De Belgische standaard

912 0
21 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 21 Oktober. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 04 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/028pc2v76v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Buljaa < N,*3 f» #t/\n/îo« 91 An Maanirlao* 2$ Octobe? 191 ■5jSiï?'ïî^ £c^, J yiïtà fr. t ^"mV48^"8 * <1 1|B>*8:!*S ! SJHC J *let 8014,1 "ufcjw ;b >t lAod ek dMp»" '' •'"1 yorrJi VarnA*"'** ' ■ |stte« "< I*J 8°ldafr. ; sebijjjswf/îso i 18 dlil DE BELGISCHE STAnDAARD ■Cy -.î^tT^i^r'.y;.... J £#- >*ot, « s* r S "^1 :1 0 P S T S 1, y h ; 8 B E fe B K VtSï«a M M« Coqaill» I 2bb»I]X |) D® PA&BS || *»« <•*'*« V KlsSne uakoC" ► »yy ■• ,'ff ' digisgea : >y Q,*5i- d* r*fpl m f—«* S.BCLA.MBS volgeu* overeîB- ^r2"™"**-" iSwteS33^r=-« rs.l Ut| Vaste Medewerkers : M. E. Belpaire, L, Duykers, P. Bertrand Van der Schdden, Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Woastyne, Jnal Filnaert, Dr L De Wulf, J. Simons, 0. Wattez, Adv, H. Baels, Hilarion Thans 21 te Mag lia Siiixei » ^e dsfiju die wij belerea zijn bac lazet. we ver'edea Z >ndag la d«n Epi der Mis. Ai wat leefi is vol argst en v in de verwachtiug vaa steeds mtuw en n rreeewekkand doodsgevaar. Niemand, n dichî noch ver van de streek waar de < lof Ljeit, die zich in reiligheid waant niet eik oogenblik dsa grijaslach ran dood meent te ontwarea. De menschel zwakheid siddert voor zulke benauwe gerareu, want zij is huirerig roor lij en sterreu. Geen menschelijke beschom feu zija u machte haar daartegen te £ ken. <■ *nt niet» van deze wereld kan 187 jicj vergoeden. Het Galoof alisen le> grondbegiuselerf, waarop onze nietig! kan «teunen, en schept orertuigingen, ons het lijden en den dood van uit nieuw standpunt iaten beschouwen en hart met geestelijken moed vermannen. De apostel Paulus, die na zijne bel ring, vanaf het begin Tan lijn apostelan meer geleden had dan al de andere Apo Ien, en dus van onderviading mocht sprel leert ons in den Epistel Yan dezen Zone waarîegen wij moeten strijden, waarait onze sterkte moeten putten, en welk [ -wapenrusting moet zijn. Dese heedtjke blaizijde achijat waari f fesc/ rert-n voor een oorlogsmao : « Bj ders : Wéest slerk door den Heer en d ds kracht zijner s/erkte. Rast u uit mel •wapenrusling van God, opdat gij best kunt zijn tegen de aanvallen van den d vely want als christenen Toeren wij strijd niet tegen vleesch en bloed (te mensshen) maar tegen (bovenaardst overheden en machten, tegen de duirel de wereldbêheeischers dezer duister; teget de booze geesten die ons orngev Daarom grljpt de wapenrustiog yan G opda^ gij kunt wedersl&aa ten kwade d en y. îmaakt stand houien in ailes. Si das oawrikbaar, uwe iendea omgord \ v/aarheid, en bekieed met het har, der rechtvaardightid, «n de yoeien schoeid mec de bereidwilligheid «an Erai geiie des Vredes f«m te belijiea en Terkondigfîn). Voorziet u in alies yan Schiid des Geloofs, waarmede gij al vurige P'jlen Tan den booze kuat uitdoo1 en neemt dçrn helm der zaiigheid (de hi op ds zalighfeid), en het zwaard vaa < Giest, hetwelk Gods woord is. » Ziadaar de wapenen van den christen dien eeuwig-belangrijken âtrijd van gesstelijk ierec, die wei gewichtiger is t al het gehaspel van menschen voor m schelijke belangen, hoe rechtraardig en s deze ook mage zijn. Geheel ons leven m das gegroeid zijn uit- en gepantserd i waarheid, rechtvaardigheid, evaogelisc ijver, geloofsoreruiging, rostvaste ho Met deze wapenen zijn we bestand te, aile aanvechtingen van dan booze en zei van den segegraal ; daarmeè zijn we i gew trbor^d tegan oatmoediging, ge* waa d vo'îr afralligheid, want helder loof an vaste hoop zijn de zekerste b van moed, van âtand<sstigheid, van h haftige Hjdzaamheid. Zij die zuike zieltsterkîe besUtén, la ïich door geen menscheiijke tegenhe Teroairasten maar richten in voile ' trouwen hua hart sot God en bidden ge de Kerk in 't misgebed van dezen Zoadi « 1 1 uw geioorig gezin met voortdure gjc iveid bewareû, opdat het door uwe scàc miug-'-fia alla tegeaheden befrijd b ve} t n door goede werken aan uwen Na mogs getrouw zija. » Zij zingen gelijk de Kerk in den ko g«Hg der Mis : « 0 Heer, een toerlacht i I Gij ors geworden van gesiacht tôt geslacht. Mrtt de vaierlandsl te vende en moed!^ Esther kibgea zij bij de intrede der Mis ,3 È i Aa» uwea «il, o Heer, is aîks onde s'.el worpea, en niemand is cr die aan uwt ree» ; wil kan weêrstaan. Gij immers hebt ail ïeer , gemaakt, hemel en aarde, en ailes wat oeh onder de heatelen is : Gij zijt de Heer vi 30r" al het geschapene. Zij betrouwen vast c en God, gelijk de psalmist ia den Gjœmuni ^en zang der Mis : « Mijne ziel smacht naar u t heil en vast betrouw ik op uw woord 11 H! 0 den ' wanueeI zult Gij recht doea over mijne ve S volgers ? De boozen vervolgen mij : ko T ÎQ* q ter_ mij ter hulp, o Heer. mija God. » Met e( bet woord, zij zijn gelijk aan — en waardij rert navolgers vanden heiligen man Job,aanwi< îeid de zacg bij do off rande v&p.daa^hericrie die en die geroemd wordt als « eenvoudi| een rechtraardig en godfreezend ». Naar zr ons Toorbeeld zija wij bestand tegea de hards glagea van Gods of Sataus hand en putt« ttfe" uit hun «terk geloof dea moed om met he; l!>t' te herhalen ; « God gaf het, God ontnai sle" het : zija heilige Naam zij gezegend 1 » Len, 'aÉf> Dom Franco de Wuels. wij ons ~ ~ — VAN E.H VOOR Z ONZE SOLDATBN de tQd Kerousky td Brus sel Ul~ Kerensky, de man *an den dag in Ras ^eB land, is ook eens de man der Russen g< ^en weest te Brussel. Hij heeft er, in zekere ae) sin ona&ngecauie heriaueringen acbtergeh 6Di I . . ' ? ten. lis « a ' î Kerensky wa§ îaagen tijd student aan «i | hoogesebool te Brussel en een dter geestdri ' I tigste en ïuidïuchtigsteleden van de Russ ^ s sche kolonie der hoofdslad. Hij bewoond ; f I eea kwartier te Elseue en gelijk het nogs | tamelijk veel gebeurt mut studentea, wer | hij een zekerea pacht door de politie op^e f5 pikt voor nachtfumoer. het r te Hij was een trouwe bezoeker vaa de her het ^er8 H ^ux Gares de Maastricht », Naani jje sche piaats, dat toehoort aau de brouweri ren ! * Zwarte Ruiter » van Maastricht. Daa wp t hield hij rergaderiag met al de jonge Raasj ien I sc-,,e eîementen der hoogeschool. Hij wa | hun hoofdman en revoiutionaair van top te jn {teen. bet ! Als studect deed hij schitterende sîudies ian Hij studeerde bijzonderlijk de staathuû sû- houdkunde en de politieke en bestuuriijk del wetenschappen. oet net Onaishtbarc Sobepea aen Uit New-York wordt gemeld dat de b< °P* roemde uitrinder Edison er in gelukt is ee 5<Q « pnsiehtbaar > schip uit te vinden dat o ieT degelijke en doeltrclfende wijze de du'tscb 50^ ondcrsetërs zal bekampen. r^" Men moet niet denken dat het hier een ^e" wonderlijke uitriading geldt. Neen *e b< coa i staat aileenlijk in het bedekken van h* | schip met eene soort verf. Daardoor wor< ' het schip onzichtbaar gemaakt. , i Men denkt dat de Vereetigde-Siaten c _r uitrinding in 't korfe zallen in 't werkste ^ijk ^n* * : Als 't kan helpeo, hoe eer hoe liertr' d ' , \ De kuastkaarten van Glaerhoudt be- : lij- ; De prachtige kunstkaarten, als kertg< a m ; schenk door de « Belgische Standeard * ui Igedeeld, zijn nog te krijgen Swiss Cottagi De Panne, tegen o,5o fr. de reeks van ici ,ijl tien oentiemen de kaart. i t % * j Ooi*iofcifdir*£|^r- • C. ^ 1 # £ * r"r BELQISCH FRONT a I ; 19 Oktober, ao uur. — Artillerie-strij< sr langsheen het front. Gedurende de twe m « laatste dagen hebben we weerwraakgeschu (p • uitgeoefend op de vijandelijke stelliagen ei e. batterijen. In den nacht van 18-19 dezer i w f een onzer patroeljen een vijandelijke s(el . \ ling bij Dikstnuide binneogedrongen eame Igrenaden def bezetters verjaagd of gedood De vijand richtte tegen onze stellingen eei , geweldig kruisruur eenige oogenblikken n !n t de wederkomst van dit detachement. rej >n j De Duitsche vloot breekt rt, de Russiseke weerstand ia de golf van Riga- in te j Petrograd bericht : Ds vijand heeft hee n het eiland Oesel bezet. 's Nachts poogd n zijn vloot de golf ran Riga binnen te drin jj I gen. Drie onzer slagschepen toge a dez 1 vloot te gemoet en aanraardden hetgerecht ; De duitsche dreadnoughls beschoten vai op verren afstand de Russische schepen.di. -zich hardnekkig verweerden. î Oas slagschip S lava werd gezonken. In de zeeengte van Moon werd de res orner vloot aaogevaîlen maar kon weer staan. De duitsche vloot beschoot en ver nietigde dan de kustbatterijen. Er liggen 55 duiteehe schepen om Oesel t t - Het geschil tusschen !* ] Holland en Engeland (_ Het geschil tasschen Holland en En^elanc is nog niet bijgelegd, Men weet dat Eag«' g land aile telegrafische betrekkingen, en he ^ Ieveren van voorraad kolen Holland heef ontzegd zoolaog het de duitsche versche e pieg van srrint, zsnd. cimea» naar Belgii toelàat. Hollaad heeft allea uitvoer van ta-bak en*, verboden. 't Is van deze maal enr . stiijr, maar men gelooft toch aan een verge lijk. Bij den vijand j Von Bulow is plotseling te Berlijn terog r gekeerd. Mea breogt dit in verband mel een wijziging in het ministerie. MichaSlis 3 zou dus self wei ernstig betrokken zijn. » t Na de inname van Mahenge i. In Oost-Afrika hebben de troepen van i- majoor Bataille de achterrolgiug begonnen t van de duitsche machten iu de bergstreek van Mahenge. Toi heden konden slechtf eenige bijkomende gerechten gsleverd. Ns de inname van Mahenge hebbep de belgi-( sche troepen 109 europeeaao-sche krijgsmsn-B neuea 156 zwarte soldatea geaomsn. 11 hkmmtmtm Oui® « 2 ; e • PARUS meldt : Groote artillerie-bedrij .. | vigheid in de streek der Aisne en op d t { bçide Maasoevers. [t | Duiakerke heeft een twintigtal bommei | gekregen. , ! j8 Op 't MACEDONISGHE FRONT leven dige bedrij vigheid der bulgaarsche artilleri en een britisch moDitor heeft de bulgaar sche batterijen aan den monding der Strcu ma tôt zwijgen gebracht. Geen engelsch bericht is afgekondigi t- geweest. a "9 ». y miÊÊÊKiKSfaÊmKmtÊmmao'aaamÊm'aiii irn ■nninri^umhmhmunommi Een beetje Politiel î De poiitieke weffld beleefi beroerdet 3 dea tegen woordig. Zoo wei bij oea als ! t den vijand. En 't verdieat wel een oog« I blikjs aandacht omdat de politiek in d i oorlog ook haar wosrdje te zeggen hee . Bij oas, —Fraakrijk en Italie ni. —kom t de moeilijkheden voort, uit inwendige g beurtenissen, dm eea zaak dis uit te vet a ten is als een huishoudelijken twist en hii a in komt men algauw weer tôt akkoord ; den vijand staat de politiek op sprieten ( wille van buitenlandsche aangelegenhed • en dat is ergsr ooidat het gescfiii tussch vreemden moet bijgelegd worden. I , Het iosbreken der scbaodalen ia FRAN j RIJK, «ad over etnige Wtkea het ministe j Ribot om verge worpen. De schuld Js „ rechtsireeks of oarechistreeks aaa den 11 3 . _ ! mater ran Bianealand, Md»y, die zekc , ■ persoaea buitenmate begeaadigd ha - Paialevé volgde Ribot op, maar de scha II dalea catneii ia .uilbreidieg toe zoodar , dat ook het ministerie Painlevé eria betro 5 ken werd. L. Daudet, bestuurder van l é dagbiad " L'Action Française" had ^ § een partieulieren brief aaa Poinoarë, Mal _ t van hoogverraad beschuldigd. Na onderho _ | van Daudet door den onderzoekrechter h | het ministerie PainSsvi in een bericht g^zej | dat de beschuldiging geen steek hield E | heeft groote opschudding verwekt. Painle ; werd verweten Malry te hebben verdedif ; zonder gelegsnheid te hebben gegeven a: | Daudet om z,ich te verrechtraardigen, no I . aaa dea oaderjo^krechter om de zaak tôt b _ | einde te eaderzoekea. Hij wordt door > ^ f rechterzijde en de socialisien ook beschi II digd snisbruik gemaakt te hebben van e< bijzoaderea britf. | Ds dagorde van vertrouwan die i i steide, bekvram slschis 56 stemmen met | deïheid, maar aoo K^merleden oathiey< 1 zich, De miaislerraad heefc reeds twe { maai in buiteagewoKc zitiiag beraadslaag ? Htît gevolg ken wezeu dat we een nieu i ministerie in Fraakrijk zuden hebben. s We zija daaraaû eon beetje min of me ? gewooa,s.lho8we! dit gedurig veranden ' s van ministerie geen teeken ran sterkte i i In ITALIE is h<6î geschil van meer en i stigen aard. Daar heeft zich een nieuv | parti] gevormd die I fen radiki f wijsigiug ia de politiek vaa de regeeriî | wiit- Ze beoogt ni. eea rredaepoiitiek. | De Giornale schreef gister det de te 1H stand er verward uitïietj Da eersîe Kams ; [ aittiag zai ùitmaken, indien Iuîië al of ni I zekere voor waardeu zal voorstêilen om t ■ | wel het einde van den oorlog te bespoedigi * ofwei oaa dea oorlog voorttezetten met en | groote beslistheid maar met de bijbedoelii i Î een meerder meezeggiugschap. te hebbi | in de buitealandschs vraagstakken die 1 . I Entente ©p te lossea heeft. Italië bele< • ! een erestig oogenblik, We moeten eeht | niet gelooven dat'aet spel opden wagen zi i < alleen bij ons voordoet ! Verre van daar, | DUITSCHLAND keat tegeuwoord | oogenblikken van politieke ontredderi - • die het verder verloop vaa den oorlog e ) 't nadeei van Duitsehland schrikkeiijk 3; -1 dreigen. • | De misnoegdheid in Qostenrijk is t 1 toppunt gestegen. Daar #il men volstrel f den vrede. De staatsmannen van dit la l ontdniken zulks niet meer. Duitschla; moet die misnoegdheid tegenhouden en d( noods bekampen wil het de medehulp v Oostenrijk niet «ien veranderen in een lij [ saam medegaan, wat hetielfde is 1 ^ een lijdzamen tegenstand. Bulgarije en Turkeije stasa twee doghonden tegen 1 elkacder. Ze zallen DijitscbJftDd niet afval-B'1 lig worden orndai ss vreten aat ze zouden •• verpletterd worden op suscit a voet. Maar twee honden die wakea m0 tea en aile *; oogenblikken eikander in 't haar kannen \ vliegen, doen meer na- dan voordeel. n* 't Moet wel erg sijtî, vermits de Duitsche ctl • • f : keizer ia hoogst eigen p< raoon eece rei« " | naar Sophiaen Konstantinopel noodig heeft Cn ; geacht om de twee verbitterde landen tôt î bedaren te brengen. ^ I Het hoeft niet gezegd dat zulke toestand J! lamlendig ingrijpen moet op den algemee« : nen gaag der zaken, die er in geenen deele >m schitterend uitzieu, vermits in Duitschland ze!f de houding ran de verschillende poli-en tieke par^ijen eea radikaal rerschil verraadt ^ in 'i voereu der butteolandsche politiek. Pangcrmaiiisteo eu niet-Pangermanisten '. ziitea eikander ia 't haar te klieren om te 1C ' t . ' wetea indien Daitsehlsnd al of niet toege- jjo } t a ( vingen moet doea ia^ske Bslgîë en Eizas ^ ; om tôt den vrede te gerakea. * I Bij oss ligt de moeilijkheid aau de opper- " ! vlakle, bij dea vijsad kaaagt ze aaa den ^ , wortti 't Is niet moeilijk te voorsptllen . wst bet langst zal duren 1 iet j 0 jjj Ï ~ . a» -n j-iu ôîl Uit " I^FERNO" "! 1 ROMAN ï î van den Daitscher E, Stilgebauer. 'il ? T ré i ?d j LEUVEN ia | I Zuster Irène op weg naar het tlagveld et { aan den Yzer, hield even op te Leuven om • het werk ts aanschouwen van de duitsche | Vandalen. Zij denkt : sn ^ Aan de stiile wateren van de Dyfe bg ! eens eea st&d, vriendelijk aïs geen tweede itj iu het Brabantsche ïaod ; eea hooge roep r- ! giii^- van de geleerdheii, die zij herbergde ;n uit; beroemd wss zij en gewijd door de e- geschiedenis in de p&tena vaa ceuwen, die d. zonder haar te kunaen vernietigen, orer w haar eerwaardig hoofd waren heen gegaan. | Zij was het sieraad van Zuid-Brabant, zij «r was het I :n In het droomende, door olmea bescha* s. duwde kanaal, dat Dyle en Rapel verbindt, i- spiegelien zich de geveldaken van deze stad pe en verteldeu van lang vervlogen dagen, toen de raadshejer in zijn met hermeîija omzoomd île flaweelen ambisgewasd het wonderschoone ig sladbuis bianangiog, om met anderen van zija rang en stand o*er het lot vaa Leuven e- te beraadsiagen. In den donkeren spiegel r» harer wateren rus lie met welgevallen de et blik vaa de schoose met de lange blonde if- vlechtea en de Gretcheïimouwea aan het îiï nienwe kleedje, al* zij ia stille ochtendursn n naar de mis giî)g iu de overoude kerk îg van St. Pieter. m Zeer geieerde professoren disputeerden ie daar eens ia wevsrshallen, in de schadnw fi van de huizen aan de overzijde der oude er straat naast de Markt en antwoordden de ch t vragea omirent het begin en het einde drr ; wereid. Want de Universiteit van Leûren ig kon zich meten met die ran Bologaa en i!g Padua, en was ia den tijd, dat de oorlogen in van Lodewijk XIV Duitschiand verwoest-»e- ten, in de Nederianden de eerste van haar tijd. Maar nog verder terug dan de dagen en van LodewijkXlV ging de glans van deze it, Universiteit, die mea kort na het optreden ad van Luther als de eerste van geheel Europa ad beschouwde. is- De bijzondere stad, die, zooals Irène an weet, voor altijd in puinhoopen ligt, zag d- op een geschiedenis ran duizead jareu ; lij ils was groot en beroemd in de dagen, toen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes