De Belgische standaard

1138 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 24 Maart. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 24 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0g3gx45f6b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

l8t0 Jaar. — N° 29 Vijf centiemen het nummer Woensdag 24 en Donrierdag 25 ftlaart 1915- De Belgische Standaard Door Taai en Voiir ■•«MMinaaEfcB BvmmacM mt'iU'aaKBin— Fbor God en Saard en Land « DE BELGiSCHE STAMDfiARO » versehijnt 3 maa! te week. Abannemenlsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten x.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. Bestuurcier : ILDEFONS PEETERS, 0. M. C. VASTE OPSTELLERS : M. E. BEI-PAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAMBEREN, Bertrand VAN DER SCHELDEN, Juul FILLIAERT. me* wrs «Mumoau canesoHMBwraaanraassinE maan s ■ mcKSSMR»T:sui3rN»fe*'SHe*!nttfl^f|*JMHMKHaaapMHMa^MpffMN Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DEPANNE. Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. Wij vergeten u niet! Uit Harderwijk aan de Zuiderzee. Neen, wij vergeten u niet! noch u, dierbare landgenooten in 't geteisterd Vaderland, noch u, dappere strijders in 't gelid tegen de Duitsche beulen. Wij zijn hier in 't interneeringskamp van Harderwijk ongeveer 1200 Belgen. Zoovelen ! Al te veel sterke armen die nog 'nen forschen slag voor het overrompeld Vaderland hadden kunnen slaan ! Maar 't is nu zoo. Menigeen onder hen betreurt het in stilte, want hij denkt op het verwijt dat wellicht hem za! worden gedaan... en dat verwijt ware negen-op tienmaal onverdiend. De meerderheid oiizer mannen zijn * chri-stene » soldaten, en christene soldaten, al moesten zij geweer of degen afleggen, kunnen nog het wapen des gebeds hanteeren. Dat wapen gebruiken wij, en geen menschelijk opzicht doet dit hier uit de handen vallen. Wij beschikken 's Zondags over eene loods of barak om de H. Mis bij te wonen. Drij missen hebben er in ons Kamp plaats : de eerste, om 7 1/2 u., waaronder de H. Communie wordt uitgereikt, de tweede om 9 u., en de laatste om 10 1/2 u. Na elk dier missen wordt door aalmoezeniers en soldaten luid-op gebeden voor de gesneuvelde makkers en slachtoffers uit het Vaderland, voor de over-blijvende familieleden en 00k voor de kame-raden die nog, met het wapen in de hand, ter verdediging van ons België standhouden. Die gebeden worden in de twee landstalen opge-zegd ; elkeen bidt mêe. Ook de predicatie ge-schiedt in 't Fransch en 't Vlaamsch, en de hierinnering aan't strijdend leger, aan't arme kaal gevaagd Vaderland, wordt er nimmer in vergeten. Dezen Zondag wordt de lo 1/2 u. mis gezongen, tôt lafenis der afgestorven makkers ; den anderen Zondag voor de nog strijdende en voor het heil des lands... Ja, en die missen worden druk bijgewoond : duizen-den soldaten zijn telkens aanwezig uit christene overtuiging en met christen ingetsgen-heid. Och, in die lange, kruipende dagen, gevoelt de mensch zoo vaak behoefte naar verkwikking en troost. En waar die beter gezocht dan aan den voet van het Kruis ? Is 't niet het teeken der Verlossing ? Geeft het niet 'nopbeurende en versterkende betee-kenis aan druk en beproeving ? Met dien inzichte en naar Vaderlandsche voorbeeld, ieverden dan eenige wakkere mannen om den " Bond van 't H. Kart " in ons Kamp in te richten. Meer dan looo soldaten gaven, van de eerste week af, hun naam op; ongeveer 6oonaderden op den eersten Maartzondag tôt de H. Tafel. Z66 herinneren wij hier de wapenmakkers van het " front Alleen bij het altaar ? Och neen; onder toezicht van zeker " Comité ter ontspanning ", 'n Hollandsche inrichting, werd onlangs door de Vlamingen van 't Kamp een " Feestavond " ingericht... ten voordeele van de Belgische jongens aan het " front ". Het was een welgeslaagd feest, waarop veel volk aanwezig was. Wat van de opbrengst tôt ap het front geraakt is, zal men daar best weten. Doch het mag en moet buiten Holland bekend, dat wij ons ten zeerste en verontwaardigd, verzetten tegen die vreemde zangeressen en danseressen uit Amsterdam ïn elders, die men in ons Kamp ten tooneele 3rengt " om uitspanning aan de internés te /erschaffen "... Zulk volk moet hier niet zijn 3m ons leei van 't ballingschap te verzachten. Eerlijker is het onze zielewonden open te aten, dan bij dat volk te vergeten, dat gij, wapenbroeaers, lijdt en pijnt in de loopgrach-:en, en dat onze landgenooten zuchten onder Duitschen dwar.g en moedwil. Om deftig een ivond door te brengen, hebben wij geen /reemd goedje van noode. Dr J. M. maniwooraopneïarïiKei mek-HEïD, heeft Juf. Belpaire volgenden brief ontvangen van Mr Frans Wittemans. Amsterdam, 14 Maart 1915. Zeer geachte Mejuffrouw Belpaire, Bravo voor uw artikel Fierheid geschreven in de Belgische Standaard in antwoord op de gedaehten die ik in De Vlaamsehe Stem heb geuit naar aanleiding van het manifest van den Anti-Oorlog. U hebt echter niet goed mijne bedoeling begrepen, en nu wij, Beigen, voor eerste plicht hebben karaktar, wilskracht, lier-heid, zooals u schrijft, te toonen, blijfik niet gaarne in het valsche daglicht waarin u mij door uw artikel ge-plaatst hebt. Voikomen ben ik met u eens dat wij iedereen die door zijn jaren en zijne persoonlijke om-standigheden in staat is het wapen te dragen, moeten vu U1LV.I Oll 1JU UUU1 Lt 6L l tvllj :rots de ontberingen, trots de wonden, trots den dood. Daarover heb ik het niet gehad : alleen heb ik mij af-jevraagd hoe wij Belgen staan tegenover het verzoek van den Anti-Oorlog raad ; en indien u nu het artikel in de Vlaamsehe Stem wil overlezen, zal u zien dat volgens mijne opvatting dit verzoek, hoe gegrond ook in theorie, feitelijk voor ons eene onmogelijkheid zal blijven zoo lang de hand van de Rechtvaardigheid niet onze snoode vijanden zal gestraft hebben. Verder, mo-gen wij niet hopen dat onze vredelievende, rustige stemming die ons in België zooveel edels en schoons deed achtervolgen, weer geleidelijk, nadat het Godde-lijk Gerecht zich uitgesproken zal hebben, over onze verwoeste provintiën terugkomen ? Zalig zijn de vredelievenden hebt gij geschreven in uw heerlijk Christen ideaal.... Mag ik u vriendelijk verzoeken deze regels in uw blad over te nemen ? Nogmaals mijne instemming betuigend over uwe flinke arnwakkering tôt strijd — leven is strijd — maar het verder overlatend aan de lessen der historié, zooals gij ook schreeft, want het kwaad dient ook tôt het goed, zend iku mijne beste gedaehten. F. WITTEMANS. De Zwaven. \t: Te Nieuwpoort over d'haven duik-duik in 't duinenzand, daar liggen dappre Zwaven al hier, aldaar gekant. Wijd gebroekt, kort g#vest, scherp gebajonnet. Te Nieuwpoort over d'haven daar kijken uit het zand de snelgeoogde Zwaven het viergeweer in d'hand. 't Oog op zoek in 't gewest Duitsch, ge moet in 't net ! Te Nieuwpoort over d'haven daar springen uit het zand, de rapgebeende Zwaven zoo vlug elk al nen kant. z'Hebben roek van uw nest. Duitschen opgelet ! Te Nieuwpoort over d'haven daar tuimlen in het zand, vereermerkt door de Zwaven, de duitschen t' allen kant. Mannen kloek deedt uw best g'hebt den duitsch gezet ! Te Nieuwpoort over d'haven daar klinkt nu op het strand : Hottee ! de dappre Zwaven ; de duitschen bijten 't zand. 't Wees geboekt eeuwig vest: g'hebt het land gered. H. Norda. Een teeken des Tijrîs. avûf»! Vlaminorpn warpn arhtprHnrhtic de oorlog losbrak ! Hoevelen vroegen zich af wat er ging geworden van de Vlaamsehe bewe-ging; of eene dolle Fransche furie zich niet ging meester maken van aile geesten ; of de Duitsche vijandschap niet ging overslaan tôt afkeer en haat van al wat dietsch was en bij gevolg van onzen strijd voor de rechtmatige heropbeuring van ons volk. Koitzichtigen en kleinmoedigen weeral ! die niet wisten te vertrouwen op de alwijze leiding der Voorzienigheid. Want ziet, na zeven maanden hardnekkigen oorlog, satnen • jragen der hardste ontberingen en beproe-vingen, is het ii.eengroeien van de twee Waalsche en Vlaamsehe bestanddeelen van ons land geworden tôt iets dat, in bloed gemetseld, anafscheurbaar is en tôt weligen oogst zal gedijen. En wel verre dat iets zou te loor ge-gaan zijn der Vlaamsehe fierheid en zelfstandig-heid, wordt deze erkend en gehuldigd door de ijansche wereld, tôt zoo verre dat, denzelfden dag, — Woensdag 17 Maart — twee Fransche bladen van tegenovergestelde richting : ' L'Echo de Paris " en " Le Matin ", aile twee 3ns Vlaamsch-zijn erkennen : L'Echo de Paris met onzen "Belgischen Standaard" te ;iteeren, Le Matin met het volgend artikel : Men moet Vlaamsch leeren. « Een onzer 3elgische vrienden heeft me zoo even gezegd : — De Franschen, durikt mij, geven zich geene uiste îvkenschap van de veranderingen die de :conomische toestand van België zal ondergaan îa den oorlog. De strijd tegen de Duitsche pro-iucten, dien de Belgische bladen begonnen met Len Augustus 1914, zal nog geweldiger worden îa den vrede. Wat wij gewoon waren in 3uitschland te bestellen, zullen wij grooten- deels in Engeland en Frankrijk bestellen, voor-al de eerste jaren, daar de Belgische nijverheid bijna totaal door ùen vijand vernield werd. « De Engelsche handelaars en nijveraars, hebben zich vereenigd om te onderzoeken welke producten zij in de plaats konden stellen der Duitsche artikelen ; daarnevens echter leg-gen zij zich neerstig toe op de studie van het Vlaamsch. «Degene die zijn nieuwe Vlaamsehe cliënten in de moedertaal zal kunnen aanspreken, zal daarin een groot voordeel vinden. België is, wel is waar, een tweetalig land en veel Vlaamsehe kooplieden spreken Fransch; maar de Duitschers wisten heel wel hoe de markt bij voorkeur open stond voor wie goed zijn woord kon doen, zelfs in gewestspraak. «Waarom zouden de Fransche nijveraars, handelaars en reizigers zich niet toeleggen op de studie van het Vlaamsch, nu vooral dat zooveel bevoegde Belgische vluchtelingen niet beter vragen dan hun de taal aan te leeren. «Zoosprak onze vriend, die niet een flamingant is, maar een Waal. En wij geven hem gelijk. » In de Dardanellen. TWEE ENGELSCHE SCHEPEN EN EEN FRANSCH SCHIP GEZONKEN Al de oorlogsfeiten op 't land zijn deze dagen in de schaduw gesteld door wat gebeurd is aan de Dardanellen. Na eenige dagen stilstand, is de beschie-ting van de zeeôngte op 18 dezer hernomen geweest. Tôt nu toe was ailes betrekkelijk gemakkelijk van stapel geloopen en hadden de verbondene vloten luttele schade geleden, alhoewel ze de forten aan den ingang in stuk geschoten hadden en reeds eenige kilometers in de zeeëngte zelf, gedrongen waren. Op 18 dezer begonnen ze de beschieting van de eigenlijke geul, die op dit punt zeer nauw is en groot gevaar opleverde. Dat deze operatie met verliezen voor ons zou gepaard gaan, leed geen twijfel, maar toch hebben we niet kunnen vermoeden dat de te betalen toi zoo erg zou zijn geweest. Het vuur werd geopend om 10.15 uur door de engelsche slagschepen "Qmen Elisabeth" "Inflexible" "Agamemnon" en "Lord-Nel-rol" en door het fransche eskader, samenge-steld uit de schepen "Suffren" "Gaulois" "Charlemagne" en "Bouvet". De twee engelsche schepen "Triumph" en "Prince-George" namen insgelijks op eenigen afstand, aan den slag deel. Men beoogde het forceeren van de geul van Tjanak. De forten antwoordden geweldig en, bij uitzondering deze maal, scheen hun ge-schut, wel te zijn geregeld. Een hagel van obussen kwam op de schepen terecht die niet ten achteren bleven, en om 1 uur 25 de forten tôt zwijgen brachten. Dit ziende, werd besloten de geul in te va-ren. Het fransch eskader vaarde voorop, als plotseling de "Bouvet" o^ eene onderzeesche mijn kwam te botsen en in twee minuten tijds ten gronde zonk. Enkele manschappen wer-den door engelsche booten gered. Om 2 uur 36 begonnen de forten opnieuw te vuren. De "Irrésistible" moest de slaglijn verlaten en zonk langzamerhand. Waar-schijnlijk had het schip ook eene mijn geraakt.Om6 uur 5 onderging dz"Ocean" hetzelf-de lot en zonk in diep vaarwater. De bijna geheele bemanning dezer twee schepen werd gered. Intusschen werd de "Gaulois" door de turksche batterijen erg beschadigd en ging stranden aan den ingang der Dardanellen. De schade aan de forten teweeggebracht, kan nog niet juist geschat worden, maar moet overgroot zijn. Zal die eerste tegenslag de actie tegenhou-den? In geenen deele! Voorzien was het, dat de Verbondene vloten er niet heel gaafs zouden van afkomen ©n daarom werd onmid-delijk order gegeven, om de "Bouvet" door de "Henry IV" te vervangen. Twee engelsche schepen zijn ook reeds naar de Dardanellen gezonden om de plaats van de vergane slagschepen in te nemen. De operaties zullen voortgezet worden zon-der oponthoud, daar de bondgenooten over voldoende macht beschikken, ter plaatse, om 't begonnen werk te voltrekken. Op datum van 16 Maart is de vice-admi-raal Carden, voor gezondheidsreden, vervangen geworden door admiraal John Mi-chaël de Robek, die nu 't opperbevel voert nvpr Hp. verhondene vloten. Laatste Bericliten. In België. — De Duitsche artillerie heeft geen groote werkdadigheic aan den dag g^elegd. Nieuwpoort alleen werd weerom beschoten met obusseï: van groot kaliber. în Fraokrijk. —■ Bombardement der kathedraal van Soissons. In Champagne hebben we een weinig vooruitgang gemaakt ten Noorden van Mesnil. In Argonne : Geweldig geweervuur dat niet is gepaard gegaan met een aan val. Te Eparges hebben we onzen vooruitgang gehandhaafd niettegenstaande twee aanvallen, die afgeslagen werden. In de Vogeezen, na de kleine en groote Reichackerkopf verloren te hebben, zijn wij erin gelukt de kleine weerorn in ons bezit te krijgen. Het gevecht duurt voort om de groote te heroveren. Oosteîljk Front. — Op den linkeroever van de Niemen hebben we Vessee bezet. De Duitschers trekken achteruit op Seyni. In de Karpathen heeft de vijand onze stellingen van Cenjnovitz, Gorlitz, Rpitzarouskaia en Marmkatch aangevallen, maar werd met bloedige verliezen terug'geslagen. Op het front van Ossovietz gaat ons tegen-offensief met goed gevolg voort. Dardanellen : De Russische vloot der zwarte zee is gisteren den Bos-phorus genaderd. De Engelsche en Fransche Admiraals hebben oorlogsraad gehouden aan boord van den « Suffren ». — Eene belangrijke actie is nabij. « FABRICATORES ERRORUM » \ - Leugensfabrikanten - Hoe een tekst van lsaïas nog te pas Komt ! 't Is aardig en niet aardig,dat ik bij 't lezen dier woorden — zie ad Laud. fer. VI — aan de krioelende overrijnsche fabrieken dacht, die als gezaaid liggen, in aile hoeken en langs aile straten van het Duitsche Rijk. Iedereen bewond«rde die zoo menigvuldige groote nijvergeidsgebouwen, iedereen kende hun voortbrengsels in winkel en in huis. En toch wist niemand, dat de Duitschers, zoo hoog-moedig op al wat uit hun hand en uit hun brein kwam, nog het jeuksel en de keteling ] gingen onderstaan, binst den oorlog — een , tijd van bloed on tranen, van steenen- en ] hartenpuinen — nog anijere fabrieken op te richten van eene nieuwe soort en een ander ; slag : ik noem de Wolff-agentie, het Duitsch Hoofdkwartier, den Ministerraad, en heel de keizerlijke kliek. , Leugensfabrikanten van leugensfabrikaat in leugensfabrieken ! 't Maakt een mooi effekt ; nevens die vele vervaardigers van potten en pannen, seizens en rakels, messen en vorken, schoenknopjes en nagels.... Leugensfabrikaat ! veel goedkooper waar nog, dan al die vele voorwerpen die Duitsch- 1 land, tegen den nauwsten en geringsten prijs, 1 en tegen aile concurrence in, over de heele 1 wereldmarkt gooide. Aile leugens immers l van aile merk en firma, krijgen aile wereld- < lingen gratis voor niets, plus eenige goud-stukken op den hoop toe, als ge dorstig en 1 hongerig genoeg zijt om hun leugens in te j 1 zwelgen. 't Bewijs daarvan : De dagbladen die | ' de leugenaars wilden ten dienste staan. Denkt ook nog op de agentie-inlichtingen : j ( Luik was gevallen den 7en Oogst, de Bel- j ' gische « civilisten hatten geschossen » ; 5 Frankrijk beging de laffe daad Belgie's neu- ' 1 tralen bodem te schenden... en zoo voorts... zonder einde... in œternum... En de dutsen van Duitsche soldaten, geloofden goedzakkig, omdat hunne offi-cieren het zeiden : dat Parijs en ook Kales ingenomen waren.., en och arme ! de onnoo-zele bedrogenen, die niets van aardrijkskunde afwisten, waren nog maar ter spoorhalle van Oostende... en ze kregen ter Marne zoo'n geweldige davering, dat ze plots, verbijsterd ; en bibberende uit al hun ledematen, 60 kilo- j meters, in hun tccht naar Parijs, achteruit en , ^ rechtsomkeer vooruit snelden. Seinde de Keizer — der fabrieken hoofd- . direkteur — ook al niet naar Wilson dat de ; ^ Belgische priesters op zijn slaven hadden j gevuurd ?! I ^ Onnoodig de leugensuitstalling der offl- | = cieele-hoofdkwartier-berichten ten toon te spreiden. Zijn ze niet ziende blind, hoorende doof, en sprekende... dom ? : De Ministerraad mocht natuu.rlijk niet on-derdoen. En zoo hoorden wij onlangs een minister cijniek-weg verklaren, dat Duitsch- r land kolossaal rijk is en Frankrijk arm lijk c de straat.De slimme Bethmann-Hollweg moest v er nog bijvoegen dat ten Oosten en ten V Westen, het Duitsche leger een ijzeren muur i; is. Moet de Reichstag goed ingelicht zijn om ■ niet te zien dat de verklaringszang eenige toonen lager gezakt is, dan die waanzinnige triumfzang van overtijd ? Vroeger, was 't al vooruitgang, zegepraal en overrompelend oifensief, dat 't Oorlogskariljon over de slag-velden klangelde. Thans, draait het laatste koepleetje uit als op het gezang van een slee-pend straatliedje : Reichstagmakkers schept maar moed.. Ziet wat paardenwerk de muur van de ijzeren defensieve doet... Wat zijn we ver van die hoovaardige Weltpolitiek ! Fabricatores errorum!... De leugens fabri-kanten, zullen 't land der schande intreden, en ons duurbaar Belgie, thans beproefd lijk Israël 't eens was, zal met 's Heeren hulp, weer oprijzen in een dag van reinen glorie-glans Théo Loo. up nei xzeriront. Na de schitterende engelsche zegepraal te Neuve-Chapelle, is er een nieuwe groote slag begonnen tusschen de Verbondene en de Duitschers, aan den Yzer. De aanval van St-Elooi,heeft geheel de Duitsche macht uitgeput. De oorlogschepen op de Belgische kust nemen er ook deel aan, en het gerucht dezer marine kanons kon men zelfs tôt in Sluis en Dostburg haoren. Gezien ons gedurig kanon-?eschut, is de Duitsche ligging rond Westende jnuithoudelijk geworden. De Belgische soldaten zijn erin gelukt, de alaatsen, over eenige dagen ingenomen, nog :e verbeteren en te versterken. Onder andere lebben zij veld gewonnen in de omstreken /an Nieuwpoort en Dixmuide, maar bijzon-ierlijk rond Tervaete, waar zij 2 Duitsche oopgrachten ingenomen hebben. De Belgen njn ook vooruitgegaan op den weg van Oost-cerke naar Dixmuide. De Duitschers hebben eene batterij gej3laatst >p den weg van Schoore naar Caeskerke. 2 Zeppeiins boven Parijs. 2 Zeppelins zijn uit Noorderlijke richting boven de hoofstad gevlogen. Het was omirent 2.30 uur toen de zoeklichten er in ge-lukten één dezer te ontdekken, die na brandstichtende boinmen geworpen te hebbea, trachtte te ontvluchten. Een geweldig kanongeschut brak onmidde-lijk los en men kon bestatigen dat verschei-dene batterijen het luchtvaartuig beschoten. Volgens het schijnt, zou tezelvertijd nog eene bom uit een tweede Zeppelin geworpen geweest zijn op de koopwarenstatie van Vau-girard, alsook een op de Chaveaustraat te Neuilly. De nachtuilen zijn in de duisternis kunnen ontkomen. Presmyl gevallen. We vernemen zooeven dat de Qosten-rijksche vesting Presmyl, sinda maanden door de Russen belegerd en wier val we in een onzer laatste nummers voorzagen, op 22n dezer door de Russen is ingenomen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes