De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland

993 0
21 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 21 Oktober. De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/g73707xj1x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig WeeKblad van den Bond der BelgiscHe Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland: 75 cent per 3 maanden - Redactie en Administratie: GEDEMPTE SLAAK 120 - ROTTERDAM - Abonnementsprijs voor het Buitenland: f 150 per 3 maanden Belgisch wildvuui*. De golitiek, <lie België 7,0a volgen ge-durende den oorlog, werd in Het Parlement op 4 Augustus 1914 vastgelegd. I)e leus was: „Het Belgische volk yoert een vérdedigi ngsoorlog." En het Belgi-sclie volk «lat was de gansehe natie, Vlamingen en Walen, kapitalisten en arbeiders. Die eenheid was liet noodzakelijke resultaat van een onvei'dieiKle over-weldiging.Bijna iedereen verkeerde in den waan, dat de stille belofte van 4 Augiistus zou géëç'rbiedigtl' worden, toen, plotseling, van twee verschillende kanten, uieuwe steinjnen werd en vérnomen. Er stonden Belgen op, die hun vleu-gels uibsloegen als.Groot-Bclgen. Er stonden nevens lien andere Belgen op, die ineenkrompen tôt Klein-Belgën. De eenen wilden reuzen worden en 0111 on,s gerust te stellen gebaarden zij zioh ôngevaarlijke dwergen. De anderen wilden dwergen worden en zij niaakten lawaai als hondérd renzen. Voor de èenen was België niet groot genoeg. Zi.j leden aan landhonger, voor-al sedert wij den Congo bezitten. Zij wa-réri 00k de roi van slaclitoffer moede. Zij moesten lum deel hebben 111 den eventueelen bnit. Zij wilden 00k aan al-geme'ene Euxopeesehé politiek meedoen. Daaroni moesten zij een stuk van Hol-land afnemen en een stnk van Pruisen. Het Groot-Hertogdoin 'Luxemburg, dat sprak vaiizelf. Erif 00k 0111 lot dit doel te geraken, rekenden zij op de liulp der Entente. Voor de anderen was België nog véél te groot. Het werd hun héusçli duizelig O]) de diiinen en mesthoo])en van Vlaan-dei'en. Zij leden aan bergziekte. .Vlâan-deren alléën was hun groot genoeg. ,,Het Eoninkrijk Vlaanderen met leuze: De Taal is ganseh het Volk!'' Zij vonden, dat een industrie-volk, zooals het Belgi-sche, eigenlijk een hotelierspolitiek van Zwitsersche kantons noodig heeft. En, <;m tôt hun doel te geraken, namen zij de hulp aan van de Cent r a 1 e 11. Zonderling genoeg! Bijna aile leden beider groepen behooren tôt. de couser-viitieve eu kleine burgerwercld. Hier en daar wat kolonia'al kapitaal. Verder, boereu. Bijna geen liberalen. Geen socia-listen. Een anarchist. De annexionnisten zijn vooral Room-sche Walen 011 advokaten van vennoot-sehappen. 't Zijn inanneh van handel en industrie, en dàarom, breed-reactionnai-ren. Zij willen' hun politielc bevestigen door uitbreiding. De zoogenaamde „aktivisten" zijn na-tuurlijk van Vlaamsehen oorsprong. Buiten een paar uitzonderingen, staan zij tôt Vlaanderen zooals de Bohême staat tôt de kunst. 't Zijn de lange haren der schilder-ateliers, politieke onderoffi-eiers, oud-studenten, die studenten ge-bleven zijn, zacht-zoete fanatikers, — en dan, wat verder, onenliike of bedekte agenten der Duitsche Regeering. Die heeren willen hun sectarisme bevestigen door inkrimping. Aan beide stroomingen wordt met recht verweten, dat zij de plechtige over-eenkomst van 4 Angustus verbroken liebben, zonder mit en zonder rede. E11 beide nemen hun toevlucht tôt hetzelfde middel: de overrompeling. Beiden willen, met behulp van vreemde maeiiten, innerlijke gescliillen oplossen. de eenen met liulp van vrienden, de anderen zelfs met bulp van vijanden. De annexionnisten redeneeren als volgt: in petto: België telt een kleine helft kiezers van links en een grootere helft kiezers van redits. Zulke toestand wordt een gevaar, want wij krijgen het algemeen kiosrecht, en niissehien wordt dan de kleinere helft de grootere. Nu regeeren wij sedert der-tig jaar. Wij zijn het regeeren "ewoon. Wij liebben op de regeering een zeker recht van bezetting, en iedereen weet tocli dat bezetting leidt naar bezit. Een partij, die zôôlang de heerschappij heeft gebruikt en, zooals het past, rechtmatig uiisbruikt, verzaakt niet graag aan haar ■ voorr'eclit. Méér nog! De liuidige oorlog heeft bewezen, dat zoo'n "partij zelfs moeilijk te vimlen is om een gedeelte van haar macht af te staan. De heerscha>"iij van redits moet dus worden gered, en kan dat niet gebeuren van binnen, dan moet het maar van buiten. De kiezers die wij van binnen ver-liezen moeten wij van buiten bijwiiiuen door annexatie. Het voordeel van dit systeem is, dat wij tevens als groote staatslieden kunnen optréden. Wij ver-binden een sp'eeifiek Belgisohe kiesma-kelaaudii met een grôot-Europeesch be-lang. De Scheldevraag moet de annexatie van Zeeland en de Maasvraag die van Hollandsch Limburg rechtvaardi-gen. „De noodzakelijkheid van de be-scherming onzer Oostershce provineics" de volzin is ontleend tôt hier aan Bethniann-Hollweg „brengt ons tôt aan den Rijn". (De Kahselier zou zeg-geli: tôt aan de Duna.) Deze gevaar]ijke politiek wordt niet vooruitgezet ter wille van België. Neen! Ter wille van een partijbelang. Niet ter wille van de veiligheid van 't Vaderland. Neen! Ter wille van de veiligheid eener politieke )>ositie. Een eiikel voorbeeld! De Scheldevraag! Wat beteekent eigenlijk de zoogenaamde vrijheid der Scbelde voor België 11 it militair obgpnntî Bitter weinig. Nicmand denkt er 110g aan Antwerpen als ..nationaal toevluchtsoord" te be-schouwen eu als landing voor hulptroe-peii is Zeebrugge veel gesebikter. ') De eerlijke „activisten" — en ik spreek niet van de Duitsche agenten, redeneeren als volgt: , Wjj zijn nïeer Vlamen dan Belgen, eu wij willen van de goede gelegenheid gebruik maken. Wij dulden niet meer dat Vlaanderen een Fransch nest worde, en daaroni is ons het geschenk van Von Bissing hoogst welkoni. Zoo Duitschland wil wat wij willen, dan beteekent dat nog niet dat wij heulen met de Duitsche regeering. En hoe de kansen 00k keeren, wat we in h an den liebben wordt ons niet meer ontnomeu. Want wiiit de Diiit-sclier, <lan rijst ons geboinv nog hooger. Wint de andere, dan staat. de Belgische regeering voor een voldongen feit, en zullen het de amlere Flaniinganten niet wagen verandering toe te laten." Het ki nde rach'tige dier ]>olitiek springt i 11 't 00g. Zij moet ontstaan zijn in het brein van een oud-gemeenteraads-lid van Steenockerzele of Zoetenaye. Want zie! N'erondersteld dat de Duitsche Regeering haar demoralisatie-politiek had willeu doorzëtten met hulp der Waalsche bevollcing, verondersteld dat zij b.v. de bestaande Netlerlandsche leergangen had afgesehaft in Athenaea en Middelbaré scholen, - en verondersteld dat. er in Wallonie leden der L i-gue Wallonn'e gevonden werden om op die politiek in te gaau. Och! Wat pifôjesten zouden wij gehoord liebben uit den niond der activisten. Deze heeren zouden gezegd liebben -r- en met recht — dat alleen het Belgische Parlement, be-voegd is ôm een nieuwe taalregeling — met duurzaa.m karakter in te voeren. Zi,j zouden gezegd liebben, dat de Walen meer vertrnuwen schjjnen te stellen in de Duitsche regeering dan in het Belgisch Parlement, meer •ver-trouwen in den vijaud ilie het land heeft uitgemoord dan in <le vertegenwoordigers van île tweehoiiderddnizend' soldàten die vecli-ten aan d'en Yzer 0111 het land te bevrij-den. Zij zouden spreken van lafhekl en verraad. Zij zouden 00k spreken van va-derlandsliefde, van gegeven woord en van nationale eenheid. Z66 redeneeren nu, tegenover de acti-visten, de Walen en de zoogezegde pas-sieve Flaminganten. Zoo redeneert het gansche Vlaainsciie volk, want de 99 veeartseu, apothekers en andere iutel-lectueelen die tijdensden oorlog te Gent willen duceeren, vertegenwoordigen niet veel en zullen 110g veel minder vertegen-woordigen wanneer de légers der Duitsche bezetting over d'en Rijn zullen ge-trokken zijn. Dat <le activisten in eeii' „scheeve jxjsitie" zijn geraakt, zien zij zolf nu we! in, en daaroni zouden zij zoo graag eus coniproniitteeren, na zichzelf gècomiiromitteerd te liebben. Maar 'tzal niet gaan. Zoo de passieve Flaniinganten de Vlaainsche zaak willen redden, dan is het hun plicht niet de ininste verantwoordelijkheid voor het aktivis-tisch gedoe op zieh te nemen. Er vloeit een stroom bloed tusschen de Duitsche politiek en de Belgen en de partij die met de tragediè van 1914—1916 geen rekeniug lioudt, is verloren voor de toe-komst. Nooit zal het Belgische volk aan de activisten vergeven dat zij door hun domheid <le demoralisatie-politiek van Bethmann-Hollweg liebben gesteund, een politiek die alleen zin heeft wanneer Duitschland 011s land libopt op te slor-jien. Het activisme is dus eigenlijk ,be-wust of onbewust, een schakel in den langea keten van het Duitsche annexionnisme.Met andere woorden, Belgische annexionnisten en Vlaamsche activisten hebben een gemeenzaam karakter. De eenen looiien regelrecht naar annexatie van België aan Pruisen, de anderen willen beslist. annexatie van Rijnlandsch Pruisen aan België. Politiek van avon-turen. Wildvuur. „De Kroniëk". CAMILLE HUYSMANS. J) Dit was 00k het oordeel van de parlementaire grroep der Belgrische Werklieden Partij. (Zie het verslag der conferentie van Hollanders en Belgen, gehouden in Den Haag op 27 Fe-bruari 1911. Tegenwoordig: waren Troelstra, Vlieg'en» Schaper, Ter Laan, ITngeniholtz, Hels-dingen, Vandervelde, Amseele, Bertrand, Wau-ters, Iiubin Troclet, Terwagne, Huysmans. Bulletin du Bureau Socialiste International 1911. Bladz. 4.) Ons eerste maandelijksch overzicht. Met «lit artikS gaat ons vijfdte num-mer vam de pers. Het resultaat staat boven. omàe verwacihtingeiii. Onze oplage bedraagt a^eedte een (Me duiaeuid num-mers: Van week tôt week klimt het aan^ tal onzer lezers. Beste bewijs, <lat ons blad aan eene wezeii'lijke behoefte vol-doet,Vôôr on® versehijtmm1 werdieiv onze denkbeekleiii em instelHugien door zekere Belgisdie pers in HoIlan«t en elders op een' erge proef gesteld. Waar die gelegenheid' ontbrak, werd zij1 gezocht om ons te treffen. „De Iiiitcrnationale is de vijand!" „De seoretaris van de Executieve. des Inter-natioji'aile is verd'aoht." Heeft men niet gesdireven kl „La Belgique" dat <hij een Duitse-h spion is1? Volgens die heeren' moet de loonstandlaard onzer arbeiders na den oorlog op lager peil gebraeht worden. „Het wetensohap]>elijik socialisme is 'n Diiitsch uitvoerartikel : daar moet verbod op gelegd worden." De so-cialisten zijn „5dteologen.", die uit liet Belgiscli staatswezieii moeten U'itgeseha-keild.- word en .... Die peirs voerdie deels een openlijke of bedeikte imperialistisebe politiek. Zij bleef zelfs nùet vlelckeloos van kuipe- rijen en in het „Belgisch Dagblad" werd minister Beyens aangevallen. Wij verschijnen. In bedoelde pers zwijgt men. Plots woi-dt. al dat ploertige gesoharrel stop gezet! Geen woord meer over de Internationale! Huysmans wordt met rus>t. gelaten. De annexatie-pol'itiek wordt in een 'hoeikje gesehoven. Wij liebben. dius rceds een eerste resultaat te boeken. De heeren pratikeeren nu het systeem van „(loodzwijgen". Denken zij nu waar-aebtig zôô te on.tsnappeul In een oaizer nmmmers is een artikel versdienien, getiteldi „Klare Wijn". Daarin wordt gevraagd, dat de Belgische orgaimen ini HoU'and zieh bepaald zomlen uitspreken over annexatiepoli-tiek. Allen zwijgen. Ijogischer wijze moet men daaruit besluiten, d&t zij be-tere tijdeii afwacliten. Droomen zij nog van een Grooter België? Miseen zij den rnoed hun inziohten openbaar te maken? In het buitenlandi — Engeliand en Fran-k rij'k— heeft ons blad im «le Belgisdie mididenis ook den besten i-ndlruk iniagelaten. lu Engelanid worden or reeds boiwle'rde uiunmers afgeniomen. Onze vrienden, o.a. Eekeleers en Mahlman stuuixleii ons huniie warmste geluk-wenschen. Ziji stemmen volkomen in met de iiolitieke lijn, die wij volgen. He'tzelfde in Fra.nikrijk. Uit Sint Adresse zijn er van Vandervelde en De Winne de beste gelukwensohen toege-komen.Sterke prikkel om te volbarden in de ondea-nomen taak. De economische betrekkingen na den oorlog. Hk>e zullen de economische toestanden | zieih ontwikkelen ,11a. dlen oorlog? Een vraag van kapitaal belang. Vooraf «lient verklaard, dat wij' ons ndet ophou-deffl, wat jouinailisten van zekere pers over deze hoogst intéressante Investie •hebben gesdireven. Die menschen 'hebben bewezen, dat zij van de -internationale verihoudingen weinig afkeiinen. Vôôr d'en oorlog was de handel vrij tusschen' die verschiltendte volkereiv. Tij-dens den oorlog is er in «le wederzijd-sdhe oorlogvoerende groepen een ten^ denz naar voren. gekomen, die leidt tôt stelselmatige boy<3H van de eene groep . tegenover de andlere. In Duitschland bestaat een1 kern van politieke en ind'US.triee'le personnalitei-^ ten, «lie zieb e<50'nomisch onafliankelijk willen zett.en van de vijandelijko landen1. Hun plan ligt vervait iji «le vorming van een- miiklen-EuTOpeesCh Statenvér-bonil, met uitweg naar liet oost-eiK Dit verbomli wordt beheersoht door een sterke economische zelfs militaire aaneen-sluiting. Friedrich Naumann, 1-id van «len Rij-ksdag, heeft dienaangaande een» boek ui'tgegeven onder den t.itel „Mittel-europa". Op blz. 7 lezeni wij: „Na «len oorlog zullen er overa.1, w-aar de mogelijk'heid van vreemdien' inval be-staat, grensverschansingen aangelegd worden. Nieuwe Romeinscbe wallen, nieuwe Cbineesebe muren uit aard-e en prikkeldraad zullen opgei4«?ht worden." Volgens hem is deze oorlog de liistori-selie .proef voor de ineenzetting van M kklen-Europa. Aan de andere zijde worden ook poli-tiekers gevonden, die droomen van een economische inzafcking «1er Centrale mogeiulheden. De <x>rlog met het zwaard moet g'evolgd' wordeni door een eeono-mischen kamp. Te dien einde heeft er in Juni 1916 een economische conferentie plaats gegrepen te Parijs. Daar is beslo-ten cenrzijid'S van nu af aile maatregelen te treffen oan voor de Entente-mogend^ heden en de markten «1er neutrale landen een volledige economische onafhan-kel ij'kbedd1 en «le eerb'ied voor gezonde haaiidelsbetrekkingen te verzekeren; an-«lerzij'ds «le organisa.-t.ie van een besten» dig r-egiem eener economische alliantie te vergemakkelijken. Zij willen dit doel bereiken door de ondiM-nemingen van staatewege gelde-lijk te onderstcuiiien' en te laten contro-leeren door tien staat; «loor de weten-sdiappeli.ike en) teclinisclie navorsehin-gen aan te siioren d«x>r toelagen; door tolreehten in te voeren; door, 't zij tij-delijk, "t zij bestendig verbod van. invoer af te vaardigen, ei.ndelij'k door een combinat ie van- -deze verscliillemle middelen. M'en) drij'ft alzoo naar een stelsel van ultra-protectionisme, dat Duitschland van den 'handel met «le geallieerden ui-t-sliL-it.Deze proteetiioniistisehe politiek ver-we-rpen wij met beslisthwd:, en het doet ons genoegen -te mogen1 vaststellen, dat ■er in het andere kamp — de bourgeoisie — ook nog menschen- gevonden wo'rdlen, «lie het. «>or g«islot,en houdieni voor aile sfeiuini.ngen en de toestanclien toetsen aan liet gezond ooi\leel van «len practi-sdi-en geest. Vandaag bepaleii wij ons. deze economische aLIianttie te laten criticeeren <l«>or vertegenwooixldgers der industrie, om deze in een volgeiwl artikel' i-n ver-band te brengen met de belangen der arbeklersklasse. Het oordeel van een Belgischen industrieel. De heer Lambert, industri«îel te Lui'k, heeft c'en lioekje. gepubliceerd, ge-titeld: „International Morality and Exchange", dat voorniamdijk liandelt over «le economische betrekkingen tusschen de staten. Hij scbrïjft: De grondslagen van een duu'rzamen v rode liggeni vast aan «le ;vrijheid van •handlel. Het ve-rsohi.jnsel van v-erdeeling van liet bedrijfswezen en d'en ruilhandel is de oorsprong en het middel tôt aile economische expantie. De intemationa-: le reehtv'aardighehl moet aan de basis 1 leggen van het. internationaal recht, waarbij de internationale economische ; vrij'heid niet kan uitgesloten wOrdien. De verhoudin'gen tusschen de volkeren mtgen niet kunsimatig zijn, anders gezegd de volkeren mogen elkander niet will'en isoleeren. Ten aiidere «leze ver-1 houd'i'ngen moeten berust.en op een na-tuurlijike solid'a.riteit; de ruilingen tns-sohen lien moeten vrij zijn. Het interna-tionaal juridisOh ge'bouw zou i.nstorten, wanneer het fundament niiet steunt o.p de gelijke economische belangen van aile volkeren. De zee behoort- vrij te wezen voor een ■ -feder; «le vrijheid der zee- is- een logisch en natuurlijik gevolg van de handelsvrij-: liekl- en van «le vrijheid van verkeer t tusschen landen en zeeën. De buitenlandsche politiek en de di-l plom-at.ie moeten gedemocratiseerd' wor-«l'en en- «le periode van. ■geheime tracta-: ten behoort tôt het verledieffl. De conflic-; ten tusschen die mogen«lh«iden worden s aauhangen«l gemaakt hij een intematio-1 naal s'ckeklsgerecht. Een nieuw i.nter-nationaal organisme, een soort „super-: national Grand Conncil" z-al Word len in 't leven geroepen, dat aile imternatio-t nale aangelegenheden zal besturen. In-: dien veiistaiwle zal «le internationale econoniiisch'e vrijheid en rechtvaamlig-, lieidi recht gedaan worden. Het oordeel van ,,L'Indépendance Belge". Het blad noemt hen dwaaskoppen, die «lenken, dat men zoo maar met een pen-netrek het arbeidsvermogen van 68 mil- • lioen DuitsChers en 50 millioen Oosten^ , rijk-Hongariërs kan- vernietigeiK In , 1913 bedroeg de invoer in Duitschlainxl f 10770.4 marken, en de uitvoer 10.098 m. Groot.-Bri-tanje voert jaarlijks uit 5 Duitschland- voor 195 millioen fr. ijzer en staal en v«x>r 57 millioen fr. machi-nen. Daarnevens is het afhankelijk voor j 45 millioen- kleurstoffen, 156 millioen j gefabriceeixle katoen en 484 millioen siviker van de Centrale mog'endheden. j Voor Rusland- en Frankrijk is de toe-sta.nd ongeveer «Jezelfde. AVelke zouden nu de gevolgen voor België zijn hij het opheffen der econo-j . inische betrekkingen met Duitschland? , Vôôr den oorlog kocliten wij van Duitschland voor ongeveer 700 millioen j waren tegenover 154 millioen, die wij , verkochten. * Aangenomen, dat door onze aanslui-ting bij de geallieerden, wij er ingeluk- r ken deze toestand te regelen, dan rijst ' de vraag: „Wie zal ons de 4 millioen t steenkolen leveren, «lie wij jaarlijks af-namen uit het Rijnsche kolcnbekken?" Frankrijk is voor zijn steenkolenvei-1 bruik afhankelijk van den vreemde; v Engeland is niet bij machte'dit tekort te dlekken. Wat zal er gewordien van onze econo-c m-isehe belangen in Duitschland, waar onze groote firma's «le maatschappij j Veille Montagne, de instellingen van Pied-boeuf, de glasblazeriien Saint-j Roch, de marbergroeven van Merbes le ' Château en- anderen een prachtig ar-beidsveld bezitten in tal van centrums? j Vooral «le haven vau Antwerpen zou veel te lijden hebben «loor het stopzetten der handelsbetrekklngen met Duitsoh-j land. Antw«irpeni is, door.zij'ne aardrijiks-e kuntlige ligging en zijne verkeerswegen ] er op ■aangewezen voor den uitvoer der producten uit de Rijnvallei. a Wie zou dlurveil verantwoorden voor e het feit deze producten te Antwerpen te weigeren? Wie zou diurven alzoo Rotter-a dam bev«X)rdeeligen en den on«lerganig onzer handelsmeti-opool in de hand wer-keni? Mag men in «lit Opzicht op Frank-rijk reikenen? Zal Frankrijk verzaken-e aaai zijn maatregelen van voor d'en oorlog om zijn liavens van Duinkerken en Kales te bevoordeeligen ? H-et liberaal e blad beweert dat het een iramp voor België zou wezen moesten «le ha.n«lelsbe-e trekkingen tussohien A'ntwerpen en Duitschland', hoe wdnig dat. het. ook moge zijh, veimindierdi of bemoeilijkt word'en! Dat is «le taal van menschen, die een r economisdhen kijk hebben op «te gebeur-temissen, «lie zieh na dien oorlog zullen j. afspelen. De ultra-patriotten — lnm hers-enpan is erg ziek — in beide kam-peni droomen va.n eindel«K)Zîen haat en Ql «uikoelbare wraak. Zij wordeni gerug-j steu.nd «loor een sterke militaire partij in «le oorlogvoeren«lle landen, die va.11 nu af reeds het 00g heeft op een vo.lgenden oorlog, j. Dit gevaarlijk vooruitzieht moet voor-^ komen worden. De heer Lambert duidit e den weg en het middel aan. Het hangt van zijne klassegenooten af om het in c' weiikelijkhdd om te zetten. Hoe «le ar-„ bekllers'klasse er over denkt, z-ull'en wij in een volgeiwl artikel besprekeiï. ARBEIDER. Van ailes wat. Het. was een waarlijk prachtige ver-gaderiug Zaterdag te Amsterdam. Vele Belgen en vele geïnterneerden. De Hol-landsche pers was wel vertegenwoor-digtl. Voorzanger zat voor eu Lapierre met Huysmans, de eerste in 't. Fransch, en de andere in 't Nederlandsch, hebben de denkbeelden uiteengezet, die in 't kort werden fiamengevat in ons laatste niunmer. Nieuwe leden lieten zieh iu-sclirijven en in naam van de S.D.A.P. beloofde VanderGoes den steun van de Ilollandsche partijgenooten. Zijn mooie speech werd met warni applaus begroet, want niet alleen sprak hij zijn instem-ming uit met de politiek die de Belgi sche Werkliedenpartij tôt nu toe heeft moeten volgen, maar hij beloofde daar-bij den steun van de Hollandsche partijgenooten voor liet organisatiewerk dat onze Jï o 11 <1 heeft aangedurfd. IS1 lu de maand Oktoberl915 begon de aktie der zoogenaamde aktivisten. Op dit oogenblik stonden de zoogenaamde passieve Flaniinganten recht, o.a. August Vermeylen, Karel Van de Woeslijne, Alfred Hegenscheidt, Edu-ard Anseele, Louis Franck, dr. Persoons, Camille Huysmans enz. en. En ziehier de verklaring die zij in 't liclit zonden: „Ondergeteekenden, Vlaamsche Belgen, hechten er aan liet volgende te ver-klaren:1. Gunsten, die de Duitsche regeering, buiten de Belgische wetgeving 0111, aan een deel der hevolking zou willen ver-leenen, achten zij ongewenscht en on-aanneembaar.2. Zij stellen vast, dat zekere alhier tlians opgesclioten bladen, die onder den dekniantel van Vlaamsehen taalstrqd andere belangen dienen dan Belgische, geen enkele fraktie der Vlaamsche be-weging vertegenwoordigen. 3. Zij doen een beroep op hun Vlaamsche en Waalsche landgenooten, <1111 aile taalgeschillen te laten rusten, zoolang België's vrijheid belemmerd is door v reemde bezetting." Wij staan nog steeds op dat stand-punt. UIT LONDEN. God en de Duivel bemoeien zieh te- 1 genwoordig met de Arbeiders-Interna- , tionale. De socialisten zelf toonen zieh veel minder hekommerd over hunne Internationale dan de anti-sccialisten. Hier in Londen verschijnen regelma-tig artikels in klerikale en liberale bla- , den over de pleelitige begrafenis van ailes wat cens luisterde naar den voor aile machihebbers gevreesden naam van „Internationale Sociaaldemokratie". Verledën week bezondigden zieh op-nieuw aan dat doodgraverswerk een advokaat-generaal en een chef-redak-tfcur van een Brusselscli annoneenblaid. Die twee heeren braeliten wereldschok-kende gebeurtenissen aan het liclit ,en «lan kon het niet ande'rs of de Internationale was R.I.P. Luister maar: De Internationale is dood, omdat «le Duitsche socialisten den oorlog niet hebben belet. Dat is een reuzenfeit. Nu volgt nog een veel grooter. De Internationale is dood, want twee Belgische socialisten hebben g e-zegd: nu niet of morgen niet of nooit zullen wij de liand- reiken aan een Duitseher. Om «lood te vallen niet waar, partijgenooten?En dat wordt nu gesdireven door „nee . plus ultras" «1er burgerlijke pers. Wat grooter ezelarijen zijn we dan nog te verwachten? Gelukkig hebben we nu onze „Belgische Soeialist" om onze partijgenooten naar waarheid in te lichten en ze op hun lioede te stellen tegen het «loodgraverswerk dezer anti-socialisten. Wij zijn nog niet vergeten hoe zij vôôr den oorlog spotten met onze anti-militaristische propaganda, hoe zij ons vervolgden en met gevang straften om«lat wi.j voor «len vrede ijverden. Niet met, maar tegen deze heeren hebben wij de Internationale groot gemaakt; niet met, maar tegen lien hebben wij de Internationale gi-ooter en sterker dan ooit te doen voorschijn komen 11a dezen oorlog. Als de anti-socialisten zoo erg houden van begraven, dan kunnen zij hun bloe-men en kronen en lijkreden bewaren tôt den dag der instorting van het kapita-lisme. Die dag zal waarachtig eer«ler komen dan de val der Internationale. Gele en blauwe persridders, advokaten of generaals en aile andere vrienden of vijanden die buiten de Internationale staan: „Handen af van onze instellingen". E11 gij, socialisten, ron«l de roode vlag. De lijd van aanvallen is nog niet gekomen, maar het- is hoog tijd aile openlijke of bedekte kuiperijen te ver-ijdclen. Het oogenblik is gekomen lat zwijgen lafheid zijn zou. Daaroni zullen wij het slot voor den mond weg doen en verdedigen wat wij liefhebben en voor waar houden. E. Kl UIT ANTWERPEN. Binnen enkele dagen zullen, in de grensgemeenten van Antwerpen, de winkel'S der „Gemeonte-cooperatie" in werking treden. Naar wij vernemen zal de regeling zoo zijn, dat de winkeliers den eigen-lijken verkoop zullen kunnen doen. Deze winkeliers zullen in vier afdee-liiigen iugedeeld worden, namelijk: kruidenierswaren, goedwinkel, visch en groenten. Zij zullen hunne waren in ver-zegeltle pakken van het centrale maga-zijn ontvangen en tegen den daar vast-gestelden prijs moeten verkoopen. Onderhandelingen zijn er ook reeds gaande om een vc-rkoop van vleesch in le kunnen richten. » » ♦ Door de gemeente Borgerhout zijn 1.500.000 kilogram steenkolen aange-kocht tôt uitdeeling aan de behoeftige hevolking. * * ♦ De Belgische J uweliersverceniging — die ailes omvat. wat in 't Belgische-dia-mantvak thuie lioort — gaat goed voor-uit. Zij wil de heele nijverheid regelen. Als plaatselijke groepen hebben wij Brussel, Boom, Grobbendonek, Turn- liout en Wijneghem, met hunne omstre-ken natuurlijik'. Voor eerstgonoemd cen-trum is nog geen definitieve leiding aangesteld, voor de anderen zijn het suceessievelijk de heeren Lodewijekx, Cassiers-Peeters, Adriaanssens-v. Dijck en Marien. Die verschillende groepen vormen nu de centrale organisatie, waarvan de leiding nog niet definitief is gekozen, maar in welks bestuur o.a. de voorzit-ters der verschillende groepen zitting hebben, terwijl als adviséeendë raads-ledeu de heeren Coetermans en Walck zullen optreden. Wanneer men hier nu nog bijvoegt «lat zoo goed als de algemee'nheid der Belgische zakemnenschen reeds, uit vrijen wil, hunne toetreding hebben ge-teekend —, dat de algemeen heerschen-«le geest is «lat enkel door een gezomle, joviale samenwerking met de organisatie der arbeiders het toch ge'meenschap-pelijke doel volkomen eu op «len kort-sten tijd zal kunnen bereikt worden — dan hoop ik vooreerst al een eenigszins duidelijk gedacht te hebben gegeven aan onze lezers over de nieuwe, belang-rijke groepeering welke in de naastetoe-komst, voor de spoedige heropbeuring en groote vluclit onzer Belgische Dia-mantnijverheid van zoo een overwegen- de beteekenis zal kunnen zijn. * * * Te Merxem, te Niel, te Gheel en elders blijft ailes bij het. oude in de voedings-comitc's: de socialisten blijven uitge-sloten. Dat is Godsvrede! (SI UIT ZUID-LIMBURG. Bij de mijnwerkers. In Zuid-Lim-burg, in de Hollandsche niijnstreek, wo-nen en werken vele mijnwerkers, die, . toen in Angustus 1914 België overrom-peld en geweldadig onderdrukt werd, hun lantl hebben verlaten en ontvlucht zijn. Als vrienden werden ze ontvangen, deze slachtoffers van het Pruisische militarisme, en ailes werd gedaan om hun lot hier zoo dragelijk mogelij'k te maken. En dit heeft tôt gevolg geliad, dat Zuid-Limbuig voor vele Belgen een tweede vaderland geworden is. Hoe hebben zij die tegemoetkoming bescliouwd? Aanvankelijk werd er verwacht dat zij — 11a zicli te hebben hersteld van de economische gevolgen hunner ontvluch-ting uit België — trouwe kameraden en vurige medestrijders zouden worden in liet leger van 't strijdende proletariaat, Maar in dat. opzicht werd niet ailes gedaan wat kon gedaan worden. Bij den Nederlandschen Mijnwerkers-bond hebben zieh alleu nog niet aaug'e-sloten. De overigen zijn ongeorganiseerd en vormen een willig uitbuitingsobject voor de werkgevers. Bij elke aktie voor verbetering van de ârbeidsvoorwaarden der mijnwerkers lioudij zij zicli afzijtlig en schragen daardoor de macht van liet 111 ijnkapitalisrne. Nieuwe pogingen moeten aangewend worden 0111 lien tôt betere gedachten te brengen. Misschieu speelt hier wel de taalkwestie een roi. Bij de S.D.A.P. liebben er zicli nog weinigen aangesloten, wellicht voorkeur gevend - de mijnwerkers zijn vooral Walen — aaneen Belgische groej). Minder verstaanbaar is hun houding tegenover de coiiperatie. Vôôr het uit-breken van den oorlog hebben de Hollandsche socialisten vaak Luik, Brussel, Gent en andere plaatsen in België be-zoelit, om er-tle coôperatieve instellingen van de Belgische arbeiders te be-zichtigen. Met eerbied hebben zij opge-zien tegen lietgeen door lien op dit ge-bied totstand was gebraeht, en hebben liuii-ne coôperatieve instellingen.de Hollandsche arbeiders tôt voorbeeld gesteld van wat er bij eeiidrachtlg 0])treden tôt stand kan worden gebraeht. Maar de | vurige Belgische coopéra tors laten in 011s land, in ieder geval in de niijnstreek, de eodperatie in den steek; ze worden er ! geen lid van en doen er hun inkoopen eveiiiniii. Eenerzijds schragen zij «le macht van het kapitalisme door zieh niet aan te ^ sluiten bij de vakb'eweging en ander-zijds den middenstand, door daar hun inkoopen te doen in plaâts van bij de " coôperatie. Belgische soeialistische kameraden in 1 de niijnstreek, dat gaat zoo niet langer! 1 Evenals in België liebt ge hier uw plieli-ten te vervullen tegenover de arbeiders-beweging. En daartoe vorderen wij u op! Aan aile Belgen van Dordrecht en omstreken. Door een Voorloopig Komiteit is besloten een Landelijken Bond op te richten, waartoe kunnen toetreden aile Belgische Partijgenooten en leden der Vakbonden, alsook zij die vôôr -den oorlog in België werkzaam waren. Tôt dit doel wordt Zondag 22 Oktober ~ a.s., te IOV2 uur 's morgens, een OPENBARE VERGADERING belegd in 't lokaal „Werkinansgebouw" (linkerbenedenzaal), Grootekerksbuurt, te Dordrcclit. Als sprekers treden op: CAMILLE HUYSMANS, Volksvertegeinvoordiger voor Brussel, en Een lid van den Algemeenen Raad der Belgische Werklieden-Partij. lu aanmerking nemende het belang-rijke dezer vergadering, rekenen wij op een flinkc opkomst zoowel van burgers als van geïnterneerden. Het Voorloopig Komiteit. EERSTE JAARQANG No. 5 LOSSE NUMMERS 5 CENT ZATERDAG 21[OCTOBER

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Rotterdam van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes