De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

426 0
15 september 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 15 September. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Geraadpleegd op 02 juli 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/445h990t5k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3e JAARGANG Nr 8 10 centiemen het nummer. Gent, 15 September 1916 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij Organe de la Société Eigenaapsbelangen Het recht van eigendom is eene maatschappelijke schepping. — De wetten beschermen niet alleenlijk deze, maar zij schenken dit nog het leven en bepalen de plaats welke het onder de rechten van den mensch bekleedt. Le droit de propriété est une création sociale. — Les lois ne protègent non seulement la propriété, ce sont elles qui la font naître, qui la déterminent, qui lui donnent le rang et l'étendue qu'elle occupe dans les droits du citoyen. Dit blad verschijnt den 15en van elke maand. Journal paraissant le 15 de chaque mois. AI wat het blad betreft moet zonder de Tout ce qui concerne la rédaction ou minste onkosten ten bureele dezer l'administration du journal doit être remis Dampoortstraat, 61, sans frais ingezonden worden. * Rue d'Anvers, 61. ABONNEMENTSPRIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen : Fr. 0,25 den regel en per nummer. ER ZIJN : verschillige badinrichtin-gen te Gent MAAR EEINS : dat gij de Baden der Beurs bezocht hebt WILT GIJ : niet meer veranderen. loopiaimispiaits, 12 GEjNIT. Propaganda Te beginneri met heden tôt April 1917, wordt den prijs van het abonnement tôt ons blad De Eigenaar op 0,75 fr. gebracht. EIGENAARSKREDIET Leeningbank in 't leven geroepen en uitsluitelijk door Eigenaarsbelangen ondersteund, ten behoeve van kleine huiseigenaars die door de moeilijke omstandigheden die wij beleven, maar al te zeer getroffen zijn. Daar dezen, die de minste grondbelasting betalen, door aile hulp- of steunkomiteiten van aile onderstand worden uitgesloten, zoo heeft onze maatschappij in deze benadeeling voorzien met hare goede diensten aan hare al te beproefde leden aan te bieden; zoo leent zij geld tegen gematigde intrest, zoowel op roerende dan onroerende goederen (hypotheek of ernstige aan-deelen en obligaties). Zetel : Notarissenhuis, Winkelstraat, nr 1, Gent. Bureel open den Vrijdag van 7 tôt 8 uren. —o— Inlichtingen voor Eigenaars. De leden en de geabonneerden van den buiten worden vriendelijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhou- der van het Notarissenhuis te gaan halen. * * * Nieuw model van huishuurboekjes. Het bestuur der maatschappij Eigenaarsbelangen komt een nieuw model van maand huishuurboekjes uit te geven, welke aan aile vereischten van den tegen-woordigen toestand beantwoorden. Prijs : fr. 0.15, ten lokale of ten bureele van het blad te bekomen. * * * Het wordt tôt herinnering der belanghebbenden gebracht, dat het Bestuur van Eigenaarsbelanger^de leden in gehoor ontvangtalle Vrijdagen van 1 tôt 8 uren in het lokaal Notarisserthuis, Winkelstraat, nr 1, ter stede. Enkele proceduurkosten door het Bestuur goedge-keurd worden aan de leden vergoed. In spoedige of buitengewone gevallen wende men zich ten bureele van dit blad. * * * Benoodigheden voor Eigenaars te bekomen bij den heer E. WINSEL, Dampoort: straat, 61, of 's Vrijdags in ons lokaal, Notarissenhuis, van 7 tôt 8 ure. Huishuurboekjes aan 0,04 » maandelijksche kwijtschriften. 0,15 Soucheboekjes aan 0,50 Huurcontracten (in dubbel) op zegel .... 1,25 » » niet gezegeld. . . 0,40 Aile verandering van woonst moet onmiddellijk aan het Bestuur medegedeeld worden. Eigenaarsbelangers ! Neemt allen een abonnement op ons blad DE EIGENAAR, i frank 's jaars. 1,25 fr. voor de provincie. Gelief wel in acht /te nemen dat al de rechtskundige » raadplegingen gratis aan onze leden worden gegeven door den heer Advocaat ROBELUS, Ham, 5, Gent, den Dins- en Zaterdag van 2 tôt 3 uur. Deurwaarders der maatschappij. POTIÉ, St-Jansvest, 4. 2. VANDEN BOSSCHE, Ham, 14. VANDERHAEGHEN Zoon, Willem Tell straat. TACQ, Eggermonstraat, voor het kanton Ledeberg. De leden welke hun toevlucht nemen tôt de diensten onzer deurwaarders, worden vergoed door de maatschappij op vertoon eener toelating afgeleverd door het Bestuur. Aan de Huiseigenaars-Vereenigingen In ons nummer van 15 Oogst laatstleden hebben wij er op gewezen hoe dringend zekere vraagstukken zich aan de aandacht der maatschappijen opdrongen, welke gansch het gewicht hunner zending beseffen. Buiten de reeds opgesomde voorstellen bieden zich een aantal andere maatschappelijke bezigheden aan, welke evenzeer het voorwerp hunner bedrijvigheid dienen te weerhouden, doch deze zijn dikwijls van zulk een verschillenden aard, dat zij, om de minste oplos-sing te bekomen, aan het onderzoek van specialisten zouden moeten worden onderworpen. Om op eenen goeden uitslag te mogen rekenen, zou iedere eigeniarsmaatschappij in haren schoot zooveel commissipn mo.eten tellen aïs pr 7<r'i gewnonlijk zpker slach van gevallen voordoen, welke eene bijzondere bevoegdheid vergen. Ieder voorstel, iedsre studie of onderzoek, vooraleer in bestuur of algemeene vergade-ring besproken te worden, zou eerst in commissie moeten worden onderzocht, het is te zeggen op zijne pooten worden gesteld. Zoo kan men spoedig, grootsch en goed werk verrichten. Immers, in al onze wetgevende lichamen wordt er op die wijze gewerkt, en het zoo kolossaal als onvoorzien werk welke de Gentsche gemeenteraad tegenwoordig aflevert, getuigt van de degelijkheid van dit stelsel. Om aile huiseigenaars van de voordeelen dezer maatschappijen te laten genieten, zouden deze welke in bij-zonder moeilijke omstandigheden verkeeren, het voorwerp van een speciaal onderzoek uitmaken, waar voor hen naar de middels zou uitgezien worden om hun de noodige hulp en onderstand te verleenen. Hypothécaire schuldeischers, eigenaars van villas aan de zee, van vernielde of beschadigde huizen, of van eigendommen door eene bijzondere klas belanghebbenden betrokken, in één^ woord, aile eigenaars voor wie de oorlog een buitengewonen toestand kwam te scheppen, moeten door bijzondere middelen be-schermd en verdedigd worden, en zulks kan maar op doeltreffende wijze'geschieden als ieder geval het voorwerp van een bijzonder onderzoek uitmaakt. Huishuurkwestie, inlichtingen, statistiek, onderzoek, bemiddeling of vereffening djenen nog in den schoot van iedere eigenaarsmaatschappij het voorwerp te zijn van een onafgebroken toezicht door bijzondere com-missiën, daartoe opzettelijk saraengesteld. Het verslag van de maatschappij Eigenaarsbelangen van Aalst, welke in ons jongste nummer verscheen, dient onder dat opzicht als model en spoorslag door andere eigenaarsmaatschappijen te worden gevolgd. De groote, talrijke en zoo verschillende oude en nieuwe belastingen, welke hedendaags de belasting-schuldigen treffen, dienen nog aan een grondig onderzoek te worden onderworpen. Iedere eigenaarsmaatschappij zou zich ook de mede-werking moeten verzekeren van achtbare en invloed-rijke personen, welke door hunne rechtskennissen en ondervinding in staat zijn zekere problema's op te lossen welke in verband staan met den eigendom, en welke onder opzicht van techniek, recht, privilegiën, verzekeringen, enz., in sommige gevallen aan de eigenaars zooveel werk opleveren. De vergoedingen welke na den oorlog de Staat zal verplicht zijn aan sommige eigenaars uit te keeren, de wetsontwerpen welke te dien opzichte op het gepaste oogenblik aan de toekomende wetgeving met kans van lukken dienen ingediend te worden, dit ailes moet van nu af onderzocht en in gereedheid gebracht "worden, wil men op het onverwachts door sommige gebrekkige wetsbepalingen niet worden getroffen, Moesten de eigenaarsmaatschappijen het laatste oigenblik afwachten om deze te bestudeeren, zij loopen gevaar met slechte of half-en half voorstellen af te komen, die veel meer kwaad dan goed zouden be-rokkenen.Daarom moeten zij over taaie, bekwame en onbaat-zuchtige werkers beschikken. Het ware eene verkeerdeîiandelwijze deze door vet-betaalde postjes te trachten uit te lokken. Verknochtheid en opoffering strijden te veel met eigenbelang om aan welkdanig mensch of maatschappij eenige diensten te kunnen bewijzen. Met al het geld van de wereld kan men nog geene ons zelfopoffering koopen, en deze op wier betaalde dienstvaardigheid men beroep doet, zullen niet meer en beter werk afleggen, maar altijd trachten-grooter loon te bekomen. Dat wil daarom niet zeggen dat aile maatschappelijk werk kosteloos moet gedaan worden. Alleenlijk daar waar sommige lieden te veel schijnen hunne hebzuchtige belangen te behartigen, en alzoo aanleiding geven tôt wrijvingen, daar moeten de Ieiders voorzorgen nemen om allen op de hoogte van recht en plicht te stellen. De ondervinding heeft ons geleerd dat zeer dikwijls groote dienstvaardigheid zich maar veropenbaarde na kennismaking met de daaraan verbonden winsten of voordeelen, of maar getrouw bleef voor zooveel zij rechtstreekschofonrechtstreeksch eenige tegoedkoming in 't verschiet zag. Zulke medehulp is van te slecht allooi om er te mogen blijven op rekenen, en het werk dat zij oplevert zal altijd de gebreken zijner ingeving laten uitschijnen. Na een dertigjarigen strijd had O'Connel aan Ierland een deel zijner verloren vrijheid kunnen terugschenken, doch hij zelve had er gansch zijn fortuin aan geofferd. Heden bestaaner nog velemenschen welke naar zulke onbaatzuchtige helpers zuchten, maar O'Connel's be-staan er niet meer ! Zeker, en wij ontkennen dit niet, het aanwerven van goede elementen,het samenstellen van een goed bestuur is voor iedere maatschappij eene zaak welke met moei-lijkheden doorspekt is. Doch liever dan het gevaar van slechte bestuurleden te ontmoeten, houd u met éen klein doch keurig bestuur tevreden. Voor deze welke uit verknochtheid voor het beginsel aan dit doel hun tijd, en zeer dikwijls hun geld en hunne eer willen offeren, zal het uitoefenen van zulk ambt voorzeker geen luiaardspost uitmaken. Maar door de bijzondere neigingen welke hen voor deze zoo moeilijke roeping aanduidt, door de ievervolle bekommernissen waarmede zij dagelijks de zaken hunner siambroeders bejegenen, door het verheven en bewust karakter waarmede zij de zoo lastige roi ver-vullen welke het algemeen vertrouwen hen opdrong, zullen zij de duurzame en onuitwischbare erkentelijk-heid van aile goede eigenaars wegdragen en behouden. In het gemoed van ieder rechtschapen mensch leeft het bewustzijn der opofferirgen welke onbaatzuchtige Ieiders zich getroosten om hunnen evennaaste te helpen en hunne zaken te redden,. Betrouwvol moeten wij deze groeten en waardeeren, helpen en ondersteunen, welke in deze benarde tijden den moed hebben zich tegen de bijna algemeene tekort-koming, waarvan >:oovele huiseigenaars het slachtoffer zijn, te durven stellen ; lang genoeg hebben wij deze zoo schadelijke als schandelijke toestand verduurd, mijlpaal na mijlpaal is voorbijgegaan, en met ons hebben wij gedragen al het wee, al de schande, al de nadeelige gevolgen welke de tegenwoordige gemoeds-stemming voor zooveel eigenaars over'heeft. Door het opkomen der talrijke eigenaarsvereenigin-gen moeten wij eendrachtig, als één man, op 't gepaste oogenblik, als het uur der herstelling zal geslagen zijn, onze gekrenkte eigenaarsrechten doen gelden, en zulks kan maar geschieden als wij de wetgeving en de open- * bare denkwijze onze groote macht kunnen doen inzien. Deze kan maar door samenwerking worden ver-kregen, en daarom moeten aile eigenaars zich veree-nigen.Door onzen arbeid in het heden, door de ontzaglijke en altijd hoogere lasten welke wij aan land, gouw en gemeente betalen, door de diensten die wij aan het volk, aan gansch de samenleving bewezen, met aan duizende en duizende arme lieden kosteloos inwaon te verschaffen, hebben wij ook eene betere toekomst ver-diend 1 Aan niemand vragen wij gunsten noch voordeelen, maar wij eischen de erkenning van ons recht! En sterk door dit goed recht, ondersteund door al wie op de wereld nog het hart op de rechte plaats draagt, zullen wij, als het oogenblik der rechtvaardig-heid zal aanbreken, niet met de arme drommels, maar met die schaamtelooze rekels afrekenen, welke van dezen tijd gebruik maken om ons zoo yermetelijk te benadeeligen. Onder deze bevinden zich zelfs veeL begoede of goed geplaatste lieden, wier oneerlijke handelingen zoozeer hebben bijgedragen tôt de verknoeiing der schoonste en verhevenste deugden, welke van de grootheid van ons volk getuigden in het verleden, en de beste waar-borg onzer toekomst uitmaakten. Eigenaars, vereenigt U, de geschikte tijd om te werken is aangebroken ! Smeedt het ijzer terwijl het warm is! En nu is het warm! E. W. i ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent behorende tot de categorie Advertentiebladen. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes