De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

247 0
22 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 22 Januari. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 22 januari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1j9765dk4x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GEHTEMAAII • DE LAMWAGHT Kniw. 13. 49'laar. G.DeGraeve,KetsIvest,B§ DE KLESNE PATSIOÏ Dlnsdiij Jaisuarl, 191$ Prîjs S centlemeu Biussel, 19 Janiuri 1918. (Centraal Vlaamsch Persbureel). Overeenkcmstig de doeleinden aangcgeven in tijn eerste màoiiest, en een jasr gelc.den ver-Bch€nfn, heefc de « Raad van Vlaandeien » in sijr.e A'gemeene Vergsdering van December 1017 plechii? en eenparig\ laanderen's volledige zelfstanriigheid bes'oten. Ingevolge dezer verklaring legt do RAAD VAN VLAAN DEREN het mandaat neder, fcerr. door den Vlasunchen Landdag van den 4 Februarl 1917 loeveitvouwd, en «al z:ch aan cane nieuwa volksraadplegiog onderwerpen, die het vclk g^egenheid rooet verschaffen, zijn Dopées dit besluit van dea RAAD uit te diukaen. Commissie vsn gevolmachtigden : Voorzitter : Prof. Dr. P. Tack Algemeen Pekretaris : A. Bri s . _ Buiten'andrche Zaken : Prof. Mr. A. T. M.Jonckx _ „ Binneclandsche Zaken : Pr. M. Dr. K. Iîeyn-dei ickx Landbouw en Openbara Werken : Prof. T. Vernituwe "VVetenschappan en Kunsten : Prof. Dr. J. De Decker Justicie : Mr F. Heuvelmans. Finarciën : Léo Mecrt. Nij.verheid en Aibeid: Dr E. Verhees. Nationaal Verweer : Dr. A. Borms. Pos'erijen, Telegraaf en Zeewezen : Prof. J)r F. Brûlez. DuîtscSis bsrichîan Tan hai groota Eoofdîîwariler. Esrato îîiiiisoïi beriaht. BERLIJN, 19 Januari. Westeïijk lirijgstsosseei Levendîge acçilleriestrijd in de bocht (en noord-eosten van IJperen,op den zuidotver der Scarpa en in de st-eck van Mœuvres. Ook aan \ele plaatsen van 't front en vcornamslijk aan weers-zijden der Mâas, was de vuiiibediij%igheid ver-hcogd. Ten noerden van Bezenvaux hsalden stormtroepen gevangenen uit de Fransche lijcen. 11WWIW1 minai BERLIJN, 20 Januari. v Ooitende is lanf,s de zee beschoten geworden. h Geweldige tweegevechten hebben tôt laat in dea p nacht aangehouden in de stellingbcclit ten n Noord-Oesten vsn Iepeien. _ 1< Aan wteiskanten der Leie aan het Basses- b kanaal, alscok tusschen Lena (n St-Quentin, (; is de weri ing versterkt geworden. u Gansch den dag door is htt Engelsche arïille- \ rievuur met eene gansch bijzondere drukte s gericht geweest tegen onze stellingen ten zuiden r van deScarpe. t: De Fransche artillerie is slcchts in weinige n sektors levendig geweesf. I Het artillericg«schut werd bij poozt n rersierkt in de s reek der Maïs, alsook ten Nooiaen eu d ten Zuiden van het Rijn-Marnekanaal. I Oostelijk lirîffisîooneel. F BERLIJN, 19 januaii. |j Niets nieuws. ® BERLIJN, 20 Januari. ^ Geen nieuws hoegecaarr.4. j" Maceûonieoîi front. , In de Cernabccht lag onze hoog'e;telling ten | noord-f.os'en van Para'cwo gansch den cag onder artillerie- en mijnenvuur. ï ïîaliaansch krljostocneel. De toestand is onverandtrd. < Tweeâo Dnitsoh berioht van'19 Januari. ^ BERLIJN,19 Jan.. a\ondbericîit.—Levendsge aitii'eriebedrijvigteid in de bocht van Iepertn. Van de rndere fronten nicts van belang. 8fficiee!e Oostenrijksche berichten WEENEN, 19 Januari. Geens leîargrijke gebtuiteaisjen. Verscbrptî Euikbootsntorlog BERLIJN, 19 Januari (officieel). — Nieuwo' duSktootmfsîagen in de Oostelijle Middenzee : 4 stoomers en 1 zeiler met rond de 25.000 Ir. reg-. t. Een onzer duikbcoten vernielde, in het z'cht der TripolitaariEche kust, den dierg«!ad<n ItaliaanEchen fcans-poristoomer «Rfgina Elena» (7.P40 t.). Kanonvuur van op het lsnd ken de duikboot niet verhindercn zijn aanval door te oeren. Ook de ovorige schf pen warer, vregens unne groo te en Jading, -w'aardfcvolle voorwer-en van aanval. Zij wsren bijr.a allen op weg asrhetOosten en roeren onder sterke b«gt-:iding. Daaronder bevond zich o. a. dea diep-e'adene Engelschen tsansportstoômer « Spirâa» 1620 t.) die in een goed doorgeroerden aauval it een s'erk begeleid bonïooi geschcten weid. ran de twee stoomeis was <r een van Enfiche nationalitfi^, bewapend, en, naar de tal-ijke booten en reddingsvloten ta oordeelen, een ofpentransportf r ; de andere, een gro'o'e s'oo-;er, waaçschijnlijk der P. en O. of White Star ^ice, met ammunitielading. BERLIJN, 19 Januari (officieel). — Een onzer uikbooten, kommandant kapitein-luitenaat ît kmsnn, heeft onlangs 6 bewapende stoomers Jet onsevter 32.0C0br.reg. ton tôt zinken ge-racht. Het m< erendeel dezer schepen we:d in e Iersche zee deels allce», deels in konvoci arend, vetn'eld, daaronder bevond zich een toomer van ongeveer 12.000 ton, van het Afiic-S'pe-Isrlsg ia Bsi«ië ea ia Fran&rijk. fransche bsriohten : PBRIJS, 18 Januari. — Artillerievuur met inderb^fikingen opeeaige punten van het front, n Chàtiipagr.e bleven twee vijandelijke aan-allen, die in den nacht van 15 op 19 tegen onze oorposten in de omstreken van de bergen litgevoerd werden,z onder uitslag. VLIEGWEZEN.—Op 16 dezer werd cen lijandelijk vliegtuig door enze afweerkanonnen icergfha'd. PARIJS, 18 Januari—Avondbe;ichf. —■ Ons ruur verstrooida vijandelijke afdeelingen, diî rachien ten Wetten van de Oise onze afdet-ingen te bereiken. Tamelijk levendig artillerie-feuccht ten Noorden van Chavignon en op den echter Maasoever in den sek'.or van Bezonvaux. PARIJS, 19 Janusri. — Gedurende den nacht iriillerie-bedrijvightid wellce tarr.elijk levendig vas in Champagne, in de streek van Auberive :n op den rechttr cever der Maas ten Noorden ■an Bezonvaux. Elders nicts aan te stippea. ME.NGELWERK. — 22 Januari 1918. 2-1 Heienu Middleton Maar dat briefje ! — dat akelig briefje ! — -Was dat zijn iaatste vaarwel tôt mij ? Wenschte hij mij te doen geveelen, dat ik in 2ijne macht was ? — Dat hij het zwaard der ■wraak over mij» hoofd hield, en dat ik, of în Eijr.e tegenwoordigheid of in zijne afwezig-heid, voor zijneti r.aam moest sidderen ? Ncen, zoo bestond Edward Middleton niet; dit wate onwaardig voor hem geweest. Hij zou mij over mijne miEdaad befchuldigd hebben ; hij zou, met zijnen geb:edenden blik, voor mij gesiaan en mijn \onnis uitge-Spioken hebben ; en ile hadde voor hem ge-knield, en aile stiaf, aile boeting, die hij mij Sou hebben opge'egd aanvaard ; maar een ongeteekend, een onerkend, een gemeen raamîoos briefje ! — weg daaimede ! weg daaimede ! Gemeen en ellendig midde), om door hem gebiuikt te worden ! Mijne ziel bezweek in deze gepeinzen, en benerens al mijne andere droefheden, !eed ik bij't ove;denken hoe laag hij in mijne fiebting gedaald was. Ik was zoo diep in mijre overwegingen ^ersioudsn, dat mijne \erstrooidheid maar veidweeny wanneer Henii mij op ongedul- j digen îoon vroeg : « Ilewel ! wat dunkt u van dien brief, dien gij schijnt wooid voor wooid van buiten te leeren ? » — Niet?, zeide ik, tenzij dat Edward zoo onbegrijpelijk als on\oldoende is. Hij scheen tamelijk tevreden met mijn antwoord ; en den brief opnemend, sptakhij over de zaak niet meer. Hij zond mij, door mijne meid.het boelc dat Edwaid hem gelait had mij te overhandigen. Het was « 't Kristelijk Jaar », dat wonder-baar, van hooger ingegeven boek. Ik oper.de het met aar;doening en mis-£ chien had het eenen ktachtdadigen indruk op mij gemaakt had ik er geer:e p'aatsen in osjtmoet die van misdaad en Teedwezen han-delen, en zorgvuldig met potlood aargetee-kend waren, als om er mijne aandacht r.oodzakelijk op te vestigen. Ik \ ond daarin het vervolg der dreigerde woorden, die mij zoo vreeselijk toegestuurd waren, en de tcotschheici mijner ziel — ik mag het wel zeggen, 't was mijn ingeboren aard — verzette zich tegen zulk bedreigings-middel. Mijn hart versteende zich tegen het boek en zijnen gever, en ik verwijderde het van onder mijne oogen. Aihoewel ziek van haï t,bedroefd van geest en tôt den groud toe veraede.rd door de op- lossing van 't geheim dat over mij hing had ik toch eenige rust, omdat ik nu eene ver-zekering bezat aangaande de schielijke ver-andering van mijn lot. Ik werd bedelaar, en somtijds uren lang schudde ik den last van mijne borst, en uit-wendig ten minste, was ik tôt mijne vroe-gere gesteltenis tertig gekomen. III. Op eenen dier aangename dagen, die nu en dan in den winter voorkomen, en eene bijzondere vreugd medebrengen, was ik met mevr. Middleton, na't ontbijt in den tuin gaan wandelen. Zij moest eenen b'.oem-tuil vervaardigen met de weinige bloemen, die de vorst gespaard had, en die in de ongewone zachtheid van het Januaii weder schenen te herleven. Welk een prachtig weder om te rijden, dieibare Helena, zegde mijne tante, terwijl wij tegen den muur leunden die door de stralen der winterzon a's verwarmd wa?. Hoe denkt gij er over om de paarden te zadelen, eens goed te draven en dan met ; een bioo je op uw wangen terug te kaeren ? | zij zijn immers dikwiils veel te b'eek als de | bloem, en veel tezelden als deze; en zij I toonde mij al giimlachende, eene witle ! kamelia en eene chineesche roos, die zij : juifet uit 4® biceikas geplukt had. PARIJS, 19 Januari. — Niets te vermeider» buiten eene artiileiie-bedrijvigheid ten Noor 'en van den Chemin des Dames en aan den rtchter oevsr der Msaï. Engelsoh berlcht. LONDEN, 18 Januari. — Tiidèna den ver-loopen nacht, vcerden wij een geslaagden aanval uit ten noorden van St-Ouentin. Bedrijvig-heid der Duitsche artillerie in den 3ektor \an Ieperen. Elders !s niets van be'.ang ta melden. Tijdenseen manœuver, dat den vijand dezen morgen tegen eenen onzer posten ten ooUea van Epéhy uitvoerde verdwcnen eenigen onz^ï mannen. " Geene andere gebeurtecissen te melden. Niet-tegens'aande het slcch'e wc-der wierpen wij ia den nacht van 16 op 17 Januari op belangiijka wsgendepots en spoorlijnen te Bcrndorf, 43 kilo- , metera ten zuid-costen van Metz bommen. Al onze toestellsn keerden onbeschadigd teru?. O(FSleBrijkscli-ltaliSaas(i0oor!«|l ItalîaansiGh beriobtan. ROME, 18 Januari. — Ten Oosten van Gapo Sileondernam de vijand na aanhoudend ver« niclingsvuur, giseren morgen om7 ure een aa-v-val, cm de op 14 Januari door ons veroverda stellingen opiîieuw te bemach'igeD. Het tweeda îegiment grenadiers en atdeeliDgen van het 1= en 7e bersagli wie'rijders bataljon, die d'"or aile batte: ijan van deze frontsektor glanzend oaùer-steund werden, leidden het buiiengewoon en heftig gevecht met groote stand vas'igheid. Door de geledtn veilîezen verzwakf, doar onze tegenaanvallen gediongen, moest de tegen-stander om 11 ure zijne ondernemingen staien en teruUkeeren raar zijne uilgangsstel!in,;en. 119 gevaogenen, daaronder 2 olûcieren, b aven in onze handen. Wij voeden op hetslagveld.dit bedekt was met dooden, meer dan 500 ge-.ve.en, eenige machiengeweren ea Gorlogstuig. Van da rest van het front is niets van bclang te melden. TeVailaisa wer en aanzienhjke vijandelijke patroeljes op de vlucht gedreven ea eenige gevangenen gemaakt. In de omstreken van den Monte Asolone, in Camooica en in de omstreken van dea Momte Pertica namen onze ba'te-rijsn groote vijandelijke afdeelingen en stellingen met goed gevolgondergskoncentreerd vuur. ROME, 19 Januari. — Op gansch de lensits van het fiont, kort Jcanonvuur ea beptrkte be-drijvigheid der patroeljen. Onze artillerie heeft zijn Tuur samenge'.rokken op de streek gelegen achteraan de nauwe bergeaste Caprile en berg-engte délia Beretla. .De Engelsche batterijen hebben het vijandelijk kanonvuur beanîwoord. dat geweldiger waa geworden nabij de Zuid-Oostelijke heiling vaa âen Montello ; zij hebbeo t oepen die op inatscb waren tusschen Mine en Canuoregio. In het zuide'ijke deel van den Sassorusto ea ten noorden van den Monte Solaro'o werden vijandelijke patroeljen gsdwongen, door besto-kitig met handgrat a'en. zich ierug te trekken. Tijdensgevechten vvelke den 14, 15 enlôdtxer in de streek van de Mon'e Assole w gileve rd wsrdeo, tea Oosten van Capo Sile hebbea wij ia het getcel gev^ngen gcnomen : 13 ofiîcieren en 479 soldaten; d&arenbovea hebben wij tcht-tien mitraijeuzen ea bommcnwerpsrs bemaclx-tigd.RUSLAND~EN^ RU fvl EN 1 E, Reuter meldt uit Petersburg : Hat revolu'ion-nair koriiiteit van het 9e leger zond een ultimatum met eenteimijn van twee uran aan da Rumeen-sche militaire overheden, waarin hst vrijen doortocht dtr Russische Iroepea door Jassy ei?cht. Reuter meldt uit Petersburg : Het bericht, dat _ de volkskoinmiasarissett bçslotea iîbben

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes