De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

971 0
05 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 05 Oktober. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6w9668cs4p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT latxî. 237 S9"îasr. ©.DôGpaeva.Esîaïvest.ïi •. DE KLEIMS PATHÎ3T VpîJîijg » Okîohar 1917. Pp^s Seentiemen îïïiïlCEB BIEIGHîlI vaR heê Groaî IÏ4îofdkMHttïtIwp Sersïe Baltash Isarioàt. BERLIJN, S Owtober. Westeïîik Krijjgslsonael. '„e/ferfront oan oilclmaarschalk kroenpnn* Rupprecht vun B?ieren Aaa de kust tusschen Lansemark en Zan.i-•oorde zwol giste en de artillerisstriji wedar ot groatc hevigheii aan en tôt bij ds midden-ektor»n vaa het gavechtsfroat ook tôt sterke uurgoheu. 's jviorijasd hedt de rijand getracht opaieuw, loch ga»ioh yrucktetoos.het terrain ten Noordea ran da b^an M«en«n-Iepe;en, door ons daa^s te 'oien verovirJ, terug te w in. ea. Al zijne aan-aliea warden bloedig afgeslagen. jegtrfront van den Dmtschsn kroor.print. La*gs fceide zijdon Tan de baan Laon-Soissons mt/lsoid«a zlch de artillsriën opnleuw tôt iraderzijische «,e vechtsbedr.j visheid. Laogs do Usue, bij RtiiiES en in Champagne leverdon ons kenaers'an>aUen gevacgenen en buiî op. Op dea Oostslijken Maasoever, gelukta het isteren in do vrosfite aan Wurtcmbcrgsche roepen, stormen^erhand aan do Noordc'ijke eliing via do koogte 344 ten Qosten van larnoi^Bïux, de Frassc'ne loopgrschtea op rene rcedte van l'OO meters in b^zit te neatien. redureai'e ^en da$ voerden de Franschen acht 8genainvs.lleu uit, om oas van het veroverde ;rrein te TerdtU^ea. Ook 's i achts werd door e aaia teger-s-aander aanvallen gedaan. în hardsekliûe givechten werdea de Franches te?uggrsla£en. Mfor dau 150 fio-asgenen van twee Fraasche ivis es bloven in o.-ze harden. De bloedigo trlieztn van den vija'nd s:e^en bij iederea ructei^Uoïftiï aanval. Het artllie irge^echt strekle zich ins.gelijks uit )t aan; alcade deelcn van het f ont ea was ge-aresda gansch den dag en zslfs-'snachts zeer evig. De bommenaasvallen onzer vliegers ia den acht van 1 tn 2 Oktober op Lo»d-.,n, Margate, ^SSBSBBCSWSISESÎSÏSS ; _ - -«SESSÏ,',:'-, . Sheerness en Dover, werd en doeltreffend vast-gosteld. Ook op Eagelsche havsns en de voor-naamste transportpuntsn van hot Noorden van Frankrijk, werdan met goeda uitwerking mot bcrr.mea beworpea. Luit*nant Goiitîrmaoa schoot zija 39e en de •erste luitenant Bertholl zijn 28» tegeastrever in luchtgevecht, noîer. Op het O^stolijk kr^gsteoneal en aan het SSaosdocisoh fronî geene grojte givechtshandelingon. ïfs-eade fôaltsoh bsrlolii. BERLIJN, 3 Oktober, avondbencht. — Inhe't Weston bij afwisjeleade vuurbedrijvig'aeidgcena groote gevechtskandelinseu. In het Oosten niets meldeaswaardi?. Offieidsls 09$tanrl]ks3hâ bsrieht©^ WEENEN, 3 OX'tober. — Op het Oasfe'ifk krljgstsonael ea AlsassiS. gesao geb?uttenls»ea van belang. itiliaaaseli ki-^lgsîaaasel. In dea ssktor vaa Gabrîë'e flakkerde gistaren het infanterioo-evecht opniîuw op. S'erko vijaa-delijke krâchtea storrnden tegen onze gtel'inges. Het gewin v?n een «mal stak loopgracht aan de Westolijke helli*g, wa3 voor de Italianea de eauige uitslag voor hunnen verlie3rijken aan val. ia ©orl0| in het Ooslati. ïur&gah berloht. KONSTANTINOPEL, 3 Oktober (Ambtelijk bericht vaa 2 Oktobèr). K auk a a u, a.'r o • 11 : Aaa de rschnervleugeîso'ktor mislukto door J ops vuur een® overvalsposing van cens rijanda lijkft koas.pafni". Bnpferaatfroat : De vyand toed bij eenea aanval tegaa voor-hoedstroepsn zwar.: v.»rliâizon, waardoor zij niet verdir konJea vooruitkoinaa. £$ials.!ront : J (.ne fcSnge'sche afieeling die over den stroerrn | wilde komen, werd door ons vuur verdrsren. E^aosoha Sso : La de golf Yaa Saros werd een Engelsch vliegtuig ran niouw model door vuur vaa de aarie tôt landen gedwon^en. De bemanning be-staaade uit drie m#a, viol in onze haad n. Aan de ovsrige froa'en geene gebsuitenissen. Eulgaaraah bsrloîit. SOFIA, 3 Oktobor (Ambtelijk bericht van 2 Oktobe ). EZaoadeaiaoîi front : Aaa hît gansche front zwa't geschutvuur, dat in de Orna-bocht ietw.tt lovendiger was. Vijandelijke verkennersafdeelingen dia tea Wes'en van het Doiran-m-ser eu aan deSiroema-moading, teien onze s e.lingen poogden vooruit te komej, werdan door ons vuur verjaagd. Lorendiga artilleriebedrijvighsid in hat Wardar en Stroemi-dat. HtiîasGnsoh fronî: Gcscriuivuur bij Tulcea en tea West^n van Isacc®-».. Êene vijandel jke verkeaner8i.fdealing dis aaa onza ste^l.ngea ten Zuidcn v»n Galatz p;ogâe vooruit te dringen, werd door 'oas vnur veidrevea. Ba T4rs5h?rp;a âaikbsstoa-BQrlsf. BERLIJN, 3 Oktober. — Door onze duik-bootea wevden op het Noordelijk krijsstooaeel vresrosa 18000 bruto-re^ister-tou in dea groad gebo^rd. Oader de vornielde schepen bevonden zich tweebewapeode Entîelscaediepgeladeiiestoom-booten van welke een uit een ste'tk baschermd koavtioi Ke»chotfin wsrd, alsoo c het Fraasche vis8ckersraartui< « Quatre frèieî ». Osrlog ia BIL'HS ea FEANKRIJX Fransoka «jarlskSsn. PARIjS, 2 Oktober. — Aanzienlijke bedrij-vlgheid der beide arti!lerieën op gansch hot Aisne-front, on w:l in dea sektor vaa Craoaae. Twde Dui sche overvailea, de eene tea Noorden vaa Brajre-en-Laoaaois, dsaadsre 'o j Aill s b'even zo ider uitslar. la de stret'k tea Noord-Weetcn vaa Rsimî hoeft oas gesebut ûaitsche troepaa vcrzame'.iugea vers rojid. in i uni m 11 ■ iih n iiirru it iiun iiiwihi" l' niiimiiin MËNGSLWERK. - 5 Oktober 1017. 2; GESCHONDEN EER. Jien Zûctit ge:acti kicuk door de s'e t amer. Nu ben ik rijk, oumeteiijk rijk aichfe zij uit voue bot st. De siar.ke bander fotlden in het jlitssterer.de goud, zij iegd< e gloeier-de wartg eu hrt b'utidend heetî oorhoofd (egeti het koucle me'aal e i kusts et. Rijk, rij'c ! — vortt Cai.o'ath-Wolfegg, rat lîOi-t uw kastccl, wat kost uw geiteele oed, wat kosteu uw kir.de en ? Ik koop ze. ( koop u — a'ies, ai.'es ! E:t toen zamelde ij het geld stuk voor ftuk bijeen, in de?: ?eren zak, schudde he;r: t;og eens leeg; eii ilde opnieuw. Een otiieii.e, ja onheiispei-siide vreugde êice'de in iiaar oogen, haas jne r eusvieuge's tri,'den, baat boeîem giiig ooi basr op en neer, — daar opeens, inet en onbesciirijflijkea kreet sp, ong zij op. ;°or 't open venster sloop de kki.ie Ehre;> aut, zoo Jicht ak- eea veer, de kamer in eu eP te retond op df. met goud overdekte ifeî toe. Haar bandjes giepen en woeidetî i de hoopen goud?. — Marna, nep z j ve'rbaasd uit, marna, is st nw ge ri ? Nu behoevetî wij uiet meer in den VVeddinghof weg ! Toa geef mij î | een goudstuk, ge bebt er immers zoo veei... i Veider kou het arme kind nie'. Do beide j witte hauden der moeder grepea snel naar i den teederen hais der kleine en drukten het ; keeitje dickt, met zooveei. vastberade iheid J ea iu zulkea grooten too n dat uit de borst . een lickt gereutel opsteeg.'t welk gedure ide , eeaige minute i iu akelige ge uidea weer-i k!onk. — Wiitgij wel zwijReu, klei. e beks ? Het gloeieade gc'aatder vrouvr wasals versteend. j ïoen eiiide.ijk hare ha a de a dea hais van het ! angstig stîl geirorden kind los lieten, viel j het teere lichaampje dor kleine bswuste'.oia 1 op den groad. Met eea schiillen kreet i gieep œsvrouw VVedding haar dochtertje ] op. Het kruliekepje zaak voorover, en het \ licbaam hisg a s eea verwaikte bloern : leren'ock- op ha e armen. — Goede God, ik heb m'jn kind fifeworgd. j gildesijifî >ree»elijken angst. Vau buiten i weid hardaa'! de deur gekiopt. Met het bï-j wiiïtelooiîe kiad ia de arejen suelda zij ue kame_. uit. — Dôkter,mijn Ehrentraut,heip,red haar,! — Maak piaats.maande de oude huisdokter ernstig, «adat hij slecnts evea eea viucati-geiî bhk op het schepseltje gewo pîn had. i — N et hierin, ùieniaast is mijne kamer, o ireed binaen 1 De geneesheer spande al zijn krachten ia om de kleine in 't leven teru* te roepen. Metzachle bewegingen maakte einiehjk h«t jonge frissche le/en zich merkbaar. Daidelijker e i Iaider'wsrd de adetn'ialing, en nu — GodJank een lichte zacau. E uen-traut opeade de oo^ea. Dikke zweetdrop-peis pare.dea op het voorhoofd vaa dea geneesheer, zijn adem <ing hijgend. — Wat is er in 't; hemela naam toch -ge-beurd ? vroeg hij fluis ère td. — Isallegevaar voorbij ? Het vati dea doorges'anen sclirik doodsbleeke aa î^eîicht der weduwe boo* zich o^er het tleftaliige gezichtje va'i haar kind. Riilead sloot de^e de oogeii. Eea kreet vaa aagst ontwrong zich aaa de beklemde borst, ea het haadje tastte, als't wa e om hu'p zoekaad, naar dea beproefden huisvriend, dea dok'.er. — Ga u heen, me:roaw Weddiag, Eatea-traut moït de grootste rust hebben, zij is opgewoHden in do hoogste mate. Ik zelf zal de eerstïoîgeade urea bij haar bed blijven, gfc^astte de dokter. — O God, gelooft gij.dat zij boos op mij is. — Voorloopig geloof ik nog niets, doch |veriaug af'eea de giootst mogelijlce verzor- ging va i Ehrentrauf. Met oahoorbare scaredea verwijderds zich de weiawe. Op do» rechter Maas-oever nata de a: tilleria-strijd gedurende den nacht oea heftig karakter a-n van Samogneux tôt Bezonvaux. Da Dult-ichors hebben tweemaal de Fraasche loop-graven ia d«n sektor van Beauraont aangevalleh. Het Franscho vuur braoht telkenmale de aan-vallers tôt staan ea dee-i hua orge verii.-zea lijdec. Katme nacht overal elders. Vijaadelijke luchtvl.e^ers hebbea opnieuw, vprleden nachf da stad Dninkarke aan^o ^allen. De bombardeering, welka eear geweldi,; was, he«(t erastige stotfelijko schade veroorzaakt. Als weêrwraak over de beschietiu^ea d&r stades Duinkerke en Biarle-Herto.; door dea vijaad, hebben onze luchtvl ejers in den nacht van 1 tôt 2 Oktober bommsn geworpen op do steden Stuttgart, Trêves, Coblentz ea Franck» ' fort aaa Mein. Op dan 1 Oktober werdea twee vijaadelijka luchtvliegers neergehaald door onza looJsoa ou vier andere v'ieUuigen werdea verpiicUt ottred-derd nod^r te dalen. PARIJS, 2 Oktober. — In België en op ver-schillenie pun'ea van het Aisnefroat, tamelijk Ecweldlie bedrijvigheid. Op den rechteroever der Maas, teneevoljo vaa het druk bombardement, dat gisterea werd aaosestipt, hseft da vijand eenîa sterken aaa-val' btwerkstellisd tegen da helliag 344 ea Saraoineux. De vijandelijke detachementen, onde' het gevreld vaa ons geschutvuur, zijn er slecuts op een punt ia galakt onze liniëa te goaakeu, tea noordea der feclling 344. Na eea verwoed gevecht hebben wij hat grootsto godeelte der vooraaagelegea vsrsterr kings- of verschansingsgjdse tea h arnotnea, alwaar da vijaad vasten voat verkregen had. Bij poozen af^ebrokea kaaoavuur aan het overigo van het front. Verleden nacht hebben vijandelijko lucat-vlie.a:ers de stai Toul beschoten. Mea versekert dat il verscheidiae slachtoilers zijn. Enisnte-konfarsncia over dô krijgstGaleiiîden ? De « Manchester Gu rdian » sc'nrijft over d« rede/oering vaa Michaë is : « Mea kan aanaaiaea dat de houdin? van Duitscaland zich. waarschijn ijk. ni t sch-:rper afteskenen zal, to'dat de «roote strijddagaa van dis jaar voarbij zijn, wijl Dait chland de militaire gcbîurteaissen afwachten wi1. Alsiaa z->i do Duitsche regesriog hare rekening makea op groad der oarlogskaart ea van ha^e bianoaland-scaa hulpmi td loa. Om die radanen zju de voarrgan.^ vaa den veldsligin Vlaaoderea, rced3 in de oerstkiai :-nde weken, onder politialc, opzicht m«er beteekenii Ue^bea als vroegs . »' De Manchts'.er Guariiin hal vernaeen t dat de Duitscue rei;ae:ing, bj gele^iiheid der Pauzsiijke noia, zich op de e.-na o aadere w jzo na-ier zou bepalen. « Mea n ira aan », zeg hst blad, «dat de Paus naawkeurig op de hoogta was van dea toestanl ia Ojs earijk, ea door Oostearijk in \oeling was met D ittscal-ind ; ook als de Heilige Vader de Pauzelij^o voar;t3l'aa voort ontwirfke!da aa alzjo e.'na teganust-komiag daars e'.de, vermeei.de m-n dat Uui.ssh-land de gefegea'aei 1 zou benuttigon ea dea >veg ba eu tôt weJe-zij,:Uche »erklarmg*n. Die hoop w -rd echtsr teleuigesteid. Wel is waar toonda de aatwoorJn >;a vaa Ouitschlind kente^kens van esnta b-teren etest. dojr het bepia i aaauemea van h t scheidsgeree'at, e !o;U over België werd geen woord ge/egd. W -nneer men ail s ia aa un r ;i,>g nsemt, d.»a is de houdiag vaa Duitscaland slijoer gswor-den. De oorzaak daarvan li^t waarscliijaiijk ia het voor.darta der Russische anarchie ea da

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes