De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1395 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 11 Juni. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c824b31f5d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR-DE LAMDWACHT Num. 134. 19e iaat*. 6.9a Graeve, KeteJvost. S 3 DE KLEINE FATRIOT Dinsdag 15 <!unî I91§ Prifs S centième n Duiîscha barïchlan van bst ïreaîi Hoefdkw&rSHHf. 1 Baréta Baltseb borloht. BERLIJN, 8 Juai. WssteLjk kr^gstsoneeL Lfçcrgrocp van kroonprins Rupprecht. Van tijd tôt tijd opflakkaresd aitilleiiegevecht tu verkennersgevecntan. Itgtrgreep van den Duitschen Kroonprins Vernisuwde aanval'en van den vijand tea Noordwesten van Château Thierry en tejex.aj.n-»allfn tôt het h. rneni'-n der verloren stellingen lande Ardre brichten hemslechts onbeduiienda •«ieinwinst op. Heihialde stormloopïn Tan Fransc'ne, Amerikaanscha en En;;eische regi-mentbn misluhten onder zware veili -z" i. Oveùijer.s is de tceîtand onveranderd. Twcsfie Bulêacb berlsbt va a S Juni. BERLIJN, S Juni (Avoadbericht). — Aan de llajfronten i3 de toestacd onven ndsrd. Eerete Bnltsah borloht. BERLIJ 9 Jani. Wesîelifk Kpî|gst»?>neeJ. Imroan krojnpruis Rupprecht oan Beiertn 1 De Reschutgaveclren wetden te^en de~ Jivond kerluatidelijk le\e>.diger en namen hiden ! Korgend ia het Somme-; ebisd ten Zu..'e;i van j d;Somme en aaa de Avre aan hevi jhe.d toe. ! Gedeelteîij'te aan^ilUn der Frai.s:hea tea ! Zuidan vanlsperen, der Enselschen teD Noorien j tenBeaumontHamel werdenbloedisafgeslagen. j Legergrosp Duitschen kroonprins. Aan da Oise werd de gevf-chtsbedrijvigUeid ! l«v«adiger. Pi atce!ijke aanvaîlen der Fran-icheiopde-i Zuidclijken oever v«in de Aisae ten Zuidaa van de Ouicq roislukten. Een ! ï[*en aan val ten Oos'en vau Cu'ry leverds j <5 gevangenen op. Ainerikaaeti, welke ten «oord-Westeu van Cbâieau-Thierry herhaalle- ; lppoojden r,an te vallen werden ond r zware ! Mrliezen tôt over huu uitgaagsrtllin^en terug-jeworpen, en lieten gevangeuea inonzehand. 150S*£W«-3W«!S3»,:. I&sn&f ^ Legergroep oan kroonprins Albert. Ti dens een suksesvoiie onderneming op d«n 30st:>ij'<ea oever van do Moezel namea wtj sevvngenea. Luitrnaat Kronn beha>.lde sijo 24 en 25, feld-webel Rumay zija 23e orarwiaaing in da lucht. Dfficieele Oss^enrijksclia barichien WEENEN, 8 Juni. Tusschen Asiago on da Brauta rette de vijand tijne vcrkennersaanva'lan mat sterke afden-lingen voort. Hij werd deels door ons vuur, de^is in handpema»n afjjes'agen. lis! artilieriegevecllt is op het eansche Zuidwestelijke front voort- -I , J _ Oorlog in het Oosten. isuigaarsen oerioaî. SOFIA, 8 Juni. — Àan het Macadonisch front tei Westen van Bitolia. op v«rscheidone p'aa's 'a in de Carnabocht en langs bside zij iea van den Dabropo'ja verhooide de wedarz'jdscLa ruurbedrijvighsid van tijd tôt tijd. Tes weïtÊn van de Wardar 'rachlte eane En^eîsche storni-afd.'elin? hîrha»ld<iijk onz« veld ^/aclit bij h t dorp Kaustali te na ieren, Zij werd eohter door ons vuur verdret'ea. Tea z.iiden van Doiraa -w.-i.s het rijafldelijk artiî'erieruur van tijd tôt ti;d levendi^er. In het Wardardal weder^Jjdsch1} le endi,e luchtb»drijvighiid. Ds vsrsclaarpie duikbootan-oorlog BERLIJ NT,8 Juni.—Officieel: Door't optredcn onze: duikboo'en in 't sporgcbied ron î de Azoran en san de West-Afrikanascha kust werden opr.i.mw on eve^r 21,000 b.r.f.vernield.Onder .!a ge/onkensche;>en bevondenzich de En?.s oon)ir Santa Isabel. 2023 b.r.t., da Enr.als dut';boa:, - al diencnde hulpkraiscrBonabalj,3;i4 b.r.t.die - st p"n 12 ctm. an een 10 ctm. kanon bîwapend wa». Ve. der deltalisanschebswapend-î stoomsr Ea-i-chfctta, DO'tl b.r.t.,da Ita1. zeiler Aleî^a idria 2n2 b.r.'. en de Fianjclie zciler Michelet, 2G36 b.r.t. De Japansc'ae stoomer Kawic'ii Maru, 5743 »»C»»»IWH«HIHI|H II llllll b. r. t., werd voor Freetown zwaar beschadic;d. Bovendien werd de Fraasche voakentelegraaf-atatie en eon klein Liberiaansch oorlojsschip te Mourovia door artillerievuur vernielJ. De ladin-«e.i dergezonkenschepenbest jnden.voor v:over kon vastgestelJ worden, vooral uit tarwe, meel, kutoea «su koîen. B3RLIJN.8 Juni.— Officieel : Door de beirij-vijjheid onzerduikbooten vrerdea in 't sper^ebied rond Engsland opnieuw 10,500 b. r. t. har.d . ls-schtepsruimte vernield. Onder de gezoaken schepan be»ond zich een diepgeladen stoomar van mtddelbirn groot te.die uit een sterk konvoo geschotan werd. ZURICH, 8 Juul. — De Italiaansche biadsa melden, dat het groot bewapend Itaiiaansch handelsschip Promsteo in den Atlantischen O^enan door een Duitsche duikboatkruiser op 10 kilom. afstand aanjevallen enbssehoten werd. Verscheldene handgranaten trofïen de Prometeo, die na eea sericht van een uur zonk. AMSTERDAM, 8 Juni. Uit New-York wjrdt gemeîd dat de Noorweegsche stooinboot « Vinîand» tôt zinken werd srebracht. 19 over-levonden wsrde i aan Und g?bracht. WASHINGTON, 8 Juni. — De Engelsche stoombor.t « Karpathian » 4588 bruto-registai-toa werd Woeaîdag gcto padeerd ea zonk, de bsmanaing werd gersd. — — — GâbBdenboiid voor dan Vredo. Woaas lar.12 Juni. in de kerk van Sint-Mich'els, tijdens de 7uremi5, algemeïnô Kora* munie. E3ÎSKBI.TÏK mEUWTS. M4ANO JUML BSaaad 'fc AUarholIigît s ï£îei vaa -Tsisï Orde dtr dagen van Aanbidding. Woensda^ 12, St-Jacobs. 9 TA® S NIE;jw sT — Co2i2&olr CJânéraî d'Eiâstrioltè, n' 3, CAXANbaRsTRÀAT, Gent. Elektrieke lampen, 5 kaarssn, 220 volts, am 1,95 fr. 3878 — Er la noff AK2LDOHS dis a03<1 ia : de mer'ken « D± Pauw » en « Pierrette». 4S37 varlaagl te koopen jongeSehapeishond. Zichw-!\id3nKoririjk3chestpenweg,33,Geat. 50U —Gaeda boatiuslsanîskbs Workjr» wordea garraagd, goed looa, vast werk; Makelaarsstraat, 7, — Aa^Sîkoiaea; Ilollandsch Wagansmeer, voordeeiixe prijzen, bij Ch. De Ridder-Van Kerck-hove, Schoonaarde bij-Dondarmonde. Bestelîingsn In den nieuwn B >er, Koorflmarkt, Gent. v00§ — Or îaxa-Porrdsr Pax. haï fiinsfa pjoiakt. Purpera doosjes « P^x-chocolat ». Bruiaa doosjes « Pax-vanille ». Blauwe doo>jes « Pax-bittere amaadels ». 3082 — Watar- bl?,a,3- atar- en vroaurssi-n'ït ja. Geneji-jgdrorfp»c a!ist,'Zon-, Dins- en Vriidac, ran 9 tôt 12 ure, Savaaaslraat, 54, Gent. >377 m -"A .î V. -7- <^v"--^aar«MsaicirK7c<raBn&C2/.*^su3uirsB<9 CIGARETTENPAPIER en TUBEK £ Te bekomen St-Baafsplaats, 16, 6'5'nt g BjBjyivTCv-Mjivrï * ""si .*>f iirm »j ' •vjsaa^» — Br E. tracâsndaiîea, oogarts, Kaai, 15, Geereardsbargen.Vaa. 8-101/2en 1-2u.Zond. 8-10. — Varkoop ea aaskoop vaa ails jooj tea raïf papipr en zakken. Leopoldstraat, 15 Gant 4715 — ïakoop van mondUukken aan 1 en 2 fr. par tand, juweelen, Zilvarwerk, enz. E. Da Paepe, Brabantdam, 80 (b j St-Annakerk), Gatiî. 4719 —15ïsallîards Cacao « Margot », in 't groot, L. Rotsaert, Poermagazjnstr., 7 (St-Lierensl.). 4S53 —Sob»i!tanais« ontlsdiaçsa.recepteu, f ibri-kat:e, I«afeoratoir® Adaa, KorteMeire, 4. 4005 —Bsbaug'papiar E.Winsel-Jansseas, Dampoort-str.,61.Kolo5îalekeus. Vosrdeelige voorwaardea vaor voortverkoopers. Komptante batalin<. -951 — Straïassî ta posiêr, atrauar-sl ia Ho»-•obaa. Iadven niet goe î, gel I t-rug. Apotiiaek De Muéleaaera S eendsm, 30, Gent. 3S41 —PI&aisaHjka Bsvoorrftdia^aîroaimisaie. Boterdienst.— D;nsdag voor de 5S en G- iceksea erWce nsdag voor de 7e en 8e reeks van do i* vvijk. H-t ranîsoen van lOOgrammen kost 65 ce&tiéaiaa.* Zonder nieuwe P. B. C. kaart v.'ordt niemaad b steld, en een pcrsoonmag zich Uoog»!eas mit tw?e kaarten aanbieden. MEMGELWERK. - 11 Jv.vi 1918. 103 Helena Mîdditfon — Begeef u dan bij M. Miclc?!eton, en ^at 11 ^'e &evs- Na uitgestaan te «tbbenai hetgeea ikgisterenin uv? ïiu^sge-'tden heb ; na a met eea kloppeud hoofd fne«r* bedsoefd hart verlaten te hebben, Bad rkmet mijnen oom ecne samenspraak, uewaike mijiie ge\oeîens bov'e:imate seKwetst, eu mijn hoogmoed vreeselijk ver-Waeid werden. Waartoe leidt dit ailes, «ïnri r Wat verwacht gij P Wat eischt gij. in : i n '3e£chuîd'gd van gedachten van czcaten, van een gedrag.weîke zoo vrcemd mijnen geest, als walgelijk voor mijrse k ^ > 'i00'1 indien dit voor u niets gij u niet bekommeit noch met j ,1K "Jd, noch met hetgeenanderen zulien i?i\5,e.n> ^aat mij u zeggen dat indien de heer . 'et9n wist, dat gij u ia dit oogetibiik • Devindt, — indien hij u gisteren avond Sd, ,m'J ais naar gewoonte had hooren rou en dansen> hij aan de deur beveî te lafeifGVen ^e^en oni u Rooit m«er binnen zou mij op zulke vvijze niet durven *iin»'êen' l-ep Henri-met geweld uit; i 6 z.\ister zou dit nooit gedoogen. ll!J zou het doe», herhaalic ife emstif ; liij is bovenmate streng en onveibiddeîijk ; ik beb dat zeifs maar onlanga ondervonden, en indien nu... —> Hij beeft mij va î jo igs af gehaat ea gevolgd ; hij is de eerste schald vaa rnijo lijde ) ; hij zal mij tôt eene uitz.nni?e en waTthopige mïsdaad drijve.j, eer hij met mij k aai koait ; doch God weet het, indien ik niet gevvioke.i ben ! — Stil, sli], gij waet noch wat gij ze^t, noch wat gij doet, nep ik hem toe, terwiji hij in de grootste oatsteltenis heen en weer de kamer liep ; wejg bedaard, ik smeek u. Wij verlaten nu de stad voor eenige dagen ; kort daarop keeien wij terug naar Elmsley. Wij zulieti nogal lang gescheidea zijo, Henri. Waarom doet gij uvv bîst n:et c;n deze ongelukkige, deze noo i'ottige iabeei-ding te beheerschen ? Het is wreed ge-ioe* dat ik gedtvongen b^u ervan te spreke i — ota haar bestaan te erkennen ; maa" ïaat m>j hopen, Henri, dat gij die zu t trac'i'e.i ;c ov^rvv ntien ; dat gij Aiice zult ?:oe!ceT g-?, lukkig te maken, en ze'fs in uw htiis gaink vinden, opdaf, wanneer wij Wederoin allc.j te zamen komen, te zamen ge'ukkig mogeu wezen, en dat de eileaden en de o itsieite-ni:sc i van dit akelig veriedene jaar o ia dan nog slechts ais een droom zouden mogan voorkomen. Hij antwoordde niet. Ik verbceldde mij dat hij door deze vermaning getroffen was en ik versrolgde : — Ik moet u zeer erkentehjk zijn ; ik g«-voeî, ik beken het. Misschiéti was ik gisteren hard en o nvriendelijk, wanneer ik zacht en vriende'ijk h adde moeten zijn ; maar kan ik vooru gevoelen 't geen ik begeer, terwiji gij spreek t en bandelt op eene wijzedie mij aan u zelve zou hatelijk maken, indien ik ze niet verstootte ? Hij onderbrak mij schielijk en vrosg mij of wij inderdaad welhaast naar Elmsley vertrokken. — Schier onmiddel'.ijk heeft mijn oom dezsn morgend gezeid. — Voor hoe lang ? — Voor ceaen onbepaalden tijd. Z ;n voorhoofd rimpelde en na eene poos zegde hij : — Er is waarheid in 't geen gij nu zegt. Wij moeten a len te zamen getukk'g leven, e i ik beb de wa:e middel en niet gekozen otn dat doel te bereiken. Ik, gelc en uitzinnig, ikziee. de gei'olgen van. Ilelena, spreek ùikWijls zoo gij nu gedaan hebt ; dat bedaatt mij. Ik aaoschouw de zaken met een ander oog a s daarev'en. O alleriiefste ! zej mij dikwijls: duuibare Henri, zooals gij daar gedaa : hebt, en ik zal trachten voor u te zijn a! wat g:j zilt wenschen en begeeren. Open mij uw hart, Helenst, zonder voorbe- noua ; inaiea er zica nieuvve rnoen1 aieaen voor u opdoen, misschien zal ik bekv/aata zijn om u nuttig te wezenin gevaîie i waar mij ne hulp nutteloos zou schijr.en, waar gij zoudt denken dat ik u niet bijstaan wi;. Ik kan mij nu niet goed uitdrukken, en gij zoudt be 1er doenmijne zusterte gaanioepet?. Na hetgeen gij zegt gisteren plaats «ehad te hebben tusschen u en M. Middietoa, vind ik het be'er dat wij hier alleen niet blijven. Gij ziet, zegde hij met eenen droe-vigen glimlach, hoe redehjk ik gewo' den ben, Ga, duuibare Helena, msargedenk wat ik u gezegd hab. Voor u zal ik opoSeringen doet, voegde h;j erbij op stilleneabevenden toon, zelfs als uw geluk het vereischt. Vaarwel, alleriiefste Helena, God be-sche rmeul Ik verliet de kamer, en zou het wouder schijnen datik, na dit gesprek, naar Ilamp-stead vertrok met een beter gedacht als vroeger ? Was het te verwonderan, dat de weiuige woorden, die hij gesproken had, eene zekere hoop in mijn hart doan o i tstaat hadden, dat mijn lot, ten opzichte van Edward, niet zao wanhopig baalist was, indien ten ininste de liateiijke iabeelding van zijae geaegenheid voor Roza Moore zich niet verweienlijkte ? Won der oî niet, 't was toch zoo ; en in die gestelienis vertrokken wij utï Loiiden omirent vier ute, na ee i korten tijd bereikten wij de a iagang vaa Alevr, Moore's biïitengoed.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes