De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1141 0
03 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 03 Oktober. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jd4pk08n9f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR DE LANDWACHT «a* §«<»*.. i?inaQpaflva.Keteiwfist.is nR Ki.RINE PATRIOT Waensîîaa 3 OMobsr 1917. Prils $ eantiemen ue uuiiscn© mjKsuag. Bo beapre&ingen. (Veroolg). Een Nntionnel-liicrale redenstar bracht ©pniëilw voor, daî al!e parlijen hunne instem-ming betuigd hebben met de grondslagen dei Pauzelijke nota. Het inlasschea van de verwij-ïing naar het Rijksôasbesluit heeft de luinder-heidin alie geval niet kunnenjjoedkeuren. De bijtredimg tôt ontwapening en tôt een wereldsclieidsgerecht in de nota heeft plaats gehad, onder voorbehoud dat daarbij de levens-belangen van het Duitsche volk nie: in gevaai Sebracht worden. Zoorer kan men nict gaan do ontwapening zoo in te voerea dat de WGermacht nog enkel voldcende'zij tôt handhaving der orde ia hei binnenland. Hij heeft er niets tegen dat de ge-dachte van ein scheidsgerecht meer veld winne, wat Duiischîand in hoofdzaak bestrijdt, yvant het hasft herhaaldelijk sc'aeidsgerachten inge-roepen lot oplossing vaa internationale twist-punten.Maar hier ook moefcn aile levensbelangen ■vaa het land gewaarboigd bfijven. Het ware baitengewij; a gewichtig mocst in het gansche Duitsche vo)k c-rover het eens wor-dendatdebespreking van f formulearde oorlogs-dceleiEden ons van elkaadei scheidt. Het komt praktisch daarop aan, dat de rege-o-ringop giond van onzen schit erenden mililairen toestand isanr den vrede streve, op deh fcrond-ilag der verzekeriDg van onze volledige politieke ©ntwikkelinjir in de toskomst. De tijd werkt voor o s. VerschcMene van Onts tegenatrevera st'>an voor hunnen vai. Issdien v. ij den vrede in het binnenland behouden dan zuilea wij het meest nuttig zijn zijn aan den huidigen poiiiieken toestand. (Hi rop volgen de boven reeds medegedeelde verklaringen van den Rijksianselier aan een Vooruitstrevend lid, en van den Staatssekretaris Tan buitenlindsche zaken aan eenea naiionaal-liberalin afgevasrdigde). Ken soolaal-deaioîiràt'scha redsaaar was met de redo en net antwoord van deii R;|«s-lranselier niet tevreden, datr deze zich niet klaar MSflljfI5L,WiSKH.. — 3 UKTOBER 1917. ZI iiisaiimliE De stervende knikte. Ikben rijk, zeer rijk geworden daarginds. Met geluk? dat mij hier trouweîocs verlaten had, heeft mij daar vergezeld, Ge zult in dien zak de papieren vinden ook de chèque-, op den naam van Richard Wedding, in Engelsche en Duitsche banken, ik mocht mijnen caam niet noemen. omdat de dood-itraf daarop staat ; .Richard Weddingzou mijn zoo;; opvoeden en de plaats van vader bij hem beklceden. Toen ik den dood in de aderen voeide, œaakte ik mij geieed cm te veitrekken — ik dank God, dat ik den Weddinghof nog mocht bereiken. Ik stel veittoe^rétt in Richa'd Wedding's vrou w.De rekenirg met God heb ik reeds opgemaakf.Willi zal eena moeder en bioeders vinden daar bid ik om. — Ja, goede iriend, hij zal in mijn kii.de-ren broede^s en zusteis de î. — En gij, zuit gij hem als uw zoon aan-nemen en zijn eimogen beheeien? Het was, of de stervende eeist een uiîge-proken ■verzekeiii g behoefde, \ oor hij tôt ^en Jangen doodslaap ove.gin^. • vredesdoeleinden. Hij trad den redenaaar bij die gaaegd heeft dat de oorlog niet meer 't opp;rsta middel kan zijn. Hij wendde zich dan tôt de vorige sprekers welke het besluit van den Rijks-' kanselier van 19 Tuli betitelen als niet den vrede bevorderende. Het besluit heeft, zooals de r Rijkskanselier zelf vasistelde, een goed uit-werksei gehad. De vijandBliike regeerinjen zijn daardoor in verlejenheid gebracht en de vredesbeweging is 1 in heî buitenland daardoor versterkt geworden, > Opdat zulks verder uitgebreid worJs, moet aile tweïspelt in redevoeringen en besprekingen ' verrnedan worden. De strijd met giftiga wapeas in but binaenland draagt er voorzeker uiet toe bij I de eigene positie en de meeningr te varsterkan | dat de regeering rrnstig den vrede wil. Sa roûora&r der Palan deed de zodelijke bîteeVenis der Pauzelijko nota uitschijnon en geloofde bepsald dat zij ook van pra'utische beteenenis in alla landen zal worden. Hij acht ehetopmerkensvvaardig dat de Duifscht regeering zich gesteld heeft op het rechtstand-puat, dat de H. Vader in zijne vredesnota ontiyikkelde. Hij hoopt en verfrouwt erop dat deze grond-slng van het recht ook het Poolsche volk tea goede Zil komsn.dat mat zijn 25 miljoanen, niet de laatste plaats ian3emt onder de volkeren Tan Europa. Het Poolsche volk is tôt innigen dank jegens den Paus verplicht, omdat hij in zijne nota met zooveel warmte daarop gewezen heeft dat eena billijkereselirig dertoekomst van het Poolsche volk eene der gewichtige opdrachten zal z.jn van het vr<sdesUon?re». Ean o^afhanVelijke socialist polemikeerde opnieuw tegeu de verklariniiea van den kani ■ lier en eisehte de openlijke bespreking over cïe vredesdoeleinden en de verdere bijkomende kwesiiîs, in da algemeene vergadering van de i Rijksda?. Daor het afscheiden van de innexion-nefcteerdeu we'd de vredesbew?ging en de andere landen 2eer versterkt. Een spreke'Vin h't Centrum verklaarde, dat hij htt voor npijtig zou houdîn, i ;di?n door eena verdere uitlegginjf d«r regeering over de vredes- — tiij bevindt zich m goede handen, ut 2al een moedei voor hein zijn, belooide, mevrouw Wedding plechtig, hare hand op i de ijskoude ha;;d van den stervende leggen. Verdeie woorden bleven achterwege. Da dood?strijd beiette verdere verk'ariag. Hij duutde slechts kort. God was den armen, j van den vaderlandschen bodem rerdie^en : vluchteîing genadig, Een piiniijke zacht eu ' de ziel stônd voor haar eeuwigeo Rechter. | Mevrouw Wedding zat aan het sterfbed ' en sfaaideoaafgebioken op het stiîle, ge e ' gexicht in de witte kussens, waarvan iede e ! ticlcmoede geweest was en thans in de ve>-j stijvende, eeuwige rust oyerging. Hij vond | aîthans in vaderîatdsche aarde een graf, | Het zou hein gegeven worden naast den vj iend zijner jeugd, den doode konden de | speurhonden van't gerecht nieis aandoen,en ; de rnoederaardczouhemeen? stille ruststede | niet onthoudeù". Zij spieidde een wit laken j over het lijk en trad :;aar het inidden der kamer.Weik eca toe val ! De beide vrienden 1 voiiden e kander in dea dood weer. Dris ; dage:. geiedea ademde Richard Wedding î zijn edeieziel uit, en hedeti stierf Stephan ; voti Darling op dezelfde plaats, g een zijner bloedveiwauten waa meer in leveu. Vieemd en zouder heikend te waidea was hij ge- volkomen haldere voorstelling. Da stelliag der regeering is volkotnen klaar en komt geheel • overeen mat de meerderheid van den Rijksdag. De zaer verheugende verklaring van dan Staats-sekre ari3 van Buitealandiche Zaken toont duid«lijk dat ds regeering g«en aadere politiek wil voîgen als die vaa den RijksJag. De politiek on de vredesioe'.einden «ijn vastgesteld in de nota van den H. Va 1er. De behouds^ezinde reJeaaar heeft in zijna redevoering van heden eveneens vastgesteld dat doorde aanhaling van hst Rijksdaj besluit van 19 Juli 1917 in de antwoordnota aan den Paus, deielveeenwazen-iijk ander karakter gakregen heeft. Dus staat het vast dat een afwijken der poli-tiek van de regeerin? van die van den Rijksdag niet mogelijk is.Eer.e teruïwerkenle harzitning zou de o'xgeloofwaardigheid en de onbetrouw-baatheid aar Rijksleiding op zuike wijze doea uitschijnen dat een verder ondirhaadelen met haar onmo^elijk ware. Een der gewichtigsts middelen om tôt den vrede !e konuii ij ds volie cendracht tuïschcn volk en regeering:. De oppositle tegen het aat-woord der regeering van 19 September, die zich stsunde op het Rijksdagsbesluit van 19 Juli maakt den toestand kla.ir, dat zal niiiaand uit het o»g verHezen. Hij be'.reurt derhalve de houditîg der konser^-atieven en bsgroot de tege-moetkosneade standoeming van ue naiionaal-liberalin, zooals de spreker vaa deze fraktie ze heden heeft uiteaagezet. Na eene korte vasts'.elîiag van den redenaar der Nationaal-liberalen betrekkelijk rijne uitia-gen over Be'gië werd de kvvestie der gevangenea-behanileliag besproken. De vers'.ajgeVer, prias Zu Schônarch-Caroîa h, dankte de Zwitsersohe regee.ini voor de voorzorgstappen ea maat-re^el :n ten voordee'e der gevangeaen. De verdere verhaadelin§:ea warea vertroiuve-lijk. Tôt slot der zit-.ing werden nog verscheideae vragen aan^e^at. Bs Staat.ï3okrîtst,rl9 van t miaîatarla v. bultoalaaagolie zakea zegde hierover : V..a zjohaait djor publikatie der Am ri'.caan -che re :eering da deïêsohsa van graaf E.asbarg bokend wtrden. ziia de noodUe voitstaopen Komen en gesiorveu. uic naar gspems opschrikkend, ging de wedawe naar het eeni^e venster, dat od het patk uitzag en zette het wijd open. D:chtgegtoaide ranken van een wijnstok wa; en tôt aaa de omlijs-ting van het venster opgeklormnan, de drie-vingerige blàdere i d ougen bijna de slaap-kamer binnen. Eeusk'aps viei haar b'ik op den vollén, zwarea reis;ak, d:en zij straks op den grond «e'eg.i had. Met levendige meawsgierigheid iiep zij er op toe, tilde hem op en bracht hem, met buitenge-woue krachticspanning, op de groote tatel ■ middenin.de kamer. Een eigenaardig ge-vormde sleutel in denjaszak van dea over-ledene deed zonder moeite het kanstig versaard gde slot opengaan. De ste^ige ijaeien beugels weken onder de \ druk en met een kreei deiusde de weduwe terug. Goud — goud — een eindelooze massa gond irx auee roiien en dikke pakken ! Groote g zorgvuidig dichtge'ooide i dokurn«nten be-3 vonden z:ch daar naast, eu een grijze zak Ivo! banknotan van al.e waarde en bedrag . vieien haar in 't oo^. We'k een rijkdom, welke scUatteu in hare handen ! Eea hand-vo1, ee i greep, — en zij ko.a alie i voldoen, die betahug van haar vorderden ! Daizelend I om.a'.le zij haai hootd xnet baide handen. roepen. Hij zal zich hier ta verantwoorden hebben. Het ministerie van biiitenlandsche iaVen heeft aan den Argentijnschea gezant oader voorspeld gezegd <]at wij een op3tal der depech^a van onzsn Gezant afkeuran en dat de inhoud geea iavloed haeftgehad op de baslniten ea afspra-ken der regeering. Debîvreiigenderegaering van het Torogeval iszesr onaaagenaam gaweest voor de Ameri-kaaascha regesring. Daarom is zîj overgegaan lot ruchlbaarmaking der depechen om in da betrekkingen tusschen ons ea Argentin opnieuw stoornis te brengea. De toastand in Argentins is nu dubbel moellijk om beoordeelan, daar wij cr geen gezant meer hebben en inoeten voortgaan op het nieuws der vijandelijke inlichtingsbureelen. Da betrekkingen met Spanje zijn in çroota lijnen goed. Voor Spanje zijn de moîilijkhidaa die voortspruiten uit den dnikboo'enoorlog, bijzoniar groot. De ontwarringis nietaltij i ge-makkelijk.Van Spaansche zijde bestaan er wenschen die wij niet altijd kunnea vervullen, hoe zeer vrij ook wenschen het Spaansche volk te gemoat ta koaien. Tôt hiertoeechteris altijd een weg gevondea geworden, die voor beider volken aanaeambiar was. De Siaatssekretaris steunde in zeer hartelijka woorden op do voorzo 'g en de liefdadigheid der Hol'anders op het werk van hunne ambulancie en Gleiwitz, de opneming van Duiische kiadei"3 het uitwisselea eu oalerbrengea van lcrijgsgo-vangenea.Dat ailes moet zooveel te hooger geschat worden daar Holland onder ds_ekonomischa' versperring der Entante «evoe'i^ lijdt. Ovar eeae overeeakomitdie wçrkolijk koleu, verschaft aaa de Hollanijrsen aan ons voor*, deelen op kredietgebied, wordt no^ oaderhan-dald. Eeae volie overee istemiuinj{ is nog n'et bereikt, doch men mag v m dsn goeden v^i! vaa beiiekanten hopen dat inea tôt het dosl zat gaiaken. De onsunstige werking der Am.rikaaascha bekeadinakin^en in Zwef.ea ral, naar de Staitssekre.aris aaaaoemt kunnea 07erwonnea worden. O^ar dainlandscha kwestia der lciezin^en kan men zich nog gesne klara voorstellin;; maken doch door hunnen uitslag zal aan de korrekte houdiig van Zvveiea i.ia'.a veraaderd zijn. Staatssekretâris Dr HelfFerich deed vertrouwe-lijke meiedee'.ingen over de handelsbetre'.jkia-gen mat Denemarken. DUITSCHE BEEICHTM van hei Gras! ïlaaîikwa: tlsr Twasiio ïîaitsoh bario'at '/an30 SopiDinbar BERLIJN, 30 Sep*., av jidbiricat. —Geene gebeurtenissen vanbe'an.r. Ssrsto Diiits'.'h bsrloht. BERLIJN, 1 Oktober. " « WssÎ2ll|k Krijgsïuonesï. Liffurfront o ui a Idrna ir :a!i illc ki'oonprins Ruppreeht oun li.tiarin In Vlaan leren was de art lleriestrijd aan da kust en in de Ieperen-bocht vaa m.ddig ze.r star.-:, alsoo;c 'a nach's. Ea^elsche ea Franscha vlie.gers hebben in den laatste a tijd op B dgischen bo lem door het werpen van boinmen aiamorkeiijke s.ottelijka schadî veioorzaakt. De aanvallen hebben ta'.» rijke slachto£fers onder de burgerlijke bevolking gemaakt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes