De Belgische standaard

1146 0
05 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 05 November. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 29 september 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2r3nv9bc60/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

r&r ABOfflWMMTM Vsor Soldâtes I maud x,as fr. a tuaandcB 9,50 S mtaedti 3,7} Siet Soldâtes in 't land 1 * Maand fr. 1,75 ? wsaoden 3,50 "-dee 5,35 •-S-» Bciten 'tlaed s Jaaaad fr. a,5o > tnaaodcn 5,00 S Ëaaaadn 7,10 —S— «J»ai iv «or u 1081 Uinsaa? . fttâ. OE SE LOI S C H E f§*TAnOAARD i Opstii ir j .Beheir Villa Lti Charmettca Z*edijk DB PANNE g -* « iefi- digingan : o,as fr. de rtgtl RECLAMER volgcnc o*er-«cnkonctrtm^xPK rhsn# iî) V y Siichtbr-Bkstuurdbr 1LDHFONS PEETEUfe %g fl| VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpaire, L. Dnykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van'de Pérre, Dr. J. Van de Woestvne, Juul Filiûert. Dr _ De Wolf. 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilar VASTE MEDEWERKERS : M. laar den vrede De voornaamste voorwaarden van d< wapentsilstand met Turkeye 1. Bevrijding der gevangene Armenia 2 Onmiddelijk ontwapening der Turk; tro pen. 3. Afstand van aile de garnizoeuen van Tripolitap.nsche en Cyrenaische fort en. 4. De verbondenen hebben het recht krsku.'dige plaaisen te bezetten, gebrui nisxi n d^r havens en van den Tunnel Tau 5. In Persie zijn de Turken verplicht Ire 'i onmiddelijk terug te trekken, en Tr caiïcasus ta ontzetten. De spoorwegen woi on.ier ons toezicht gesteld. 6. Aile briefwisselingen met Duitschlan Oostenrijk verboden. Be eerste voorwaard< van den wapenstil-stand met Oostenrij 1) « Times » meldt dat de eerste vereisci den wapenstilstand zullen zijn : 1 de vrije beschikking qver het g«h «pi rwegaet. 2. uitlevering van aile krijgsgevangenen 3. aflevering van aile oorlogschepen onderzeeërs. De toestandinTurke^ % i Goiistatiflopel is het voiop omweute riSizenden soldaten doorkruisen de stad leven van hetgeen bij de bevolking nog te st valt. De verdeeling van ûostenrijk-Hongarij* K 3r Karel I staat voor de instorting v, ijk. Voor 't oogenblik is hij nog schijnl d> - geerder, maar feitelijk is het zoo niet. . de v. rsehillende volkeren hebben zich al sen urd van het ouïe Reizerrijk om hun 2 standigheid uit te roepen. Thecken, Slaven, Maijars en ar.c kozen xeeds hun bestuur en plaatsten de regeering voor een voldongen frit. Keizer Karel I zal gedwongen worden de nocmde besturen te erkennen lijd» geen twij Zijn laatste nota aan Wilson gericht, is daar beste bewijs van, Het zal heel belangrijk zijn eens na te g hoe de verdeeling geschieden zal. Alswann mr;: aile de stroomingen van de verscheid. volkeren nagaat,dan kan men zich toch een bi juist gedacht vormpn van de veranderingen aan het rijk zullen worden aangebracht. Op de eerste plaaîs hebben wij de Slaven, twee rassen verdeeld : de Thecko-Slaven en Youngo-Slaven.De eersten zijnde Slaven van Noorden, de andere zijn uit het Zuiden. Op de tweede plaats hebben wij de Ruthei en de Latijnen. Het spreekt van zelf dat de Latijnen, die irrodentegrondgebied bewonen,zullen overg: na ■ Italie, en de Polen naar Polen. De Zuider-Slaven, Yougo-Slaven, hebben tijd Serbie als hun moederland aanzien en z len zich dus waarschijnlijk bij dit land aansl ten, ter wij 1 de Noorder-Slaven, de Thecl reeds een zelstandigen staat hebben gevorn Bliiven dus nog de Hongaren en de Du Se •••S. 0:' Hongaren hebben hun en besiu . n Karel I zal wel de konin 0 ,j-1 ;:i -• «s* vragen hun aa s wiu i? • 1 • zullen dit tnisschier; «. . ,»ikr oogenblik dat de algemeene vredt e verdeeling zal beslissen. T~ — Fer crin ad tom. —o(«o»)o— Wanneer Dante door de straten van Fio rence ging, wezen de menschen hem me \ den vinger, zeggende : « Ziet dien, die doo de duistere rijken heen, aanschouwde dei glans van 't Paradijs. » Dit beeld schoot mij te binnen toen il gisteren, door de tragieke duisternis de Yzerstréek, aanlandde in de zonnige dre yen van Ghistel en Varssenaere om he overheeriijk" Brugge te bereiken. Brugge dit Aardsch Paradijs, dit in st^en verwe-e zenlijkt ideaal 1 Bmgge, ongeschonderi e ongedeerd ! na-vicr jaar verwo sting et gruwel, 0 Gode zij dank ! die onae vurigi n gébeden verhoorde, opdat de kroon, d< i- gians, de heerlijkheid van West-Vlaande-n ren zou gès<paard blijven. Maar werd de juweelstad gespaard, wa Q gezegd Tan de streék die vier jaar lang het tooneel was van hardnekkig en bloedi^ geworstel ?Geen woorden zijn in staat der L tragischen indruk weer te geven van dit eind looze vlaktén moddér, rietbewas?en plassen, waar hier en daar eenige pui-. nen uit oprijzen - - âcheepsgebouwen ui een modderzee. Boomen?.,. er zijn er geei: meer, ten zij skeletten, wilgepeld. krom e gebogen, stukgeschoten. Gewas ? — geer spierken te zien ; enkel de Jtreurige rieter zoo doodsch van kleur als het slijk waar-q uit zij opstijgen. En dan die verwoeste verlaten dorpea, waar geen licht meei brandt, geen Ieven meer lacht 1 De dorp^ \ kerk — een st.uk muur. De iwoningen — vormlooze puinen. Verwoesting, elleede ^ gruwel : dat is nu het^yeurne-Ambacbt de Yzerstreek. En komt men daarna ann de zonnigf dreven, in al de pracht van hun najaars klt urendos, in al het geurige van Gezelle'f Bamisbosschen, dan ga t het hart open er dankt men God ons land zoo schoon ge 3 maakt te hebben in zijn eenvoudigen luis-r ter. Want ja,al die lachende dorpen, naar-3 mate men Brugge nadert, zijn ongeschon - den gebleven, of ten minste in vroegeren welstand hersteld, en de torens en tinnen van Brugge, in de verte rijzend, wakén - over al het omliggende in de veilige vrede 5 van vrijheid en voorspoed. L « Për crueem ad lucem » = Veel heeft ons land geleden in deze droevige worstel-jaren, in den bloedigen strijd voor plichl en fier zelfbestaan, maar zooals op het einde van de droeve baan langs Pervyse en Schoorbakke, de aardsch-paradijzische lanen en dreven wachfen in najaarskleu-renpr.icht, zoo lacht ons vroom en zelfver-getend volk toe een toekomst vol licht en luister, vol vergelding en triomfglans in de erkentelijkheid der wereld en 't gevoe-len van volbrachten plicht. God zegene Vlaanderen I M. E. BELPAIRE. De Panne, 3i October 1918.. UIT DEM ZAK, H >elang zullen de butgets nog moeten wachten om te raogen pec spooe van j Popednghe, langs Ypet. Roeselate, Tho-cout, Bcagge en Oostende ceizen ? Een tcein pec da^ gaan en keeten wate voldoende. Die spooeweg is zekec vec genoég van het feont vecwijdecd. Rijsel ligt nog dicht bij 't ftont, en et , cijdt ceeds een tcein voot bucgecs tus-| schen Rijsel en Pacijs. I T-t 1 1 ■ . m - . * — — ' ' | De Bslgen op 't kanaal Gent-Terneuzen en op den Weste-i l'jken oever der Schelde Everghem, Dronifen, ^ Afsné, ^wijnaerde, Seever^hem ingenomen De Wapenstilstand met Oostenrijk. 9 Bdgisch Front ^ Onzetroepenziju vooruitgekomen iotcp 180 meters van Selzaete. Ertevelde viel in onze handen en we ligge thans op den Weslkant van Gluysen, Everghem en Drongen werden veroverd n ? hevige gevechten. Afsné, Zwijnaerde en Sever ? ghem zijn in onze handen. Meer Zuidwaart 1 liggen wij op den westelijken oeverderSchel ie e ^ ! De havens van Oostende en Zeebrugge t LONDEN. De havens van Oostende en Zee 1 brugge werden ontruimd, zoodanig dat het ver _ voer van troepen en van levensmiddelen recht ^ streeks zal kunnen geschieden. 1 ITALIAAN5CH ERON A ; ROME. Onze legerszijn Bellune, opde hoog r vlakte van Asiago, bicnengerukt en niettegen _ staande den hevigen tegenstand van den vijam veroverden wij den berg Tomone et Lisser, We overschreden de grens en onze ruiteri ' bozet Pordonove alsmede verschillende dorpen ' ; Toj^hedenontrjamen we aanden vijand 80,001 krijgsgevangenen en 1600 kanonnen. e De Troonafstarid van dèn Keizer s 1 Uit Geneve'wordt gemeld dat de troon _ afstand van den Keizer als een veldaai 1 feit mag beschouwd worden en dat di . officieele bekendmaking enkel en alîeex . uîtblijft om de gemoederen in Duitschlanc , niet te hevig te schoklcen. , Uit den Haag seini men dat de Beiersch* 1 ininister de rechtmatige eischen van Beie' , ren op den Keizerlijken troon heeft bekenc gemaakt, ingeval de Keizer er van onde] [ ttekt. Heeft de oîîderzeeërsoorlog teit gewoed ? Uit Madrid wordtgeseind dat een En-gelsch transportschip op weg naar Malte -een Duitsche onderzeeer heeft gezien die duikelde zonder aan te vallen. De toestand te Budapest. Gister werd de toestand veel kalmer. Gedurende de laatste dagen kon de oproer slechts gedempt worden door de wapens. Men telde 14 dooden en een honderdtal gekwetsten. Nu lieerscht weerom de vol-led'ge kalmt'-. Aile werk werd hernomen. De nationale raad heeft de regeering in handen genomen. De buït der Verbondenen Eenige getallen zullen volstaan om de j overwinningen der Verbondenen te staven. | Van af i5 Juli tôt heden namen we 7.990 officieren en 354-365 krijgsgevangenen ; we mieken 6.21 y kanonnen, 38.622 mi-trajeuzen en 3907 mijnenwerpers huit. Gedurende de maand Oktober vielen 2,472 officieren en 105,871 krijgsgevangenen in onze handen en we bemachtigden 2,064 kanonnen, 16,639 mitraljeuzen en 1, g3 mijnewerpejrs. ]De wapenstilstand ir 0 5 Oostenrijk is geteeke in i Den 4 Nov. om 18 uur eiiid gen aile viji l lijkheden met Oostenrijk. 13 | Vandaag, 8 November zullen de voorv r~ den ervan kenbaar gemaakt wordan. ts -1 Oaiîkbetuigingf aan het Amerlkaansch Rood-Kru M. Henty P. Davison, vooczitteî: het Amecikaansch Rood- Kcuis, v dooe den Konihg veEeecemetkt met t- otde van Leopold, de gcootste on scheiding die dan Fgegeven worden. hem in naam van geheel het Belg I volk, dank te betuigen, vooî: al het gc r. dat zijn wetk heeft geuaan vooe 1 1- soldaten en burgetlijke bevolking. d Croatie—Slavonie en \Dalmatie onafhc jj lijke staat, i. Te Agcam hcofdstad van Croatie 1 0 ben de Kamers de yolledige sphei< geëiseht van Croatie, Slavonie er Dal i tie met Hong a rie oïn een onafhank '' ken staat uit te maken. ^ Na Ludendorjf komt Groener* el Volgens een telegram uit Amster< n I 'nu Groener Ludendorff opvolgen. d | i'uitsehland's laatste troef. e | De Duitsche pers tracht op allé _ nieren de openbate meening tegen j Halsburg familie van Oostenrijk-Hoi r rije op te jagen; om zoo de Duits Ptovincies van Oostenrijk naar Duitsch Keizertijk te doen overhellei Dat zullen wij (de Verbondenen) dulden, meen ik. Een te kort aan geld in Duitschlând. ï Het = -uitsch Gouvernement komt ( 3 beslissing te nemen waarbij de £coup van de oorlogsleeningen als gangbare m worden aanzien. De betalingen zullen wettiglijk in coupoas mogen geschiet Die maatregel is genomen omdat er te 1 is aan banknoten. Russische schepen aangeslagen, De Engelsche zeemacht heeft in de ï pische zee, de Russische kruisers « Ka en « Ardakan » aangeslagen. Britsche ir schappen hebben van de schepen h genomen. é Duitschlând en de vrede. 1 De « Kolnerzeitung » meldt dat de Aa I bisschop van Keulen een schrijven ' | Z. H. den Paus heeft gericht om te vra; Hl !■>! H'1' ■■■»■ ■ —I Wlllll W—H «111111—111 1 T!»—WIHV.-. fe I Voor onze Ylncbielicgen 0», ; 0;,dcrs <:<>■', bri-t werd aa aile Mkiisters irestuurd. Vol^aarne steun. n wij ci; vraa< v m het Vlaamsch Belgisch Verborîd. LE HAVRE, 26 Oktober 1918. Uooqiveledele lleer Minister, en Op veczoek van verschillende leden van ons Verbond, weze het ons toegela-ten Uwe hooge aandachton het volgende I ie ve. tigen : 1) Wanneer deambtenaars, bedienden en werklieden Franktijk zouden moeten . verlaten zonder hunne familias — zooals et het gerucht de ronde doet— om zich te id vest gen in het vrij-gemaakte gedeeltè van het Vaderland, zullen hunne onkos-ten grooter worden, door het feit dat zij, omzoo te zeggen/tweehuishoudens zullen 0t,r" hebben, wat hun MINSTENS verplich-ten zal dubbeie huishuur te betalen. 2) Wanneer het oogenblik zal g komen g zijn dat de vrouwen met hunne kinde- ren hunnen man in België zullen kun-van nen gaaîl vervoegen,zullen deze vrouwen alleen stàan voor den last van verhuis, het vervoer, enz., wat in de tegenwoordige omstandigheden zeer lastig is. om Het Bestuur van het VLAAMSCH sch BELGISCH VERBOND durftte v-rhopen ede dat de Regeering zulks niet uit het 00g ,nze zal verliezen en de noodige maatregeien zal weten te treffen om : a) ambtenaats, bedienden en werklieden, desgevallend, scha leloos te ^ stellen v or het verlies dat zij, 11a reeds beproefd te zijn, ten gevolge ® , der nieuwe omstandigheden, nog ^l.a" zouden te lijden hebben ; b) de vrouwen behulpzaam te wezen, wanneer voor hen het getukklge oogenblik van den terugkeer naar het Vaderland zal aangebroken am .. 0 zijn. Gelieve, Hoogweledele Hee^ Minister, met de herhaalde betuiging n onze trouw aan België, de verzeketii , onzer "de eetb^e<^^e MevoeIens te aanvaaiien. l " " Namenshet Vlaamsch - Belgisch \ erbond : " a De Alqemeené Sekretasis. T1® F. DECKERS. het nie Oostende ene Oostende lag nog diep te sluimeren en reeds jns was z0!l bezig heel 't Oosten in vurig rood ant te kleuren ; in gewone tijden waren de volks-lus wi-isen nu al wakker geweest en vol leven, en maar na de vier jaren Duitsche verdrukking die or^ ze heeft ondergaan en die ze maar even komt af te schudden, is de havenstad heel anders ge-worden. Doodsch in de straten, onzindelijk en hier en daar speelt de lucht door de geraamten van huizen die in puinen liggen, stuk-geschoten as- 0f stuk-gesmeten ; de menschen geen bezigheid •s » hebbende, niets dat hun aantrekt buiten huis, an- jslapen lange, 't Was een manier om 't leed te îzit vergeten als de gehate vreemdeling er was, en nu nog blijven ze slapen, uit gewoonle. Straks j als handel en nijverheid weerkeeren zal 't leven van voorheen hernemen, maar nu is 't nog altijd 'ts- I oor'°£ en te Oostende heeft hij wreed gewoed. an | « Zuster, kunt gij mij de Blankenbergsche ,en : straat niet wijzen als 't u beiieft ? » Zoo hôort 1 ^ | men iemand in den schemer vragen, en twee e nonnen blijven staan om den soldaat, die Len !en heeft aangesproken, den weg te toogen. « 't Is hier dichte bij, zegt een derzusters,wij gaan langs daar op. Als gij wilt meekomen... « Dank u, en al pratende gaan zij hun gedrie-ën, door de holle stilte, die'tongewoongerucht t opvangt en in de verte rollen en weerklinken doet. « Hier is het waar gij zijn moet sprak een ✓ Jaar N' S 37 s nos. Dinsda? f "" ramber 1818

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes