De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

398 0
30 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 30 September. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 18 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qz22b8zv33/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT Ksbi.233 39* faar. e.BsGra©ve5Ketelvest,«9 DE KLEINE PATRIOT Zondag 8© Sspt. en Maandag 3 Okt. 1917. Pr^s â eentiemen! * •"-ntnm» ■-* - . . m . - •- ---~ DÏÏIfECHÈ B1EÎCHTII van heî Grost SfooîdkwartI©p BERLIJN, 28 September, Westeli{k krlSgstoonecl- legevfronl van v /drna-nse'mlk kroonprint Ruppreehl van Beieren Op het sisgveid in Vlaanderea stee g van den middag at den kanonnenstrijd. 's Avonds lag trommelvuur op de streek ten oosten van IJper. Daar gingen de Engelschen over tôt ste:ke ge-deeltelijke tanvallen ten noord-oosten van Fie-senburg en op de baan naar Meeten. Op de beide aanva!sp!aats n werden zij door vuur en In nsgevechten teruggeworpen. Op dea weg Ijper-Passchendal zit de vijand no? in eenige trechters van onze fro::t!iin. Op de Kust was 's avonds de kanonceafcedrijvigheid levendig. Ook in rerscheidene vjkkeu Tan het front in Artesië oam zij bij poozea toe. Légers van ditn Duilschen kroonprins '■ Ten Noorden dt r Aisne en in Champagne beperkten slecht zicht en stuifregen den dag door de gefechtbbediijvi^htid. 's Avonds leefde rij wat op. Op vcrechsidene piaatsap hadJen onze verkenningcn goed gevoljf. Voor Verdun was in dsn namid<«ag de kanonnenstrijd sttrk. Bij welgelukte strijdviuchten schoot in de laatstc dag<n opperluitenant Berthold zijnea 25e; luitenant Wuesthoff den 22° ea luitenant von Bulow dea 21° tegenstrevcr neer. Oppsr'vtite-nant Waldhausen gelukte g'ster eiin etn vlieg-tuig en £ vr.s>litgende luchtballen tôt val te brecgen. Ossîeiyk krîlgstsoneel. Enkel ia weinige vakken tusschen de Oostzee en de Zwaite Zee stee? van weerskanten de kanonneBfee<Jrij>igheid boven het gewone peil. Ëiacetionisicli front. Ver-enni-i^sschfrmutseiingen in de Skumbi-en Struma-dalîC. Sterk vuur tnke! in liât bekken van Mor.astir en ten Zuid-Westen van het Doiraa-meer. Tweede Buitsoh baricîvt. BERLIJN, 28 Sfcpîcmbcr. (Avondbericht). —• Ie VJaandercn lerendigo ai tilleriestrijd. Anders niets van belang. Officisele Oostsnrijkschs baricta. Aan htt Tirolerfror.t hier eu daar vcrhoogda gevechtsbedrijvigheid. Anders nergens bijzon-dere gcbeurtenissen. Oe oorlog in ha! Gosfan. Tarîsaoîi barloht. KONSTANTINOPEL, 28 Sept. — Ambtelijk bericht van 27 September. Enphraatfront : ijij het wijkcn van den vijand vialen onze Iroepen eene'vijandelijke proviandkolom aan ea maasten 400 dieren buit, beladen met uitrus-tingsmiddelan.Tigrisiront. Up 24 September 's morgends dwong de officier Reyner in luchtgevecht, twee vijande-lijke vl egtuigen die over onze stellingen vlogen tôt landen. Lie bemanning der beide vliegtuigen viel O' gekwetst iu onze hauden. Eavikastia front. j_/e tasval en van kleine vijandolijko afdee-lin;en werden teruggeslagen. Een onzer vlieg-tui<ea wierp met goeden uitslag boiamen op vijandeJijke vliegkampen. 3iïiaï-iront : Van weerskanten hevige vuurbedrijvisheid. Eene vijandelijke opklaringskompagniegeraakta in ons artillerievuur in leed bloedige verliezen. Aan het overige front geene bijzondere ge-bsurteniss'n.Suîgaarsoh berioht. SOFIA, 28 September (Ambtelijk bericht vaa 27 September). Sîaoôâonisoh front : Aaa d« Cervena-Stena, op beide oevers Ooste-lijk de Cerna en ten Westen van het Doiraa-ine r, was de artilieriebedrijvigheid een woinig lerendig. Eene vijandelijke kompagnie, die ten Oosten Dovateppe vooruitrukte, werd door ons vuur opgevangtn, teruggeworpen en uiteeogejaagd. Patroeljebadrijvigheid in het StroemadaT. Euaieesiseîi front: Vijandelijke voorber.eidinge* in 't dorp Karlal, werd sukses.ol door een ouzer batterijen be-schoten. Ooriog la BSUI3 ea FBAHKBIJK Franacha barlobten. PARIJS, 27 September. — Bij poozea artille-riebedrijviijheid aan het grootste deel ran hot fronr, levecdiger in den sektor ten Zuiden van Ailles en ia de Noorderstreek van Douaumoat. Een vijandelijke handgreep in de streek van Beaumont, rechter oever der Maas, is onder ons vuur mislukt. Engelsahe berichten. LONDEN, 2.7 September (Officieel). —«Dezen morfiend, te 5 ure 5o hebben wij op een uitge* strekt front ten Westen en ten Noord Oosten van IJper, aan^evallen. Onzs troepen zijn flink vooruitgegaan. In weerwil van dea wêerstand van den vijand, hebben onze soldatcn ran Suffolk sukse» bthaald. Handgrep^n wcrîen uitgevoerd in den loop van den naclit, ten Oosten van Gouzeaucourt. Vijaudelijke schuilplaatsen werden vernicli 's cachts. Tairijke vijaaden werden door bajon-r.etsteken gedood. Wij hebben eenifie krijjsge-vanj,eaen gemaakt.alaook mitralj«uzen gekaapt. Onzs *a»Tttllea van dezen moreeud hebben zich o^twikkeid op een front van 9 1/2 kilomsters ten Zuiden van Hamlot torea, tea Oosten van St-Juhen. Zij gelukten ten voile. Gedureade gansch den dag voeide de vijand krachtige tegen-aanvallen uit 'egen ora nieuw front. Geweliige garschten duren nog voort op ver-scheidene puatea ten zuidea van dea weg Ieperen-Meeneo. Onze aaa-allen hebben ons in de moselijkhaid gesteld drt htlling va:» Ham'.et-toren te bemach-tigen ea de tier.o verdedigings-inrichting ta be-machtigen aan de hellicgen die h-.t dool on^er : aaovallen daarstellen. Een starke vij*ndelijke tegenaaaval, komend» van Gfieluvsld, werd afïeslaçea aan den rech- i tervleugel van ons aauva'.sfrjnt, ten Noordea van den weg IJporen-Mcenea. Onze troopen hebben weers'and ontrnoet. Er hebbea gawoldige gevechten plaats gehad in de streek, waar de vijaad gisteren eenea tegenaan-va1 hai ondoraotnen. Het grootste deel van dea MaNOET.WBIt?. — 30 Skpt.-I Okt. 1017. 20 GESCHONDEN EER. Op de boTenste tiede blijvende staan, viceg hij met insparining : — Ricbaid Vv'edding ? Zij keek hem vragend aan. — Mijn zoon ? De vrremdeling schudde het hoofd. — Echtgenoot ! Reeds zweefde het noodfottige woord op haie lippen, maar i.ogmaala de vervallen gestaîte van den docdzieke aanziende, wees zij itom op den met b'oemen bedekten bodem en de waskaatten bij het kruisbeeld. Onzeker, en toch als in zachte spanning had de vreemdelii g fcare bewegingen ge-vo'gd. Toen snel langs het rcuwgewaad heenzier.de, bracht hij er uit : « Dood ? » Zij gteep r aar de opeens wankelende gestalte van den vreemdeling, dien ploise-ling een aanv^l van duizeling overviei. Hij Wenkte afvverend met de hand. Haastig, zoo snel als thans het loodzware pak in haar handen het veroorloofde, liep zij vooruii en opende des'aapkamer van haren o.erleden echtgenoot, liet dea zak ia eeaea hoek glijd en en sloeg het bed open om den zieke eene rustplaats te bereiden. Van pijn kreuaend, liet deze zich daarop neerleggen. Zijne oogen sloten zich, zijn hoofd zonk diep in de kusaens. — Hier is een gec«csheer noodig, haal onzen huisdokter uit de stad ! sorak mevr. Wedding zacht tôt Stofïel, die nog steed3 den bev/egingloozen knaap in de armen hield. Zij raapte eenige voorwerpen bijeen om den kleine op den dhan te bed te leggen. Zo'ider een teeken van levea te geven, liet deze zich ailes welgevallen. — Met onze oude knoilen ? vroeg Stoffel. — Onverschiilig waarmee, ge moet hem hier brengen. De vreemdeiing sloeg de oog-leden op,waaruitzijn voile bswustzijn bleek. * — Voor mij is het te îaat, maar voor den kleine, Willi, waar is hij ? — Stel u gerust, hij ligt gemakkelijk en veilig. beweging met de hand gebood Stoffel het bevel ten uitvoer te brengen. Hij vertrok om den geneesheer te roepen. M evrouw Wedding bcogz ch d chter over den stervende, die op zulk een zonderlinge wijze in haar huis gekomen was. — Wilt gij mij niet ten minste uw naam noemeu ? vex'zoclit zij diiugeud. | —B'ijf hier, het loopt mij ten einde. Ik | ben de schoolkameraad ea vriend van uwen i echtgenoot — Darling. ; — Stepàan voa Darling ! O, ik ken u,mrjn j man heeft veel over u gespioken, eenige 1 uren voor zijn dood nog. Hij meende, dat gij ieedB lang geîtorven waart, omdat gij sinds jaren niet mïer hadt geschreven. Gij 1 zijt in Indië geweest, niet waar ? ' — Ik heb de geheele were d doorgereisd en nergens rust gevonden. Het heimwee ! ik ben eea politiek viuchteling. — Ik weet het, ach, ik weet ailes. Span u niet in. Richard heeft mij verteld, dat gij beidenonafscheidelijke vrienden zijt geweest in uw studietijd, dat gij u als een voor de ' vrijheid blakend student bij een revolution-nair oproer hadt aangeslo'en — hij heeft mij ookverteld.dat uw argeloos gemoed zich heeft latea meesleeperi tôt handelingen, die ] gij onder andere omstandigheden nooit 1 zoudt begaan hebben, en dat mers u ten 1 slotte ais eesen opruier heeft ve. oordeeld, 1 u, d e toch slechts verleiders gevolgd waart. De gansche laaghartigheid van het erbar-melijk venaad, dat men jegens u heeft ge- j p eegd, is mij bekend, eveneens dat m en ten iaat,te aile schuld op uwen hais laadde t eu u uoodzuakte te viuciUea. l 3ag werd het 'gevecht met geweldige hard..eîj8< ligheid roortgezet. Eindelijk verjoegen do Engelsche en SGbo^ sche bataljons den vijand uit zijne etellingen ciï voïbrachten hunae zaading, welko bestoad in he* iekken vaa den flank van onzen vooraaamstâs* lanval. 3 Tijdens hun rooruitrukken hebben onzSrj [roepen twse kompaguiën High'anders Argyl en Southerlaud bevrijd, die gansch dea; aacht door goed staad gehouden hadden, mefj ïrooten moed, ia eene vooraangtlegen st lllng^ waar zij afgezon^erd werden door den vijaaûa-lijken aanval welke gisterenmorgend plsats had» 's Namiddags ondernatn de vijand tegen d.ca sektor eeaea nieuwea tegenaanval aan het hoofdf ran aanzienliike "kontiegenten. Het gevech® tvordt roor gezet mot hardce'.tkigheid. j Meer naar het Nootden toe, hebben d«t Australiërs het overige van het Polygonebciclv ïeûomeu en hebbea zich meester gemaakt vaa iet vyandelijk looograchten systeem ten OcstenÊ van dat bosch, welk het aaavalsdoel van «iea iag was. j Aan htmnen linkervleugel, zijn de Engelsche^ Schotsche rn Wallische bataljons omirent l.G'JO' meters diep gedrongsn ia verscheidene vijande-. lijke liniën, hebben stormendïrhand ZonneD ke irgenumen en hebbea al huane doeleindea bereikt. 's Namiddags werd een tegenaanval, gericht/ tegen onze nieuwe stellingen ten Oosten vaa tset Polygone bosch, afgeslagen. ; Aan den linkervleugel vaa ons aanvalsfront/; hebban de territoriale troepea van Midland en Londen eeaen aanval bewerl.stelligd vaa a a Wieltje tôt aan Grafonsta.fel en van aan Sit.î-fulien tôt aaa Grafenstafel. Zij hebben huis' doel bereikt en gelukten exin eenea tegetiaanv'ii, if te slaan. Aan den sektor werden onze liniën 2,400 meti-ifooruit/rcbracht. Het terreia was cr verdeaigd ioor tairijke, versterkte pachthoefea en gebe-' ioaBesrde verschansingen. In het be^in van den namidda?,heeft de vija i4 :wea op elkaar vol?ende keeren in die streelc net aaazie'ilijke effektieven eecea tegenâan irerwezealijkt en hij is erin gelukt lichtalijk oaa Iront ia te drukkea op eene garinge uitges rekt-ieid.Eoa tegenaanval welken wij dadelijk b*.werk-.' itellisdeB, stelde ons in staat Uet groots'e dest iran d±n verlorea grond opnieuw ta verov ren. Tijsens dat gevecht, werden meer dan 1000 trijgsgsvangenen door onze troepea binnenge-jracht.Wij hebben op het door onze troepen ver^ 3verae terrein een groot getal gedooda vijandea.' tangetroffen. ook zijn de vijandelijke verli i-.cn wdergaan tijdeas onze aanvallea en do vijau.ia« lijke tegenaanvallenzeer groot. ~lî%dbouwë'rsbond vergaderinq van 28 September. Do h;er Maenhaut deelt mede ; Atval vaa kleino gars®. — 4030 kilos Ue-ichikbaar, de zal algeîeverd wordea in plaats 1 ran perelgerstmeel aan 32 fr. de 100 kilos, Booaoagrnig. — Eea klein overschot zal nog ' ,'erdeeld worden, Zaaitarwa moet afgehaald worden bij d- a îeer Tèrrya. Eene tweeda bedeeling zal dez« veelc gedaan worden. Er is ongeveer 700? ki 03 e verdeelen. Men raadplege de djgbiaden. iTo >rijs is 70 fr. p :r 100 kilos. Saai.rogge wordt dezo week verwacht. Kasnlet. — Eene eerste bedeeling v.ia 100,000 kilos is gedaan. Prijs 10 fr. per 100 ki os. jij de gebroeders Terryn. JJa undere schepen met Kainlet volgen. LTa remeentea wordeu verzocht hua aaadeel dala», ijktekoaiea hsdeo.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes