De legerbode

1810 0
16 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 16 November. De legerbode. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/js9h41kk3r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

16 November 1918 Nnïïii^ér 62S DE LEGERBODE den Dinsdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Uren van Vreugde Hoe de geestdrift beschrijven waarmede in al de verbondene landen het nieuws van den roem-rijken wapenstilstand, door de zegevierende légers aan overwonnen Duitschland opgelegd, werd ontvangen. Sinds het oogenblik dat men Maandag vernam dat de Duitsche gevolmach-tigden al de voorwaarden van den wapenstilstand hadden aanvaard, overvveldigde eene onbesehrijfelijke vreugde al de herten. Deze werd nog grooter wanneer men in de dagbladen van Dinsdag den tekst zelf der voorwaarden te lezcn kreeg, welke gedicteerd werden aan dezen die den oorlog deden losbreken en die ineen-zaklen in de grootste neerlaag der geschie-denis.De voorv/aarilen zijn zooaîs men ze verwachtte. Zij roepen de schitterende en algeheele overwinning der bondgenooten uit, zij toonen hoe diep de vijand is gevallen, verpliehten hem al het bezette groridgebied te ontruimen, drijven hera over den Rijn, ontwapenen hem en ontnemen hem een allerbelangrijkst oorlogsmaterieel, kort-om nemen tegen hem al de noodige voorzorgen om hem te beletten verder te schaâen en om hem te dwingen eenen rechtvaardigen en duren-den vrede te aanvaarden, zooals deze zal wordén vastgesteld door de vrije landen. Daarom begrijpt men onze vreugde en onze fierheid. Nooit was eene overwinning beter ver-diend en vol'lediger. De straf der plichtigen is verzekerd. De omwenteling in Duitschland, de vlucht van den verschrikten keizer, al de tragi-sche gebeuvtenissen die elkaar over den Rijn opvolgen, toonen de uitgestrektheid van de ramp onzer vijanden, door de neerlaag verpletterd. "Wij beleven onvergetelijke en grootsche ston-den, in den schitterenden triomf van eene onster-felijke rechtvaardigheid, welke onze soldaten en onze volkeren nooit liebben betwijfeld. Niet alleen viert men den zege ; met onzeggelijke vreugde denkt men aan het einde der verschrik-kelijlce nachtmerrie, die 52 lange maanden duurde; van de slachting en het lijden over de . ^wereld gebracht, door den hoogmoed en de razernij van een rooversvolk. En met vervoering bewondert men de pracbtige soldaten en men juieht ze toe, zij wier onvergelijkelijke helden-moed, onbuigbare taaiheid, wonderlijke toewij-ding, verhevene zelfopolfering, den vreeselijken vijand dwongen om genade te smeeken en zich over te geven. Niemand zal ooit vergeten dat deze wonderbare soldaten, die het prachtigste epos maakten, de wcreld liebben bevrijd, dat zij zich gansch hebben opgeoilerd opdat wij vrij zouden leven ; dat zij de knappe bewerkers zijn van den triomf dank aan denwelken de bevrijde wereld een tijdvak van ongemeene grootheid en van vrijheid te gemoet gaat. Laat ons van nu af denken aan die schitterende toekomst. België, gemarteld door den overweîdi-ger, geplunderd, gekrieusd, verwoest doorzijue wilde woede, gaat herleven in de rechtvaardigheid en in don aanstaauden vx-ede. Het zal den arbeid van al zijne kinderen vergen om de sporen van het vreeselijk cataclysme uit te wis-schen, dat het heeft overleefd door de krachtda-digheid, het stoïcisme, den militaires en burger-lijkeu heidenmoed, door wil en vaderlandsche eendraeht. * * # Om het België van morgen weer op te bouwén. is het noodig dat dezelfùe krachten van ons bewonderenswaardig volk, die eendraeht, deze wil, die vaderlandsliefde zich meer dan ooit, dieper en trillender dan ooit. uiten in aile domei-nen. Geeu ikzuchtige gesehillen meer. geen onvruchtbare strijd meer, waarin wilskrach't nut-teloos verioren gaat. Gansch het Belgische voile zal het praehtig ' voorbeeld van sterkte, taaiheid, heilig vuur wilien navolgen, gegeven door zijn glorierijk léger, dat het naar de overwinning heei't geleid. ■Wanneer het zich aan het werk zet om een voor-spoediger en grooter België te doen opstaan, zal er slechts eene gedachte zfpp : De Plicht en eene kenspreuk ; Mendracht baart machL | 15 November 1918 | | Leve de Koning! j % Non if, zullen onze harten met grooter J? Ë vreugde den Koning hebben gefeest dan )p § op dezen roemrijken i5 November ! Voor % J? de eerste maal, sinds 't begin van dezen fÇ Y; verschrikkelijken oorlog, wordt het ons •/ (>* gegeven het Sint-Albertfeest te vieren in de k schitterende omgeving van eene grootsche % ï overwinning. (g % Uit gansch België, eindelijk bevrijd, uit ) g al de hoeken der wereld sttijgen vurige en % i geestdriftige gevoelens op tôt den over- ï v winnaar van Vlaanderen, den Koning- ff G. iiedder, zinnebeeld van. de Eer, van den J iV Plicht en yan de zegevierende Rechtvaar- 4 ïj digheid. % V Met de toejuichingen zijner soldaten die . ' G liij tsn zege leidde, paren zich, in eene j Il opwelling van vervoerde erkentenis en % ii bewondering, deze der bevrijde volkeren, 0 V deze van gansch het Belgisch volk, dat J (. met ongeduld het praehtig en gezegend uur verwacht, waarop het aan zijnen be- 4 j§ minden Koning, in zijn midden terugge- F? || keerd, de oneindige liefde zal m9gen be- }-} (l tuigen die in gansch zijne ziel trilt. 4 ij Laat de vreugde en de fierheid ons hert 1 % overweldigen. Dat onze blijdschap zich ,-J % verheffe. Dat tôt onzen dapperen Koning, § p tôt onze beminnelijhe en moederlijke Ko- \ ïj ningin, al de innigheid van onze diepe ff V; dankbaarheid stijge. Zij verpersoonlijken / K het vaderland. Zij zijn één met het vader- % fi land. Wij hebben ze lief, zooals wij het held- % 1 haftig en onsterjelijk België liefhebben, # V door de macht der wapens,ten dienstevan $ Û het Recht, ontrukt aan den meineedigen en % p wreeden overweldiger, die weldra ai zijne ^ 1 misdaden zal uitboeten. v. Eere aan den Koning-Ridder, dan kaan % § wien België in de wereld schittert met % )| onvergelijkelijhen luister. Eere aan Hem, Ë % die het edelste voorbeeld was en blijjt van 0 K trillende trouw, kalmen moed, klaren en fj i: vasten wil, die, betrouwend op de grootheid È onzer heilige zaak, in de donkerste uren M f- bevestigde dat ons schoon land niet om- % Ë liomen kon, die het niet alleen ondanks J ailes heeft doen leven, maar die aan ster-t) ker en meer vereenigd België eene wonder- j f. lijke toekomst heejt verzekerd. | • il Leve de Koning, hevrijder van zegevie- € ïï rend België! || ROEMRIJKE OPSCHRIFTEN Het Ie en het 2e bataljon der karabiniers-wielrijders worden gemachtigd den naarn Reig'ersvliet op hunne richtvlag te dragen, om het schoon gedrag dezer eenheden tijdens het gevecht van 6 Maart î9i8 te herdenken. DE BEVRIJDINGr Cen Telegram van den Koning van Engeland aan Koning Albert. Koning Georges V heeft volgend innig telegram gestuurd aan Koning Albert : Op het oogenblik dat het wreetfe onrecht door u en uw volk geleden eindelijk gaat hersteld worden, stuur ik u, alsook aan uw dapper vplk, eene bood-schdp van oprechte gelukwenschen en de verzeke-ring van mijuen eerbied. Gij verpersoonlijkt den prachtigen moed en het eercttfevoel, die België op den allereersten rang der geschiedenis van ons geslaeht hebben geplaatst ; en het is voor mij en voor mijnvolk eene diepe vreugde te denken dat uwe zielssterkte en uwe opofîeringen niet vruchteloos zullen geweest zijn. Plechlip Inlreda le Gant van dan Koning en de Koningin Den Woensdag 13 November deden Koning Albert, Koningin Elisabeth en prins Leopold hunne plechtige intrede te Gent. De klokken luidden overal. Eene geestdriftige menigte ver-drong zich in de bevlagde straten. « Hoe, » schrijft de korrespondent van den Echo de Paris, u zouikeenjuistgedachtkunnen geven van den overvloed van al de vlaggen aan al de gevels ? Zoudt gij gelooven dat op den doortocht van het koninklijk paar, vergezeld van den jongen kroonprins te paard, een echte bloemenregen op hunnen weg viel '? En hoe de grootsche toejuiching beschrijven die in de enge straten weerklonk als een orkaan in eene spe-lonk ? Ten einde hunne vreugde, hunne erkentenis, hunne liefde uit te drukken juichen dui-zende opeengedrongene personen toe. \Ve\dra stijgen kreten op uit de ontroei-de borsten. a Midden deze uitbundige bevolking, kwamen de Koning, de Koningin en de Prins van België dezen morgen te Gent aan. Zij waren aile drie te paard, en reden eene divisie troepen vooraf. In 't midden verscheen de Koning, met zijnen helm, in uniform gekleed zonder versierisels, zonder eereteekens. Aan zijne linkerhand de Koningin, in eenvoudige kleedij, in eene stopverfkleurige laken amazone, opem allend op eenen linnen col, en met een kleine hoed, voor en achter opgetrok-ken, het goudblond haar zichtbaar op het voor-hoofd. Rechts, de prins, zeer ernstig en zeer ont-roerd, met het reglementair pale van den onder-officier, hetgeen al de militairen diep trof. < Yan de poorten der stad, richtten de Varsten zich naar den Ivouter. Daar woonde de Koning het defileeren der troepen bij. Het was een praehtig schouwspel. a Rechtover den « Club des Nobles », waar al de aanzienlijke officieele personen vergaderd waren, namen de Vorsten, steeds te paard, plaats, met Belgische, Fransche en Britsche generaals en hijnnen staf. Op het plein verdrong ziçh de menigte, aan de vensters stonden de menschen opeengedrongen. Jongens waren op de hoomen geklommeu en op de < laken der huizen; de stout-moedigsten stonden in de goten of keken door de " holen der daken, waar zij de pannen hadden weggenomen. « De muziek speelde gelceude arias welke de nieuwsgierigen meezongen, terwijl infanteristen, artillei-isten, cavaleristen kranig defdeerden. Het was geene revue ter eere van eene persoon-lijkheid. Het was het defileeren der soldaten-overwinnaars, met hun oorlogspak, met kanons die hunne laatste sehoten hadden gelost op den vijand, die gedwongen was zich overwonnen te yerklaren. Het was het zegeviereud Belgisch leger dat voor den Koning voorbijtrok, den Koning die zelf soldaat en dapper soldaat is. « Het $cheen alsof op het door de wapens heroverd gebied, gansch de Belgische natie een-stemmig tritde. « Na het defileeren ging de Koning een oogenblik in den «Club des Nobles» binnen; daarna reed hij met de Koningin in open auto naar het stadhuis. <r Zij die Gent kennen, kunnen zich inbeelden wat die nieuwe stoet was door de verschillende straten, langs de schoone monumenten die zieh afteekenen in grootsche perspectieven, vooral rond de hoofdkèrk en tôt bij het stadhuis. De menigte blijft even dicht onder de schoone zon. Toejuichingen weerklinken, ook voor de Fran-sclien en Britten, die in uniform voorbijtrekken. De beiaard van het belfort speelt de Marseillaise en weldra zingt gatisch de bevolking den prachtigen zang. <t De ontvangst op 't stadhuis loopt af in e«a indrukwekkend kader : In eene groote zaal, ver-^erd met schitterende wapenschilden, geschil-derd op grauwen steen en verlicht door breede en hooge vensters, met glinsterende glasplaten: Een troon werd geplaatst op een verhoog, maar de Koning blijft rechtstaan ; de Koningin staat naast hem. Nu draagt zij eene allersierlijkst^ witte toilet, onder eenen breeden mantel. gegar-neerd met eene sabelmarter kraag. Overenkele gtonden, i» har* amasone, was

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes