De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk

667987 0
22 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 22 December. De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk. Geraadpleegd op 21 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n00zp3wv3p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE • UlTGAVE. N-V-DRUKKLR1J .PE.3PARR.NE.5TAD • • • M AôSflULAAH M-9. HAARLËrvH KERSTMIS. Het vierde oorlogs-Kerstfeest ! De schrijnende tegenstelling tusschen den stillen vrede van den kerstnacht en den gruwel van het oorlogsgeweld zal weer snijden loor iedere ware Christenziel. Daar te Bethlehem waar nog zooeven «"wi ivuvsv nu.iv v^iii de heilige aarde zuchtte onder den zwaren tred der Engelsche legerscha-ren, heeft voor het eerst uit Engelen-mond de aankondi-ging van den vrede weerklonken. Maar van den vrede aan hen die van goeden wil zijn! En aan dien goeden wil, den wil om God lief te hebben en den naaste als zich-zelf om God, schort het maar al te zeer in de menschelijke samenleving over het algemeen, in de verhouding tusschen de Staten in 't bij-zonder.Der Engelen vrede-zang werd vooraf-gegaan door hun lof-zang : „Eere aan God in den Hooge"; en die beide zangen zijn onafscheidelijk aan elkaar ver-bonden.Geen vrede is denkbaar zonder de voorafgaande nede-rige buiging voor Gods grootheid. Geen iunerlijke vrede, omdat de innerlijke vrede, de berusting is in de beschikkingen Gods en de onderwerping des" harten aan de raadsbesluiten en verordeningen Zijner Alwijsheid. Geen uiterlijke vrede, omdat de uiterlijke vrede, die den innerlijken ver-onderstelt, de on-derdrukking is der menschelijke harts-tochten in hun drie-voudige begeerlijk-heid, de overeenstem-ming van den wil der volkeren methetgod-delijk wereldbestel. Om dien tweeërlei vrede aan de wereld te brengen is deGod-mensch in dezen Kerstnacht geboren, werd het broze kin derlichaampj e, dat de MajesteitGods verborg, verwarmd ' ! DE GEBOORTE VAN CHRISTUS, naar de schilderij van Garafolo Fisi uit de collectie »Jac. Hageraats«. Bovenstaande repioductie geeft een kijk op één van Fisi's beste werken. Fisi leefde in Italie in de I7de eeuw en muntte uit door coloriet en schildering en had de grootste toewijding voor christelijke voorstellingen; hij schilderde bij voorkeur als kunstenaarslievelingswerk de oGeboorte van Christus«. door den adem van een os en een ezel in den armelijken stalvan Bethlehem. Maar het geloof van Maria en Jozef zag in dat teere lijfje den Hemelschen Heerscher; en het geloof der Herders, die het wonder van den Engelen gloriezang gehoord en de lichtende zee van het hemel-sche heir aanschouwd hadden, vereerden in het Kind den Schepper des Levens, den Vredeeever. En in hun aller harten daalde die ~ hemelsche vrede, dien de kunstenaar Fisi op onze plaat zoo heerlijk laat afstralen van de ge-zichten van allen die de Kribbe om-ringen.Dezen vrede kun-nen wij allen genip-ten, 66k te rnidden der hevigste oorlogs-stormen; deze vrede is werkelijk blijvend op aarde nederge-daald over allen goed-willenden. * « Over onze Kerst-feest-reproducties kun-nen we met 'n enkel woord volstaan'. Onze groote middenplaat behoeft men vooral in de hoofdgroep maar een oogenblik aan-dachtig te beschou-wen om in stille ont-roering het verheven Mysterie van den Kerstnacht dankbaar te gedenken. Ook de mooie tee-kening van den be-kenden katholieken illustrator F. Lazarom is echt-christelijk van opvatting. Een bijzonder woord vraagt het werk van den Haarlemschen teekenaar M. van der Weiden. Over een bloedig slagveld laat hij voor den ver-schrikten Mars het visioen opgaan van Gods Plaatsbekleeder, op aarde als brenger des vredes, die — mocht het toch spoedig werkelijkheid worden! — hem het zwaard uit dehanden doet vallen. Door de eenvoudige conceptie ■ en door ,'de treffende overeenkomst met den toestand van 't oogen-.blik heeft van der Weiden hier een tee-kening geleverd, die ongetwijfeld in ons Kerstnummer zéér op haar plaats is en de waarde ervan ver-hoogt. 52STE JAARGANG 22 DECEMBER 1917 No 12

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Haarlem van 1866 tot 1967.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes