De legerbode

496597 0
06 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 06 Oktober. De legerbode. Geraadpleegd op 23 februari 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/086348h025/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende T ! 1 — Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOIJDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t Lien of vijftien Fransche en Nederlandsche exeoiplaren. TYPEN EN SCHETSEN VAN HET FRONT Een Piot heeft mij verteld... Bien piot heb ik in een hoek van den loop-graaf ontinoet, van die eindeloos lange straat, die door een warrelnet van kabbalistieke lijnen op de kaart van West-Viaanderen aangegeven is. Wij waren tegen de borstwering aangeleund, tegen het uur dat de « zon de trnppen van den arond afdaalt ». Wij waren dus broeders, echte wapenbroeders, en dat is hier als voorstelling voldoende. Het/ minste voorval dient tôt voor-wendsel om een gesprek aan te vangcn. Een voortdurende verre donder uit het Zuiden ver-«chafte ons ditmaal de gelegenheid. — 'tSpant ginder, zegde ik. — Ja, antwoordde de piot. Daar zijn er die nu troef krijgen. — Als iiet de Moffen maar zijn. — En waarom zouden die het niet zijn ? — 't Is te hopen ? — Natuurlijk.Gij kunt het zoo min weten alsik. Maar ik geloof, of ik wil toch liever gelooven, ! da; het de Engelschen of de Franschen zijn die de Molfen troef geven. ~ Ik #ok. — Gij zegt dat zonder overtuiging... Gij zijt ook nog een van die kei-els die aich kwuad bloed maken, als de Moffen een overwinuing behalen, en die er zich niet genoeg over verheugen, als de Bondgenooten den vijand uiteen slagea. — Pardon, ik... — Tatata... ik weet wat gij zeggen gaat : Gij oordeelt onpartijdig... Gij wilt u niels laten i wijs maken. — Datis't... — Ja, in 't begin hebben ze ons nog al wat I verteld. De dagbladen schilderden de steliingen aie wij moesteu verlaten als oubeduidend af, en sîij kenden veel te veel waarde toe aan degene die I *ij veroverden. Zij hebben gezegd dat Duitsch-land's hulpbronnen uitgeput waren... dat het lan«l tôt het uiterste gedreven was... dat er hon-I Wopstootjes plaats grepcn te Berlijn en te «eeuen... dat de Duitsche granateu nietswaard Jaren... dat de soldaten van den kaiser zich op oe eerste sommatie over gaven... wat idioot was, omdat de mannen van achter het front ons dan vvel voor voddeventen moesten aanzien, niet eens bekwaam om de uitgehongerde en laffe sol-ef..te ,°verwinnen, die slechts een artillerie *au bij Tietz achter zich hadden. Daar is iets van. 'Mija piot zat op zijn stokpaardje : [ , "7 Jï, men heeft ongeiijk gehad van in het j eS'û de waarheid niet te zeggen... Dat ware er geweest... zoowel voor de burgers als oor de soldaten... Tegenwoordig valien beiden " Mtander uiterste... Schoone woordenzijn niet 0|doendû om de Moffen te verpletteren... Daar 6>etsanders noodig... daar is geduld noodig... îar 'sjertrouwen noodig. ~ jj'î ^9bt gelijk, vriend... tèà- 7 a ^ ^"ïbladschrijver was, ik zou zeg-| ' ^°°ver staan we, en zoover raoeten we men. pat zal wel zoo geniakkelijk niet gaan, ar wij zullen er komen als iedereen zijn best °en en, voor een tijd, lang zijn partikuliere fnfen vergeten om slechts het belang van het ~ Oj V0°^ 00Sen hebben. 1.7 Ul}>dat, ziet ge, ging de piot voort, als wij Si'a^e."' ie'lei'een zal moeten betalen. als wff'i noS eeu kleine inspanning doen, ttir '1 Jei geduld niet verliezen, wij de over-! ^ aars zunen zijn, en dan zullen de Moffen Dô Graanoogst in Frankrijk ta» ^ ens.°®cieele gegevens zou de graanoogst ««m 6es ^aar 'n Prankrïjk 39 miljoen en half #nK».naar iraan opbrengen. In 191G bedroeg de «Lct T miljoen 1/2 centenaar, terwijï de feikf°^ e»f8t*913, — alhoewel nog ontoe- nd _ 87 miljoen centenaar bedroeg. Mm!eS ^aar 's er ^us een te kort van 54,600,000 u. „ iasr' Het deel bestemd tôt het verbruik slechts 31,300,000 centenaar, dewijl er aoodig zijn voor de bezaaiing. moeten afstûiken, en dan zullen wij wel tevreden zijn, tôt het einde toe te hebben volgehonden... Laten wij, in afwachting, ons niet als kinderen aanstellen... Laat ons redeneeren... Laten wij ons verheugen over de overwinningén van de bondgenooten, en niet gelooven dat het spel verloren is omdat een van onze medespelers nipt, meer kan terug troeven, zooals wij dat wel zouden wenschen... Ailes komt op tijd als ge maar tegen 't wachten kunt... — Wij zullen wachten... — Jn, gij zegt dat. maar de anderen... — Weet ge, jongen, dat is nu drie jaar dat wij wachten. De jijssen, de echte, zij die iets in het lijf hebben, zij die te Luilt waren, te Namen ojfte Antwerpen, zij die den Yser hebben mee-gemaakt, zij die tôt nu toe hebben volgehouden, zuilen het ook op het laatsle oogenblik niet laten steken... — Of ze. Stalky. Geye«r gedood in Yiaaiidra M zijn de Oults^ers zuiHs sanîiondigsn Het Berliner Tageblatt meldt dat den \ 1" Sep-tember op het front in Vlaanderen, een vliegtuig op den grond te pletter gestuikt is van eene hoogte van 70 meter ten N.-O. van het kerkhof van Poelcapelle. De loods, die eenen kogel in het hoofd had gekregen, werd voor den vliege-nier Guynemer erkend, bij middel van op het lijk gevonden identiteilspapieren. * tk & De tijding is ambtelijk bevestigd door een me-dedeeling van het Duitsch R. K. Naar men weet, is de beruchte viiegenier sinds den lln Septem-ber naar zijn escadrielje niet meer weergekeerd. De vader van de heldhaftige viiegenier heeft naar den koning van Spanje geschreven om bij dezes bemiddeling zoo mogelijk nadere inlichtin» gen te verkrijgen. Tsr Hspdacîiîsnls saa Bupemep De heer Lasies, volksvertegenwoordiger van Parijs, heeft volgend ontwerp van besluit ter Kamer neergelegd : a: De Kamer verzoekt de Regeei-ing eene ge-denkplaat te plaatsen in het Panthéon, om de herinnering aan kapitein Guynemer te vereeuwi-gen. die het symbool is vau de bezieling en de geestdrift van het leger en de natie. » * * * Anderzijds, naar men verzekert, zal de vèr-maarde viiegenier, dank zij het initiatief van enkele bijzonderen, eerlang zijn gedenkteeken hebben. Nu reeds houdt men zich in zekere invloedrijke Parijzer kringen er over bezig en denkelijk zal dit huldeblijk aan den koenen Franschen viiegenier weldra een voldongen feit zijn. îa de Grenadierssckool MATCHES EN REKORDS Hieronder de uitslagen van de matches, die bij het verstrijken van de 23» onderrichtingspe-riode in de grenadiersschool plaats hadden. Match J. — In de verte met de Mills-handgra-naat : Van den Berghe, Marcel, soldaat van het C. I. n' 1 : 44 m. 60. Match II. — In de verte mot de O. F.-hand' f ranaat : Van den Berghe, Marcel, soldaat van et G. 1. n' 1. : 50 m. Match III. — Kuisschen van de loopgraven : De ploeg van het G. I. nr 5, aangeleid door kor-poraal JJeuut, Léo, wint met 49 punten op 20. Rekords. — Het rekord van het slingeren met de Mills-handgranaat behoort steeds den jager te voet De Vriendt, Theofiel, met 53 m. 75. Het rekord van het slingeren met de O. F.-handgranaat behooi t tôt d< ii sergt ant dél' infanterie De Haeck» J.-B., met 52 m. 50. Sportkroniek Den 16" September 1.1. werd er door een or.zer divisies een prachtig zwemfeest gegeven. Vele aanwezigen en vele deelnemers. Tal van Fransche en Belgische officieren hadden den oproep van het komiteit beantwoord. o. a. luite-nant-generaal Drubbel, kolonel Roumegnorre, van het Fransche leger, kolonels Foerster eu Tack, majoor de Gallatay, enz. Voor de koers van 100 m. waren er 18 ree!/-sen van 5 zwemmers ; de duikwedstrijd bracht 70 kampers in den strijd. De 400 m. brachten 10 ploegen van 4 zwétn-mers, en de 1,000 in. er 8 te zamen. De belangrijkste proef van den dag was h "i. zwemmen over het kanaal in aanvalskleenij (schoenen, beenstukken, broek, vest, patroon-tasch en helm), en werd gewonnen door Stef« l'ens in 16" I/o ; 2. Vinck, 19" 2/5. *** Verscheidene beltende Belgische wielrijdei*9 zijn verleden week teLonden uitgekomen, tegeu eene groep uitgelezen Engelsche renners. De onzen hebben eene prachtige overwinning be-haald, zooals het blijkt uit v'olgende uitslagen. 1" Reeks : 1. Van Hevel ; 2. Vanleerberghe. op eene lengte; 3. Degrendele, op 150 m. ; 4. Webei (Brit) ; 5. S. II. Hope (Brit). Den eindkamp werd op schitterende wijze ge-wonnen door Van Hevel die de 5 laatste ronden op velg deed; Van Leerberghe plaatste zich de derde op 10 cm. van den Brit Hills. Berger was de 4e en een andere Brit, Weber, de 5*. Degreu- dele's band sprong tijdens den rit. * * * Verleden Zondag, in het Prinsenpark te Parijs. werden de tvvee voornaamste koersen van het programma, de « Prix de la Muette », voor d« stavers, en de « Grand Prix du Parc i>, een uur-koers achter tandems, op schitterende wijze, de eerste door Verkeyn, de tweede, door Deruvter ge wonnen. De overwinning van Deruyter dient onder-lijadte worden. Hij is de eerste renner die Du -puy, den verrnaarden overwinnaar der zes-dag m van New-York klopt, sinds deze terug in Frankrijk is weergekeerd. Le Havre. — Sportvergaderingen Uitslagen der Voetbal- Wedxtrijden op Zondag-3o September 1913- A. C. A. (Ie ploeg), 4 goals — G. S. H., Tolken, 3 goals. A. C. M. A. (Ie ploeg), l goal — A. F. M. G. (Ie ploeg), 0 goai. A. C. G. H. (Ie ploeg), 2 goals — Britscha ploeg, 2 goals. A'F.M.B. (2e ploeg), 4 goals — A.F.M.G. (2e ploeg), 0 goal. Wedstrijden op Zondag, y October ipzy. Eerste dag der kampioenschappen tusschen ds ploegen : Te Ste-Adresse : Te 15 u. 30 : C. T. H. — A. G. C. H.; scheidsrechter : A. Baudrihaya (C.S.T.B.). Te Gain»eville : Te 15 u. 30: A.F.M.G. — C.S H., Tolken; scheidsrechter : P. Vandeweert (A.G.A.). Te Gravilie: Te 15 u. 30 : A.F.M.B.—A.G.A.; scheidsrechter : P. De Muynck (G.S.T.B.). Voor het Rood-Kruis — Ontvangen 7 fr. 90 (S fr. min de onk«sten) van den heerW. Jeurissen, ziekendrager, D. 189,84 batt. : Som ingezameld op het bruiloft van den heer Joris Jshewood met Mejuffer Maria Bulkaert, te Verneuil, den 15 September 1917. — Ontvangen 34 fr. 60 : Bedrag van de giften ont-vangen door de legerapotheek te Ste-Adresse, we-gens bestede zorgen. — Ontvangen 0 fr. 50 van den heer Robrecht Db Broi wer, D. 4,1 c. i. Voor eene opname in de ie-gerboda* 5 October 1P17 Nummer -483

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes