De legerbode

1694 0
20 oktober 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 20 Oktober. De legerbode. Geraadpleegd op 26 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gb1xd0rf74/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dînsdag, Donderdag en Zaterdag verschljnende Vwmmmmiv.m .un ■ ■■■.■ . iin.Li ■ ■ !■> »■■■ mi ■■ 1 , JU. il .... -.1 >._■■■■ ^ """ ' „ * ~ — .. Dit l)lad is VOOR DE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. mm m h wnnnaanEBBnEaEMii m i nui ii'i mu im m m ■■ m irai i. ! m iiw^^a^iiii/|n" ,TTfî'1 s5®"*®®6®*0 De Belgische Regeering te Havre Na de inneming van Antwerpen, kon de Regeering zich niet meer in veiligheid gevoelen te Oostende. Alhoewel, op dat oogenblik, bijna gansch België overrompeld was, had zij de plicht de protestatie van het recht tegen de brutale macht voort te zetten. meer dan ooit het pi'ijneiep der nationale onafhankelijkheid te bevestjgen. Daarom heeft de Belgische regeering aan de Fransihe regeering gevraagd haren zetel te Havre te mogen vestigen. Onmiddellijk werd dit voorstel Van harte ingewilligd. Bijt& al de ministers zijn te Havre aange-koï.it-,;. Z. M. de Koning is te midden van het Belgisch leger gebleven, alsook M. de Broque-ville, îpnister van oorlog. Yooraleer Oostende te verlaten, heeft de Re-geeriug de volgende proclamatie ft>t de bevol-kingjgericht ; ( Medeburgers, « îiedert bijna twee maand eu half, hebben de Belgische soldaten, ten koste van heldhaftige insp nning, den vaderlandschen bodem voet vooi voet vérdedigd. De vijand rekende er wel op o is leger te Antwerpen ten gronde te rich-ten. Maar eene terugtrekkende beweging, met onbtrispelijke orde en waardigheid uitgevoerd, heefj die hoop verijdeld en het behoud verze-kerdvan een militaire macht, die zonder ophou-den sal blijven strijden voor het nastreven van het rechtvaardigste ea het heerlijkste doel. « 7an heden af, is de werking onzer militaire macït naar onze zuidergrens gericht, waar zij door de Verbondenen omlijst en versterkt is. Met dezer dappere medewerking, is de victorie van àet Recht verxekerd. < Evenwel, aan de reeds door de Belgische Natie, met zooveel moed als mildheid gebrachte ofl'erî, komen thans de huidige omstandigheden cenenieuwe beproeving toevoegen ! Wil zij de voorheinens van den overweldiger niet iti de hand> werken, dandient de Regeering voorloopig haren zetel over te brengen daar waar zij, in . voeling blijvend met het Belgisch leger eenerzijds en met Frankrijk en Engeland anderzijds, de nitoefening der nationale Soevereiniteit kunne voortzetten en dezer voortleven verzekeren. « Daarom verlaat.de Regeering Oostende, eene dankbare herinnering meêdragend van het haar aldaar te beurt gevallen onthaal. Zij zal zich Voorloopig vestigen te Le Havre, waar dank aan de edelmoedige vriendschap der Regeering van de Fi-(*sche Republiek, de algeheelheid harer sop v.-j o-,^e rechten en tevens de volledige uitoe-| l'ening van haar gezag en a an hare plichten ver-zekerd is. « Medeburgers, « Die tijdelijke beproeving waartoe onze vaderlandsliefde zich thans te plooien heel't, zal, wij zijn ervan overtuigd, spoedig verhaald zijn. Anderzijds zullen de Belgische openbare diens-. | ten in werking blijven, in de mate als de om-| i ftandigheden het zullen toelaten. De Kon in g en ! de Regeering rekenen op de vroomheid uwer ! raderlandsliefde. Gij, anderzijds, rekent op onze vurige toewijding, op de dapperheid van ons leger, op de medewerking der' verbondenen, om Het uar der gemeenschappelijke bevrijding te Hespoedigen. Ons geliefd\ aderland, ophatelijke Wijze verraden en behandeld door eene der Mo-îendheden die gezvvoreii hadden zijne onzijdig-taid te vrijwaren, wekt thans meer en meer de Wwonderirig van gansch de wereld op. « Dank aan de eendraeht, aan het ltelder Wrzicht van al zijne kinderen, zal het die be- I^ondej-ing waardig blijven, waarili het thans slerkte put. Morgen zal het uit zijne beproevin» opstaan, grooter en sebooner, daar het zal ?eleden hebben voor het Recht, voor de eer ï?lve der Besehaving ! « Leve het vrjje, onafhankelijk Belgie ! » EEN HARDNEKKIGE STRIJD Ter verlossing ! In de plechtige zitting van de Wetgevende Kamers gehouden te Brussel op 4dlin Angustus, verklaarde de Koning dat het Belgisch leger een hardnekkigen weerstand zou bieden aan den indringer. En een krachtig gebaar bevestigde deze woorden. De nationale vergadering ont-haaide ze met een onbeschrijfelijk gejnich.Zoo ook steegeen kreet van geestdrift op uit aile borsten, toen enkele oogenblikken daarna Minister Président de Broqueville zijne heerlijke vede sloot met dezen historischen uitroep : « België kan misschien overwonnen worden, inaar onder-worpen, nooit ! » Officier en, onder-officieren en soldaten, gij hebt met edelmoedigheid den oproep beantwoord van uw Koning en uw bestuur. Uw heldhaftige weerstand heeft de wereld verbaasd en met bewondering vervuld voor de belgische natie. Dank aan uw heldenmoed is het Belgisch volk voor de wei-eld grooter geworden, en van nu af is het genoeg te zeggen dat xnen Belg is om ron-dom zich een eerbiedvolle sympathie te verwek-ken. Dank aan U is dit mirakel gebeurd : Op het oogenblik dat bijna gansch zijn grondgebied door de vijandelijke benden is bezet, geniet België door de werelddeelen heen een ontzag eenig misschien in de annalen van de geschiedenis ; zijne onafhankelijkheid is beter dan ooit gewaar-borgd.Officier en, onder-olncieren en soldaten. meer dan twee maanden hebt ge gestreden met een bewonderenswaardigen moed en een ongekende wilskracht. Ge hebt uw land niet kunnen vrijwaren tegen een eerloozen indringer.Maar België is niet onderworpen en het belgisch leger is niet vernietigd. Dank aan den verstandigen aftocht van Antwerpen, blijfc een aanzienlijke legei'-macht ongedeerd. Het ioe%Toegen van de rekruten en de vrijwilligers zal toelaten het veldleger heelemaal herop te stellen. Het zal den hardnekkigen strijd kunnen voortzetten, samen met de roemrijke Iîngelsche en Fransche broederlegers, met dewelke het voortaan innig zal samenwer-ken. Vereenigd zullen ze stap voor stap den groml heroveren bèzoedeld door de bezetting van een sterken vijand, die den oorlog vooraf beraamd had en tegen ons schrikwekkende iniddelen had vereenigd. Soldaten, onze steden werden in brand gesto-ken, onze buitendorpen werden verwoest, onze haardstedsn werden vernield. Alom heerscht rouw in ons duurbaar vaderland, zoo wreed-aardig verscheurddoor onmenschelijke vijanden. Nog wreedere ellenden staan onze medeburgers te wachten, indien ge ze niet verlost van dat eerloos gebroed. Een dringende plicht weegt op U. Op het eerste teeken van uwe oversten, zult ge hem weten te vervullen. Na eene neorlaag, schreefeen van de grootste Koningen van Frankrijk, deze edele woorden: « Alies is verloren, behalve de eer ! » Ge hebt uw ongelukkig vaderland met roem bedekt ; nu komt het er op aan het uit zi jne asche te doen herrijzen. Soldaten, beter dan glorie blijl't er U te veroveren. Er rest U het vaderland te verlossen met de hulp van de edele krachten van uwe bondgenooten. De Belgische Regeering en de ministerieele bureelen zijn overgebracht in verschillende hôtels en villas te Sainte-Adresse, eene voorslad van Le Havre. De Belgische Gekwetsten Al de zieken en gekwetsten. .te Oostende en in de omstroken dier stad verzorgd, zijn weggezon-den geworden. ïegenwoardig blijft er geen enkele verwonde meer in België. De eenen werden naar Frankrijk, de anderen naar Engeland gestuurJ. Het groot België Men dient het luid uit te galmen : Op het oogenblik dat onzen naburen de uiterste beproeving door de inname van Antwerpen wordt aangedaan, hebben weinige naties in de Gesehie-denis een zoo verheven voorbeeld gegeven als de Belgische natie. Men heeft kleine volkeren gezien, welke door een geduchten vijand «ange va lien, heldhaf'tig het aantal en de kracht hebben getrotseerd, en voor hun vrijheid tôt hun laatste druppel bloed hebben ten beste gegeven : het Belgisch volk heeft nog beter gedaan. Men beloofde het zijn grondgebied en zijn onafhankelijkheid te eerbiedigen, indien het toestemde meineedig te worden, en tenspijt van zijn eer, de medeplichtige te worden van den veroveraar die Europa wilde verpletteren. De waarde zulker beloite, wil ik niet onderzoeken ; het is al te klaarblijkend.dat met toe te stemmen België zijn eigen slavernij zich zou hebben voor-bereid. Maar België daent daar zelfs niet aan . het heeft den veroveraar getart. Stoffelijk is dit landeke heel klein ; en de macht van den veroveraar grenzeloos. Zich toewijdend aan de werken van den vrede, en gansch overge-geven aan zijn wondervolle nijverige bedrijvig-heid, scheen het van aile oorlogsgevaar langs den kant van al de mogendheden gevrijwaard en had het zich tôt den raogelijken oorlog uitgerusi, dit was uit gewetensgevoel, trots eene mogendheid wier nationale nijverheid esikel den oorlog beoogdeen waar aile gedachten, aile hulpmiddelen, de gansche inrichting sameugetrokken werden tôt de ondernemingen van het ruw geweld. Schier alléén moest het den eersten schok onderstaau, terwijl Frankrijk, dat mobiliseerde,Engeland dat nog een leger diende te vormen, Rusland dat enkel traag zijn>strijdkrachten kon verzameleri uit hoofde van zijn uitgestrekt grondgebied, nog onmachtig waren het te ondersteunen of's vijand s krachten te verdeelen. Het heeft niet geaarzeld : het heeft gewaagd zich te lalen vernioizelen ; het heeft Europa gered. Wat het den overwinnaar prijs gaf laat geene vergelijking mogelijk. Geen ander land. tenzij Engeland, heeft znlke voortvareude voortbrenging, zulke opeenstapeling van rijkdonnueit. Dank aan den vrede is zijn grondgebied met bloeiende steden, vlekken en dorpen bezaaid ; met fa-brieken naast fabrieken, waar de stoomtuigen in voile bedrijvigheid om strijd hijgen en ronken. En de huidige voorspoed volgt verder en verder het spoor van het bloeiend verleden. Nergens hebben de groote en kleine steden meer roem-volle getuigenissen der vervlogen eeuwen # bewaard. Het zijn de prachtige gedenkstukken der j gemeentevri jheden, de niet minder wonderlijke heiligdommen die van het geloof der niiddeleeu-wen getiiigen. Dit ailes vervuld met de werken dier vlaamsehe kunst, een der grootste en schit-terendste der Geschiedenis. Welke schoone prooi voor de Duitsche granaten, die opeenstapeling van rijkdommen en meesterstukken ! Ziedaar wat werd prijs gegeven, ik zeg niet aan die legers, maaraan die Germaansche horden, aan die benden brandstichters,, neerschietei-s en moordenaars van vrouwen, ouderlingen en kinderen. De puinen van Leuven, Dendermonde, Dinant, de overblijfsels van Charleroi, Nanien en Luik getuigen van België's marteling. Marte lin g welke het heeft le gemoet gegaan, zonder aarze-ling noch vrees, om de door de tractaten bevestigde trouw niet te sehenden en de wereld te redden. Gednld ! Hec einde der beproeving naakt. Het uur der vergelding zal weldra slaan. Ten opzichte van België heeft Europa heilige verplichtingen aangegaan. Het zou zieb zelf ont-eeren. indien veertig millioenen Fransche», even zooveel Engelschen en tallooze millioenen Russen de wapens nederlegden, vooraleer de laatste. 2*!) Octèbeï" 4 914 Niimmer 10

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes