De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

575034 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 09 Juni. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 13 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h12v40p668/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DEGENTENAAR-DELANDWACHT Un m ISS. 1A< laap. O .Ds Graave. Keteiveit.14 2>g KLEINS PATkïOT Zondati ® ea Maandaa s® Juni 1913 PrHs 3 eentiâmeflf DUITSCHE BERICHTEN van het Graot Hsofdkwaî ti®p E«r»te Boitsah borloht. , BERLIJN. 7 Tani. ! WesieSîfk Krîjgstooneol. pttr uan kroanprins Rupprecht onn Beieren < ïusschen pooies d levendiger wordende ge« [ichutstrij d.Le vendiga ver kenainfïsbedrii Tighoid. I, Bij eea aanval in do Fransche linie ten Ityesten van Kemmel nameu wij twee officieren to 50 œaa gevangen. Ufrrgrotp Duilschen kroonprins. Op ket slagveli bleef de erevechtsbelrijvig-l«ii tôt plaatsalijke gevechtea bepeikt. Ten iloorden van de Aiîte en ten Noorden van Château-Thierry wcrden gedeeltelijke aanvallea ,tau dea vijand afgeslageu. Ten Zuid-Oosten Vu Ssrcy namen wij na hevige jjeschutvoor-ktreiding de vijandeiijke linies l*ngs beide lanten van de Ardre. Wij namen 300 gevan-|ear.n.Tnrsede BwiUoh barloht. BERLljxV, 7 Juni, avondbericht. — Aan het tafroct is de loîstand onverandeid. feieaie Gssîenrijksche bârichien tWSENEN, 7 Juni. — In liet Zuid-Westen perden gisierec de artilleriegavechtan dar Wtsle dagen wedar lercndig dcor infanterie; Nrijvigheid bijgezet. Aan de beneden Piave bij Butro .Mori en op de Tonale werden Italiaanscho Bdeelingen taruggeslagen. Op de Monte Spinu-!tia verbeterden wij door eene onderneming ter stormfroepen onze stellingen.e Op de Monts Sisamol werd den aaaval van a-n bataljoa »«or een tegenaanval afgeslagen, Bij Asiago «uslukten twee vijandeiijke aanvallen in oas mur, Oorlog in het Oosten. n«soh bsrleht : KOX'STANTiNOPEL, 7 Juni. - Aan het J'estinafront in de nabijheid der kust en ten JMtea van de Jordaan was het wedrrzijdsch Merievuur van tijd tôt tijd Ierendig. Een jWatlijk vliegtoestel werd door ons artillerie-uur tôt dicht achter vijandeiijke linies gedwon-wttlandea. Op de andsre fronten geene mel-"H'faardige gebeurtaniseen. I vsrsshôrpta BuikbeaUîicorlog f.'-'ÎLIJN, 7 Juni. (ffieieel.) — In de Middel* jMsci.e Zte boorden Duischa en Oostsnrijkscb-"Msaaricha duikbooten vij F stoomschepen en "ïeilschepen van samenover de 20,000 ton in ™'rord' De stoomschepen werden uit goed swe.mda konvooien weggaschoten ; een van was eea oorlogsmaterieslvervoerscbip. LAN DBOUWERS BOND Vtrgadtring van 7 Juni. Maînhout deelt mede : — Beschikbaar 2000 kilos. :.nt Afsié 500 ; Moerzeke 800 en Groot-lii.n'os* Met toegestaan aandeel moet Ski. 110 daffen affehaald worden. {st.®, .^animonlak-sulfaat. — De prijs i3 (oJ:1S fr- Het te veel betaalde zal terug-iu worden met de borg. Opnieaw zijn le]; ™e6estaan voor Oost-Vlaandcren.Voor de Itdnnj ^deelingen inosten nieuwo lijsten ' nsoct 11,Jordea.Anders geen sulfaat. Van nu m,d~La /'e ve"e die bege?rd wordt, aaage-R .t.s i Q ' ^ater zal raen misschien geene (1Si»^erïrke,i ibtekotnen- ^r°°r e"ce ,oort 78,11 den Àkicor. — Aanvra^en voor feiijuij00r "R'erlt moeten gedaaa worden M. De Keyzer.— Het semiddelds gehalte van het dubbti uramoniaksulfaat is 15—18 °l0 dus 17. Poroizaihd. — Er is veel poreizitd gokweekt — dat is zeergoed. Bij droogte wordt da saadknop aaagedaan den poreiworm. Die worm is da made van eene vliag ; die made boort door het hulsel van dea knop en vreet het ïaad op. Als ge ziet dat or in het hulsel gaten geëten zijo, doet het hulsel opea en haalt de worms er uit en i*at verder don ïaadknop grooien. Als de zaadknop rijp is, snijd hem af ; laat den stam staan ; hij zal toekomead jaar en nog verscheidene andere jaren goed zaad gevan. M. De Keyzer handelt verder over de weiden. In't algameen rijn da weiden te weiniar gevet. Elke landbouwer zou mzer ian eane weide moeten hebben, ofwel hij zou zijne weide ia verscheidene deelen moeten verdeelen, om ze bourtclings te laten afweiden, in plaats van ze gehsel en gansch te la'en overloopen. Mits sterke bemesfiog en verdeeling kunnen de weilanden dubbel opbrangan. Als men weilanden aanlegt moet men ze bezaaien met beste graszaden, zo zijn weinig ia gctal : 1° Het spitsgras, gezegd Deadermondschgras, in de boeken raoigra3, en vettegras. Het mag in geene enkele weide ontbreken. 2° Het bilkgras, in het Hollaadsch beemdgras. Het groeit overvloedig in klarer. Die twae soorten zijn de beste voor af te grazen weiden. 3° De kropauvve of krophaar ; het geeft overvloedig gras en het is vroeg cntwikkeld in de schaduw op boomgaarden. Niet zaaien in woidea voor paarden. 4° De vossestaart, groeit overvloedig in natte wsiden; het geeft overvloedig. 5° De lammerstaart is beste hooigras, ma*r hij verdwijnt, na enkele jaren. 6° Het spletgras of splefe, in 't Hollandsch zwenkgras, omdat het altijd wlegelt. Het geîft veel voedsel en uitmuntend hooi. Met de twee eerste soorten als grondgraJ, en wat da andere heeft m-in genoeg. Onder de klaversoorten heeft men : 1° Do witte steenklaver, die zich zelva voort-plant.2° De bastaardk laver, ze heeft rozige bloempj es ; ze verdwijnt na eenige jaren. Dan nog : voor 't eerste jaar gswone klavar ; — minder goed de gewone weiieklaver. STASSNISHWS. — Voor «anlgra oaatlamaa daazs kookt en strijkt gij met onze elektrieke tossteiten. 130 en 220 volts. « Comptoir Général d'Electricité », Gent, Calandarstraat, 3. 387S — Er is nos AMSLD03ÏSC dlegos&ia: de merken • Da Pauw » en « Pierrette». 4837 —Man varlangt te koopen jonge Schape: shoad. ZichwandenKortrijkschesteenweg,33,Gent. 50il —Goade houtmakaulakbawarkfïra worden gevraagd, goed loon, rast werk: Makelaarsstraat, 7. — Aaagrskoaiea : Hollandsch Wageosmeer, voordaelige pryzea, bij Ch. De Ridder-Van Kerck-hove, Schoonaarde bij ûendermonde. Bastelliagan In den nieuioen Boer, Koornmarkt, Gent. 5008 — Flaatsa van Tabak, Savooien en Spruiten, aan 60 centiemsn het 100. Bij G. Van Heesvelde, Laarnsc'nen steenweg, Heuslea-Driesch, 5000 — ®avraagd: Joage Meisjei, roor licht werk. Goed loon. St-Lievenslaan, 13, Gent. 4910 — T« httroa : Groot M igazijn met WoonhuU, hoek der Kruis- en Henegouvvjtvatea, nr 5, kom der stad. Zich te wenden Burchtstraat, 90. 4754 — Door afbraaft, 10,000 pannen, steen en anderebo iwmaterialen,ta bevragen Huidevetters-kaai, 17 of Ham (oudo zazerij De Vriendt). 4331 —Pnbllake Foaduon. - Koepoa». - Aan-en oerkoop van aile waarden. LÉo.x GILLET, Laage VioletteastrjAt, 37, Geat. 4580 — Ba 3aaq.aa l'Uaioa da Crédit da 0and, Naamlooze Veanootschap, gesticht in 1835, Maatschappelijken Zetel : St-K£ichietsp!aats, 16, Btjrevoesd bureel : Viaaaderenstraat, 32, Geat, heeft de esr het publiek te berichtea, dat zij van af Woensdag 1 Mei 1918 eea bijgevoegd bvirsel heeft gaopaad op da Elisabïthlaan, 19, Gaat. Hat buieal is open : 's morgendi vau 9 tôt lï uur, en 's namiddags van 2 1/2 tôt 5 1/t uur, 's Zaterdaifs namiddai uitgezonderd. 4)23 — Haadal la 't sroot, L. Rotsaert, 7, Poer-magazijnstraat. 7. Pudding Powder « Pax ». 4856 — riaaaoisala laUehtla^oa. — In- en ver-koop vaa pub'tieks fondsea, kospon'. rerschilliga financieela inlichtingea bij G. Wtterwulghe, wisselagent, Co'apure, 59, rechter oever, Gent (Refuge de Marie). Bureel van 10 tôt 12 ure. 4603 lîruçsc'aepoortstraat, 16. Geeft bij son-ulVa dere groot s prijzan voor : Horlogiën, Kettiagea (sautoirs). Juweelen, Zilverwerk. 4627 —Fàbrlek vau Brlllsa, Pince-Nez, Juaaellen, Thermometers, Alkool- en Melkvregers, niouwe Glazen, Rfparatiën, enz. Prijsverminderins ia 't groot. Lansfe Violetteastraat, 17, Gaat. 4469 — Klsarvarf in aile kleures, Zee?, Borate'a, Klaurea, Behaagpîp'er, Bliak; bijzoadareprijzon voor vosrtverkoopers, bij J. Watté-Cosyns, Markt, nr 73, Deinze. 4720 —Ta haraa tegan Kerstdagaanstaande : 1° îîor-stade (huis, schuur, staliingen, enz., met 29aren boomgaard en 96 aren weide), bawoond bij kinders wijlen Aug. De Cierck, wijk Bo3Ch, Gantbrugge ; 2° Verscheidenepaïtljaa Bsata X>aad, liggande daar'egen. Samen boveade 5 Hectaren. Bevragen M. Ru8be>ts, sekretaris te Heusden. 4936 — Qevraagd : Ernstige meid voor alla wark, Bagattenstr., 14.Van 8 tôt 9 of 12 tôt 14 ure. 4997 — €f9vraagd: Leerjongen Suiker- en Pastel-bakker. Salv.itorstraat, 137, Gent. 5002 — Oavraa?d : MElD, voor aile werk; Brederodestraat, 9, Gent, 5003 — Stadalijke Savoorraillagakommisala voor Oroot-Oaat. — Afdeeling : Verkoop vaa brandstoi en beschuit- — De vernieuwin^ der gezinskaart (kolenkaart) vangt aan op Maandag, 10 Juni. De aflevering geschiedt in de buraelen : Ham, 8, als volgt : MaandaglO Jatii,2awijk: van 8 1/2 tôt 9 1/* uur, van nr 3501 tôt 4300; 9 1/2-10 1/2,van 4801 tôt 6100; 10 1/2-11 1/2 uur, van 6101 tôt 7100 ; Il 1/2-12 1/2, vaa 7401 tôt 8700. Ie wijk, 'snamiddag3, van 3 tôt 4 ure van n. 1 tôt 1200 ; van 4-5 u., vaa 1201 tôt 2400 ; van 5-6, van 2401 tôt 3500. Dinsda? 11 Juni: 3a wijk,'s mo-tf. van S l/î-9 1/2, van 3701 tôt 960 ) ; vaa 9 1/2-10 1/2 urfl, 9601 tôt 10500; 10 1/2-11 1/2, v. 10501 tôt 114(30; 11 1/2-121/2, vaa 1H01 tôt 12300; namiddags, van 3 tôt 4 ure, van 12301 tôt 13200 ; 4-5 ure, van 13201 tôt 14100 ; 5-6 ure van 14101 tôt 13000. VVoensdag 12 Juni : 4" wijk, van 8 1/2 tôt 9 1/2, van n. 15001 tôt 16200 ; 9 1/2-10 1 2, van 16201 tôt 17500. 101/2-11 1/2, vaa 17501 tôt 18T00 ; 11 1/2 tôt 12 1/2, vaa 13701 tôt 20000. 5® wijk : vai 3 tôt 4 ure, "an n. 20001 tôt 21400 ; 4-5 ure, van n. 21401 tôt 22700 ; 5-6 ure, van 22701 tôt 24000. Donderdag, 13 Juni, 6«wijk : van 81/2 tôt 9 1/2, van n. 24001 tôt 25200 ; 9 1/2-10 1/2 u., yan 25201 tôt 25300 ; 10 1/2-11 1/2 u., van 26301 tôt 27400 ; 'a naraiddasjs. van 3 tôt 4 ure, vaa 23501 tôt 29700; 4-5 ure, 29701 tôt 30800 ; 5-6 u., r. 30301 tôt 3KX)0. Vrijdag, 14 Juni, 7« wijk : vaa 8 1/2 tôt 9 1/2 u., van n. 31901 tôt 3 >700 ; 9 1/2 10 1/2 u. vaa n. 32701 tôt 33500; 10/12 11 1/2 u., van a. 33501 tôt 34300; 11 1/2-12 1/2 u., van 34301 fot 35100; van 3 tôt 4 u. van n. 35101 tôt 35900 ; 4-5 u., rin 35901 tôt 35700; 5-6 u., van n. 36701 tôt 374CO. Zaterdaj, 15 Juni, 8° wijk ; vaa 8 1/2 tôt 9 1/8 u. van n. 37403. tôt 38300 ; 9 1/2-101/2 U.. van 33301 tôt 39Î00 ; 10 1/2-11 1/2 u., vaa n. 39201 tôt 40100 ; 111/8-18 1/2 u., vaa a. 40101 tôt 41000 j vaa 3-4 u. van n. 41001 tôt 41900 ; 4-5 u.,van 41901 tôt 42500;: 5-6 u., vann. 42801 tôt 43900. De opgeroepen nummers zijn diegenea der gele gezinskaart (kolenkaart). | De personea moeten zich vooizien vaa hunne kaart vaa ha' Nat. Hulp- en Voedingskomiteit (Amerikaau^che WinMs) en van huDne Stede-lijke Wlnkelkaart. Zij bieden z ch aan op da vastgestalde dagen en da umi, die met hunna nummera overeeastemmen. Dit geldt eveneeaa voor de geçtic'nten. De kolenkaart bestaat uit twee deelen : Het dael A/B is bestemd voor den inwoner-kooper en wordt zorgvuldig door hem bew.iard, gezien vetloren kaartennietvernieuwd wordaa. Onmiddellijk na de ontvan?st der nieuwat kaart moet menhst deel C/D, cavoorafgaandelijk de zijde C onderteekend te hebben, aan dea parsoon of maatschappij, die rnan tôt op hedea met het vsrvoer zijner kolen heeft gelast, aflevereo, of aan dea Stedelijken Gasdienst, Borluut3traat, 26,T/S., indien men wenscht per-soonlijk zijne kolen ia ontvangst nemen. Enkal de personen, die geldige redeaen kunuea inbrengea, raogen van kolenhandelaar var-anderen. Èenmaal kous gedaaa, worden geeaa varanderingen van kolenhandelaar toegestaaa dan om redeaen, d e, na or.derzoek, zoudea wettig bsvonden worden. D.t peldt ook voor d« personen, die hunna kolen in het Gasgesticht zelf afhalen. Enkal de gepatenteerda kolenhandelaars of maatschappijen, die dskolenverkoopv«tricht.,>n, mogenda kolenkaarten inbrengen. De onderver-koopers moeten zich bij da gepatenteerda kolenhaadeliars of maatschappijen aansluitea.' De vervoerders vullen de kant D der kaart C/D in met hunnsn n?am, woonst en handtea-kening. Voor da onderverkoopers worden do kaarten op de zijde D door de gepatenteerda! kolenhanae'aars of maatschappijen, bij wie zij ! aangesloten zijn, tegangeteekend of ges'empelà" met het merk der firma. De werk wij ze blijft voorloopig dezelfde al# vroeger. Eerjtdaags verschijncn de onderrich*. tiagan voor de raatsoeaeeriag ea voorschriftea welka de gepatenteerde lcolenbandelaats ea' nnatschap pijen moeten nalevea roor het inbrengen der kaarten en het opmakea de* lijsten. -— Lederafdeeling. — Voor inlichtingea aa, reklamatiën aangaande de lierstelliogen der-schoenen, atelievs men zich te wenden, Kort# Dagstege, 9, voorzien van de schoenen en dam' bon, den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag, tus-schea 10 1/2 en 12 ure. Den verkoop van houten en palla zoolaa, wordt voortgezet, Korte Dagstege, 11, van 9 lot 12 en van 2 tôt 5 ure. Prijzen der houten zoolea : n. 36 rn 37, 75 cen-tiemen: n. 38, 39, 40, 41, 1 fr.; n.42, 43, 44, fr.1.25. Prijzen der palla-zoolen : 3 fr., 3.25, 3.50, 3.75. — PlaAtaalijka bavoarradla^skomialssla. De Verkoop van kloefcn. — Ingevolge da nieuwe besliasingen zulien er enkel lcloefea mogen afgeleverd wordea ia de eerste verdeeling, aaa de persoaoa die in het bezit zijn vaa eene soepkaart. Da verkoop zal gesc'aiedan al» volgt op ver-toon van de kolenkaart (gele kaart) roza kaart (Arbeitsausweis) en soepkaart. Verkoop voor de Ie wijk. — Maandag10 Juni, 's morgends, van n. 1 tôt 500 ; 's namiddags, van 501 tôt 1100. — Dinsdag 11, des morgend»,' vaa 1101 tôt 1600 ; 's namiddags, vaa 1601 tôt, num. 2300.—Woensdag, 12 Juai.'a morgead», va* n. *301 tôt 8800 ; '» aamiddags, van num, 2801 tôt 3500. Voor mannen, 2.15 fr. ; vrouwen, 1.90 fr. : scholierea, 1.55 fr.; kiaderen, 1.15 fr. het paar, op vartooa der kol enkaart (ret« kaart) en a^; roi« kaart, hobbên recht ; Al da gezinaaa

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie