De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

582 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 15 April. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Geraadpleegd op 20 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/610vq2tq0b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2- JAARGANG - N.8 10 centiemen het nummer. Gent, 15 April 1915 DE EIGENAAR Officieel orgaan der Maatschappij Organe officiel de la Société CigenaaFSDeiang^n van het arrondissement Gent. Zetel : JSTOTA.FIISHZJIS, Winkelstraat, 1, Gent. BEHEEB EN BEDACTIE : Dampoortstraat, g ^ Rue d'Anvers, Berichtgever van onroerende goederen toebehoorende aan de leden der maatschappij Eigenaarsbelangen. Kleine aankondigingen van 3 à 4 regels worden opgenomen aan den prijs van 0,50 fr. Bulletin Immobilier de la Société Eigenaarsbelangen. A la disposition des membres pour annoncer l'achat, la vente, la location ou demandes d'hypothèques sur leurs biens immeubles. Fr. 0,50 l'annonce de 3 à 4 lignes. ABONNEMENTSPBIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen : Fr. 0,25 den regel en per nummer. De leden en de geabonneerden van den buiten worden vriendelijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhou-der van het Notarissenhuis te gaan halen. Overlijdens Met spijt vernemen wij het overlijden der volgende leden : De heeren VAN HAUTE, NICAISSE, Jules RYSE-NAER, Camille VERME1RE, VERMEULEN, AERTS, DEDIER en Mevrouw BAUWENS. Ook ons achtbaar lid, den heer Schauvlieghe, komt door de dood zijner moeder pijnlijk getroffen te worden. Aan aile deze zoo zeer beproefde familiën bieden wij onze oprechte deelneming. XA/V YerMlpgsconilleit lepn d'oorlogrlslcos Inschrijvingen. — Doel. — Samenstelling van het bureel. De maatschappij Eigenaarsbelangen die in het ver-leden reeds talrijke diensten bewezen heeft aan hare medeburgers en voornamentlijk aan kleine eigenaars, heeft onlangs het initiatief genomen, haar werkersv;ld nog meer uit te breiden, door het stichten van een Comiteit dat voor opdracht zal hebben behulpzaam te zijn aan hare leden en aangeslotenen die in het arrondissement Gent door oorlogschade zouden getroffen worden. Den grooten bijval die het werk van den beginne af onder het publiek geniet, bewijst genoegzaam hoezeer hetzelve aan het algemeen verlangen beantwoordt. Ten einde iedereen in de gelegenheid te stellen er aan deel te nemen, heeft het Comiteit besloten bijtre-dingen tôt verder tegenbericht te aanvaarden. De inschrijvingen geschieden in ons lokaal Notarissenhuis, Winkelstraat, 1 ter stede, de Maan-, Woens-en Vrijdag van elke week, van 5 tôt 7 uren (B. U.) 's avonds. Er dient wel in acht genomen te worden dat dit hoogst verdienstelijk werk geen het minste winstbejag beoogd. Het beheer is kosteloos. Na aftrok aer onkosten zal de overschot der gestorte gelden, bij ontbinding van 't Comiteit, verdeeld worden onder de inschrijvers in verhouding hunner gestorte bijdragen. De roi van het Comiteit bestaat enkelijk in het aan-wenden van aile voetstappen, doen van schattingen, requesten en dergelijke, om op het gepaste oogenblik aan de belanghebbenden schadeloosstellingen te doen toekenren die den Staat voorziker aan de getroffene eigenaars zal toekennen, om de gansche of gedeeltelijke vernieling hunner eigendommen te vergoeden. En deze bemoeiing zal zooveel te meer worden aan-vaard, daar eenieder overtuigd is, met welke zorg, met welke oplettendheid en nauwkeurigheid Eigenaarsbelangen tôt bovengemelde werkingen overgaat. Deze tusschenkomst verrechtvaardigt zich te meer, daar zij van aard is de geesten van zooveel lieden tôt bedaren te brengen, die door de omstandigheden ont-zenuwd, hunne dagelijksche bezigheden verwaarloozen of hunne betrekkingen onderbreken. Hare eerlijke bemoeiing schenkt ons in de duistere dagen die wij be-leven meer vertrouwen in eene betere toekomst. Zij vethelpt den zedelijken en stoffelijken toestand van ons volk op te beuren en te verbeteren. En het zijn juist deze zoo gunstige als vaderlandsche beschouwingen die invloedhebbende personen hebben aangezet om ons hunne bijtreding te verleenen en hunne hooge bescherming te schenken. Hieronder volgt de samenstelling onzer Comiteiten : Beschermleden : HH. E. Braun, burgemeester der stad Gent. Baron R. de Kerchove d'Exaerde. De Bast, senator. Vercruysse de Solart, senator. Siffer, lid der Kamer van Volksvertegenwoordigers. Mechelynck, » » » Vergauwen, » » » Maenhout, » » » Eylenbosch, plaatsvervangend lid » HH. Vanderlinden, opzichter beheerder der Hooge-school van Gent. A. Maertens, voorzitter der Bank van Vlaanderen. Mees Braun, voorzitterderKoophandelsrechtbank. Amand Casier de la Kethulle de Ryhove, nijveraar en plaatsvervangend senator. Jules Suppes, nijveraar. Vander Donckt, syndic der Kamer vanNotarissen. Nowé, notaris te Gent. Martens, notaris te Gent. De Keghel, provinciaal raadslid. P. Verhaegen, provinciaal raadslid. Van Cleemputte, provinciaal raadslid en burgemeester van St-Amandsberg. Verdonck, burgemeester van Gendbrug'e. Schauvlieghe, gemeenteraadslid. K Leybaert, voorzitter van den bond derdrukpers. Van Hollebeke, adv' secretaris » » Eere- en Raadgevingscomiteit. Voorzitters : HH. DeCuyper, advokaat, voorzitter der beroepskamer van den Goedenmannenraad. Verbessem, advokaat en provinciaal raadslid. Leden : Bourdon, goudsmid. Cloquet, leeraar bij de Hoogeschool van Gent. Van Rysselberghe, bijzondere bouwkundige der stad Gent. Denoyette, voorzitter der maatschappij van bouw- kundigen van Oost-Vlaanderen. J. Verenghen, toegevoegd secretaris » Ledoux, voorzitter der maatschappij van de Jong- Bouwkundigen. Rooms, bouwkundige der gemeenteSt-Amandsberg J. De Pue, secretaris der Eigenaarsbelangen. J. Van Autryve, voDrzitter der syndicale Kamer van aannemers. C. Myncke, aannemer, syndic » » Massyn, direkteur van verkoopingen. Haelterman, voorzitter der maatschappij der land-meters.Vandevelde, hoofdingenieur van Staatsspoorwegen De.,Volder, nijverheidsingenieur. Dupont, voorzitter der syndicale Kamer der hotel-houders.Snoeck, voorzitter van den Eigenaarsbond van Ledeberg. P. Buyck, syndic der syndicale Kamer van aannemers.Collin, ondervoorzitter van den Handelskring. De Cuyper Jozef, bouwkundige-ondernemer. W. De Somer, hofbouwkundige te St-Amandsberg. E. Winsel, lid van het Wederlandsch Instituut van Boekenkennis en schatbewaarder van Eigenaarsbelangen.Bestuurcomiteit. Voorzilter : HH. J. Temmerman, lid van het beschermcomiteit van werkmanswoningen. Ondervoorzitters : C. De Bast. B. Morant. Schatbewaarder van het Comiteit : A. Coppens. Schrijvers : J. Vander Meersch. J. De Pue, zoon. Commissarissen : G. Morel, De Bondt-Schepens, rechteraandeHan-delsrechtbank. en B. Verenghen. Leden : J. Soudan, F. Devreese, A. Massart, Demunck, A. Van Hove, A. Lammens, F. Van Volden, D. Heye, Saerens, Lossy, Couez. P. S. Andere toetred;ngen zijn ons beloofd en bij het ter pers leggen nog niet toegekomen. BESLUIT. De maatschappij Eigenaarsbelangen heeft besloten een bijzonder Comiteit tôt stand te roepen, welk zich uitsluitelijk zal bezighouden met ailes wat betrek heeft tôt de oorlogsvergoedingen. Dit besluit is reeds in werking : zooals men aiet zijn de Comiteiten ingericht ; het ontvangt van nu af aan de verklaringen der belanghebbenden, veizameltde bewij-zen, en doet ailes wat noodig en voordeelig zijn kan om later zoo nauwkeurig mogelijk het beloop der gele-dene schaden te kunnen vaststellen. Bedoeld comiteit mag ook het initiatief aannemen van het stichten van vereenigingen, de wetspersoonlijkheid genietende of niet. REGLEMENT VAN HET VERDEDIGINGSCOMITEIT tegen ^ebeurlijke oorlogschade voor het Arrondissement GENT Art. 1. Het Comiteit houdt zich bezig met al wat betrek heeft tôt de stoffelijke schade welke den oorlog kan veroorzaken. Art. 2. Den kring zijner werkzaamheden bepaalt zich bij het arrondissement Gent. Art. 3. Aile personen zooals eigenaars, vruchtge-bruikers, pandbewaarders of machthebbers en aile belanghebbenden, mogen zich tôt dit comiteit wenden om hunne belangen of deze van hun lastgevers onder zijn bescherming te stellen, hetzij zij deel maken der maatschappij Eigenaarsbelangen of niet. Art. 4. Aile roerende en onroerende goederen, het iste zeggen : aile voorwerpen die aan oorlog^^vaar bloot-gesteld zijn, zullen het voorwerp zijn van behouds-maatregelen van wegen dit comiteit. Art. 5. Aile de werkzaamheden van dit comiteit geschieden kosteloos; zelfs is het aan de commissarissen verboden daar het minste profijt uit te trekken onder welke vorm het ook zij : doch aile verantwoordelijkheid wordt afgewezen, aangaande de uitslagen der werkzaamheden die zij verrichten, welke een zuiver werk van solidariteit zijn. Art. 6. De bedienden tôt de werking noodig worden betaald bij middel van het fonds door de bijdragen der bijtreders gevormd. Deze bijdragen zijn jaarlijksgeëvenredigd. Zij hebben als basis de geconstateerde verklaring van den belang-hebbende zooals in art. 8 vermeld. Voor de goederen gelegen te Gent en voorgeborgten bedragen zij 0,15 per duizend voor de leden van Eigenaarsbelangen en 0,20 per duizend voor de niet-leden met een minimum van 2 fr. voor de eersten en 3 fr. voor de andere.i. Voor de goederen buiten de omgeving der voorgeborgten wordt den prijs tôt 0,20 en 0,40 vermeerderd, wel te verstaan als deze zich buiten het arrondissement Gent niet bevinden. Er dient ook in acht genomen te worden dat de onkosten van inschrijving een frank bedragen voor inschrijver van aile slach. Art. 7. Er zal bovendienin rekening gebracht worden, de buitengewone onkosten spruitende uit : aj Het vaststellen der schade die voor de aan-sluiting is geschied. b/ Schatting des goederen door deskundigen, dan wanneerergeen assurantie of nauwkeurige beschrijving of bewijs bestaat, het is te zeggen : als er nopens deze, anders geene inlichtingen bestaan dan de verklaring van den belanghebbende. In dit geval moet deze zijne goederen doen schatten doer een expert aangesteld of aangenomen door de maatschappij Eigenaarsbelangen en op eigen kosten van den déclarant. cl Welkdanige uitgaven die de ontvangst der stukken betreft, het toezicht van deze, het noodig on-derzoek om zich te overtuigen van de waarheid en de nauwkeurigheid der verklaringen, schriftelijke ver-slagen alsook het bewaren deroorspronkelijke stukken. Art. 8. Aile deftige personen worden tôt deze aan-sluiting aanvaard, mits de vastgestelde bijdrage te be-talen en terzelfdertijd de volgende stukken af te geven. 1° Een verklaring door den aanvrager of zijn gevol-machtigde onderteekend, behelzende de beschrijving der goederen met zeer duidelijke en afzonderlijke schattingen van : a/ Ieder gebouw, de grond niet inbegrepen; beschrijving der hofstede of der huizen in groep aan te duiden of afzonderlijk, met straat en nummer, en kadastrale inlichtingen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent behorende tot de categorie Advertentiebladen. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes