De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

231 0
06 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 06 Oktober. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 23 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ng4gm83c4q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT Hjant,238 39*faai>. G.DeGrasro,SLetelvest,If DE KLEIMS PATRIOT Zaterdag © Oktober 191T. Prfls « «entiemen . . .. ^ «m ni ■!■■■ ■■■■■■■ >»>,«(®53R^ï««W«!OTm«WU. Ul -r-*«—■ TELEGRAMMEN SCTPIsaeld tuesoben Kelzer Wllh»lm 0 Tsaar Nlkolaaa ia h«t «aar 1904-1905. . (Vervolg). BERLIJN, September (halfambtslijk). -Tengevolge vaa des toegenomen handelsnij der Engelsche scheepvaartiaaatschappije trjen de Duitsche reederijen, die voor d overige mededlngers van Russische partikulier firma's eene opdracht haddea oatvangen tôt hc leveren van kolen aaa de Russische vloot, i het bijzonder roor het eskader in de Oostzi. naar eene neutrale haven, was een s'room va: Verontwsardiging on'staan, verwekt over dez zoogenaamde niet-neutrale boudins van Duitsch land, alhoewel Engelsche firma's tegelijker tij' naar Japan in groote hoeveelheden kolen vei voerden en deze niet slechts aaa neutrale haven doch zclfs or.middellijk aaa de Japansche vlob lewrden. Reeds;oen tertijd was men juist als thans ii Londen van meening dat de vrijheii ter z alleen Engeland geldig was. Men pocud daarom Duitschland schrik aaa tejagen ; de pcr lutte dreigementen. Lord Laasdowneveik'aard opcslijk aan den Duitschen gezant dat war-nec Japan wegens een vermeende neutraliteit acbending vaa Duitsch'and tôt den oorlog t«gei ons genoopt zou zien, Engeland dit op Japan' verzoek als een «causa fœderis » zou beschou Vren. De Eogelschs regeering ging zoover dei Duitschen schepen, die in de Engelsche haven: kolen innamtE, het uitloopen te .verhinderen Zij steunde deze handelwijze op het voorwend sel d*t de nsutraliteitsplicht dit vereischt. Il Japan, dat t'oorde overwinningovermoedig wa: geworden, bedreigde men aile neutralen, di« den tegenstanders kolen isverdea openlijk me een gewapend iugrijpen. Zoo bestond het onmiddellijk geraar, da; Duitschland, wsnnserhet niet djor deze po^in gen tôt sc'nrikaanjaging vcor het uitoefener zijner onaaatastbare rocnten op de overzcesch* handelsvrijheid zou terugdeinzen, met En.ve land en Japan m een door deze mogendhedet U.tgelokten oerio,r zou worden gewikkeld. Onder deze omstandigheden was het natuur-îijk eo van zelf sprekend, dai Duitschland bij ds verdodiging van zijne rechten bij het medazeei gevoelig getroffen Rusland steua zocht. Dil ge;chîedde op 27 Oktober 1004 door de roîgehde vooi'sieiiiug : « Département van Buitenlandsche zaken, Telegram va den Keizer aan den Czaar. Sedert geruiiflen tijd bedrelgt de Engelsche pcrs Duitschlâ'id, oc(|pr g.eene voorwaarden toe te laien dat het kolen levere aaa uni eska ïer der Baltische Zee, dat nu uitvaart. Het is niet uiigesloten dat dejap^nsch' 'n de Engeîsc'i ret,eçringen (pemeenschappzlijk r rotest a;.n-teekcnen tegea het voorzien van l olen voor uwe schep n door ons, en dat deze eisch gepaardçaat met irn eisch e!ke versera wèrkzaamheid te stakeu. Het fievolg van iijne oorlo^sbedreiging' z >u zijn, da' uwe vloot volkomèu zou stiîgele worden en dat ge dcer gîbrek aan kolen, oumo-Melijlr uw doel zoudi. bereike". Dit nieuw geva -r ffloet gemf-ctïschappelij c îoor Ruslaud en Duitschla' d afgewcerd worden. . U w bondgt nontschap met Frankrijk moet u docn herinneren aaa de verplichtingen welk -het door het twçebondcaverdrsg me1 u aang gaan o er^enomen hee/t, aan oe «casusfœde-i;s "• Dit I raokrij c zich te^enovéï, zulken ti=ich • ich aiu zijne natuurlijke plichtea teeenover rijnen borid^Lnoot zou trachtsn te on't:e'.ksn, bJij t uitges:olen. Nie'teHeris.aaade Deïcassé een gezwove"» .ageifchg- ziu ie is, zal hij slim genoeg z n om ic be^rijpen dat Eagelaad me zijne vloot Pari;s Iniet ltan verd«digen. Op dosa manier wordt eeae machtige vereeDiging gevormd door de driasterkste landen van het Vasteland ; ea do Engelsch-Japansche groep zal zich wel twe«-maal bedenken vooraleer ze deze aanvalt. " De klacht van Engelaadover oaze voorzieaing • van kolen der Russische schepen, ia des te 1 ongegronder, doordat Ëngeland sedart het e be«invan dsn oorlog, aan Japan twee oorlog- 0 schepen « Hislim »an « Kasuga » met EngelsChe : offlciereu en bemanaing?eschoi»kenheaft,voort- 1 dtirend de Japansche vloot met kolen heeft Q voorzien en het ni^t mmder dan der ïg stoom-s schepen verkocht heeft. 3 De zeeslagaa welke admiraal Togo Jevert. worden met Cardiff-kolen gelcverd. Het zou i natuurlijk voar ons veel aangenamer zijn, al a de Engclschea soo verstaadig waren dat ailes in te . zien, en ons alleen en met vrede lieten. Maar ik 1 zal geen oogenblis voor de onrechtvsardige be-dreiging Wijkîn. Ik betreur het ongeval ia de 1 Noordzee. ' Als de vloot baag is voor nachtelijke aan-' vallen, bsn ik van meening, dat zoeklichten 3 alleen al voldoende zoudea zija, oai de schepen i voor verras»in§en te vrijvvareu, a:s aile sektoren ■ omhet smalJeelheen worden overstraa'd, maar de stukken geschut moetèn vsoral in de Euro- > peasche waterea zoo min aiogelijk worde j au .ge-5 wend. Mijii inîichtingen uit Loaden behelzen, dat de pcrs en de groote hoop moord en brand sclireeu-i wen.dai; de admiraliiti zich een bceije opwindt > en dat de regeering, hof- en voorname krin^ea het Êebeuràe zeer bedaard als esa betreurens-waardig onievsl beschouwei), dat uit ei^ea ' zenuwt>ch!igheid is ontstaan. î Ik hab uit vertrouwbare bron uit Italië gehoord, ; dat da trust Terni, Odero en Oïlando drie sneîle t pantserschepen voor de voile zee, e:k van 12,030 ton voor eea vreemde.niet genoemde mogeedhe d : bouwt.Oit i3 waaischijnlijK: Japan. Dit herinncit i mij aan tnijn vroager voorsiel, dat ge met moet : vergetea.et-eneens nieuwe linieschepen te besîel-1 len, om eeni.,e daarvan gtreed. te hèbben, als 'le , oorlog vooibij is. Ze zijl'er; tijdens de vredes- ; onderhaedelingen voortrefieliik de overredings-toepassen. On<o partikul'ere fi' ma3 zoudea e.g in hun schik zija koatrakien te ontvangea. Ik ben zser daakbaar dat h vriendelijk recht laat vvedarvaren aan mijne houding je^êns u en Rusland ea, i'-s vsrzeker u, d-it u steeds op mijn o:iroorwaardelijke en trouwe loi'auteit rekenen kunt. B ste yroe'.en voor Alix. (Wordt voortg-e-at). StsIsgimatigsimsrika-sîaschâpostrQof BERLIJN, 3 Oktober. — Da « Norddeutscne Algemsinj Zeitung » schrijft over het ni- uws van d>n Duitschen Gezant in Mexiko noper.s .le Amerikaansche onzijdighe.d : Onlan^s maakte de Am jrik ansche staatséekretaris Lansiii ; een beiicht opjnbair, zo jgezegd door den kèizer-lijken tezan: iu Mexiko - au zijpe re;eciin>' ge-richt en in helwclk va j den ^.roi^eica Zwetd-sche gezant ia iacsiko gswaa&d vverd. Er werd aanslonis va^tgestali cat zulk een beiicht in de plaatse-ijke officielle biu^elsn niet be';end is. In d«n « Daily Télegraph » van 15 Septembar 1917 en a~dero blalo.i lezen wij nu de me.ledea-iing. dat hec beiiciit d )or Lansing ia'zijije ont-huliing be .end Ktmaa<t geda?teekand is van .'J Maort 1916. en.dat het r^'ds langen tijd in hït beztt is der A nerikainsche rei;e-'r,ni'. Als m-n hiermede het iei sameak'">"pe!t dat eene ree .s norich'.en v<j.u den Uuitsch n gezant io Mexiko, vaa het jaar 1916 hunne b;stcm ning niet berei t hebbeu, dan moet men aannemen, da de Ainerikaaasche regesring reeds in eenen tijd, dat de Veraenigde Staten van Amerika nog in vollen vrede met Duitschland leefden, en hunne vertegenwoordigers met elkander leefden in het venrouwen der onpartijdigheid en der oprechte onzijdigheid tegenover aile oorlogvoe-renden, ttelselmatig officieele berichten van den Gezant in Mexiko liaten oatvreomden. Deze posîroof strijdende tegen aile grond-regels van het volkenrecht ea der onzijdigheid is ta elk geval de beste kommentaar der hoog-d^avende verklaringen, met welke Wilson zijne intrede iu den wereldoorlog begeleidde en in welke hij zich poogde voor te ste'ilen als voor-vechter vaa de heerschappy des rechts in de wereld. ..»n'iggg!iaMt»— - . DUITSCHE BER1GHI1I vaa het Groot Hoaîdkwaï lisr Ssrste Saltsah beriokt. BERLIJN, 4 Ostober. Wesieli]k KrSjgstooneel. Lefferfront van ojlilm&arxohalk krjjonprins Ruppreoht oan Beiaren Gisteren geleek de vijandelijke gsvechts-beJrijvighsid in Vlaanderen aan deze der voor-gaando dagen ; Sterk stooraisvuur gericht tôt aiep in de terreinen gelegeu aohler oaze stsl-lingen ea op Belgische pliatsalijkheden, alsook tegen eaUele nfgezonderde sekioren onzer gevechtszone en in hettaidden vaa het veldslag-front, en dat in hevige vuurgolven oataarde. Het geweldig artiileriegevecht hield deu nacht door onvirminderd aan, van aan het Hout-hulsterwoud tôt aan de Leie. Hedea morgend Stee?; het tôt trommelvuur. Met het inzetten van sterkc Ea?elsche aau-vallea in de bocht van Ieperea, 1s de slag in Vlaanderen opnieuw oatbrand. Bij de andere legers, tengevolge van mosilijke waatnemin?, was de gevechtsbedrij vigheid ge-heel dea dag dcor bepsrtt. Eerst tegen den avond flakterde de gevechtabedrijvigheii op. Legsrfront osn der, Daitsehan kroonprins, Oo den Oostalijken oevervaa de Maas, bij h :t inval'en van dsn avond, werd aan de hâ>og'e 344, ten Oosten van Samogneux, eeu steric vuur iagezet. In diepe gsiederen gingen weidra de Frausche^ tôt aaavj.1 over, om do cfoor ons g^woniien stel'ingeu teru< te verove-rin. Dj bîstorming stortt ■ veriicsrij< en zonder gevol^ in ;en door Je verdedigingsDedrijvigheid onzer artillerie en deu taaien w. d^rstand van de Wurtemburgers. Laser uurt neraal-ue.ldnmarschalk hertog Aibrecht,vun \Viirtemburg, Lavendige artillerie ^efechten ontsponnen zich bij tujschenpoozea dichî tenWestsavan le Moêsel en ia de Suadgau. Aanvailen haddea •aiet p aats. Ooslelljk krî5gsio®aselc Bij Jacobstadt, Duuabers en aan de Zbrucï, Ulsook aan de Donau-bocht, hij Galatz, nam de S-rtilleriebe irtj '/igheid tijdelijk toe. Op ver3cheidi.ne plaatssn hadden voor oui È'unstige verkenaacsge.ec'nten plaats. :J.a.esftoaiseh ironi. De toestaad is onveriaderd. S»asle ï>.titsoh barioht. BERLIJN, 4 Oitob., avondbericht. — Op he" sligveld in VLandarea zijn de En-jelschen oo.< bij den grooten aan^al vau heden slec îts oaçe-reer eea kilometer diep in onze afweerzoae g jro igea tusschen Poe kapelle en en Gheluvelt. Er wordt nog met vei'bitteriog gestreden ten iusîen van Zonnebeke en ten westen van Bese-:are. Van de andere froatan is ar mets bijzonders te me'den. Gffieieole Oostanrijksohs bsriehtdf WEENEN, 4 Oktober. Oosteltyk krlfgstooneel en Albanië< Onveranderd. Italiaanssh kr'Jgstoansal. De gavechten in den sektor vaa Gabriele rar-fiauwdea gister. De voorgaaade dag tiracht zes officieren, 407 mannen en 2 geneesheareu alï gevangsnen op. Onze vliegers schotea 3 yijanda-lijke vliegtuigen neer. Aan het Tirolerfront niets bijzonders. ûe oarioj in het Oosisn. Bulçaarsoîi barioht. , SOFIA, i Oktobsr (Ambtelijk bericht van 3 Oktobsr). Maosdonlsok front i Zwakke artilleriebadrijvigheid op he' front, die ietwat levendiier was tusschen aet Wardar-en Doiraa-meer. Levendige vliegeisbadrijvighsid in het War-dar-dal en aan de Stroema. Busaosase& front: Bij Tulcea en ten Oosten van Galatz was het artilicrievuur levendig. Turkseh barioht. KONSTANTINOPEL, 4 Oktobsr. Si'.phraatfroat : Vier vijandelijko pantserautos pooïden legan onze steliingen vooruit terukken maar werdea door oas vuur verrast an teruggedreven. Kaukasusfront : Twe: Russische kompagniën, dis in den rechter vleugelsektor e;nea raid beprosfden tegsn onze loopgrachten werden doar ons vuuf onder verliezen teruggeârevea. Sinal-front : Op verscheidene plaatsen van hît front ver-leveadigde hît geschut vuur. Aan dîa liakar-vlettgel kleine botsingen met vijandelijke ruiterij» patroeljen. Aan 4e overige frouten geone wezea-lijke gebourtenissen. Ds vsmhirpls diikhostin-oorkg, BERLIJN, 4 Oktober (Offic:eol). — Nieuwo duikbooten-uitslagen in het Kanaal en in de Nootdzeo : Vier ^toamboaten, een zeil-caip en een visschersvaartuijr, waarondar 3 bswapende stoombootea en het nieuwe Enge'sche zîiischip « Independent ». Van d; drie bewapsadj stoom-bjuteu vaaide een onder Frauache via», een itndsre was volger.s het uitzicht de Eugelscha stjO'.cboot« KaadalCastle » (3S85bruto register-ton).De Chef van den admirailstif der Marine. Oorlog in BELSIi ea mUimiJK Fra.naeke bîriehtea. PARIJS, 3 Oktober. — Ten Oosten van Reims hebben de Fransche ba:tanjôn de Duitsche artillerie dosltreftend bevochten en een aauval die in voorbeteiding was ia de vijandelijke loop-grachten gefnuikt. "Ten Wïsten van Navadn zijn de Franscha detachemen en in de Duitsche liaiën gedron\ea, bliesen ond rkorneas op ea vojrdsn gevan^e-nen mede. Eea andere strooptocht ia de straek van dei Casque heeft goede resuitaten voor de Fiaa-schen afgtworpan. Op het front van Verdun is do nacht geken^ merkt geweest door e-.n verwoede geschutsirijd op da beide oevers van do Maas, vooral in de streek beaoorden de hoogte 314, waar levend ge bofsin,'an tusschen putroeljes hebben plaus ge'nad. Kalme nacht over al elde.-s.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes