die bezig waren met in de ploeg le trekken. De pecrdeknecht kon nog in tijds wegspringen, maar de peerden zijn erg gekwelst en 't vliegmaehien is in slukken vaneen. De vliegers bleven on-gedeerd. De menschen zullen gaan moeten meer oplellen voor de .vliegmachienen dan voor d'aulomobielslll f- ALLO, VLIEGEN MAAR ! ! ! 't Was vrijdag vliegkoers in Engeland. Tien vliegmachienen waren opgestegen, maar daar eene mistwolk het zicht belette, moesten zij tialen. Een der toestellen, waar 'nen luitenant en nen mécanicien in zaten, is aan eene haag jlijven haperen en omgeslagen. De vliegers iverden met geweld op den grond geslingerd m waren aile twee zoo dood als 'nen pier TE ANTWERPEN IS 'T 700 JAAR DAT iR DE ZUSTERKEN3 in 't hospitaal ge-ïomen zijn. Zondagi is idat jubelfeest met allen nogelijken luisler gevierd en de bevolking 'an Antwerpen heeft te dier gelegenheid cen chitterend bewijs gegeven van zijne achting :n eerbied voor de zelfopoffering dier moe-lige kloosterlingen. Tôt slot dier heugelijke eeslen is er in O. L. Vrouwkerk door E. kardinaal Mercier een plechtig lof en le Dcum gezongen. De geuzerij, die de ;usterkens overal zou willen vervangen door uammezellen, die benauwd zijn van zich uil te maken, de geuzerij zal pruimen ge-nabbeld hebben als ze 't volk alzoo eene relverdiende hulde zag brengen aan die hel-innen der chris'.ene naasteniiefde. MENSCHEN, KOMT KIJKEN ALS 'T U. IELIEI-1 I Ik ga u den grootsten menseh er wereld leercn kennen: 't is 'nen jonge-ng bijna zoo lang aïs 'nen populier. Hij eet Eugeen Arceau, geboren te Thorigny, 1 Frankrijk, en is voor den moment nog îaar 19 jaar. Die zweepe is 2 m. 35 lang a weegt 145 kilos (geslagen vleesch). Hij eeft een bedde van drij meters lang om héel p zijn gemak te kunnen splnnen. En slapenl ikwijls 36 uren aan een s!uk ! en als hij dan 'akker wordt ondervindt hij dat hij weer înige centimelers gegroeid is. « Djeuneken > bij 'nen cirk in doening. Tijdens eene rondes in Spanje heeft koning Alfons hem doen jepen: hij wilde dien populier ook eens en. En de dokiors zeggen dan nog dat dat menneken » nog zal groeien lot zijn vijf-cn-.wintig jaar: ze zullen er geheel zeker eene rezekens-peerse moeten nevens zetten. WEER 'NEN KIEZINGK0ERI2R DIE INNEN IS: maar 't kan nog al zijn. De mt heeft daar cen socialistengazct uit de ■ra!en in zijn handen, en daar staat in vart op Wit: < De priesler moet uit de ■hool! De kinderen en de vrouwen moelen it de kerk gehouden worden. De mannen loèlen hierin 't voorbeeld geven I» Dat zijn in die mannen die op den buiten komen 'ggen dit ze tegen den godsdienst niet en jnl Wij kennen dat liedje van builen! Allé, lê, circuiae, buiten koerier! en scheur die izet maar kapoll 't Is de * Journal de harleroi », menschen, die zulke dingen Iinjven durft. Bah, bahl 't vat geeft uit al het in heeft. El, MARIKELAI TE GENT, ÎN HET OT, is zekere Jan Neuckermans van Ninove i eenen keer kwaad zot geworden. Hij was 5g maar eenige dagen uit 't gevang van Aude-îarde naar Gent gedaan. Hij heeft ailes ipot geslagen in zijne celle. Hij had 'nen reren staaf van 'nen meter lang uit de ven-er gcrukt. Z'hebben er met vijf man kwaad iel tegen gehad. Twee der bewakers zijn zoo g gekwelst, dat zij in 't hospitaal liggen. De idere hebben hem eindelinge kunnen over-eeslercn en hij is naar het Ghislain-geslieht :daan. JA MAAR, JA MAAR, DAT IS WREEDI jLLE, KOERIER ! De man ver [cl t ons n schrikkelijk malheur, gebeurd op do jerbrugge, le Dendennonde. 'Nen man in Grembergen, Pclrus Rens, maandag mor-n, over de brugge gaan en terzelvertijd 'nen sgen kcmp er over rijden. De peerden ver-hieien en Rens onder de wielen geraken, i daar het hoofd letterlijk gepletlerd worden it de hersenen open spatlen en langs de >gen uilpuilden. Z'hebben 't lijk van den îgeîukkigen werkman m«t stukken «n brok-:n naar huis gedragen. HANSKE DE KRIJGER DIE OP ZIJN FADHUIS 'NEN LEKKIE STOND OP TE TEN, heeft hel afgesjoerd hoe dat de onder-uismeesler Aimé De Praeler, maandag na-liddag een meisje van 11 jaar, dat aan den nallen dam in 't water gevallen was, op îoedige wijze het leven gered heeft. Het ind heet Jeanneke Van Huïfel, en 't mag ien menseh bcel ziju leven dankbaar zijiij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Zottegem van 1902 tot 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes