De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

415 0
06 november 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 06 November. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 27 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7940r9qc9t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

37e JAAR Merdàg-6 NovAr i915 W £61 - i ,■■■ - ■ i... ... r- m.- -—.i . ■ 11 m i ii i n *--r.i.-r- in i » imi i i h ■ ■ n ii i i" "T • ~ n 11^————i———trti—r"i i il il i i ii i ■ t—i • i mu » ...... DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Si saii ta: n s*ît B798. — Adolf Moreels en eenige. vrienden, LaDresti ait.42,Ledeberg,voor K.BeBlock 5 B790. — Mej. M. Pipijn en Mr M. De Smtt, Korte S'eensiraat, 9, Gent. ..... 5 ?800. — Kathoiieke Werkmanskring S.sît-Antoniis, Heirni , Gent, 21° kâatien, voor De Rc.î e limiel 5 6801 tôt en met 8804. — De inwoners van Seeverr em \oor De Paepe, De Keukelaere, Van Sclîets'raele en De Wuïï 20 6805. — Wed. De Smet, Wippelgem, voor K. Stock 5 6S06 tôt en met 8811. — 9* Zending der gerrecn'e Ur<el 30 S812 en 8S13. — Mr A. Landuyt, Brugstraat, Ursil, voor A. Laureyns 10 Heldenmoed. unaeraien iitci, scarijic 3xvï;i uuciocu (Alias Pie au) in Vooruit een artikel om ta beweren dat heldenmoed en zelfs moed, een ding is dat met bestaat. Hij vangt zijn artikel aan met de vol^ende potsierlijke stelling, otn zijne bewering te Etaven : « Zoomîn als in cene schoolvan om 't even welken aard iemand een prijs, een lauwer of een eeremetaal moet hebben, omdat hij eerste is, zoomin moet, waar ook, een vo1-wassene geprezeri worden voor uitstekende daden bij sport, bij gewooa spel, aan den arbe.d of op het slagveîd. » Men noemt die uitschitteriiigen op Echool een uitstekend ieerling, een prijs van uitmuatendheid, den primas, een f<enie. Nicts van dît ailes is het dan eenvoudiglijk naar het verstand een menscb, beter bedeeld dan de meeste andere. » Die stelling komt hier te pas gelijk eene tang op een varken. Inderdaad, vvie heeft ooit aac eenen scholier, aan eenen primus, zelfs aan eenen laureaat der hoogesc'nool den naam van held gegeven?... Niemand ! Om zijne stelling meer kracht van oiinooîelheid bij te zetten, maakt hij de volgende vergelijking : « Naast die gelauwerden in de wereld van de boeken, de scholieren en de schrijvere, zijn er gelauwerden in den handel, in de banken, op de foor en zijn er ook gelauwerde honden, kn'ten.kceien en stieren, merries en hengsten.Deze laatsten leidt men over mark-ten en heirvvegen met hun eereteekens aan àer. hais. Allen helden,menschen en beesten ! » Scholieren, schrijvers (dus ook Slevcn Boersen) geîeeiden worden op gelijken voet ges'eld met honden, katten, kosien, stieren en liengsten. Daarna vorvo'gt hij : « Er is enkel bsgooeheling bij dezen, die rnoed en heldenmoed toejuichen, omdat ze verbaasd zijn over cen ongewone kracht, bij semmigen ontdekt. De moedigen, de heldenmoedigen, de heldendadigen zijn het zoo in 't oog springend ondanks hen, dat ze verbaasd staan en niet begrijpen hoc men I:an toejuichen, daar ze loch niets uitgeven dan eenvoudig uit hen kcmend levens-vermogen. » Steven Boersen kleineert dusallen die uit-blinken over hunne medemenschen om dat hij er een middel in vindt eene lans te breken voor zijn stokpaardje3beginsel : de looehening van den vrijen wil. Hij is van systeem dat al wat de mensch doet of verricht, geschiedt omdat hij het niet andeis kan, dat hij het zoo doen moet omdat het in zijne lotsbestemming ligt. Daarom schrijft hij : « Mocd en heldenmoed moeten wij ver-loochenen, zooals wij den godshandel, den cfschuwelijksten sluik'nandel moeten Verloo-cher.en, die thans meer woedt dan ooit. » E t verder : « Wij zullen niet spreken van de allerpot-sierlijkste toekenning van medaljes, piaat-jes en kruiseri, thans in de loopgraven en in vredestijd uitgeieikt aan menschen, die er in zijn geslaagd zoo'angte leven dat ze meer dan andeien hebben kunnen doen. » En om te siuiten, schrijft hij : « Is er ooit, in 't leven van om 't e?en wien, meer gelegenheid geweest, om langs strateu en slooten ongelukkige uitgeputten op te rapen ; om kinderen, die hongeren, brood en me k te geven, meer plicht om naakten te kleeden, om wanhopigen te versterken, — dan thans ? # In hoever doen wij onzen plicht tegen-over heu ?» _ . Zooals wij, in het begin van dit artikel, echrijven, heeft er nooit iemaud aan Bedacht : eenen scholier, eenen student, eenen voetbalspeier, eenen bokser als held jje betitelen, omdat er hier geene heldhaftig-jbeid van pas komt ; maar moedig moeten zij Sel geweest zijn cm de gaven en begaafd-■dea welke zij bezitten, ia zooverre te ge- bruiken, dat zij uitschitteren bovea hunne medemenschen ! Dat staat vast !... Die personen hebben moed en in vesl geva'len wonderen_ van moed, wilskrachten taaie doordrijvendheid a an den da^ ge.egd. Volgens Steven Boersen zijrc de soldaten, die thans in den oorloj zijn en vechten tôt der dood. geene helden. Wij zullen niet beweren dat aile soldaten die vechten.gekwetstof zeifsgedood woiden, helden zijn, daar men, om zulke benaming ' te verdienen, âaden moet plegen welke tôt ( het hoo» uitzonderlijke, tôt net zeîdzame behooren, maar, dat er zijn die ruimschoots1 • door hunne dapperheid, hunne onveisaagd-lieid, hur.îie stoute vermefelheid daden ^ plegen welkeomzoote zeggen tothetrijk der wonderen, bijkans tôt het boveanatuurlijke behooren, dat kan Stevea Boeisen niet. looehenen. Hij zegt ook: thans dit zooveel armen ; kindere:i hongeren naar brood en melk, in î hoever doen wij onze plicht ? Men moet Steven Boersen zijn om derge- ! lijke vraag te durven stellen. Ziet hij dan niet wat er rond hem gebsurt ? fl Is er ooit een tijd geweest,als nu,dat de hulp- J en -liefdewerken alsuit den grond oprijzen?n Met we'k recht beschuldigt hij onze ba- I volking van harteloosheid ? Indien hij zichj ' de moeite getroostte zijn eigen blad Vooruit $ ' telezen, dan zou hij,zoo met aliea, dan toch« veel meer weten van wat er voor de nood-l liidenden sedert meer dan een jaar werd;: gedaan, want zijn biad heeft, evcnals de. andere btaden, de versiagen afgekondigd over de werking der komiteite i tôt stand : gekomen om hu'p en bijstand te bieden aan» hen die lijden door den oorlo*. De personen = die deel uitmaken van die komifeiten beb-bon ook sinds maanden veel, oneindig veel blijken van moed gegeven ! * * Om te siuiten, willen wij eenige feiten of*" voorbeelden van heldenmoed aanhalen. Een soldaat ziet op het slagveîd zijaen makker, gewond, vallen ; hij tilt hem op en loopt er mede zooveei hij kan naar de naastbij gelegen ambulancie ; onderweg woidt hij zelf getroflea in de bil, en toch ijlt hij voort tôt aan den ambulancie wagen, waar hij, afgemat ten gronde zakt ea ook, net gelijk den makker dien hij redde, moet verzorgd worden. (HUtoriek). Die soldaat is een held I T- w * Kloosferlingen die gedurende 40-50 jaar, onverdroten met een engelachtig geduid, ongeneesbaien of verachterde kinderen, zinneloozen en andere ongelukkigen verzor-gen.'verplegen, zijn heldhaftige personen. Zendelingen die naar de Molokaïeilanden vertrekken om er het geloof te gaan ver-1 kondigea aan de melaatschen of naar Kongo gaan om er de negers die lijden aan de slaapziekte, den waren God te leeren kennen, weter.de dat zij zelven weilicht het slachtofîer zullen wordea dier erge smet- ziekten, zijn helden ! . * . tf. * Arme wroeters die voor vrouw en kinders te zorgen hebben, gebrek lijden en zich zeiven zoodanig beheerschen dat zij z:ch niets onwettig toeëigenen, dat hun nochtans meer we stand zou bezorgen, zijn moedige en in veel gevaile heldhaftige measchea 1 . * . De jongelingen van be'de geslachten, dite jaarlijks den Bastin- of Diermanprijs beko-men, zijn in elk geval voorbeeldig moedigô, en in andere enkele gevallen heidhaftige menschen I —it— Eene vrouw die harea broodwinner ver-liest, met negen of tien kinderen blijftzitten en die dag en nacht zwoegt om hare kinderen groot te biengen in eer e.i deugd, i3 wel eene moedige, heldhaftige vrouw. Ziedaar eenige voorbeelden van moed en heidhaftigheid. Stevea Boersen, kaa er nu ever oordeelea. Inlichiingen — Over dî volgende persoaei w.irdsn inlich-lingeagevraagd door hunae familie : Louise Van Hiele, van Eveigem, verlangt inlichtingea o . er haren zooa Maurits De Basts. Scbrij ?en aan « De Genienaar ». Karel Carette ea familie, van Iîeule, vraagt inlichtingea over zijnoa brooder Abal Carette en vrouw, en Maria Vanstsrnkiste, laatst ver-blij vende te Oostende, Square Clemsnùae, n°40. — Inlictitingen wordea ge-.'raagd over de volgende soldaten : Inliehti )gen worden g ivraagd over M. Cyriel VaaRenter»ihem, coloaas des vivres, Indivision, 4e compagaie. Prijskamp-tentoonstelling van Spselgoed. Te oordeelen naar de talrijke vra^en om inlichtingea van allekanten bij de Damoa-beschermsters en bij het inrichtingskomiteit toegekomen, belooft de deelneming aan dea Prijskamp en aan de Tentoonstelling voor speelgoed, ten uiterste bevredigeud te zullea zijn. De afdeelingen poppen, sijijwerk en kindermeubelen schijnea tôt hiertoe het grootste getal beoefenaars ea mededingers vereeaigd te hebbsn. Aangeziea de voorwerpea slechts vaa 17 tôt 19 No'/ember moeten ingediead worden, blijft er, zoowel voor de stielmaanea e-î de naaisters-modisten als voor de artisten-schilders, decorateurs, beeldhouwers enz., die zich nog niet aan het werk hebbsn gesteld, nog tijd genoeg over om het een oE ander voorwerp, genre speelgoed of bibelot, te vervaardigen. N'euwe typea vaa speelgoed kunnea allicht, met zeer geringe koste.i voor de grondstofïen, op kortea tijd vervaardigd worden. la 't bijzondere dient aanbevolen te worden het speelgoed dat door zijne naïeve vormen (met esthetiek ook wel in overeen-stemming te brengen), door zijne aaa-schouwelijke beïeekenis en door zijne kleureffekten, best ia dea smaak der kiade-ren kan vailea. Dapperaaa 't werk dus, zoo wel voor dea prijskamp als voor de tentoonstelling, aan-gezien er voor iedereea kans bestaat, hetzij eenepremie te winnen, hetzij het vervaar-digde aan eea bshoorlijken prijs te kunnen verkoopen. Buiten de 500 fr. uitgeloofde prijzen in geld, heeft het konuteit reeds 250 frank ontvangen om verdeeld te worden als bijzondere aanmoedigingspremiëa en het comiteit verwacht nog meer giften van wege edelmoedige personen die de werlc-loozen bszigheid willen bezorgen en die den heilzamen arbeid tea huizeeain familie zoeken aaa te moedigen. Het inrichtings- en uitvoerend komiteit voor de prijskamp-tentoonstellitig van speelgoed is bepaaid samengesteld als volgt : Eeie-Voorzitters : MM. C. De Bast, Senator en M. De Weerdt, Schepea vaa Schoone Kunsten. Eere-Ondeivoorzitters : MM. E. Cop-pieters, Senator en K. Lybaert, dagblad-Echtijver.Voorz tter: M. H. Keurvels. Ondervoorzitter : M. Th. Verioove, bc-stuurder der stedelijke beroepscholen. Sekreiaris: M. F. Fumai. Schatbewaarder : M. Is. Mestdagh. Ledea : MM. P. Bôss, E. De Vynck, A. Datry, Jan Temmerman, vader; G, Vaa Drom en R. Vercammea. PrlesterlIJke foenoemiiigee Bisdom Gent. De eerw. heer J. M. Van der Meisbrugghï, piito'jr te Semcnsrsake, is ia deielfde hoedanig-heid benoemd te Welle. De eerw. heer B. E. J. Van Huile, onder-pastoor te Niaove, worài pastoor te Cherscamp. GERECHTSZAKEN. Tarashtwijzlag. —M. Alfoas Primo, haads-latr, Fe%elhariaij:, ii*, te Gent laat wstea dat h:j de persooa niet is die dco: het Beroepshof van Gent verwezen is geworden voor slagea tôt eene ma md gevaag. Hij \erklaart tevens dat hij zelis geeae famille is vaa dea veroordeeide. Boetstraffelijke reohtbank van Gent. Af'troggelarlJ. — Oskar De Laadsheere, vanGeut, vooraftroggelarij vaa sigirea, 1 maand en 20 frank. XHeist&l. — Ojkar Inghels, van Gent, voor diefoiai van een rij wiel, 3 maanden en 26 fr. Ze&eaiiohennla — Héliodaor Heye, vaa St-Amandsberg, voor zedeaschennis, 8 maanden en 100 fr. met onmiddellijke aanhoudmg. BEROEPSHOF VAN GENT. Slagea. — Aloïs Viaeae, van Bellegem, voor slagen met werkoabek.vaamheid toegsbracht aaii Pieter Berbiers, verwezen door de boet-Straffeîijke rechtbank van Korîrijk tôt 2 maand en 50 fr., had beroep ingeslagen. Het Hof heeft de straf bekïachtigd. Biefstal van aardappslen. — Edward De Boever ta Alfons Geeraert, beidea werktieden te Brugce, aangehouden, die tea nadeele van Headrik Huysse, landbouwer, bij middel van braak, aardappelen haddea gestolen, werden door de boets:raâe!ijke rechtbank v.in Brujjge verwez :n ieder tôt 8 maanden gevansr. Disfstal van klakeas. — Edward De Boever en Alfons Geeraert, voornoetnd, en Hendrik De Graeve, oo c van Brugge, werden voor diefstal vaa kiekens, door de rechtbank van Brugge, verwezen ieder tôt 2 maanden en 50 iraak. De drie betichteu hadden beroep ingeslagen ; het Hof heeft beide vonnissea bekrachtigd. SPORT VOET3AL Gaaia. — Zondag 7 No/ember, on 11 ure. Racine III te»enGanda Kemeaad ;om 3 1/4 ure-Racine: Scholi-ren-Gan la Scholieren. Raoing1 Club G ont. — Zondas; 7 November, op ons spjrtplein te Gentbrugge-Noord : 's mor-gends om 10 are de « tout petits » elf alten vaD F. C. Vrieadschap en Racin ; Club ; om 111/2 ure speelt Raciug's torno^'-elfial te^en de goede plo g van Etoile de Gan l F. C. ; 's namid lags hebbsn wij den grooten match voor 't k^rapioeu-schap van Gect tusschei A. R. A. Gantoise eo F. C. Vrieadschap. Be.;in cm 3 1/2 ure. I^gîngp-ijzan : 0.15, 0.30 en 0.50 fr. (t'-ib iun). Sine"— Uitslagen raojtm ons den Maandag gezonden worden. Uit de Vlc)Ê)nders. Mariakerke — Lijkdîenst. — Tôt herinnering. — Maandîg, 8 November, om 11 ure, p ;chtige lijkdienst voor de eeloa-vigen va i Gent, a'hier begraven. 's Namid-dags, om 4 ure, kruisweg voor de zielen, in de eranderij, op het kerkhof. Woîlîlelsem. — Tombola. — Zonda?, 14 November aanstaande, schoone tombola onder de leden vaa dea Kafhoiieken Werk-manskring, alhier. De leden kunnea zich 'snamiddags persoonli'k laten insctirij yen vaa 6 tôt 7 ure. Allen worden vrietidelijk uitgenoodigd eraan deel te nemsn. Sieidinge- — Opsnbure voordrach/. Op Zonda? 7 November, om 4 ure, zal msj. Van Haute van Hamme eeae openbare voo.diacht houdea over goedkoope spijs-bereiding.Zome?geîîl. — Oageoal. — De voerman Van Nesie, van Knesselaie, kwam van Gent huiswaarts gereden ; gekomen te Zomergem, struikelde het paard dat in de roe lag ea vie!. In voile geloop zijnde ko i de voerman niet seffens zijnen wagen tôt stilstand houden. Het gevallene paard werd door het andere verschillige meters ver meegesleept. Het is moeten ilitgespannen worden en had vele uitvversdige kwetsuren bekomea; de gelei-der kwam er met dea schrik van af. Loke?en. — Voedingskomiteit. — Dezer dageu zal er eene kolendeeling gedaan worden aan de ondersteunde huisgezinnen. Deze giftzal doordenoodlijdeadea met dank aanvaard worden. — Voordrachten. — Telken Woensdag nam ddag, om 5 ure, worden er in de schooi de: Zusters van O. L. Vr. Presentatie voor-d.achten en onderiichtingen gegeven aan de werkiooze vrouwen. Zeer nuttige onderrichtingen voor het huishouden ea keuken worden U'^gelegd. — Dieuerij. — Veel wordt er door de be-volking geklaagd over diefstallen ter Statie. Jorge gasïen van 12 tôt 15 jaren stelen aile; wat hun in de handen komt. Op de een^ of ande e manier moet er wacht gesteld worden t;n einde deje bende het stelea te beletten. Melden. — Men schrijft ons : Reeds van af de maand Juli is hier ook eene inrichting tôt stand gekomen om o ize krijg^gevan-genen in Duitich'and ter hulp te komen ; eene omhaling in de gemeente bracht de som op van 230 fr., waarvan reeds 160 fr. aan kautienen is besteed. Voor de toekomit zullen wij trachten te zorgen dat maande-lijks aan ieder onzer krijgsgeva îgeuen eene kantien toekome ; eei bewijs dat aulks bij onze jongens wei gekomen is zijn de per-soonlijke bedankingen welke de inrichting reeds toegekomen zijn. Dus in hunnen naam bedanken wij de parochianen welke door hunne bijdrage deze inrichting onder-steuad hebben en wij zijn overtu'gd, moest de geesel des oorlogs nog een gen tijd voort-duien, en wij daardoor genoodzaakt ware ^ no g eens eene om'aatiug te doen, nog meer dan voorgaande keer met e kasider zullen wedijveren om iedereen milde ij'.c het onze bij te d agen, om zoo aan onze moedige joigens een bewijs te gevea onzer Vader-iandsche gevoeiens. C. D. Kortplîk. — Gaîontploflùig. — Donder-dag voojmiddag, rond 9 uur wis de gaz-bewerker Verstraete, wonende R^coletteu-straat na in de kelderingen van de bank van Kortrijk de gazleiding nagezien te hebben, aan de î gevel van de ba ik uitgevende op de Waterpoortstraat bezig eenen put te maken, tea einde de o.itsnapptng der gaz aan eene buis te vinden. Op eens had eene schrikkelijke ontploffing plaats; zware stukken keldermuren spron gen omhoog, aidas de op het gaanpad liggende kasseisteenen rondom omwoelende en wegwerpende. Stuk gesprongen venster-ruiten en ijzer vlogen op de st aat ; een boom werd omgerukt. De gazbewerker, gekwetst zijnde, werd met eene berrie weggedragen ; drie audete personen werden licht gekwetst. De stofielijke schade is aog al groot.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes