De legerbode

2038 0
12 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 12 November. De legerbode. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/f76639kv87/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dinsdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOTjDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vjjftien Fransche en Nederiandsche exemplaren. Oa Pfssidsnt fier Fransche Rpllisk in bevrijd België Belgisch front, fO November. De heer président Poincaré kwam Zaterdag ïftorgen aan, vergezeld van generaal Duparge. Hij werd ontvangen door Koning Albert en prins Leopold, omringd van generaal Jungbluth, hoofd van 's Konings militair huis en van de Fransche generaals Dégoutte en Rouquerol. Eene compagnie carabiniers, met het vaandel, bewees de eer. De président der Republiek en de Koning reden per auto naar het stadhuis, waar zij wer-den verwelkomd door den eei'biedwaardigen burgemeester, de heer Yisart de Bocarmé. De heèr Poincaré antwoordde en verheeriijkte den Belgischen heldenmoed. De président bezocht achtereenvolgens het pa-îeis yan justitie, waar hij de gekende schouw van 't Vrije van Brugge bewonderde, het Gruut-huuse muséum, de St-Salvatorkerk met de gra-ven van Karel de Stoute en Maria van Burgon-fdië, het St-Janshospitaal, waar de beroemde schilderijen van Meinlinc hunne plaats hebben hernomen, 11a zorgvuldig verborgen te zijn ge-weest om aan de Duitsche roofzucht te ontsnap-nen. Voor de wonderschoone relikwiekast van Ste-Ursul^i, verklaarde de heer Poincaré, dat tij-dens de Duitsche bezetting het lot der Belgische kunstwerken een onophoudend voorwerp van bekommernis was voor de beschaafde wereld. , Het bezoek vantten président en" van Koning Albert heeft te Brugge eene onbeschrijfeliike feestdrift doen ontstaan. De menigte begeleidde en overal, roepend : « Levé de Koning. Leve Frankrijk ! » De doorluchtige bezoekers richlten zich daarna naar Oostende, waar een detachement Fransche marine-fusiliers de eer bewees. De président bezocht de zeestatie.schrikkelijk door de Duitschers beschadigd. Hij werd verwelkomd door den burgemeester Liebaert. De heer Ilendrickx, deken der Fransche colonie, beschreef hetlijdentijdens de bezetting doorstaan, en bracht liulde in roe-rende woorden aan de broederlijke gastvrijheid der Belgen. De président en de Koning bezoehten ook een deel der Duitsche verdedigingswerken, lapgs de kust ingerieht, namelijk de machtige batterij te Raversijde. De Koning leidde den heer Poincaré naar het Belgisch algemeen hoofdkwartier, waar eene treffende militaire plechtigheid plaats greep, waarbij Koningin Elisabeth tegenwoordig was. De voorzitter der Republiek overhandigde krui-sen van het Eereiegioen aan Belgische oiïicieren, die zich onderscneidden tijdens den hevigen slag in Vlaanderen. Generaal Gillain, hoofd van den algemeenen legerstaf, en generaal Michel, aan-voerder der4°divisie, werden benoemd tôt groot-officieren ; de generaals Lambert en Dechesne, tôt kommandeurs ; generaals Burguet en Joostens, alsook de kolonels De Bruyne, Giron en Lekeu tôt officiers ; de koinmandanten Yan Qver-straeten en Delvaux, tôt ridders van het Eereiegioen.Een lunch werd in het Algemeen Hoofdkwar-tier aangeboden aan den président der Republiek; de heer Cooreman, voorzitter van den Raad, en generaal De Ceuninck, minister van Ooriog, waren tegenwoordig. 's Nainiddags schouwde de heer Poincaré de De Koaiftg, de Eomngm en Prias Leopold te Kortrijk Dondei'ilag j.l. kwam Koning Albert met Koningin Elisabeth en prins Leopold te Kortrijk aan, na in een dorp der omstreken eene Britsche divisie te hebben geschouwd, die de stad be-vrijdde.'s. Naxniddags ontving de Koning een zeker etal korrespondenten bij 't Engelsch leger : !\qqv allen had hij een vriendelijlc woord over. "Wanneer de vorsten en de eriprins vertrok-ken, riep de menigte, die niettegenstaande den regen voor het huis gescbaard stond : « Leve de JConing ! Leve de Koningin ! Leve de Prins! î in Vlaaxnseh eu in 't Fransch. De zegevlsrende Orukking wordt op gansch hst Front voortgezet Schorsing der vyaodeSykhedea Willem II dost afstand van den troon Os Pesvolutis in Ouitschland De gebeurtenissen volgen elkaar op met ongemeene snelheid. Vrijdag morgen ver-schenen de Duitsche afgevaardigden, die den wapenstilstand kwamen ajvragen, voor maarschalk Foch, die hen de voorwaarden ervan liet kennen. Daar de afgevaardigden hadden gevraagd er over Versiag te mogen geven aan hunne regeering, werd hun uren gegund om te aniwoorden ; maandag te il uren zou de b^paalde termijn uitloo-pen; maar den wapenstilstand werd Maandag n November, te 5 uren 's morgens getee-kend en, te n uren, werden de vijandelijk-heden op al de fronten geschorst. Machtige gebeurtenissen kwamen voor in Duitschland. De keizer heeft zijnen troon ajgestaan ; de soeialist Ebert is kanselier geworden, in vervanging van prins Max van Baden, en heejt het gezag in handen ge-nomen ; de keizerlijke dynastie werd omge-worpen door de revolutie die uitbrak in Duit~ schland, namelijk te Berlijn. Hetisde ineenstorting van het roof keizer-rijk, dat dezen ooriog heejt doen ontstaan en het is de eerste straf van de bijzonderste plichtigen. Onderlusschen, hebben de verbondene leger s, op gansch het jr ont,den vijand krach-tig nagezeten, hem overal weggejaagd en hem verplicht in aller ijl aj te trekken, ont-zettend 'Jsel materieel in de handen der overwinnaars latend. Nieuw Belgisch grondgebied werd bevrijtf. Onze troepen overschreden het kanaal van lerneuzen, bij Selzaete, en de Schelde ten Z. van Gent. Het Fransch leger in Vlaanderen en de Amerikaansclie eenheden die samen strijden met de Franschen, trokken ver over de Schelde in oostelijke richting, j tôt i5 km. vorderend. Meer ten Z. staan de Britsche troepen vôôr Ronsse. In Hene-gouwen namen zij Doornijk, Antoing, Peru-welz en Leuze in; zij zijn dicht bij Ath, Bergen is overvleugeid, terwijl verder, na Maubeuge te hebben veroverd, de Britsche troepen op Belgisch grondgebied zijn ge-komen.De Fransche légers zijn in de streek van Chimay, Rocroi, Mczières, en zij trokken over de Muas ten Z. dezer laatste stad. De overwiniiing neemt eene reusachtige uitbreiding. Op het oogenblik dat het Duitsch keizer-rijk ineenstort, onder de zegevierende drulc-king der verbondene leger s, stijgt eene overgroote dankbaarheid uit onze herten, voor de prachtige overwinnaars, de heldhaf-tige soldaten, die ten prijze der verhevenste opoffering het grootsch werk der rechtvaar-digheid en der bevrijding hebben ver rie ht. Eere aan hen, wier onoverwinnelijk be-trouwen en epische dapperheid deze wonder-lijke uren hebben àangebracht. Eere aan de bewonderenswaardige soldaten, die in hunne heroverde dorpen en steden zullen terugkeeren, omluisterd door hunne over-winningen, midden de uitbundige toejui-ehingen van een eindelijk verlost volk, dat in hen zijne bevrijders zal begroeten. Leve de Koning! Leve België! zegepralende troepen van het leger van Vlaanderen, te Roesselaese, Het Oiithaal van Président Poincaré te Brugge (Van onzen korrespondent.) Bij hunne aankomst in het stadhuis, werden de heer Poincaré en Koning Albert ontvangen door den burgemeester, heer Visart de Bocarmé, omringd van de leden van den Raad, den eere-gouverneur en talrijke Brugsche aanzienlijke personen. De regeering was vertegenwoordigd door den heer Carton de Wiart, minister van Rechtsweuen, en den heer minister graaf Goblet d'Alviella. . Na den Koning, prins Leopold en den président der Republiek te hebben verwelkomd met e/juvoudige en roerende woorden, zegde de heer Visart de Bocarmé : a Gedurende deze vier jaar verdrukking gedroeg de stad Brugge zich met, eene dapperheid, waaraan ik het beaurf in uwe tegenwoordigheid hulde te brengen. « Een feit zal een gedacht geven van zijne ge-voelens jegens onze roemrijke bondgenopten. Ten einde indruk te maken op de bevolking, leidden de Duitschers eenen stoet Fransche ge-vangenen door de stad. Hoopten de verdrukkèrs dat de Vlaamsche bevolking deze dappereu slecht zou ontvangen9 In dat geval werden zij teii uiterste bedrogen. Want de bevolking juichte de gevangenen met geestdrift toe, onophoudend roepend : « Leve Frankrijk ! » « De Duitsche overheid werd er door getroffen. Zij overlegde terstond welke middelen van on-derdrukking zij zou gebruiken. Ziehier wat zij uitdacht. Zij nam eene verordering die op al de muren der stad werd uitgeplaktendoor dewelke zij de bevolking wilde straffen, door het doen verdwijnen van al de opschriften der namen van straten en van openbare plaatsen, omdat deze in 't Fransch waren. « En denzelfden dag zag men de Duitsche agenten aan'twerk. Zij namen aile spoor weg van Fransche woorden, en beschilderden tôt de uit-hangborden toe, ten einde er Vlaamsche opschriften op te teekenen, enmeerendeels Duitsche. « Deze maatregel ontroerde de bevolking bitter weinig ; integendeel, hij deed lachen. Ten allen . tijde en telkens wanneer de gelegenheid hen werd gegeven, toonden de Bruggafingen hunne liefde voor hunnen grooten boxiogenoot Frankrijk. » Daarna bood de heer Visart de Bocarmé aan den président der Republiek, ten teeken van hulde, den oorspronkelijken tekst van die Duitsche verordening, waarvan hij een exem-plaar had bewaard. De heer Poincaré, zeer getroffen door dit blijk van sympathie, dankte hartelijk. « België's ge-drag is bewonderenswaardig geweest,» zegde nij, « en Brugge heeft zijnen plicht met heldenmoed vervuld, ondanks de wreedheid van eenen slu-wen vijand. Ik zal aan mijn landgenooten de hulde en de sympathie uwer stad, aan Frankrijk betoond, overbrengen eu, eens te meer, in tegenwoordigheid van den Koning en van de leden der Belgische regeering, ben ik gelukkig de vaste wil te mogen uitdrukken van Frankrijk, van het prachtig voorbeeld van trouw, van eer en van burgerdeugden welke de Belgische natie aan al de landen der wereld heeft gegeven, te erken-nen, door de medewerking die hèt aan uw land zal verzekeren in aile domeinen. » De Pers te Brugge Sinds den zegevierenden terugkeer der Belgische troepen te Brugge, zijn verschillende bladfen verschenen, namelijk : Le Journal de Bruges, Brugsch Handelsblad en Burgerwelzijn. Sinds t begin van October verscheen reeds. een nieuw blad : Het Brugsch Dagblad; sinds de herovering ontstond een tweetalig blad : Het Belgisch Land, Le Pays Belgê. Gedurende de Duitsche bezetting verseheej* tweemaal per week een Vlaamsch blad : Stadsbode voor Brugge en omliggende, offipieeî blad van 't gemeentebestuur, dat enkel «fficieel* berichten, den burgerstand en aankondigingett publiceert ; het blijft voort verschijnen. dâ November 5 918 Nnmmer 827

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes