De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

923 0
06 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 06 Oktober. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 30 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zg6g15xv5n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Hees.238 39e {aar. C.PeGraeve,Ketelvest, 13 DE KLËiME PATRIOT Zaterdag 6 Oktober 1917. Pr]Js » eentiemen TELEGRAMMEN »©wisB3la tuasoben ïteizer wiinsia on Tsaar Nikolaaa ta hst jaar 1004-1905. (Vervolg). BERLIJN, September (halfambtelijk). — Tengevolge van den toegenomen handelsnijd der Engelsche scheepvaartmaatschappijen tegen de Duitsche reelerijen, die voor do overige mededtngers van Russische partikuliere firma's eene opdracht hadden ontvangen tôt het leveren van kolen aan de Russische vloot, ia het bijzôuder root het eskader in de Oostzee nsar eene «eutrale ha^ en, was een s'room van verontwaardiging on'staao, rerwekt o?cr deze zoogeraamde niet-neutralehouding van Duitschland, allioewel Engelsche firma's tegelijker tijd naar Japan in ^roote hoeveelhe^en ko'ea ver-voerden en deze niet slcchts aan neutrale havens, doch zîlfs or.middellijk aan de Japaasche vloot leverden. Reeds oea fertijd was men juist als thans in Londen van meening dat de vrijheid ter zee alleen Engeland geldig was. Men pcogde tfcaarom Duitschland schrik aan tejagen ; de psrs Uitte dreigementen. Lord Lansdowneveik'aarde openlijk aan den Duitschen gezant dat wanneer Japan wegens een vermeende ceutraliteit-■cbending van Duitsch'a'id tôt den ooilog tegen ons genoopt zou zien, Engeland dit op Japaa's verzoek als een « causa fœdexis > zou beschou-Wsn.De Engelsche regeering ging zoover den Duitschen scbepen, die in de Engelsche havens kolen innamen, het ui'loopen 'te verhinderen. Zij steunde deze handelvvijze op het voorwend-■el dat de neutraliteitsplicht dit vereischt. In Japan, dat doorde overwianingovermoedig was geworden, bedreigde men aile neutralen, die den tegenstandeis kolen leverdea openlijk met een gewapend ingrjjpen. _^Zoo bestond het onmiddellijk ceva".r, dat Duitschland, wanneer het niet door deze pogin-gen tôt schrikaanjaging vcor het uitoefenen zijner onaantastbare rechtea op de overzeesche handelsvrijheid zou terugdeinzen, met Engeland en Japan in een door deze mogendheden Uitgeloklen oorlog zou worden gewikkeld. Onder deze omstaniigheden was het natuur-lijk en van zelf sprekead, dat Duitschland bij de verdediging van zijae rechten bij het mede zeer gevoeiig j.;e!roffen Rusland steiia zocht. Dit geschitdde op 27 Oktober 1904 door de volgende voorsteiling : «Depariemsnt vaa BuiterJandsche zaken. Teiegram van den Keizer aan den Czaar. Sedert geruimen tijd bedreigt de Engelsche pers Duitschland, onder geene voorwaarden toe te la'en dat het kolen levere aan uw eskader der Baltische Zee, dat nu uitvaart. Het is niet uiigesloten dat dejapansche tn de Engelsche îregeeringen pemecnschappelijk protest aan-teekenen tegen het voorzien van kolen voor uwe schepen door ons, en dat deze eisch gepaard gaat met dtn eisch elke verdere weikzdamheid te fctaken. Het gevolg van zijne oorlogsbedreiging zou zijn, dat uwe vloot volkomen zou stilgelegd worden en dat ge deer gebrek aan kolen, onmo-gelijk uw doel 2oud( bereiken. Dit nieuw gevaar moet gemeenschappelijk door Rusland en Duitschland afgeweerd worden. Uw bondgenootschap met Frankriik moet u ooen fcerinneren aan de verplichtin^en welke net rtcor het Uveebondenverdrag me u aange-gaan overfienomen heeft, aan de «casusfœde-Iis ». Jat Frankrijk zich tegenover zulken eisch zicn ain zijne natuurlijke pîichten te«enover zynen bondgenoot zou trachten te on'trekksn, blij t uitgesloten. Nie'teffer.s'aande Delcassé een gezworen Jingelschgezinde is, zal hij slim genoeg ziin om J^begrijpen dat Eagelaad met zijne vloot Pariis < niet lcan verdodigen. Op deze minier wordt eene machtige vereenlging gevormi ^oor de Hrie sterkste landen van het Vasteiand ; en de Engelsch-Japansche groep zal zich wel tvre«-maal bedenken vooraleer ze dezs aaavalt. De klacht van Eugelandover oazo voorïienin? van kslen der Russische schepen, is des te ongegronder, doordat Engelaad sedert het be»in van den oorlog, aaa Japan twee ©orlog-sch-pen « Hislim >en « Kasuga • met Ençelsche officieren en bemanningseschonken heeft,voort-aurend de Japanscha vloot iset kolen heeft voorzfen en het nii t minier dan dertig stoom-schepen veikocht heeft. De zeeslagen welke admiraal Togo levert, worden met Cardifî-l.olen geleverd. Het zou catuurlijk vo^r ons veel aangeaamer zija, al; de Engelschen zoo verstandig waren dat ailes in te zien, en ons alleen en met vr;de lieten. Maar ik z;l geen oogenbli-: voor de onrechtraardige be-d'eiging wijkan. Ik betreur het ongeval in de Noordzee. Als de vloot bang is voor nachtelijke aan-vallen, ben ik van meîniig, dat zaeklicktea alleen al voldoende z >udea 2ija, om de schepsa voor verrassin?en te \rijwaren, a's aile sektoren om het smaldeel heen wordea overstraald, maar de stukken geschut moeten vooral in de Euto-peesche watereiï zoo min œogelijk wordea aange-wend.Mijn inlichting n uit Londen behelzen, dat d® pers en de groote hoop moord en brand schreèu-wen,dat de admiraliîei: zich een beelje opvvindt en dît de regeering, hof- en voornama krin :ea het gebeurie zeer bedaard als een betreurens-waardig on^evnl beschouwen, dat uit ei^ea zenuw-ichligheid is ontsîaan. Ik heb uit vertrouwbare bron uit Italie gehoord, dat de trust Terni, Odero en Oïlando drie snelle pantsersc'nepen voor de voile zee, elle van 12,000 ton voor een vreemde.niet genoemde mogendheid bouvsrt.Uit is waaischijnlijK Japan. Dit herinneit mij aau mijn vroeger voorstel, dat ge niet moet vergetea.eveneens nieuwe linieschepen te bestel-len-, om eeni^e daarvan gereed te hebbsn, als de oorlog voorbij is. Ze zullen tijdens de vredes-onderhandelingen voortrefleliik de overredings-toepassen. Onze partikuliere firmas zouden erg in hun schik zijn kontrakien te ontvaa?en. Ik ben zeer dankbaar dat u vriendelijk recht l'sat wedarvaren aan mij ne houding jegêns u en Rusland en, ik verzeker u, dit u steeds op mijn oavoorwaardelijke en trouwe loyauteit rskenen kunt. B^s'e groeten voor Alix. (Wordt voortgeret). Stelsêlmatige àmsrikaâaschs postroof BERLIJN, 3 Oktober. — De « Norddeutsche Algetneine Zeitung » schrijft over het nieuvvs van dsn Duitschen Gazant in Mexiko nopens Je Amerikaansche onzijdigheid : Onlangs 'maakte de Am^rik. ansche staatssekretaris Lansing een bericht openba.r, zo'jgezegd door den keizer-lijken gezan? in Mexiko .'an zijne re^eerinî ge-richt en in hetwilk vau den vroegeren Zweed-sche gezant ia Mexiko gewaagd werd. Er werd aanstonds vastgesteld dat zulk een bericht in de plaatselijke officiëele burselen niet bekend is. In den « Daily Telegraph » van 15 September 1917 en andere bladea lezen wij nu de mededee-iing. dat het bericht door Lansing in zijue ont-huliing bekend gemaakt gedagteekend is van 3 Maart 1916, en dat het reeds langen tijd in het bezit is der Amerikaansche regeerin?. Als men hiermede het feit samenkoppelt dat sene reeks berichlen van den Duitschen gezant in Mexiko, van het jaar 1918 hunna bsstemming aiet bereikt hebben, dan moet men aannemen, ia: de Amerikaansche reareerinsr reeds ia eeaea tijd, dat de Vereenigde Staten vaa Amerika aog in vollea vrede met Duitschland leefden, en hunne vertegeawoordigers met elkander leafdea ia het verirouwea der onpartijdigheid en der oprechte onzijdigheid tegenover aile oarlogvoe-readen, stelselmatig officieele berichten van den Gezant in Mexiko lietea oatvreemdea. Deze postroof strijdeade tegea aile grond-rfgels vaa het volkenrecht eu der onzijdigheid is in elk geval de beste kommentaar der hoog* d avendo verklaringen, met welka Wilson zijne intrsda ia dea wereldoorlog begeleidde ea in welke hij zich poogdo voor te stellen als voor-vechter vaa de heerschappij des rechts ia de wereld. DUITSCHE BERICHTEN van heS Gpaat M^oîdkwastlep Berste Buitsoh bsrlokt. BERLIJN, 4 Oktober. Westeïîfk KrJJosîooisseï. Le/fer front vin o 'Idniaursohalk kroonprins Rupprechl oan Baieren Gisteren gelesk de vijandelijke gevechîs-beirijvigheid in Vlaanderea aaa deze der voor-gaanda dagea ; Sterk siooraisvuur gsricht tôt diep in de terreinen gelegea achter onze stel-lingea ea op Belgische phatselijkheden, alsook tei;en enkele afgezonflerde sektoren onzer gevechtszone en in het midden van het veldslag-front, en dat ia hevige vuurgolven oataarde. Het geweldig artilleriegevecht hiald den nacht door onverminderd aan, van aan het Ho.it-hulsterwoud tôt aan de Leie. Hedon morgend steeg het tôt trommelvuur. Mtt het inzettea vaa sterke Eagelsche aan-villea in de bocht vaa Ieperen, is de sl3g in Vlaaaderea opaieuw oa'brand. Bij de andere legers,ten«evolge van moeilijke waa'.neming, was de gevechtsbedrijvigheid ge-heel dsn dag door beperkt. Eerst tegea den avoad fiak'.£erde de gevechtsbedrijvigheid op. Legerfront van den Duittchen kroonprins. Op dea Oostelijken oever vaa de Maas, bij het invalien van dea avond, werd aaa de hoogte 344, tea Oosten vaa Samogneux, een sters vuur ingezet. la diepe gelederen gingen weldra deFranschea tôt aaaval over, om de door ons gîwonnen stellingen teru? te verove-r;n. De beitjrming storlt a veriiisrijk en zonder gevolg ineen door de verdedigingsbedrijvigheid oozer artillerie ea dea taaiea wedsrstand vaa de Wurtemburgers. Léger van generaa.l-osldmaarsehalk hertog Albrecht van iVurtembui'g, Lsvendige artilleriegevechten ontsponnen zica bij tussc'nenpoozea dicht ten Westen van de Moessl en in de Suadgau. Aaavallen haddea niet p'aats. OdsîsSifk krlfgsîooiseal. Bij Jacobstadt, Dunaberg en aàn de Zbrucz, aisook aan de Donau-bocht, bij Galatz, nam de artilleriebedrijvigheid tijdelijk toe. Op verscheidene plaatsen hadden voor on» gunstige verkennersge/echten plaats. BSaoetlonisch front. De toestaad is onveranderd. Twaatls ïJaitsoh bsriobt. BERLIJN, 4 Oktob., avondbericht. — Op hat slagveld in Vlaanderea zija de Eagalschen ook bij den grooten aanval van heden slechts oage-veer eea kilometer diep in onze afweerzoae ga-drongen tusschen Poelkapelle en en Ghelurelt. Er wordt nog met verbitteriag gestredea tea oosten van Zoanebeke en tea westen van Bese-lare. Van de andere fronten is ar niets bijzoaders te meldea. - > 0îîisi3§S8 00r5t9nrijkssh3 bsriohtass WEENEN, 4 Oktober. Oasielijk ki*ljgstaonsel ea AlliaaiS. Oaveraaderd. li-iiiiiaïassh kp'lgiiasaîel. Da gevechten in den sektor van Gabriele ver-fliuwaea gister. De vaorgaaado dasr bracht zes officieren, 407 mannen en 2 gea^esheeren al» gevangenen op. Onze vliegers sebotea 3 yijindâ-iijke vliegmigen neer. Aan het Tirolerfront niets bijzoaders. Os oorlog in fia! Oastan, Bulgaarssïi fearloht. SOFIA, 4 Oktober (Amb'elijk beric'at rao 3 Oktob ex). 2aaosSoni3oîi froat : Zwakke artilleriebedrijvif»he:d op hef front, die ietwat levendi^er was tusschen uet Wardar-en Doiran-meer. Levendige vliege'sbpdn'jvigheid in het V/ar-dar-dal en aaa de Stroema. Baîîiesnsoîi front: Bij Tulcea en ten Oosten van Galatz wa3 het arlilitrievuur levendig. ïurksoli bariohD. KONSTANTINOPEL, i Oktober. S^phraatfrOHt : Vier vijandelijke pantse'autos poo»den teg'în onze stellingen vooruit te rukken maar werdea door oas vuur verra3t ea teruggedreven. Kaukasusfront : Tweî Russi-'.che kompagniëa, die ia dea rechter vleugeÎ3ektor e^nea raid beproefdsa tegea oaze loopgrachtea werdea door oas vuur onder verliezea terugge irevea. Sinaï-front : Op verscheidene plaatsen van het front v-sr-levendigde het geschutvuur. Aan dea liaker-vleugel kleine botsiagen met vijandelijke ruiterij-patroeljea. Aaa de Qverige froatea geane vvezea-lijke gebeurteais3en. Dâ virsahirpts duikbaatga-oorkf» BERLIJN, 4 Oktober (Officieel). — Nieuwe duikbootea-uitslagen ia het Kaaaal en in da Noordzee : Vier stoombooten, eea zeil; c'.iip ea een visschersvaartuiir, waaronder 3 bewapenda stoombootea ea het aiauwe Eage'sche z:ilschip « ladapsadent ». Vaa de drie bewapsrde stoombootea vaarde een onder Fransciie via <, een andere was volgans het uitzicht de Engelscha stoomboot« KaadalCastle » (3385 bruto r. gister-ton).De Chef vaa den admiraalstaf der Marina. Oorlog ia SBL3IS sa FHAHKBIJIJ Fransohe barlohton. PARIJS, 3 Oktober. — Ten Oosten van Reim» hebbea de Fransche batterijea de Duitsche artillerie doeltreffend bevochtea ea een aaaval dieia voorbereidiag was ia da vijaadelijke loop-grachten gefauikt. Tea Westea van Navarin zijn de Franscha detàchemen'en ia de Duitsche liaiën gedronjien, bliezen ond^rkomens op en voerden gevange-naa mede. Ben andere strooptocht ia de streek van dea Casque heeft goede resultaten voor de Fraa-schen afgeworpea. Op het froat vaa Verdun i« ds nacht gekea-merkt geweest door een verwoede geschutstrijd op de beide oever» vaa de Maa3, vooral in da streek benoorden de hoogte 344, waar levendigo botsinsen tusschen patroaljes hebben plaat3 gehad. Kalmo nacht overal elde's.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes